Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Журналiстика є способом створювати мистецькі (літературні, естрадні, малярські) авторитети. : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

Журналiстика є способом створювати мистецькі (літературні, естрадні, малярські) авторитети.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

По-друге, журналiстика подає широку хроніку мистецько-го життя, інформує про подiї в світовій культурі; уводить свої національні явища в контекст міжнародних художніх процесів. Розмаїтий світ культури: малярські виставки, театральні прем’єри, книжкові новинки, збори чи з’їзди творчих спілок, проведення мистецьких конкурсів та ін. – такі i подібні явища стають предметом відображення на сторінках ОМI.

По-третє, журналiстика є руслом, у якому рухається мис-тецька критика. Критика, зародившись виключно як явище журналiстики, i сьогоднi, за деяким виключенням існування книжкового різновиду, залишається в значній мірі складовою частиною діяльності ОМI. З огляду на величезні обсяги книж-кової продукції, що існують у сучасному світі, критика править для читачiв за компас у книжковому морі, допомагає зорієнту-ватися в доборі лектури. З певною мірою метафоричності мож-на сказати, що сьогоднi література залишається річчю в собі без критики, покликаної дати витлумачення художнім творам, осмислити шляхи й напрямки літературного руху.

З цього погляду прикметною є думка одного з чільних філо-софів і теоретиків літератури ХХ століття Ролана Барта (1905– 1980), висловлена ним у праці «Критика та істина». «Критика не є наука, – твердив він. – Наука вивчає смисли, критика їх ви-робляє. (…) Відношення критики до твору є відношенням змісту до форми» 1 .

Критика здiйснює зв’язок мiж літературою й читачем, сприяє його естетичній освіті, виробляє естетичні смаки, іншими сло-вами, знову ж – формує громадську думку на терені літератури i мистецтва.

Таким чином, журналiстика є не лише носієм безпосередньої естетичної інформації, але й способом формування критичних оцінок, інтерпретацій творів та мистецького процесу в цілому, створення попиту на явища культури та мистецтва.

5. Розважальна функція журналiстики.

Вона є об’єктивно необхідною, оскільки людина не може працювати цілодобово, перебувати повсякчас у напруженні,

1 Барт Р. Критика и истина/Р. Барт//3арубежная зстетика и теория литераіурьіХІХ-ХХ вв. Трактатьі, статьи, зссе. - М., 1987. -C. 377.

 

Загальні та спеціальні функції журналiстики

а потребує розслаблення й відпочинку. А відтак і від журналістики як універсальної моделі дійсності та людської діяльності вона очікує участі в процесі свого відпочинку.

Розважальна функція виявляється в публікації на сторінках преси кросвордів, анекдотів, сторінок гумору, у створенні на радіо й телебаченні розважальних програм. Розважальна частина в сучасних ОМI дає приємне й корисне проведення часу, забезпечує відновлення фізичних сил, психічне розвантаження читача.

Є два погляди на здійснення журналістикою розважальної функції. Перший полягає в створенні відповідним чином спрямо-ваних видань чи тематичних сторінок, які не містять поважних, серйозних матеріалів. Згідно з другим поглядом, розважальність мусить бути репрезентована в кожному матеріалі на будь-яку поважну тему; автор повинен уміти принагідно пожартува-ти, розповісти анекдот на суголосну тему, привести цікавий історичний приклад; таким чином читач, навіть сприймаючи серйозний політичний матеріал, разом з інформацією дістане відпочинок і цікаво проведе час.

У сучасному інформаційному просторі України, де якісні загальні видання часто зазнають морального чи економічного тиску, створилося плідне середовище та умови для активного зростання розважальних друкованих видань. Переважають розважальні програми на радіо й телебаченні, витісняючи з найкращого ефірного часу глибокі та проблемні журналістські матеріали. Така ситуація не може не викликати тривоги.

6. Рекламна функція журналiстики.

Реклама – будь-яке публічне повідомлення, спрямоване на те, щоб сприяти продажу покупці або оренді товару чи послуги, поширювати будь-яку ідею чи погляди або досягати певного ефекту, бажаного для рекламодавців, і для якого виділені площа чи ефірний час за оплату від рекламодавця чи з іншої подібної причини.

У ринковому суспільстві реклама – важливе джерело фінан-сування журналістики. Проте будучи елементом соціальної ко-мунікації, реклама не є безпосереднім продуктом системи жур-налістики і не повинна вироблятися цією системою. Природа рекламного продукту істотно відмінна від журналістської інфор-мації. Завдання журналістики – служити суспільству правдою,

 

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

адекватно відображати соціальну дійсність. Завдання рекла-ми – обслуговувати, забезпечувати просування товарів, послуг, комерційних фірм, публічних діячів.

Реклама використовує журналістику як непроханий гість зі своїми пропозиціями до потенційного споживача, що ним вияв-ляється аудиторія органу масової інформації. Найважливішим носієм реклами й сьогодні залишається журналістика. Напри-клад, у Швейцарії 55 % загальних витрат на рекламу вкладено в періодичні видання, а 45 % в інші форми її поширення (пряму поштову розсилку, плакати і стенди, кіно тощо). Реклама – це також важливий вид інформації, зокрема економічної, тому по-ширення її вважається функцією журналістики.

Реклама в сучасних ОМI – важливий чинник їхнього фінансу-вання. За оцінками фахівців, навіть найслабші ОМI покривають не менш як третину своїх витрат за рахунок реклами. Комерцій-ні ОМI тяжіють до того, щоб не тільки цілковито відшкодувати кошти на видання за рахунок рекламної діяльності, але й мати якомога більші прибутки. У сучасному світі від успішного веден-ня рекламної діяльності залежить успіх видання в цілому.

Як інородне явище для журналістики реклама створює пев-ний шумовий бар’єр для сприйняття аудиторією журналістської інформації. У багатьох країнах кількість рекламних оголошень в кінцевому журналістському продукті регламентується закона-ми. Там же, де цього немає, відбувається саморегулювання кіль-кості рекламної продукції в часописах та програмах ТРК. Праг-нучи до збільшення прибутків, редакції залучають дедалі більшу кількість рекламодавців, але збільшення кількості реклами, відштовхує частину аудиторії від рекламонасичених видань чи програм; відтак падає тираж або рейтинг органу масової ін-формації, що відштовхує від нього рекламодавців. Завдяки дії цього закону встановлюється оптимальне дозування реклами в журналістиці.

Розмаїті функції журналiстики відбивають те величезне міс-це, яке відіграє вона в сучасному світі. У найширшому розумінні характер діяльності журналіста може бути визначений як со-ціальна педагогіка, оскільки сутність його фаху – у постійному впливі на свідомість читача. Журналiстика доробляє те, що, можливо, не зробили свого часу батьки й учителі, – освічує чи-220

 

Загальні та спеціальні функції журналiстики

тацькі маси, виховує їх на засадах загальнолюдських ідеалів i цінностей, згуртовує на засадах українського патріотизму.