Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Передмова до п’ятого видання        3

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності

Портрет професії журналіста. Привабливі боки журналістики:

можливість самореалізуватися; мати творчу за характером

роботу; доносити до людей правду, примножувати в світі

добро, боротися за справедливість; впливати на формуван-

ня суспільної свідомості, громадської думки; спілкуватися

з видатними людьми, прожити цікаве життя; першим опи-

нятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, при-

чини і наслідки, витлумачувати їх для загалу; стати зна-

менитим, мати гарні заробітки, посідати престижне місце

в структурі суспільства. Труднощі спеціальності: стресовість,

потреба таланту, необхідність безкінечного самовдоскона-

лення, моральна відповідальність за кожен журналістський

твір, мистецтво постійного спілкування, налаштованість на

універсальність          5

Словник молодого журналіста        27

Есей

Індивідуалізовані новини

Топ-журналіст

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

«Основи журналістики» як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми даного фаху. Структу-ра науки про журналістику

Предмет, структура та завдання курсу. Стан журналістико-знавства в Україні та джерела курсу. Загальні поняття про журналістику. Визначення журналістики. Журналістика як соціальний інститут. Журналістика як історія сучасності. Журналістика як бізнес. Епістемологічна сутність журна-лістики. Об’єкт і предмет журналістики. Журналістика як нау-ка (журналістикознавство) та її найважливіші складові: теорія та історія журналістики. Медіа-критика. Методологія наукових досліджень та методика навчання журналістики. Мова масової інформації. Теорія та методика журналістської творчості. Соціологія масових комунікацій. Журналістська деонтологія.

 

ЗМІСТ

Бібліографія                 31

Словник молодого журналіста ………………………………….. 52 Репортаж Онлайн-пубілікація

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Інфраструктура журналістики

Поняття про інфраструктуру та інфраструктура

журналістики. Професійна підготовка журналістів. Перші в світі

вищі навчальні заклади, що розпочали підготовку журналістів.

Типи журналістської освіти. Школа інструктажного навчання.

Школа виховання інформатора. Школа виховання аналітика.

Журналістська освіта в Україні та Харкові. Журналістські

творчі спілки та об’єднання. Міжнародна Федерація Журналістів.

Творча спілка журналістів України. Державні органи з нагля-

ду за здійсненням законодавства в інформаційному просторі.

Періодичні видання з журналістики           55

Словник молодого журналіста ..……………………………….. 80 Коментар Медіатизація публічної сфери

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Журналістика як система органів масової інформації Причини бурхливого розвитку мас-медіа в сучасну епоху. Понят-тя про систему. Типологія журналістики та її засади. Чотири підсистеми журналістики. Взаємодія інформації та комунікації. Стабільність існуючої системи журналістики. Атрибутивні особливості преси, радіомовлення, телебачення та Інтернет-журналістики, переваги кожного типу журналізму перед іншими та їхні вади ………………………………………………… 83

Словник молодого журналіста …………….……………………..104 Рецензія Таблоїд Таблоїдизація якісної преси

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

Журналістика як масово-інформаційна діяльність

Поняття «масової інформації» в журналістиці. Типологічні концепції соціальної інформації. Перетворення в журналістиці

 

ЗМІСТ

наукових, професійних, художніх та індивідуальних повідомлень на масову інформацію. Новина та її атрибути. Спонукальність масової інформації. Специфіка інформації в журналістиці (актуальність, оперативність, документалізм, повторюваність тем і неповторність матеріалів). Рівні і форми існування масової інформації. Зовнішній і внутрішній типи інформації ……… 107 Словник молодого журналіста ………………………………….. 128 Альманах

Сократичний діалог Ножиць правило Мовна компетентність

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

Журналістика як інформаційний простір

Інформаційний простір – зміст поняття. Інформаційні агент-ства, специфіка їхньої діяльності. Світові інформаційні агент-ства. Національні агентства: Національне ІНАУ «Укрінформ». Прес-центри: де відкриваються і яку функцію виконують? Що таке прес-бюро та його функції? Змістові особливості національного інформаційного простору і його парадокси. «Док-трина інформаційної безпеки Російської Федерації» як приклад турботи держави про свій інформаційний простір. Світовий інформаційний простір – формування Колективного Розуму на ґрунті новітніх інформаційних технологій ……………. 131

Словник молодого журналіста        …………………………… 153

Памфлет

«Біла» або позитивна пропаганда

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

Журналiстика як галузь суспільно-політичної діяльності Органи масової інформації як репрезентанти держави, законодавчої чи виконавчої влади, соціальних груп, партій. Інформаційна та агітаційна журналістика. Агітаційна журналістика як ознака тоталітарного суспільства. Інформація як інститут управління суспільством, забезпечення його дієздатності й здоров’я. Терміни «засоби масової інформації» та «органи масової інформації»: їх зміст і сфери вживання. Управління суспільством за допомогою формування громадської думки. Громадська думка як явище суспільного життя та її найбільш характерні ознаки. Етапи формування громадської думки. Інформація як «будівельний матеріал» для громадської

 

ЗМІСТ

думки. Інформаційна та аналітична моделі журналістики:

український вибір ...              155

Словник молодого журналіста ………………………………… 178 Брифінг

Новий міжнародний інформаційний і комунікаційний порядок Внутрішній глядач

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Свобода слова і журналістська діяльність

Загальні уявлення про свободу. Діалектика свободи і

необхідності. Свобода і пізнавальна діяльність людини. Свобо-

да слова як найважливіше завоювання і гарант демократич-

ного суспільства. Поняття про свободу преси. Свобода преси і

партійність. Поняття про цензуру. Засади ліберальної теорії

свободи преси та умови її здійснення. Свобода творчості. Сво-

бода слова в законодавствах розвинутих країн та міжнародних

правових документах. Конституція України як гарантія свободи

преси й журналістської діяльності в нашій країні  181

Словник молодого журналіста        196

Газета Бритва Оккама

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

Загальні та спеціальні функції журналiстики

Тлумачення проблеми в сучасній теорії журналістики. Загальні та спеціальні функції. Загальні: інформаційна функція та функція формування громадської думки. Спеціальні функції: організаційна функція, функція «сторожового собаки» (соціальної критики), ідеологічна функція журналiстики, культурна функція, розважальна функція журналiстики, рекламна функ ція………………………………………………………………… 201

Словник молодого журналіста        221

Критика Інтернету галактика

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

Соціальна позиція журналіста. Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння людини як найвищої цінності, забезпечення миру

 

ЗМІСТ

і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху. Патріотизм як захист інтересів своєї країни і свого народу. Інтернаціоналізм – знайомство читача з світом. Демокра-тизм та його аспекти: орієнтація на народ, доступність за формою і за ціною. Правдивість як адекватність кар-тини світу, створюваної в ЗМІ, реальним життєвим про-цесам. Оперативність як здатність готувати матеріал та

інформувати громадян у стислі терміни     225

Словник молодого журналіста ………………………………… 239 Журнал Ключові слова

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

Дієвість та ефективність журналістської діяльності Дієвість як особлива форма результативності, що вимірюється конкретною участю ЗМІ в розв’язанні соціально-економічних, господарчих, культурних тощо завдань і сукупністю прийнятих органами влади заходів за матеріалами виступів журналістів. Ефективність як міра задоволення потреб аудиторії в масовій інформації. Чинники впливовості журналістських матеріалів .. 241

Словник молодого журналіста …………………………………… 258 Прес-реліз

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ

Метод журналістики

Загальні уявлення про метод. Загальнофілософські засади

методу журналістики. Три провідні типи мислення людини:

художній, науковий і практичний. Провідні ознаки практич-

ного мислення. Журналістика як практичне мислення. Типи

та специфіка образності в журналістиці. Докази та аргумен-

ти в журналістиці. Синтетичний, універсальний характер

журналістики                         261

Словник молодого журналіста …………………………………… 283 Записник журналіста Конвергента редакція

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ

Журналістика як творчість

Професійні обов’язки журналіста в справі виготовлення інформації. Умови спеціалізації журналіста. Семантичний,

 

ЗМІСТ

синтаксичний та прагматичний аспекти творчості. Зміст і форма журналістського твору. Аналітико-інтегруюча пра-ця журналіста. Вимоги до роботи з фактом. Процес аналізу причиново-наслідкового зв’язку. Форми аналізу. Чинники змістово-формальної єдності. Редакторська діяльність як

творчість         287

Словник молодого журналіста …………………………………… 315 Аркуш авторський Ток-шоу Купюра

РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

Збирання зовнішньої інформації

Спостереження як метод збирання інформації та його види:

відкрите і приховане, включене і невключене. Зовнішнє вивчен-

ня і бачення зсередини при методі спостереження. Вивчення

документів і джерел як метод збирання інформації. Листи

читачів як джерела інформації та робота з ними в редакціях

газет. Інтерв’ю як метод збирання інформації. Типи інтерв’ю.

Підготовка до інтерв’ю. Правила інтерв’ю            317

Словник молодого журналіста ………………………………… 341 Дайджест Лідери думок Мас-медіа

РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ

Виготовлення внутрішньої інформації

Публіцистика як серцевина, стрижень журналістики. Об’єкт

і предмет публіцистики. Виявлення проблемної ситуації

в публіцистиці. Вимисел у публіцистиці. Головні елементи

структури публіцистичного твору: оповідач, публіцистична

ідея, публіцистичний конфлікт        345

Словник молодого журналіста …………………………………… 364 Лід

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

Загальна жанрологія і журналістика

Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу, лірики й драми. Відношення до них прози, віршів і діалогу. Єдність змісту і форми в родовому поділі. Засади жанрового поділу. Поняття про

 

ЗМІСТ

жанровий різновид. Специфіка прози в журналістиці, злиття епічних, ліричних і драматичних елементів у журналістському творі. Поняття журналістського роду. Інформаційний рід та його жанри: замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю. Аналітичний рід і його жанри: кореспонденція, стаття, рецензія, огляд. Художньо-публіцистичний рід і його жанри: замальовка, нарис, памфлет, фейлетон, есей. Індивідуальні жанри. Оновлення

жанрової системи журналістики     367

Словник молодого журналіста ………………………………… 385 Заголовок Масова комунікація Інфотенмейт

РОЗДІЛ СIМНАДЦЯТИЙ

Осмислення проблем журналiстики в новiтнiй філософії

«Чотири теорії преси» Ф Сіберта, Т. Петерсона і У. Шрам-

ма: авторитарна, лібертаріанська, соціально відповідальна

і комуністична. Доповнення чотирьох теорій моделями для

медіа періоду розвитку і демократичної участі. Теорiя масо-

вих комунiкацiй Г. М. Маклюена. Типи масової комунікації як

рушійні сили в історії людства. Тип суспільної епохи і пануючий

у ній ЗМК. Ефірні ЗМК і переворот у суспільній свідомості XX

століття. Телебачення як повернення людства до епохи усної

комунікації. Концепція постіндустріального (інформаційного)

суспільства Даніела Белла. Структура населення, інформація

та знання як констутутивні ознаки нового суспільства.

Надмірність інформації, її дедалі вужча спеціалізація, потреба

в інтерпретації інформації та сталість людської свідомості для

її сприйняття як ознаки й загрози інформаційного суспільства.

Теорія «поля журналістики» П’єра Бурдьє, вплив телебачення

на «поле журналістики» – настанова на видовища і розваги,

девальвація мислення, монополія журналістів на публічні ви-

ступи і цензура журналістів у висловленні думок і коментарів

до подій. Боротьба поколінь у журналістиці. Захист молодими

журналістами професійної гідності              389

Словник молодого журналіста …………………………………… 427 Жовта преса Криза ідентичності мас-медіа

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ ВIСIМНАДЦЯТИЙ

Сучасна масово-iнформацiйна ситуація

Свiтовi процеси та обличчя журналiстики в Україні. Столиця i

провiнцiї – особливостi розвитку ОМI. Цензурна ситуація та її

найважливiшi характеристики. Типи української журналістики.

Стилiстика сучасної журналiстики: тенденцiї до посилен-

ня iнформативностi, трансформацiї на користь інформаційних

жанрiв, аналiтичнiсть інформації, посилення оцiночностi в су-

часних ОМI, іронічність як своєрідний спосіб непрямої оцінки,

“стеб” як стиль сучасної журналiстики, його негативний вплив

на свідомість, мову i мислення, посилення авторського “Я”,

заміна називних заголовків на дієслівні, якi відіграють роль лідів,

широке використання розмовного стилю, просторіччя, жаргону,

мови вулиці, диференціація ОМI за стильовими ознаками         431

Словник молодого журналіста ………………………………… 449 Газетна качка Контент Ньюзрум

ДОДАТОК

Анотований покажчик творів художньої літератури,

у яких відображена професійна діяльність журналістів . 451

Список літератури     482