Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0e46fb7f4be57a8f95910f3dbb3e5b34, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

1.         Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

2.         Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики: учеб. пособие/Е. В. Ахмадулин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 350 с.

3.         Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массо-вой информации и пропаганды: учеб. пособие/Э. Г. Баги-ров. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 119 с.

4.         Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: учеб. пособие для студентов вузов/Г. П. Ба-кулев. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

5.         Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: методичні матеріали для студентів зі спеціальнос-ті «Журналістика»/М. А. Балаклицький. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 74 с.

6.         Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт со-

циального прогнозирования/Пер. с английского./Даниэль Белл. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Academia, 2004. – СLХХ, 788 с.

7.         Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения/Н. Н. Богомолова. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 125 с.

8.         Борковський О. І. Українська журналістика на тлі доби (іс-торія, демократичний досвід, нові завдання)/О. Борков-ський, С. Сирополко; за ред. К. Костева й Г. Кошаринсько-го. – Мюнхен: Український техніко-господарський інститут, 1993. – 204 с.

9.         Бурдье П. О телевидении и журналистике/Пер Бурдье. – М.:

Прагматика культуры, 2002. – 160 с.

10.       Вайшенберг З. Новина журналістика: навч. посіб./Зіг-фрид Вайшенберг. – К.: АУП, 2004. – 262 с.

11.       Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика/Г. Н. Вачнадзе. – Тбилиси: Ганатлеба, 1989. – 672 с.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

12.       Введение в журналистику: Хрестоматия. – М.: Высш. шк., 1989. – 263 с.

13.       Введение в теорию журналистики. Учеб. пособие./Про-хоров Е. П., Гуревич С. М., Ибрагимов А.-Х.-Г. и др. – М.: Высш. шк., 1980. – 287 с.

14.       Владимиров В. М. Журналістика, особа, суспільство: про-блема розуміння: монографія/В. М. Владимиров. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003.– 220 с.

 

15.       Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях: учеб. Пособие/В. М. Владимиров. – Лу-ганск: Изд-во ВУГУ, 1998. – 144 с.

16.       Ворошилов В. В. Журналистика: учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 304 с.

17.       Гейтс Б. Дорога в будущее/Билл Гейтс; пер. с англ. – М.: Диалог-Наука, 1997. – 315 с.

18.       Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журна-лістики/Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л.. – Х.: Прапор, 2009. – 384 с.

19.       Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ/Адаптація та упорядкування – Алла Лазарєва. – К., 1999. – 96 с.

20.       Горохов В. М. Основы журналистского майстерства

/В. М. Горохов. – М.: Высш. шк., 1989. – 117 с.

21.       Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах/Д. С. Гри-

гораш. – Львів: Вища школа, 1974. – 295 с.

22.       Дзялошинский И. М. Творческая индивидуальность

в журналистике/И. М. Дзялошинский. – М.: Изд-во МГУ,

1984. – 80 с.

23.       Доломан Є. «Випадкові свавілля», або «ЦеКа играет чело-веком»/Євмен Доломан//Літературна Україна. – 1996. – 8 лютого.

24.       Збірник праць кафедри української преси: На пошану професора Володимира Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 3. – 411 с.

25.       Здоровега В. Й. Вступ до журналістики: конспект лекцій /В. Й. Здоровега. – Львів: Вища школа, 1975. – 111 с.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

26.       Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчос-ті: підручник/Володимир Здоровега; 2-е вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

27.       Землянова Л. М. Современная американская коммуни-кативистика /Л. М. Землянова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 271 с.

28.       Іванов В. Ф. Журналістська етика: підручник/Валерій Іва-нов, Володимир Сердюк. – К.: Вища школа, 2006. – 231 с.

29.       Информационные жанры газетной публицистики: Хрес-томатия. – М.: Изд-во МГУ, 1986–295 с.

30.       Как мы пишем/Андрей Белый, М. Горький, Евг. Замятин и др. – М. Книга, 1989. – 208 с.

31.       Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Ін-тернету, бізнесу та суспільства/Мануель Кастельс. – К.: Ваклер, 2007. – 290 с.

32.       Квіт С. М. Масові комунікації підручник/Сергій Квіт. – К.: ВД «КМА», 2008. – 206 с.

33.       Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов/С. Г. Корконосенко. – М.: Аспект-пресс, 2002. – 276 с.

34.       Кузнєцова О. Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: мо-ногр./Олена Кузнецова – Львів: Світ, 1998. – 412 с.

35.       Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посібник

/О. Д. Кузнецова; 2-е вид., перероб і доп. – Львів: ПАІС,

2005. – 200 с.

36.       Лаврик О. В. Основи журналістики: навчально-

методичний посібник для студентів зі спеціальності

«Журналістика»/О. В. Лаврик. – Х.: ХНУ імені В. Н. Кара-

зіна, 2008. – 73 с.

37.       Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие по журналистике/Г. В. Лазутина. – М.: Ас-пект Пресс, 2000.

38.       Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: підручник /В. В. Лизанчук. – К.: Знання, 2006. – 628 + компакт-диск.

39.       Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: підруч./І. М. Луб-

кович. – Львів: ПАІС, 2005. – 176 с.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

40.       Масова інформація: підручник/А. З. Москаленко, Л. В. Гу-

берський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. – К.: Либідь, 1997. –

216 с.

41.       Михайлин І. Л Журналістика як всесвіт: вибрані

медіадослідження/І. Л. Михайлин. – Х.: Прапор, 2008. –

512 с.

42.       Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука: підручник /І. Л. Михайлин. – Суми: Університетська книга, 2009. – 336 с.

43.       Михайлин І. Л. Науково-дослідна робота студента з жур-налістики: методичні матеріали для студентів із спеціаль-ності «Журналістика»/І. Л. Михайлин. – 2-е вид., випр. і допов. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 92 с.

44.       Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума/Н. Н. Мо-исеев. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 224 с.

45.       Москаленко А. З. Теорія журналістики: підручник

/А. З. Москаленко. – К.: Експрес-об’ява, 1998. – 334 с.

46.       Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России: лекции, читанные в Русской Высшей Школе общественных наук в Париже/Н. Новом-бергский. – СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершуни-на, 1906. – 303 с.

47.       Овсепян Р. П. Журналист – профессия востребованная. Всюду. Журналистское образование в национальных ре-гионах страны/Р. П. Овсепян. – М.: МГУ им. М. В. Ломоно-сова, 2007. – 97 с.

48.       Основи масово-інформаційної діяльності: підручник /А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. – К., 1999. – 634 с.

49.       Основы творческой деятельности журналиста: учеб-ник для студ. вузов по спец. «Журналистика»/Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 272 с.

50.       Периодическая печать на Западе: сб. статей. – СПб: Типо-графия Н. П. Собко, 1904. – 348 с.

51.       Пітерс Д. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації/Джон Дарем Пітерс; пер. з англ. А. Іщенка. – К.: ВД КМ Академія, 2004. – 302 с.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

52.       Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб/Бо-рис Потятиник. – Львів: ПАІС, 2010. – 246 с.

53.       Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння/Борис По-тятиник. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

54.       Почепцов Г. Г. Теорія комунікації/Г. Г. Почепцов; 2-е вид., доп. – К.: Вид. центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

55.       Приступенко Т. О. Правові засади функціонування сучас-них засобів масової комунікації України/Т. О. Приступен-ко. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 250 с.

56.       Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики:

ученик/Е. П. Прохоров. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 350 с.

57.       Публіцистика і тенденції розвитку світу: Збірник наук. статей. – Львів: Львів. держ. ун-т, 1999. – 176 с.

58.       Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських сис-тем /В. В. Рызун. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1995. – 200 с.

59.       Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник/В. В. Рі-зун. – К.: Просвіта, 2008. – 260 с.

60.       Стюфляева М. И. Образные ресурсы публіцистики

/ М. И. Стюфляева. – М.: Мысль, 1982. – 176 с.

61.       Стюфляева М. И. Поэтика публицистики/М. И. Стюфля-

ева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. – 154 с.

62.       Стюфляева М. И. Человек в публицистике (Методы

и приемы изображения и исслед.)/М. И. Стюфляева. – Во-

ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 143 с.

63.       Теорія і практика радянської журналістики: Основи май-

стерності, проблеми жанрів. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1989. –

323 с.

64.       Теплюк В. М. Этика журналистского творчества. – М.: Мысль, 1980. – 172 с.

65.       Тертычный А. Жанры периодической печати: учеб. по-собие/Александр Тертычный. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.

66.       Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра/За заг. ред. проф. В. І. Шкляра. – К., 1998. – Вип. 3. – 180 с.

67.       Ученова В. В. Беседы о журналистике. – 2-е изд.,

испр. и доп./В. В. Ученова – М.: Мол. гвардия., 1985. –

205 с. (Эврика).

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

68.       Ученова В. В. Исторические корни современной

публіцистики/В. В. Ученова. – М.: Изд-во Москов. ун-та,

1972. – 74 с.

69.       Халлер М. Пошук і збір інформації: навч. посібник/Міха-ель Халлер. – К.: АУП, 2006. – 308 с.

70.       Цісак В. Трансформація преси в Україні та Польщі в кон-тексті суспільних змін (1989–1999)/Войцех Цысак. – К.: Центр вільної преси, 2000. – 218 с.

71.       Шумилина Т. В. «Не могли бы вы рассказать…»: Метод интервью в журналистике/Т. В. Шумилина. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1976. – 136 с.

72.       Bond F. F. An introduction to jornalism. A survey of the Fourth Estate in all its forms. 2nd ed. The Macmillan compani/Fraser F. Bond. – New York, 1961. – 359 p.

73.       Hagemann W. Die Zeitung als Organismus/Walter

Hagemann. – Heidelberg, 1950. – 260 s.

74.       Siebert F. Four theories of the press. University of Illinois

press/Fred Siebert, Theodor Peterson, Wilbur Schramm. –

Urbana, 1963. – 153 p.

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0e46fb7f4be57a8f95910f3dbb3e5b34, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0