Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розвиток i зміни в техніці й технології засобiв масової кому-нікації спричинює два грандіозні наслідки: : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

Розвиток i зміни в техніці й технології засобiв масової кому-нікації спричинює два грандіозні наслідки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

1)         зміну суспільних епох, які відзначаються сталістю, стабіль-ністю саме завдяки пануючому в них способу поширення інформації;

2)         еволюцію світоглядних систем людства, формування ма-сової та індивідуальної свідомості й самосвідомості.

Іншими словами, засоби масової комунікації визначають усю структуру суспільства, формують економічні відносини, стосун-ки між різними верствами населення, забезпечують функціо-нування ідеологічних доктрин, консолідують націю в державу. Їхній вплив універсальний i має вагомі наслідки в різноманітних інших сферах приватного та публічного життя.

Г. М. Маклюен не оригінальний у виділенні історичних епох суспільства, їх він нараховує чотири, але виділяє їх на основі домінант, властивих його ціннісній концепції, вважаючи, що

 

Осмислення проблем журналiстики в новiтнiй філософії

сутність суспільної самототожності визначається панівним у ту чи іншу епоху засобом масової комунікації.

Так, системі усної комунікації, дописемної культури відповідає первісне родинно-общинне суспільство. Усний спосіб поширен-ня обмежує невеликими територіями i соціальними групами функціонування певної інформації. Унаслідок цього одиницею людської спільноти виступає окреме плем’я. Засоби виробництва украй примітивні, новинки, технічні й технологічні знахідки внаслідок локального поширення інформації не стають здобут-ком широкого загалу, що й обумовлює вкрай низький рівень виробництва й продуктивності праці.

Поява писемності, тобто способу фіксувати інформацію в зна-ках i текстах, що привело до можливості, по-перше, передавати її на великі відстані, а по-друге, зберігати її для майбутнiх по-колінь, спричинює перехід суспільства в нову якість – народжу-ється рабовласницька ера. Новий тип комунікації призводить до появи держав, поширення здобувають технічні новинки, вдо-сконалюються засоби виробництва, з’являються люди розумо-вої праці, поліпшується зброя, що приводить до виникнення перших імперій.

Вищий рівень організації суспільства й нова історична епоха починається з винайденням книгодрукування. Книжка дозво-ляє накопичувати й зберігати тривалий час фундаментальну інформацію. Зростає й далі продуктивність праці, збільшуєть-ся кількість освіченості, інтелігенції, розширюються державні утворення, новий тип комунікації консолідує більші людські спільноти. Настає епоха феодалізму. В епоху народження капі-талізму народжуються перші газети, виникає журналістика, яка ознаменувала стрибок людства в сфері поширення інформації, відкрилася можливість для спеціалізації великої групи людей для збирання, обробки й поширення інформації. З розряду стихій-ного явища вона перетворилася на інституційний.

I, нарешті, дальший розвиток суспільства приводить до по-яви радіо й телебачення. Людство консолідується в одну спіль-ноту, інтенсивність нарощування знань дозволяє говорити про науково-технічну революцію, iнформацiя поширюється прак-тично миттєво, проблемою є не отримання, а аналіз i узагаль-нення її. За Г. М. Маклюеном, починається ера «інформаційного

 

РОЗДІЛ СIМНАДЦЯТИЙ

комунізму». Нагадаємо, що слово «комунізм» походить від латин-ського «communis», яке перекладається як «спільний».

Власне, епоха ефірних ЗМК i цікавить найбільше Г. М. Маклю-ена, роздуми над її сутністю стали головним чинником створен-ня й усієї його концепції. Вiн переходить до розгляду її найваж-ливіших характеристик, соціальних i психологічних наслідків новітніх комунікативних процесів.

2. Технічні винаходи виникають з практичної потреби лю-дини підсилити якийсь із своїх органів. Але, збільшуючи силу цього органу, технічний пристрій призводить водночас до його атрофії від бездіяльності. Відбувається поступове відмирання, «ампутація» людського органу. Таку ж дію справляють на людину й новітні технічні ЗМК. Але вплив ефірних способів поширення інформації комплексний, синтетичний.

Сучасні ЗМК посилюють не окремі органи, а розширюють людські почуття й думки, тобто в цілому свідомість, екстериори-зують усю центральну нервову систему. Це призводить до важ-ливих перетворень в соціальному й психічному бутті людини. Настає ера «технологiчного розширення свідомості».

На людину навалюється великий вантаж зовнішньої інфор-мації, яку вона не в силі упорядкувати, «перетравити», зробити внутрішнім надбанням, її сприйняття, психіка, розум виявля-ються розбалансованими внаслідок активного тиску на неї су-перечливої, часто протилежно спрямованої інформації. Потік інформації з електронних ЗМК зростає настільки й стає дедалі агресивнішим, що людина втрачає здатність до вибірковості, до опору інформаційній навалі. Довкілля перетворюється для людини на світ абсурду. Вона остаточно заплутується в мережі інформаційних каналів, а нова iнформацiя лише ускладнює i без того складний навколишній світ.

Наш час Г. М. Маклюен назвав «епохою увімкнутої свідомості». Людина весь час перебуває в полі експансивного тиску на неї ЗМК. Це спрощує для зацікавлених політичних сил процес ма-ніпуляції суспільною свідомістю. Електронні ЗМК дозволяють нав’язати людській спільноті певні ідеологічні стереотипи, клі-ше, штампи сприйняття дійсності й реакції на подiї. Вироблення таких свiдомiсних кліше й штампів Г. М. Маклюен назвав ство-ренням «архетипiв свідомості». Створенням таких «архетипiв» i займається манiпулятивна пропаганда. Людина не в силі проти-402

 

Осмислення проблем журналiстики в новiтнiй філософії

стояти тиску на неї загальних, масових духовних стереотипiв, що спричинює знищення її особистостi.

Теорiя масових комунiкацiй Г. М. Маклюена володіє величез-ною застерiгаючою силою. На його думку, новітня комунікатив-на ситуація спричинює регрес людства. Алфавіт i друкарський верстат, тобто поява писемності й книги, викликали процеси спеціалізації, виникнення розподілу між фізичною й розумовою працею, виробили лінійне часово-просторове бачення світу, що привело до розгалуження й удосконалення логічного мислен-ня. Ефірні ЗМК призначені для інтенсифікації спілкування лю-дей, посилення їхньої співучасті в подіях, збільшення ступеня включеностi в iсторiю. Новітні ЗМК повертають людство до рiвня усної системи комунікації. За допомогою могутньої технiки ство-рюється максимально широке поле (засадничо тотожне люд-ству) функцiонування усної інформації. Особистiсть розчиня-ється в масовiй свідомості. Це дозволяє Г. М. Маклюену твердити: «Якщо історія починається з винайденням писемності, то вона закiнчується з винайденням телебачення». Розгляд цього типу ЗМК i складає наступний роздiл теорiї Г. М. Маклюена.