Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблщя 10.1 : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Таблщя 10.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

СХОЖІ РИСИ I ВЩМІННОСТІ В ЯКІСНІЙ ПРИРОДІ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ

 

Схожі риси    Відмінності

 

            Акції Облігації

Є фінансовим капіта-лом першого порядку          випускають тільки AT          випускають підпри-ємства будь-яких ор-ганізаційних форм, a також держава

Укладаються договори між емітентом, 3 одно-го боку, і гарантом або андеррайтером випус-ку, з другого            пайовий цінний папір, без визначеного термі-ну дії, більш поширені  борговий терміновий цінний папір, менш поширені

Масово емітовані, бі-ржові, корпоративні є частиною статутно-го капіталу    є частиною обліга-ційної позики

Є основними ринко-вими фондовими цін-ностями       розмішувати за ціною, що менша від номіна-лу, не можна можна розмішувати з дисконтом (зі зниж-кою від номіналу)

Мають спільні рекві-зити    випускаються при ство-ренні AT або при збі-льшенні його статут-ного капіталу з метою залучення додаткових фінансових ресурсів          випускають ддя обслу-говування процесу розширеного відтво-рення основних фон-дів, а також з фінансо-вої точки зору, випуск облігацій — краща і дешевша операція

Продаються і купують-ся на ринку, мають ри-нковий курс і балансо-ву вартість       гарантована виплата дивідендів, властиві ви-сокі спекулятивні якості  має вищі інвестицій-ні якості з погляду її надійності — гаран-тується дохід і пога-шення

Знаходяться в обігу на біржовому і позабір-жовому ринках       при первинному ви-пуску акціонери ма-ють справу з AT    при пфвинному випу-ску облігаціонери ма-ють справу з уже сфор-мованою корпорацією

Підпорядковані дер-жавній системі реєст-рації, контролю і регу-лювання їх обігу     акціонер (співвласник корпорації) перебуває у часткових партнер-ських відносинах з ін-шими учасниками AT     облігаціонер — кре-дитор компанії

 

Закінчення табл. 10.1

 

Схожі риси    Відмінності

 

            Акції Облігації

Існує екс-дивідендний строк, коли покупець не має права на отри-мання доходу за ними  у разі банкрутства компанії майнові пре-тензії акціонерів задо-вольняються в друго-рядному порядку  майнові претензії об-лігаціонерів у разі банкрутства задово-льняються в першо-черговому порядку

Курс і ціна пов'язані з рівнем прибутковості будь-якого способу вкладення капіталу висока регулювальна роль у процесі суспі-льного відтворення           низька регулювальна роль у процесі суспі-льного відтворення

            динаміка продажу по-в'язана з економічним станом тієї чи іншої

галузі   динаміка продажу по-в'язана з ціною випу-ску, термінами обігу, іміджем окремого емі-тента

            динаміка курсів вхо-дить до більшості фон-дових індексів         незначна частина фон-дових індексів пов'я-зана з курсом облігацій

            дохід виплачується на час існування корпо-рації дохід виплачується тільки на час дії об-лігації

            умови емісії менш до-ступні для акціонерів, але менше обмежень в обігу        умови випуску більш доступні для обліга-ціонерів, але більше обмежень в обігу

            сумарна вартість ви-пущених акцій утво-рює статутний капітал корпорації   сумарна вартість випу-щених корпоративних облігацій є позиковим капіталом компанії або його частиною

            в операціях спостері-гається велика кіль-кість фінансових афер            фінансових афер на-багато менше

            дивіденди виплачують-СЯ ТІЛЬКИ 3 чистого прибутку, після його оподаткування відсотки відносяться на витрати компанії, виплачуються і при можливій відсутності прибутку і у разі збит-ковості підприємства, незалежно від оподат-кування прибутку

 

І.Державні облігації— це облігації, випуск яких здійсне-но від імені держави чи від імені будь-якого її органу. Емісія державних облігацій регулюється законом України про Дер-жавний бюджет на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Емісія державних облігацій є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню ДКЦПФР. Державні облі-гації в Україні можуть бути: довгострокові — понад 5 років; середньостр.кові — від 1 до 5 років і короткострокові — до

Державні облігації поділяються на:

а)         облігації внутрішніх державних позик України —

державні цінні папери, що розміщуються виключно на внут-рішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання держави щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Залучення коштів шляхом випуску об-лігацій внутрішньої державної позики становить десятки мі-льярдів гривень, але внаслідок нецільового використання цих коштів державою виникає не лише дефіцит, а й потреба у до-датковій емісії таких цінних паперів вже з метою погашення минулих і поточних боргів.

Основними функціями, які виконує внутрішня держав-на позика в економіці країни, є:

=> формування державного боргу;

=> забезпечення касового виконання державного бюдже-ту шляхом покриття розривів між доходами та видатками, що виникають у результаті нерівномірності в часі податко-вих надходжень і видатків бюджету;

=> регулювання грошового обігу, розвитку економіки, про-ведення грошово-кредитної політики з метою досягнення зростання обсягу виробнщтва, підвищення зайнятості та попередження інфляції;

=> мобілізація коштів для фінансування цільових держав-них і місцевих програм, які мають важливе соціально-еконо-мічне значення;

б)         цільові облігації внутрішніх державних позик Украї-

ни — облігації, емісія яких є джерелом фінансуеання дефі-

циту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю

 

мету законом про Державний бюджет України на відповід-ний рік, і в межах граничного розміру державного боргу. Ос-новним реквізитом таких облігацій є зазначення в законі про Державний бюджет на відповідний рік напряму використан-ня коштів від розміщення цих облігацій.

Кошти, залучені до Державного бюджету України від ро-зміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик, використовуються виключно для фінансування державних або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених законом про Державний бюджет на відповідний рік. Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам випуску ці-льових облігацій внутрішніх державних позик з обов’язковим у’тановленням дати обслуговування та погашення кредиту за

гові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання держави відшкодува-ти пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з ви-платою доходу відповідно до умов випуску облігацій. Україна випускає облігації зовнішньої державної позики з 1995 року, які призначені переважно для реструктуризації боргів за ене-ргоносії перед Росією. Такі облігації мають змогу обертатися на європейському фондовому ринку, хоча й практично не здатні розв’язувати існуючі зовнішні проблеми України.

Рішення про розміщення облігацій зовнішніх і внутрішніх державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України. Розміщення здійсню-ється у разі дотримання на кінець року граничних розмірів державного зовнішнього та внутрішнього боргу, передбаче-них Верховною Радою України в законі про Державний бю-джет на відповідний рік. Операції з обслуговування держав-ного боргу, пов’язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик і цільових облігацій, їх погашення, виплата доходів за ними, а також депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів виконує НБУ. Порядок проведення цих опе-рацій встановлює НБУ за погодженням з Міністерством фі

нансів України. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державнш позик здійснює Міністерство фінансів України, яке на основі відповідних договорів може залучати для цього банки, інвестиційні компаніїтощо.

Державні облігації можуть бути іменними або на пред 'яв-ника, розміщуватися у документарній або бездокументарній формі. Продаж облігацій внутрішніх державних позик здійс-нюється в національній валюті, а облігацій зовнішніх держа-вних позик України — у валюті запозичення. Виплата дохо-дів і погашення державних облігацій України здійснюються грошима або .ержавними облігаціями України інших видів за

ЧРО JTOTO СХОПП-Г

2. Обмшгщ підприємств — це облігації, які випускають-ся юридичними особами, котрі переважно займаються підп-риємницькою діяльністю. У світовій практиці такі облігації називають інституційними. Термін «інститути» використову-ється для узагальненої назви компаній, корпорацій, господар-ських товариств тощо. Основними цілями випуску таких об-лігацій є отримання позики грошових коштів, необхідних для господарської діяльності; збільшення свого акціонерного ка-піталу шляхом обміну облігацій при погашенні на акції; змі-цнення своїх виробничих зв'язків з інститутами-партнерами; придбання контрольного пакета акцій іншого емітента тощо.

Ринок облігацій підприємств в Україні є найменш розвине-ним. Основними причинами такого становища стали законо-давча невизначеність, непосильний податковий тиск, складне економічне становище в країні, інфляційні процеси. Але одні-єю з головних подій останніх років на вітчизняному фондово-му ринку стало відновлення використання такого поширеного на світових фінансових ринках інструменту, як облігації підп-риємств. Порівняно з попередніми роками все більше юридич-них осіб залучає додаткові кошти шляхом випуску облігацій підприємств. Позитивною рисою ринку облігацій підприємств є значне підвищення інтересу з боку господарських товариств (передусім товариств з обмеженою відповідальністю, держав-

^^^^o^V^^^^^^"^. У 3аК°-— розміщуються юридичними особами тільки після пов-ної сплати свого статутного капіталу;

 

—        не допускається розміщувати для формування і попов-нення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської дія-льності;

—        підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають права на участь в управлінні емітентом;

—        дають право юридичним особам розміщувати їх на су-му, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою тре-тіми особами;

—        згідно з умовами розміщення облігацій, що розміщу-ються AT, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції AT (конвертовані облігації);

—        розміщуються відповідно до рішення про їх розміщен-ня, яке приймається відповідним органом управління емі-тента згідно з нормами законів, що регулюють порядок ство-рення, діяльності та припинення юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми.

Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює

]^ті^^^^^^У^блігац^ що випуска-ються місцевими органами влади. Муніципальні (місцеві) об-лігації є напрямом залучення фінансових ресурсів на міс-цевому рівні. Емісія муніципальних облігацій забезпечує зниження вартості обслуговування внутрішнього боргу, залу-чення в економіку регіону коштів іноземних інвесторів та сприяє трансформації коштів населення в інвестиції. Кошти від розміщення облігацій місцевих позик спрямовують на конкретно визначені програми розвитку регіону, а також для фінансування різного роду місцевих проектів — будівництва мостів, очисних споруд, системи водопостачання тощо, що створить нові робочі місця, збільшить податкові надходжен-ня, зменшить соціальну напругу, сприятиме розвитку інфра-структури ринку цінних паперів. 3 наведеного зрозуміло, що необхідність місцевих облігацій як важливого інструменту фондового ринку місцевих позик очевидна. Але на сучасному етапі на розвиток ринку облігацій місцевих позик негативний вплив має недосконала інфраструктура фондового ринку

 

України. Складності, що стоять на шляху розвитку такого ринку, можуть бути вирішені державою тільки в тісній взає-модії з професійними учасниками фондового ринку. Ство-рення саморегулівних організацій учасників ринку місцевих цінних паперів дозволить розв’язати проблеми, пов'язані з розвитком інфраструктури ринку, забезпеченням ліквіднос-ті й інформаційної відкритості ринку та вдосконалення зако-нодавства з цих питань.

Згідно із Законом [20] до облігацій місцевих позик нале-жать облігації внутрішніх і зовнішніх місцевих позик. Рі-шення про розміщення таких облігацій приймає Верховна Рада АРК або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює ДКЦПФР в установленому нею по-рядку. Особливості погашення та реалізації прав за обліга-ціями місцевих позик визначаються умовами їх розміщення.

Перші вітчизняні облігації внутрішніх місцевих позик з'явились у 1995 році. їх випуски були зареєстровані в Київ-ській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, деяких інших областях і в Автономній Республіці Крим. Відповідно до умов випуску багатьох місцевих позик при розміщенні менше як 20 % обсягу емісії позики вважа-ються такими, що не відбулися. Незважаючи на таку низьку межу, деякі позики не розмістили навіть 1 % облігацій. Львів-ській міськраді було відмовлено у реєстрації інформації про випуск облігацій у зв’язку з невідповідністю поданих доку-ментів чинному законодавству. У зв'язку з численними по-рушеннями чинного законодавства при проведенні деяких місцевих позик органами контролю приймались рішення про закриття позик.

Серед муніципальних позик, що мали місце в різних обла-стях України, були як вдалі, так і невдалі спроби вирішити соціально-економічні проблеми відповідних регіонів за раху-нок емісії муніципальних облігацій. Незважаючи на посилен-ня державного регулювання та контролю за ринком місцевих позик, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випу-ску облігацій місцевих позик не набуло значного поширення в Україні. Але протягом останніх років кількість зареєстро-ваних випусків облігацій місцевих позик збільшується.

 

Основними причинами незадовільного розвитку ринку муніципальних позик є низький рівень довіри з боку інвесто-рів до органів місцевої влади та відсутність кваліфікованих спеціалістів в органах місцевого самоврядування з питань випуску та обігу облігацій місцевих позик.

Таким чином, на ринку цінних паперів одночасно можуть знаходитися різні види облігацій, що дає можливість для ін-весторів формувати портфель облігацій з метою зниження ризику інвестицій та отримання стабільного прибутку. Порт-фель облігацій, як і портфель акцій, формується на основі принципів дохідності, надійності, ліквідності, а також врахо-вує параметри виплат доходів за різними облігаціями. Основ-ними фінансово-кредитними інститутами, які формують порт-фель облігації, є інвестиційні та пенсійні фонди, комерційні банки, страхові та інвестиційні компанії. Портфельні обліга-ції разом з портфельними акціями та іншими цінними папе-рами формують інвестиційний портфель.

В Україні формування портфеля облігацій здійснюють пе-реважно різноманітні інститути, при цьому основну частину такого портфеля, як правило, займають державні облігації. Останні в умовах фінансової нестабільності залишаються чи не єдиним джерелом отримання стабільного доходу. Однак і державні цінні папери ще дуже далекі від аналогічних оп-тимальних фондових цінностей.

3 викладеного видно, що облігації на ринку цінних папе-рів посідають важливе місце, відіграють роль своєрідного ка-талізатора економіки (коли йдеться про державні облігації) і беруть активну участь у розвитку національного фондового ринку.

Важливим фінансовим інструментом на міжнародному фінансовому ринку є єврооблігації. Міжнародна асоціація фондових ринків займається стандартизацією умов випуску та обігу єврооблігацій, а також розробляє правила торгівлі єврооблігаціями. Основна форма випуску єврооблігацій — у вигляді цінного папера на пред'явника. Вони обслугову-ються в одній із світових депозитарно-клірингових систем і розміщуються одночасно на ринках кількох країн. Найбільша кількість угод із єврооблігаціями здійснюється у фондових центрах — Лондоні, Сингапурі, Гонконзі, Нью-Йорку та Токіо.