Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Облігації, їх види та роль в економіці : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

3. Облігації, їх види та роль в економіці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Облігації— це один з видів боргових цінних паперів, що підтверджують наявність кредиторсько-дебіторських взаємо-відносин між емітентом і власником облігацій. У цих взаєми-нах емітент є позичальником грошей, а власник облігації — кредитором.

У світовій практиці існує ціла система поділу облігацій на види залежно від тих чи інших критеріїв. На рис. 10.5 пред-ставлені найбільш поширені ознаки класифікації облігацій, які існують у світовій практиці. Цей перелік не є вичерпним. Існу-ють облігації з розширенням, серійні облігації, з фіксованою, змінною та індексованою ставкою тощо. Надамо характерис-тику деяким видам облігацій, що представлені на рисунку.

В основі поділу облігацій на вітчтняні та іноземні пок-ладені ті ж самі критерії, які використовуються при поділі акцій на аналогічні види: місце юридичної реєстрації голов-ного офісу емітента та територія, на якій знаходяться в обігу випущені ним облігації.

Певне значення для облігацій має строковість. Строкові облігації — це облігації, які випускаються на конкретно ви-значений строк, після закінчення якого емітент бере зо-бов’язання їх погасити. Найпоширенішим терміном обігу для короткострокових облігацій є 1 рік, середньострокових — від 1 до 5 років, довгострокових — понад 5 років; безстроко-вих (цільових позик) — термін конкретно не визначається, але дохід за такими облігаціями виплачується 1 раз на квартал або 1 раз на півроку і протягом «життя» цих облігацій річний розмір відсотків може змінюватися. Емітент при випуску безстрокових облігацій зобов’язання за їх погашення на себе не бере, тому такі облігації ще називають «вічними»; є облі-гації з правом дострокового погашення, при випуску яких емітент повідомляє, що резервує за собою право на довго-строкове погашення боргу.

У різних країнах у поняття «строкові» вкладається різний зміст. Наприклад, у США короткостроковими є облігації, що випускаються строком до 2 років, середньострокові — від 2 до 10 років, довгострокові — понад 10 років. У Великобри-танії — відповідно до 5 років — короткострокові, від 5 до

 

Класифікація облігацій

 

короткострокові

середньострокові

 

довгострокові

з правом довгостро-кового погашення

безстрокові (цільові позики)

 

безвідсоткові (цільові позики)

відсоткові (дохідні)

забезпечені(під заставу майна, ЦП)

незабезпечені (без застави)

 

Рис. 10.5. Класифікація облігацій

 

15 — середньострокові та понад 15 років — довгострокові. Державні облігації України можуть бути короткострокові — до 1 року, середньострокові — від 1 до 5 років і довгостроко-ві — понад 5 років. Чим вищий показник стабільності роз-витку економіки даної країни, тим тривалішим є термін сере-дньострокових і довгострокових облігацій.

За відсотковими облігаціями дохід сплачується у вигляді відсотка, який нараховують згідно з номінальною вартістю конкретної облігації. Наприклад, він рівний 10 %, а номіна-льна вартість облігації — 1500 грн. Це означає, що дохід від цієї облігації буде дорівнювати 150 грн. У зарубіжній еконо-мічній літературі такі облігації називають облігаціями з пре-мією, тому що відсоток є винагородою, яка сплачується емі-тентом за користування позикою понад номінальну вартість

за ними створюється як різниця між ціною, за якою облігація погашається емітентом, і ціною, за якою вона продається емі-тентом; за конвертованими грошовий дохід не виплачується, а замінюється безкоштовною видачею нових цінних паперів. У практиці розвинутих країн короткострокові конвертовані облігації особливо часто випускаються державою і місцевими органами влади. Погашення одних облігацій шляхом видачі нових є вигідним для емітента, так як є способом продов-ження термінів користування позиченими грішми; безпро-центні облігації є цільовими позиками, часто безвідсотко-вими облігаціями, що випускаються з метою накопичення коштів для будівництва об'єктів місцевого значення, важли-вих для населення. При погашенні таких облігацій відсотки в грошовій формі не сплачуються, а замість цього власнику облігацій продають відповідну кількість товарів за пільгови-

^Ттбешеченими облігаціями емітент гарантує виконання своїх зобов'язань повернути основну суму боргу і виплатити

є прямими борговими зобов'язаннями, що не висувають май-нових претензій до компаній. Забезпеченням таких облігацій є загальна платоспроможність компаній.

 

Залежно від цілей розрізняють облігації вільного обігу (на пред'явника) — можуть вільно переходити з власності одних інвесторів у власність інших на умовах угоди, з обмеженим обігом (іменні) — випускаються, коли емітент не завжди за-цікавлений, щоб випущені ним облігації перебували у віль-ному обігу і без права обігу — інвестори, які придбали такі облігації, залишаються їх власниками до моменту погашення

за розробленою методикою. Відсотки за облігаціями відно-сяться на витрати компанії, виплачуються не тільки при мож-ливій відсутності прибутку, а й у разі збитковості підприємс-тва. Розмір купонних виплат визначається за формулою:

т-^ НомхКв

КВ =   ,           (10.6)

100 %

де KB — розмір купонних виплат; Ном. — номінальна ціна облігації; Кв — купонний відсоток.

Купонні виплати здійснюються за купонами, доданими до облігації. Купони нумеруються, кожний з них призначений для виплати відсотка за певний час, при виплаті — їх відрі-зають. Купони пред'являються для оплати самому емітенту, гаранту (поручителю) випуску або уповноваженому фінансо-вому посереднику.

Для виплат відсотків за облігаціями і погашення їх вартос-ті на підприємстві створюється відкладений фонд (фонд по-гашення), у який підприємством перераховуються згідно з договором грошові суми для того, щоб мати ще до моменту погашення певні фінансові ресурси і згодом виплачувати відсотки. Розмір погашення залежить від умов випуску облі-гацій.

Облігація, як і акція, продається і купується на ринку і має ринковий курс, який розраховується за формулою:

РК =    х100%,            (Ю.7)

Ном.

де РК — ринковий курс облігації; Рцо — ринкова ціна облі-гації, грн.

 

Звідси, ринкова ціна облігації дорівнює:

„ Ном.хРК

Рцо =  .           (10.8)

100 %

Курс і ціна облігації пов'язані з рівнем прибутковості будь-якого іншого альтернативного способу вкладення капі-талу: банківського відсотка, державних боргових зобов’язань та ін. Із урахуванням даних чинників ринкова ціна облігації буде дорівнювати:

Рцо = Ном. х  х100%,            (Ю.9)

(1 + Да)"

де До — прибутковість облігації — купонний відсоток за об-лігацією (у сотих частках відсотка); Да — прибутковість аль-тернативних вкладень капіталу (у сотих частках відсотка); п — кількість років, що залишилася до погашення облігації.

Спрощену ринкову ціну облігації можна подати у такий спосіб:

Рцо= Ном. + С х п,   (10.11)

де С — сума річних купонних виплат за облігацією.

Таким чином, ціни облігацій залежать не тільки від рівня прибутковості альтернативних інвестиційних проектів, а й від прибутковості самої облігації, терміну, на який вона випуще-на, у тому числі терміну, що залишився до погашення обліга-ції. У цьому разі чим більший цей термін, тим за інших рів-них умов дорожчою є облігація. Якщо облігація випущена з дисконтом, то при наближенні дати погашення величина дисконту буде зменшуватися.

Курс відсоткової облігації в процесі обігу автоматично підвищується завдяки зростанню накопиченого купонного відсотка. При реалізації облігації неодержані продавцем ку-понні відсотки будуть розділені між ним і покупцем. їхня на-копичена частина (відсотки за час, що минув після останньої виплати відсотків до дати купівлі-продажу облігації), увій-шовши у вартість облігації, буде сплачена покупцем продав-цеві. В екс-дивідендний термін курси іменних корпоративних

 

облігацій автоматично зменшуються на величину відсотка, тому що цей відсоток вже покупцеві не дістанеться — може одержати тільки продавець. На курси облігацій, як і на кур-си акцій, впливає велика кількість чинників, і в першу чер-гу, це — стан попиту-пропозиції на облігації, наявність від-кладеного чи викупного фонду, кредитний рейтинг емітента і т.д.

Більш детально розглянемо існуючу систему вітчизняних облігацій.

Згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» «облігація — це цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між влас-ником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вар-тість у передбачений умовами розміщення облігацій строк і виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення». Облігації розміщуються у документар-ній або бездокументарній формі.

Емітент у порядку, встановленому ДКЦПФР, може розмі-щувати:

а)         відсоткові облігації — за якими передбачається випла-

та відсоткових доходів;

б)         цільові — облігації, виконання зобов'язань за якими до-

зволяється товарами або послугами відповідно до вимог,

чою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбан-ня та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить дохід (дисконт) за облігацією.

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове пога-шення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облі-гацій, якими визначені порядок встановлення ціни достроко-вого погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бу-ти пред'явлені для довгострокового погашення. Погашення може здійснюватися грошима або майном відповідно до умов розміщення облігацій.

 

Облігація має номінальну вартість, визначену в націона-льній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій — в іноземній валюті. Мінімальна номінальна вар-тість облігації не може бути меншою ніж одна копійка. Про-даж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, — в іноземній валюті.

Емітент може розміщувати облігації іменні, у сертифікаті якої обов’язково зазначається ім'я власника і на пред'явника. До сертифіката відсоткової облігації на пред 'явника додається купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазнача-ються серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачу-ються відсотки, найменування і місцезнаходження емітента, строки виплати відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його порядковий номер. Реквізити серти-фіката облігації встановлює ДКЦПФР.

Власники облігацій, на відміну від держателів акцій, не виступають власниками підприємства, облігації якого вони купили, але вони отримують стабільний дохід у вигляді пев-них відсотків (такі цінні папери є борговими зобов'язан-нями). До того ж AT, за умов прибуткової діяльності, спочат-ку забезпечує виплату відсотків за облігаціями, а потім нараховує дивіденди своїм акціонерам. В Україні частіше зу-стрічаються облігації з фіксованою відсотковою ставкою, змінна відсоткова ставка зустрічається переважно на міжна-родному ринку цінних паперів. В таблиці 10.1 представлені схожі риси та відмінності між акціями та облігаціями.

Найбільш важливим для економіки країни видом обліга-цій є державна облігаційна позика, або іншими словами, — державні облігації. Основною метою випуску державних облігацій є фінансування потреб бюджету, збільшення над-ходження іноземної валюти і приведення в дію механізму стримувального впливу на інфляцію. Державні облігації по-винні мати високий рівень визначеності, бути надійними, відрізнятися ліквідністю — тільки такі їх характеристики можуть приваблювати солідних інвесторів, переважно кре-дитно-фінансових інститутів, що мають у своєму розпоря-дженні великі грошові кошти і зацікавлені їх вкласти у цінні папери.