Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Характеристика акцій та механізм їх функціонування : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

2. Характеристика акцій та механізм їх функціонування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Важлива роль на фондовому ринку належить акціям. Згід-но з правовими нормами в Україні акції випускаються тільки акціонерними товариствами. Приватизація і роздержавлення державного майна передбачає акціонування підприємств, створення на базі державних підприємств акціонерних това-риств відкритого (BAT) або закритого типу (ЗАТ). Ак’іонер-ними товариствами здійснюється випуск пайових зобовязань, як правило, у вигляді акції. Найпоширенішими випадками, коли акціонерні товариства випускають акції, є такі:

1)         створення товариства;

2)         зміна номінальної вартості акцій при зміні статутного фонду;

 

3)         збільшення статутного фонду шляхом додаткового ви-пуску акцій при незмінній номінальній вартості останніх;

4)         поділ або консолідація акцій при незмінному статутно-му фонді;

5)         окремі випадки реорганізації акціонерного товариства.

Акція — іменний цінний папір, який посеідчує майноеі

права його власника (ащіонера), що стосуються ащіонерно-го товариства (далі AT), включаючи право на отримання ча-стини прибуткуу вигляді дивідендів, право на отримання ча-стини майна у разі ліквідації AT, право на управління AT, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяль-ності та припинення AT.

Отже, акція — безстроковий цінний папір, емітентом яко-го може бути тільки AT. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість не може бути меншою, ніж одна копійка. AT розмі-щує тільки іменні акції. У сертифікаті акції зазначаються :

вид цінного папера;

найменування та місцезнаходження AT;

серія і номер сертифіката;

номер і дата випуску;

міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера;

тип і номінальна вартість акції;

ім’я власника;

кількість акцій, що випускаються.

AT розміщує іменні ащіїдвох типів:

1) прості — надають їх власникам право:

—        на отримання частини прибутку AT у вигляді дивідендів;

—        на участь в управлінні AT;

—        на отримання частини майна AT у разі його ліквідації. Прості акції надають їх власникам однакові права і не підляга-

має певні привілеї порівняно з власниками звичайних акцій того самого емітента. Привілейовані акції надають їх власни-кам права:

—        на отримання частини прибутку AT у вигляді дивідендів;

—        на отримання частини майна AT у разі його ліквідації;

 

—        на участь в управлінні AT у випадках, передбачених

статутом і законом, який регулює питання створення, діяль-

ності та припинення акціонерних товариств.

AT розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його ста-тутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товари-ства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених AT, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі AT не може перевищувати 25 відсотків. Реєстрацію випуску акцій здійснює ДКЦПФР в установленому нею по-рядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації ДКЦПФР зві-ту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Прості акції більш поширені, ніж привілейовані, оскільки:

а)         існують законодавчі обмеження щодо випуску привіле-

йованих акцій з метою уникнення порушень у балансі інте-

ресів акціонерів і менеджерів товариства;

б)         прості акції дохідніші, ніж привілейовані, оскільки вони

ризиковіші.

У світовій практиці основними видами привілейованих ак-цій є:

—        кумулятивні — дають право не тільки на поточний дивіденд, а й на раніше не виплачений дивіденд з якихось причин;

—        некумулятивні — неоголошені дивіденди не накопичу-ються і втрачаються;

—        з часткою участі у прибутках (випускаються рідко) — дають право на додаткові дивіденди, якщо дивіденди за прос-тими акціями більші;

—        конвертовані — дають право їхнім власникам обміню-ватись на певну кількість звичайних акцій тієї ж компанії. На біржі ціна на прості (неконвертовані) привілейовані акції більш стабільна, ніж на звичайні. Ринкова ціна конвертова-них привілейованих акцій менш стабільна, ніж простих при-вілейованих. Причина в тому, що перші завжди пов'язані із

 

звичайними акціями, в які вони можуть бути переведені за рішенням їхнього власника;

—        з регульованими дивідендами — дивіденди не є фіксо-ваними, а регулюються періодично залежно від рівня доходу AT і дохідності інших цінних паперів;

—        префакцїї (відзивні) — AT залишає за собою право ви-купити акції з надбавкою до номінальної вартості. Для цього створюється викупний фонд, але якщо розмір фонду виявля-ється недостатнім для викупу акцій, їх погашення не відбу-вається; поверненість зручна для компанії, але не для інвес-торів;

—        ретрективні — власник має право погасити у визначе-ний момент за визначеною ціною. Умови вилучення їх вста-новлюються при підготовці їх випуску;

—        прямі привілейовані — із звичайними привілеями щодо активів і дивідендів;

—        із змінюваним або плаваючим курсом — дивідендні платежі змінюються залежно від рівня відсотків;

—        підпорядковані — деякі AT випускають привілейовані акції різних класів з різними правами стосовно активів і диві-дендів. Підпорядкована акція нижчого класу дає власникам менше прав, ніж привілейована акція цього ж товариства ви-щого класу.

Залежно від ризику та очікуваної дохідності на світо-вому фінансовому ринку виділяють акції:

—        з блакитними корінцями — найбільш солідних і вели-ких корпорацій;

—        дохідні — дивіденди за якими перевищують середній рівень;

—        зростання — акції корпорацій, що стрімко розвивають-ся і доходи яких вищі від середнього рівня, проте дивідендні виплати невисокі;

—        циклічні — ціна яких змінюється відповідно до змін в економіці; в основному це акції базових галузей економіки — коли відбувається підйом у галузі — інвестори купують акції, а коли спад — продають;

—        спекулятивні — акції молодих і маловідомих компаній;

—        захищені (антициклічні) — акції, ціна на які досить ста-більна навіть при спадах в економіці та ін.

 

Так5]:ж в економічній літературі надаються й інші види ак-

[3номішльні та безномінальні акції. На бланку номіна-льної акції вказана ії номінальна вартість, а на бланку безно-мінальної акції — не зазначається. Електронні акції також можуть бути номінальними і безномінальними. В одному ви-падку номінальна вартість акції зазначається в комп’ютер-ному файлі поряд з кількістю акцій, в іншому — просто про-ставляється кількість акцій;

-> вітчизняні та іноземні акції. Вітчизняними акціями є такі, що випущені і знаходяться в обігу на території держа-ви, де здійснена державна реєстрація емітента. Щодо інших держав, на території яких укладатимуться угоди з приводу акцій даного емітента, вони будуть іноземними акціями.

Коли головний офіс емітента знаходиться в іноземній дер-жаві і в цій країні емітент занесений до державного реєстру, то його акції, якщо вони перебувають в обігу на території України, є іноз;мними. Ринки таких акцій в Україні ще тіль-

КИ ^пГтнГакції - такі, які продаються емітентом безпо-середньо або через посередників у власність інвесторів. Емі-тент здійснює продаж акцій при їх випуску, а інвестор, коли

1Х ^премШьні ащ— ті ; , які емітент випускає додат-ково з метою збільшення статутного капіталу. їх емітент мо-же продавати акціонерам або новим інвесторам. Однак бува-ють випадки, коли емітент на певну суму вказаного прибутку додатково випускає відповідну кількість акцій за номіналь-ною вартістю, що дорівнює номінальній вартості раніше ви-пущених акцій. При цьому суми нерозподіленого прибутку капіталізуються в статутний капітал і зараховуються як опла-та акцій додаткового випуску. У свою чергу, акції додатково-го випуску безкоштовно передаються емітентом у власність акціонерів з дотримуванням відповідної пропорційності. Ви-ходячи з того, що акціонери не сплачують вартості отрима-них акцій, тобто останні діста;ться їм нібито даром, то такі

аКЦ^акц1^22Т^ЬЛ2женого обігу. Назву таких акцій визначає форма їх випуску: відкрита чи закрита. Коли емітент

 

пропонує свої акції для продажу всім потенцшним швесторам, а не будь-якій групі, то такий випуск вважається відкритим; якщо ж емітент продає свої акції тільки визначеним й відомим йому інвесторам, то такий випуск є закритим. Вільний обіг означає, що акції емітента можуть переходити із власності од-них інвесторів у власність інших і на них може укладатися різ-на кількість угод. Жодних обмежень щодо їх обігу умовами випуску не передбачається. Обмежений обіг означає, що акці-онери можуть відчужувати акції, які є у них у наявності третім особам, тобто за межі кола акціонерів даного емітента, при до-триманні певних умов (наприклад, встановлення акціонерам заборони відчужувати акції, що є в них у наявності, протягом певного періоду). Поза обігом акції знаходяться у тих випад-ках, коли акціонери не можуть їх відчужувати за межі кола ак-ціонерів, тобто третім особам, але можуть їх перепродавати один одному або емітенту. В останньому випадку емітент та-кож не має права продавати викуплені акції третім особам, але має змогу продавати їх своїм акціонерам.

Найпоширеніші види цін акцій представлені нарис. 10.4.

 

Види цін акцій

 

позначається на бланку акції та є вартістю однієї частки, на яку розподілений увесь статутний капітал AT

 

Бмісійна

 

ціна, за якою акцп продаються емітентом безпосередньо або через посередників при їх випуску

 

встановлюється за балансовими документа-ми емітента

 

Ринкова

 

ціна акціи певного емітента на кожнии момент ринкової операції; встановлюється на основі укладених угод на конкретні акції та колива-ється залежно від попиту і пропозиції на них у конкретному місці і в конкретний час

 

Рис. 10.4. Поширені види цін акцій

 

Акціонер може мати у власності будь-яку кількість акцій одного емітента, якщо це обумовлено статутом емітента. Як-що акціонеру належить значна кількість акцій, то в такому випадку йдеться мова про пакет акцій.

Пакет акцій — це наявність у власності одного і того ж ащіонера визначеної кількості акцій (більше однієї) одного й того ж емітента. Залежно від того, скільки акцій знахо-диться в пакеті, розрізняють значний і контрольний пакети акцій.

Значний пакет акцій — це пакет, який дає право акціо-неру суттєво впливати на управління справами емітента. Ак-ціонер, який володіє значним пакетом акцій, має можливість для просування своїх кандидатів до Ради директорів, здійс-нювати вплив на формування виконавчого органу емітента (правління ради), а також на вибір напрямів діяльності еміте-нта. Значні пакети акцій, крім якісних показників, мають і кі-лькісні критерії, що закріплюються законодавчими актами. Наприклад, у США значними пакетами акцій є пакети, що складаються з 10, 20, 40, відсотків акцій певного емітента. В Європейському співтоваристві до них належать пакети з 5, 10, 25, 30 відсотків акцій конкретного емітента. В останній час у зв'язку з розширенням інтернаціоналізації ринків цін-них паперів мінімальний розмір значного пакета акцій ви-значається відсотками акцій одного емітента. Згідно з за-конами деяких країн акціонери, що володіють значними пакетами акцій, мають повідомляти про це емітента і спеціаль-ні державні органи (комісії з цінних паперів). Так, в Україні реєстратор, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів емітента, повинен повідомляти Антимонопо-льний комітет України про кожний факт придбання акціоне-ром більше 10 відсотків акцій одного емітента.

Контрольний пакет акцій — це пакет, в якому акціонеру належить «50 % + 1 голос». Всі більш значні, ніж цей пакети акцій, також є контрольними. Акціонер, який володіє конт-рольним пакетом акцій, має змогу висувати до складу Ради директорів або правління будь-якого свого кандидата, вноси-ти на зборах акціонерів будь-яку пропозицію, впливати на напрями діяльності емітента тощо. Контрольні пакети акцій, як і значні, обов'язково підлягають реєстрації.

 

В акції найяскравіше проявляються такі економічні харак-теристики цінних паперів, як ліквідність, дохідність, надій-ність, самостійний обіг.

Емісійна ознака акції задається емітентом і державою та включає в себе: означення випуску, серії, номера, умов та особливостей випуску, розміщення, обігу, статусу акції. До емісійних ознак належить й емісійна ціна акції — ії ціна на первинному ринку. Крім емісійної ціни, розрізняють також

ак^при Т^пномуроШщеппі маТтакий Ішяд'" ^

КА =—Lxl00% =       х100%,            (10.1)

Дб.д.   Н

де КА — курс акції; Див. — дивіденд; Д б.д. — дохідність банківських депозитів; ЧП — чистий прибуток; Н — норма дивідендних виплат.

Формула (10.1) порівнює можливі доходи від розміщення грошей: а) у цінні папери і б) на банківський депозит. Вар-тість акції повинна відповідати дивіденду від суми, що пок-ладена на депозит. У такому разі курс акції матиме вигляд:

КА = Ном. + ЗП,       (Ю.2)

де Ном. — номінал акції; ЗП — засновницький прибуток.

Із даних формул виокремлюються фактори, що впливають на курс акції. Це:

•          номінальна вартість акції;

•          рівень засновницького прибутку;

•          ринкові фактори — попит і пропозиція на дані акції або коефіцієнт ринкової кон'юнктури (К р.к.).

Коефіцієнт ринкової кон'юнктури зіставляє платоспро-можний попит на дані акції та обсяг їх пропозиції і дорівнює співвідношенню:

,г ,       Оп.п.  Л

Коеф. р.к. =    ,           (1U.3)

О п.

де О п.п — обсяг платоспроможного попиту на дані акції; О п. — обсяг їх пропозиції.

 

Коефіцієнт ринкової кон’юнктури (К р.к.) демонструє об-ґрунтованість ринкового котирування. Якщо:

а)         К р.к. = 1 — це означає, що встановлений емітентом

курс акцій правильний і дає можливість реалізувати весь ви-

пуск і отримати запланований засновницький прибуток;

б)         К р.к. < 1 — передбачається завищення курсу, а відпо-

відно, і недорозміщення випуску та недоотримання заснов-

ницького прибутку;

в)         К р.к. > 1 — емітент недооцінив акції, є потенціал при-

росту вартості.

і д^даткошТвипуск. ФактоТами) щоТпТиГаю^ьТїурГак-цій при їх додатковому випуску, є:

•          реальний курс акцій (КА p.);

•          внутрішня вартість акцій (ВВА);

•          чисті активи корпорації (ЧАК);

•          кількість акцій (N а);

•          ринкові фактори — коефіцієнт ринкової кон’юнктури. Внутрішня вартість акцій — це відношення чистих акти-

вів корпорації до кількості акцій:

^^ > ЧАК

ВА =   .           (10.4)

N a

Формула курсу акцій при їх додатковому випуску має та-кий вигляд:

КА = КА с. х К р.к.,  (10.5)

де КА с. — курс акції, що склався.

В даному випадку якщо обґрунтовувати ринкове котиру-вання:

а)         К р.к. = 1 — курс акцій додаткового випуску відповіда-

тиме курсу, який вже склався, і цінових змін на ринку не від-

булося. Новий випуск акцій вписується в ринок і покриває

незадовільний попит;

б)         К р.к. < 1 — існує можливість падіння або обвалу кур-

су. У даному разі емітент переоцінив свої емісійні можливос-

ті, місткість ринку і недополучає запланованих фінансових

ресурсів;

 

в) К р.к. > 1 — даний випуск (за інших рівних умов) не впливатиме на курс акцій і емітент знову може проводити емісію.

На курс акцій впливає велика кількість чинників, серед яких виділяють:

основні — внутрішня вартість акцій, коефіцієнт ринкової кон'юнктури, дохідність альтернативних інвестиційних прое-ктів, рівень розвитку економіки в державі, дії чиновників, які навмисно занижують цінові параметри акцій підприємств, що приватизуються, та ін.;

другорядні — стан справ у конкурентів, наявність або від-сутність пільг для акціонерів, початок або закінчення сезону відпусток, дивідендна політика підприємства;

що спричиняють підвищення курсу — очікування виплати дивідендів або великого замовлення в корпорації, стабільний темп зростання дивідендів, поліпшення становища на ринку корпорації, зростання обсягів продажу, поглинання конкуре-нтів, наявність великого попиту на акції, високий рівень ме-неджменту;

що спричиняють зниження курсу — зниження обсягів ви-робництва та реалізації продукції, форс-мажорні обставини (хвороба відомих політиків), загальна соціальна та політико-економічна нестабільність.

В Україні курс акцій при їх первинному розміщенні в ос-новному відповідає їх номіналу. Оскільки згідно із законо-давством емісійна ціна не може бути меншою від номіналу, то номінальна вартість акцій є мінімальним рівнем їх емісій-ної ціни.

Переважна більшість акцій випускається у бездокументар-ній формі, особливо якщо засновники зацікавлені у вторин-ному обігу цінних паперів; у разі коли мета емітента полягає у контролі за структурою акціонерного капіталу, вибір падає

Особливість ащії; їхзначення на фінансовому ринку, полягає в тому, що ці цінні папери:

• найбільшою мірою серед усіх інших цінних паперів ви-конують регулювальні функції в системі суспільного відтво-рення. Саме акція сприяє переливу капіталу в перспективні галузі економіки з менш перспективних галузей і вироб

ництв. Регулювальні властивості акції пов'язані, в першу чергу, з такими ії характеристиками, як ліквідність, дохід-ність, потенціал приросту курсової вартості;

•          краще від інших цінних паперів реалізують й інші функ-ції цінних паперів — інформаційну, мобілізуючу, контролю-ючу та ін.;

•          більше за всі інші цінні папери пов'язані з фондовими індексами;

•          саме акції є своєрідним свідченням економічного стану держави;

•          враховуючи розмір капіталізації акцій, значна частина вільних капіталів вкладається саме в акції;

•          через купівлю контрольного пакета акцій, їм немає рів-них серед інших фінансових інструментів щодо можливості служити провідником впливу з метою встановлення еконо-мічного контролю над виробництвом.

Таким чином, можна визначити акцію як цінний па-пір, що:

—        виражає відносини між учасниками акціонерного това-риства, регулювальними органами і фінансовими посеред-никами;

—        має самостійний обіг на фондовому ринку та свій курс;

—        виконує регулювальні, інформаційні, інвестиційні, спе-кулятивні та інші функції;

—        має емісійну, ринкову, фондову цінність.

Інтернаціоналізація світового фондового ринку зумовила

виникненню нових форм фінансових інструментів, які спри-яють інтеграції економік, тісній і взаємовигідній співпраці емітентів, посередників та інвесторів різних країн.

На міжнародному ринку цінних паперів мають обіг акції транснаціональних компаній двох видів — євроакції та аме-риканські депозитарні розписки (АДР). Євроакції котирують-ся на міжнародних фондових біржах Європи (Лондонській, Франкфуртській, Паризькій, Люксембургській). Кроком до інтернаціоналізації акцій є АДР, що репрезентують євроакції, розміщені у депозитаріях США та обмінені на депозитні сві-доцтва, які мають обіг на американському фондовому ринку. Таким чином, європейські компанії отримують доступ на ри-нок цінних паперів США.