Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблщя 9.3 : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Таблщя 9.3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

ОСНОВНІ ЦІЛІ СУБ'ЄКТІВ (УЧАСНИКІВ) ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Суб'єкти ринку          Основні цілі суб'єктів ринку

Емітенти        отримання доходу від емісії цінних паперів

Інвестори в цінні папери

отримання доходу від вкладених коштів або набуття відповідних прав, що надаються вла-снику цінних паперів

 

Саморегулівні організації     здійснення професійної діяльності, розвиток інфраструктури фінансового ринку, підтрим-ка високих професійних стандартів

Споживачі     отримання додаткового джерела фінансування

Постачальники:

—        домогосподарства

—        портфельні інвестори

—        стратегічні інвестори

—        інституційні інвестори

 

збереження і нагромадження заощаджень; збільшення капіталу;

збільшення вартості портфеля цінних паперів (банки, інвестиційні фонди, страхові компанії); контроль над підприємством з метою отри-мання прибутку від його діяльності отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів

 

Органи, що регулюють діяльність учасників

 

Торгівці          отримання прибутку від діяльності з цінними паперами

Організації, що обслу-говують ринок         одержання прибутку від надання платних по-слуг споживачам, постачальникам і торгівцям

цілі некомерщиного характеру, пов язані зі встановленням «правил гри» та наглядом за їх виконанням

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається ДКЦПФР. Поєд-нання професійної діяльності з іншими видами діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, перед-бачених законом. Професійна діяльність учасників фондово-го ринку, крім депозитаріїв і фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній орга-нізації.

 

Основні види професійної діяльності на фондовому рин-ку представлені на рис. 9.2.

, і

торгівля цінними паперами

 

Види

професійної

діяльності

 

управління активами інституційних інвесторів

I

депозитарна діяльність

I

організація торгівлі

 

Рис. 9.2. Види професійної діяльності фондового ринку

1) діяльність з торгівлі цінними паперами — провадить-ся торгівцями цінними паперами (далі — торгівці) — гос-подарськими товариствами, для яких операції з цінними па-перами є виключним видом діяльності, а також банками. У статутному капіталі торгівця частка іншого торгівця не може перевищувати 10 відсотків. Торгівцю забороняється пе-репродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

а)         брокерську діяльність — укладення торгівцем цивіль-

но-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення)

щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи),

за дорученням і за рахунок іншої особи. Торгівцю дозволя-

ється провадити брокерську діяльність, якщо він має спла-

чений грошима статутний капітал у розмірі не менше як

300 тисяч гривень. Згідно з договором клієнта з торгівцем

останній може виступати гарантом або поручителем вико-

нання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що

укладаються від імені клієнта такого торгівця, отримуючи за

це винагороду;

б)         дилерську діяльність — укладення торгівцем цивільно-

правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за

свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передба

чених законом. Торгівцю дозволяється провадити дилерську діяльність, якщо він має сплачений грошима статутний капі-тал у розмірі не менше як 120 тисяч гривень;

в)         андеррайтинг — розміщення (підписка, продаж) цінних

паперів торгівцем за дорученням, від імені та за рахунок емі-

тента. Торгівцю дозволяється провадити андеррайтинг, якщо

він має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не

менш як 600 тисяч гривень. У разі публічного розмі’ення

цінних паперів андеррайтинг може брати на себе зобовязан-

ня за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу

всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або

їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщу-

ється не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити пов-

ний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за

визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комер-

ційного представництва відповідно до взятих на себе зо-

бов’язань. 3 метою організації публічного розміщення цінних

паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір

про спільну діяльність;

г)         діяльність з управління цінними паперами — діяльність,

яка провадиться торгівцем від свого імені за винагороду про-

тягом визначеного строку на підставі договору про управлін-

ня переданими йому цінними паперами та грошовими кош-

тами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також

отриманими в процесі цього управління цінними паперами та

грошовими коштами, які належать на праві власності уста-

новнику управління, в його інтересах або в інтересах виз-

начених ним третіх осіб. Торгівцю дозволяється провадити

діяльність з управління цінними паперами, якщо він має

сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як

300 тисяч гривень. Договори про управління цінними папе-

рами торгівець має право укладати з фізичними та юридич-

ними особами, при цьому сума договору з одним клієнтом —

фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної

100 мінімальним заробітним платам. Договір про управління

цінними паперами не може укладатися торгівцем з компані-

єю з управління активами. Договір доручення, договір комісії

або договір про управління цінними паперами укладається

з торгівцем в письмовій формі на найвигідніших для клієнта

 

умовах. Торгівець зобов'язаний подавати на вибрану ним фондову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини з цінними паперами в строки і порядку, що визначені прави-лами фондової біржі.

He вважається професійною діяльністю з торгівлі цінни-ми паперами:

=> розміщення і викуп емітентом власних цінних паперів;

=> проведення юридичними особами та фізичними особа-ми — підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;

=> внесення цінних паперів до статутного капіталу юри-дичних осіб;

=> провадження юридичними особами на підставі догово-рів комісії або договорів доручення купівлі-продажу (обміну) цінних паперів через торгівця, який має ліцензію на прова-дження брокерської діяльності.

Без участі торгівця можуть здійснюватися операції, по-в’язані з виконанням рішення суду, дарування та спадкування цінних паперів, придбання акцій відповідно до законодавства

2) діяльність з управління активами інституційних ін-весторів — професійна діяльність учасника фондового рин-ку — компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного дого-вору про управління активами інституційних інвесторів. Така

рігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відк-риття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та угод з цінними паперами. Де-позитарна діяльність провадиться учасниками фондового ринку відповідно до законодавства про депозитарну систему

4) діяльність з організацп торгівлі на фондовому рин-

ку — це діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) щодо:

I—> створення організаційних, технологічних, інформацій-них, правових та інших умов для збирання та поширення ін-формації стосовно попиту і пропозицій;

 

\—> проведення регулярних торгів фінансовими інструмен-тами за встановленими правилами;

\—> централізованого укладення і виконання договорів що-до фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірин-гу та розрахунків за ними;

\—> розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.

До організаторів торгівлі на фондовому ринку відносять фондові біржі. Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не меншому ніж 3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг і розрахунки, — не меншому ніж 6 мільйонів гри-вень.

Конкретними функціями учасників, які випливають із їх професійної діяльності на фондовому ринку, є:

=> емісійна, тобто організація випуску і розміщення цін-них паперів;

=> брокерська — здійснення угод з цінними паперами в ролі комісіонера чи довіреної особи;

=> дилерська — здійснення угод з цінними паперами від власної особи і за свої кошти;

=> представницька — представництво інтересів однієї зі сторін в угоді щодо цінних паперів;

=> консалтингова — надання юридичних, економічних, технічних, навчальних та інших видів консультацій щодо цін-них паперів;

=> аудиторська — перевірка правильності ведення бух-галтерського обліку і реального фінансового стану емітента;

=> депозитарна — надання послуг щодо збереження, пе-редачі, обліку цінних паперів;

=> клірингова — здійснення операцій зі збирання, перевір-ки й підготовки документів щодо виконання угод стосовно цінних паперів;

=> реєстраторська — ведення реєстрів власників цінних паперів;

=> регулювальна — правове регулювання діяльності учас-ників.

Дані функції, в процесі їх виконання, переплітаються, до-повнюють одна одну, що забезпечує ефективний результат діяльності професійних учасників ринку.