Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

2. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Строкові ринки розвинутих країн пройшли тривалий про-цес еволюційного розвитку. Історично зародження строкової торгівлі пов’язане з появою ії позабіржової форми — форва-рдних контрактів, які ще близько 400 років тому укладались як угоди про продаж майбутнього врожаю. Деякі спеціалісти, що досліджують фондовий ринок, вважають, що торгівля з поставкою товару в майбутньому існувала в Японії в I сто-літті до н.е., в Стародавній Греції та Римі, де законодавчо встановлювались дати загальних зібрань торгівців — «коле-гія меркаторум», на яких вперше був розроблений механізм продажу товарів з відстроченою на майбутнє поставкою та кінцевою оплатою. Біржова форма торгівлі в країнах Заходу стала продуктом еволюції від форва’дних угод з реальними активами (товарами) до фінансових фючерсних контрактів.

У середні віки товарні біржі успішно функціонували в ба-гатьох містах Європи: в Антверпені (1531 p.), Ліоні (1549 p.), Тулузі (1549) p.), Лондоні (1556 p.), Амстердамі (1608 p.), причому угоди часто укладалися за зразками товару, який мав згодом надійти. В момент укладання угоди на біржі ви-значалась і погоджувалась ціна товару, що дозволяло уникати можливих цінових змін на момент реальної поставки. Згодом на біржах була проведена стандартизація товарів, тобто впро-ваджено середні норми їх якості, що дало змогу не п’ставля-ти товарів на самі торги і сприяло запровадженню фючерс-них угод.

У Росії перша біржа була організована за наказом Петра I в 1705 р. в Санкт-Петербурзі, згодом була відкрита Одеська (1796 р.) і Кременчуцька (1834 р.) біржі, а наприкінці XIX ст. в Російській імп’рії налічувалося 114 бірж, де набули значної популярності фючерсні контракти, предметом яких були здебільшого сільськогосподарські продукти, зокрема зерно.

Прообразами перших строкових угод були також угоди з купівлі-продажу акцій перших акціонерних товариств Англії. Акції цих компаній користувались таким великим попитом, що нерідко продавались з поставкою в майбут-ньому.

 

Строкові угоди в сучасному розумінні цього слова виник-ли на початку XVIII ст. у США. Торгівля першими строко-вими контрактами розпочалася в прикордонних районах Се-реднього Заходу США. Це були форвардні контракти на поставку зерна та кукурудзи. Виробники сільгосппродукції, продаючи форвардні контракти на поставку певного виду продукції, одерж,вали додаткові прибутки у разі отримання високого врожаю, падіння цін на ринку та продажу за більш високими цінами, зафіксованими у форвардних контрактах. У разі невисокого врожаю та зростання цін на ринку вироб-ники продукції зазнавали збитків, продаючи за невисокими цінами, зафіксованими у контрактах. Проте в будь-якому разі вони, продаючи свою продукцію за форвардними контракта-ми, гарантували собі надходження певних сум грошових кошт-ів та реалізацію виробленої продукції. Вперше організована торгівля строковими контрактами відбулася в США в 1751 ро-ці на Нью-Иоркській продовольчій біржі. 3 подальшим розви-тком зернової торгівлі в 1848 p. у Чикаго була створена перша біржа з торгівлі строковими контрактами на сільськогоспо-дарську продукцію, яка от’имала назву «Чикагзька торгова палата», на якій у 1865 р. зявився новий різновид строкових контрактів — ф’ючерсні. Поступово біржі з товарообмінного інституту перетворилися на інститут фінансовий.

Понад 200 років строковий ринок розвивався як товарний і тільки в 1972 році в Чикаго була організована перша біржа фінансових ф’ючерсів. Це стало початком розвитку світового ринку фінансових деривативів, який почав стрімко і динаміч-но розвиватись, пропонуючи нові види похідних інструмен-тів, і вдосконалювати внутрішню інфраструктуру.

Біржова торгівля ф’ючерсними контрактами стала одним з найуспішніших нововведень на фінансових ринках за остан-ні десятиріччя. У 1979 р. виникла Нью-Йоркська ф’ючерсна біржа, а в 1982 р. — Лондонська міжнародна біржа фінансо-вих ф’ючерсів. Згодом ці біржі перетворилися на провідні центри строков’ї торгівлі світу.

У 1982 р. зявився новий ви’ контрактів — опціони на ф’ючерси. Це були опціони на фючерси казначейських облі-гацій. У цьому році також були укладені перші свопи — угоди, які суттєво відрізнялись від інших деривативів і які згодом

 

посіли провідне місце на ринку строкових угод. В основі сво-пів — зміна грошового потоку з одними характеристиками на грошовий потік з іншими характеристиками. Одним із перших таких свопів був своп, пов’язаний з випуском у 1982 р. Дойче банком 7-річних єврооблігацій на загальну суму 300 млн дол США. У 1991 р. угоди своп були укладені на суму 4500 млрд дол США, що становило половину вартості емітованих у світі акцій та третину вартості непогашених облігацій. На сьогодні ринок свопів перевершив за своїми обсягами ринки всіх інших похідних інструментів, разом взяті. Таким чи-ном, наприкінці XX століття торгівля строковими фінансо-вими контрактами перетворилася на явище міжнародного масштабу.

Строковий ринок є надбудовою над спотовим (ринком ре-ального товару) і тому значною мірою повторює його струк-туру. Так, за способом розміщення та обігу похідних фінан-сових інструментів ділиться на первинний і вторинний, а за формою організації — на біржовий і позабіржовий.

Структура строкового ринку за видами класу основних похідних фінансових інструментів представлена форвардним, ф 'ючерсним, опціонними ринками та ринком своп-контрак-тів. Ринок ф’ючерсів та біржових опціонів нині є тим сегме-нтом строкового ринку, який розвивається найбільш успішно й динамічно. На ньому виникають і поширюються нові типи контрактів, організуються нові біржі.

Серед найбільш цікавих сучасних тенденцій ро’витку ор-ганізованих ринків деривативів є встановлення звязків між біржами, які працюють у різних частинах світу та різних ча-сових поясах. Перший такий зв’язок був встановлений кілька років тому між Сингапурською грошовою біржею і Міжна-родним валютним ринком, де торгують однаковими ф’ючерс-ними контрактами на євродолари та валюту.

Створення глобальної мережі ф’ючерсних бірж і вста-новлення зв’язків між ними дозволяє здійснювати торгівлю деривативами цілодобово. Це полегшує доступ на біржі, оскі-льки учасники одержують можливість регулювати свої пози-ції навіть після закінчення робочого дня на окремих біржах. Крім того, трейдери, які мають відкриті позиції на одній бір-жі, можуть урівноважити їх позиціями на іншій біржі. Ці

 

процеси глобалізації та інтеграції призводять до того, що по-дії економічного чи політичного порядку, які відбуваються в одній частині світу, впливають на кон'юнктуру фінансових ринків в інших частинах світу.