Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблщя 7.3 : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Таблщя 7.3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

РЕЙТИНГИ ЯКОСТІ КРЕДИТУ

 

Рейтинг Класифікація          Опис

1          «Прайм»         Позичальник із найвищим кредитним рейтин-гом. Відмінно обслуговує борг, має потужний грошовий потік, першокласну заставу, при-вабливі характеристики позики

2          Високої яко-

сті        Позичальник з добрим фінансовим станови-щем, посереднім обслуговуванням боргу та заставою. Має привабливі для банку характе-ристики кредиту

3          Задовільний   Позичальник із задовільним фінансовим ста-новищем та задовільною заставою, добре об-слуговує борг у минулому

4          Граничний    Слабкий позичальник, недостатня застава, су-ма кредиту велика відносно капіталу пози-чальника

5          Нижчий від граничного       Фінансове становище позичальника незадо-вільне, повернення боргу сумнівне

6          Втрати            Обслуговування боргу припинено і не очіку-ється його відновлення

Існують не тільки рейтинги корпорацій-позичальників, а й рейтинги країн-позичальників, що залучають кошти на міжнародному фінансовому ринку.

CD Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довго-строковий позиковий капітал. Формою руху позикового капіта-лу є кредит, тому часто в економічній літературі ринок капіталів називають кредитним ринком. На ринку капіталів кредити на-даються на термін понад рік. Кредит — це позичковий капітал банку чи іншої кредитної установи, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковос-ті, платності та цільового характеру використання.

Ринок капіталів ,прияє зростанню виробництва і збіль-шенню товарообігу, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, відновленню основного капіталу, руху капіталів усередині країни тощо. Економічна роль ринку ка

піталів полягає в його спроможності об’єднати дрібні, розріз-нені кошти і на основі цього активно впливати на концентра-цію і централізацію виробництва та капіталу. Ринок капіталів є складовою частиною фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищує один рік (фондовий ринок) і ринок середньо- і довгостроко-вих банківських кредитів. Якщо грошовий ринок надає висо-коліквідні кошти в основному для задоволення короткостро-кових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах і охоплює оборот позикового і банківського капіталів, комерційного і банківського креди-тів, а також функціонування кредитних аукціонів.

Таким чином, ринок капіталів забезпечує платоспромож-ність фінансової системи, максимальне узгодження загально-господарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою.

1.         Суть ринку капіталів та його відмінність від грошового ринку.

2.         Хто є основними учасниками ринку капіталів?

3.         Що таке банківський кредит і які є основні джерела форму-вання банківських кредитних ресурсів?

4.         Які функції на кредитному ринку виконує банківська система?

5.         Назвати основні форми кредитних відносин.

6.         Які є джерела погашення державних позик залежно від еко-номічної ситуації в країні?

7.         Яка різниця між поточним і капітальним державним боргом?

8.         Які функції виконує кредитний ринок?

9.         Основні принципи банківського кредитування, їх суть.

 

10.       Суть комерційного кредитування, його відмінність від банків-ського.

11.       Які є способи управління державним боргом?

12.       Що таке гарантія і на які види її поділяють?

13.       На які параметри застави треба звертати увагу при наданні кредиту під заставу?

14.       Чим відрізняються системи рейтингу кредитів від рейтингу позичальників?

Література: 2; 7; 9;16; 21; 24-26; 28; 31; 33; 38; 42; 45.