Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 1.1 : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Таблиця 1.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

ТРАКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» ЗАРУБІЖНИМИ ТА ВІТЧИЗНЯНИМИ ВЧЕНИМИ

Джерело даних         Суть визначення

 

1. Красавина Л.М. Междуна-родньіе валютно-кредитньіе и финансовьіе отношения. — М.: Финансьі и статистика. — 1994. — 643 с.         «Світовий фінансовий ринок — це час-тина ринку позичкових капіталів, де пе-реважно здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів, у тому числі в євровалютах, і включає світовий гро-шовий ринок, світовий ринок капіталів і світовий фінансовий ринок»

2. Пересада А.А. Основьі ин-вестиционной деятельности. К.:Либра, 1994. — С. 16–18.     «Фінансовий інвестиційний ринок капі-талу — це місце, де громадяни й органі-зації, які хочуть взяти гроші в борг, зу-стрічаються з тими, у кого є зайві гроші»

 

Продовження табл. 1.1

Джерело даних         Суть визначення

 

3. Рязанова Н.С. Макроеко-номіка та економічна полі-тика: Підручник. — К.: Так-сон, 1996. — 240 с.     «… це грошові відносини, що складають-ся в процесі купівлі-продажу фінансових активів під впливом попиту та пропози-ції на позичковий капітал, рух якого вті-люється в цінних паперах»

4. Комаринський Я., Ярем-чик I. Фінансово-інвестицій-ний аналіз: Навч. посіб. — К.: Українська енциклопе-дія. — 1996. — 300 с.           «… ринок позичкових капіталів — це си-стема економічних відносин, що забез-печують акумуляцію вільних грошових коштів, перетворення їх в позичковий капітал і його перерозподіл між учасни-ками процесу відтворення»

5. Кузнєцова Н.С., Назар-чук І.Р. Ринок цінних папе-рів в Україні: правові основи формування та функціону-вання. — К.: Юринком Ін-тер, 1998. — С. 7.       «…це частина загального ринк’вого простору, що охоплює фінансові звязки та значну кількість форм кредитних від-носин і включає ринок банківських кре-дитів і ринок цінних паперів»

6. Бланк И.А. Основьі фи-нансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999. — Т.1. —С. 185-259.          «… у найбільш загальному вигляді фі-нансовий ринок є ринком, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають різноманітні фінансові інструменти і фі-нансові послуги»

7. Опарін В.М. Фінанси (За-гальна теорія): Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002.   «це сукупність обмінно-перерозподіль-них відносин, пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності»

8. Ходаківська В.П., Бєля-єв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 616 с.         «… це саморегулююча система ринків, де концентрується попит і пропозиція на рі-зні фінансові активи та послуги, що пов’язані з придбанням активів; це сфера економічних відносин між суб’єктами ринку в процесі формування та реаліза-ції попиту і пропозиції фінансових ак-тивів»

9. Шелудько В.М. Фінансо-вий ринок: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. I доп. — К.: Знання-Прес, 2008. — 535 с.         «Фінансовий ринок являє собою систему економічних та правових відносин, по-в’язаних із купівлею-продажем або ви-пуском та обігом фінансових активів»

 

Закінчення табл. 1.1

Джерело даних         Суть визначення

 

10. Маслова CO., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. по-сіб. — 2-ге вид., випр. — К.: «Каравела», 2003. — 344 с.         «…це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фі-нансові інструменти»

11. Пав’ов В.І., Пилипенко І.І., Кривовязюк І.В. Цінні папе-ри в Україні: Навч. посіб. — Видання 2-ге, доповнене. — К.: Кондор, 2004. — 400 с.            «Фінансовий ринок є цілісною сис’е-мою, яка складається із взаємоповя-заних і взаємодоповнювальних елемен-тів, кожний із яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи»

12. Смолянська О.Ю. Фінан-совий ринок: Навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літе-ратури, 2005. — 384 с.            «… є механізмом нагромадження та пе-рерозподілу фінансових ресурсів краї-ни; організованою або неформальною системою торгівлі фінансовими інстру-ментами, основну роль в якій відігра-ють фінансові інститути, які направля-ють потоки грошових коштів від вла-сників до позичальників»

13. Шморгун Н.П., Голов-ко І. . Фінансовий аналіз. Навч посіб. — К.: ЦНЛ, 2006. — 528 с.           «…це економічні відносини між під-приємствами, державою, населенням з приводу перерозподілу тимчасово віль-них грошових коштів на основі повної економічної самостійності та механізму саморегуляції ринкової економіки»

В.П. Ходаківська методологічні підходи різних авторів зводить до таких положень: [41] фінансовийринок — це скла-дна економічна система, що є:

—        сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості та ії реалізації шляхом обміну грошей на фі-нансові активи;

—        сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями фінансових активів;

—        сферою прояву економічних відносин між вартістю і спо-живчою вартістю тих товарів, що обертаються на цьому ринку.

Як бачимо, переважає точка зору, в якій фінансовий ринок розглядається як економічні відносини, суб’єктами яких висту-пають держава, а також фінансові посередники, які на стабіль-ній, впорядкованій основі забезпечують перерозподіл фінансо

вих ресурсів серед учасників ринку і ті суб'єкти, які бажають передати в користування вільні фінансові ресурси. Відносини, що розглядаються, формуються на певному економічному про-сторі, зі сформованою правовою, технічною, економічною, по-датковою інфраструктурою, яка постійно змінюється.

Таким чином, можна стверджувати, що термін «фінансо-вий ринок» широко використовується в економічній літе-ратурі, але існує неоднозначність трактувань, які характе-ризують внутрішній зміст поняття «фінансовий ринок». Це ускладнює структуризацію фінансового ринку, яка дозволяє визначити місце кожного його структурного сегмента (гро-шового, валютного, фондового, кредитного, фінансових пос-луг тощо) в загальній ринковій фінансовій системі, охаракте-ризувати основні етапи їх історичного розвитку, а також розглянути можливі напрями їх подальшої еволюції.

Фінансовий ринок може бути як повністю сегментований, так і повністю інтегрований. Якщо ринок повністю сегменто-ваний, інвестор з однієї країни не може вкласти кошти в цінні папери в іншій країні. При цьому цінні папери одного ступе-ня ризику на різних ринках мають різну ставку доходу, що обумовлюється як сегментованістю ринків, так і різницею в курсах валют та відмінностями в системах оподаткування. В повністю інтегрованому ринку інвестор може інвестувати кошти будь-де і цінні папери одного ступеня ризику будуть забезпечувати інвестору однаковий рівень доходу. Сьогодні фінансові ризики різного рівня, а також ринки різних фінан-сових інструментів різною мірою інтегровані. Емітенти ма-ють обмежені можливості щодо залучення дешевшого капі-талу поза місцевим ринком, а інвестори — щодо вкладення коштів на ринках інших країн та на міжнародному ринку.

Процес інтеграції фінансових ринків, який зараз триває у світі, пов'язаний із багатьма процесами, що відбуваються на національних та міжнародних ринках. Найважливішу роль серед них відіграють:

•          розвиток новітніх технологій, які забезпечують високу ефективність інформаційної інфраструктури фінансового рин-ку та системи розрахунків між учасниками ринку;

•          концентрація діяльності учасників ринку у світових фі-нансових центрах;

 

•          інституціалізація фінансових ринків, тобто постійне збі-льшення частки інституційних учасників ринку (інвестицій-них, страхових компаній, пенсійних фондів тощо);

•          лібералізація фінансових ринків, тобто створення зако-нодавства, що сприяє проникненню учасників ринку на фі-нансові ринки різних рівнів і стимулює їх активність.