Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Кредитний ринок як складова ринку капіталів : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

2. Кредитний ринок як складова ринку капіталів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Кредитний ринок — це специфічна сфера економічних відносин, де об'єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.

Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність:

•          кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти;

•          позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі ви-конати зобов’язання за кредитами;

•          системи державного регулювання;

•          законодавчого і нормативного забезпечення.

 

Кредитний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв'язки між підприємствами і грома-дянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах. У той же час кредитний ринок — це синтез ринків різ-них платіжних засобів. У країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди опосередковуються:

=> кредитними інститутами (комерційними банками або іншими установами), які беруть у борг і надають позики, а також

=> інвестиційними або аналогічними організаціями, які за-безпечують випуск і рух різних боргових зобов’язань, що ре-алізуються на особливому ринку цінних паперів.

Надання вільних грошових коштів у позику має забезпе-чити кредитору відповідний рівень доходу при задовільному ступені ризику неповернення і компенсувати втрачені мож-ливості від інвестування коштів в інші активи.

Для ефективного функціонування кредитного ринку в Ук-раїні необхідна стабільна економічна ситуація, наявність роз-виненої інфраструктури та ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність банківської системи і захист інвесторів. Розвинений кредитний ринок, який ефективно управляється з боку держави, забезпечує оптимальний розпо-діл обмежених фінансових ресурсів серед галузей економіки та сприяє економічному зростанню країни.

Кредитний ринок виконує такі функції:

•          об'єднання дрібних, розрізнених грошових заощаджень населення, державних структур, приватного бізнесу, інозем-них інвесторів і утворення великих грошових фондів;

•          трансформація коштів у позиковий капітал, який забез-печує зовнішні джерела фінансування матеріального вироб-нщтва національної економіки;

•          надання позики державним органам і населенню для ви-рішення таких важливих завдань, як покриття бюджетного дефіциту, фінансування частини житлового будівнщтва та інших соціальних програм.

Таким чином, кредитний ринок дозволяє здійснювати на-копичення, рух, розподіл і перерозподіл позичкового капіта-лу між сферами економіки.

 

Основними учасниками кредитного ринку виступають: а) позичальники — юридичні, фізичні особи і держава. За-лучати вільні грошові кошти на ринку кредитів можуть як віт-чизняні, так і іноземні позичальники. За специфікою надання кредитних послуг позичальників часто поділяють на категорії: населення, невеликі підприємства, корпорації, фінансові інсти-тути (в тому числі комерційні банки), сільськогосподарські пі-

ДПР6™И^Г- ^~й„Т Г„Г Сі^Рфі„НГо^о-кре-

дитні установи та іноземні кредитори — національні й між-народні фінансові інститути. Крім того, кредиторами можуть бути також нефінансові інститути, якщо вони дають змогу іншим суб'єктам ринку протягом визначеного періоду за пев-ну плату користуватись їх грошовими коштами.

Кредитна система організовує рух капіталів і сприяє аку-муляції та ефективному розміщенню фінансових ресурсів се-ред суб’єктів ринку. Оскільки ця система має значний вплив на економічні процеси, ії діяльність потребує жорсткої рег-ламентації та контролю з боку держави;

в) держава, як учасник кредитного ринку, здійснює уп-равління грошово-кредитним ринком, регулює його діяль-ність і виступає позичальником на національному та міжна-родному ринках. При цьому як регулювальну, так і інші функції на кредитному ринку вона виконує переважно через посередництво центрального банку, що є особливістю креди-тного ринку в Україні.

Функціонування кредитного ринку забезпечує кредитна система, до складу якої входять центральний банк, комерцій-ні банки та інші фінансово-кредитні інститути (табл. 7.1).

Держава через НБУ сприяє формуванню повноцінної сис-теми безготівкового грошового обігу, а також розширенню переліку послуг і операцій комерційних банків. Із кредитних важелів, які вважаються найбільш ефективними регулятора-ми ринкової економіки, використовують:

• середньострокові позики — на цілі як виробничого, так і чисто комерційного характеру. Найбільше поширення вони одержали в аграрному секторі, а також при кредитуванні ін-новаційних проектів із середніми обсягами необхідних інвес-тицій;

 

• довгострокові позики — в інвестиційних цілях. Для них характерний великий обсяг переданих ресурсів. Особливий розвиток вони одержали в капітальному будівництві, палив-но-енергетичному комплексі, сировинних галузях економіки. Такі позики видаються на термін від 3 до 5 років. У нашій країні вони використовуються не дуже широко через загаль-ну нестабільність економіки і меншу прибутковість порівня-но з короткостроковими кредитними операціями.