Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Основи організації ринку капіталів : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

1. Основи організації ринку капіталів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, де фор-мується nonum і пропозщія на середньостроковий та довго-строковий позиковий капітал.

Позиковий капітал — це кошти, віддані в позику під пев-ний відсоток за умови повернення. Формою руху позикового капіталу є кредит, тому часто в економічній літературі ринок капіталів називають кредитним ринком. На ринку капіталів кредити надаються на термін понад рік.

Ринок капіталів сприяє:

•          зростанню виробництва і збільшенню товарообігу;

•          трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення;

•          відновленню основного капіталу;

•          РУХУ капіталів усередині країни.

Екон’мічна роль ринку капіталів полягає в його спромож-ності обєднати дрібні, розрізнені кошти і на основі цього ак-тивно впливати на концентрацію і централізацію виробницт-ва та капіталу.

3 фунщіональної точки зору ринок капіталів — це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення процесу відтворен-ня; з інституційної — це сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий ка-пітал.

 

Таким чином, ринок капіталів — це складова частина фі-нансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищує 1 рік (фондовий ринок) і ринок середньо-і довгострокових банківських кредитів. Ри-нок капіталів є також найважливішим джерелом довгостро-кових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основ-ному для задоволення короткострокових потреб, то ринок ка-піталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресур-сах. Він охоплює оборот позикового і банківського капіталів, комерційного і банківського кредитів, а також функціонуван-ня кредитних аукціонів.

Таким чином, ринок капіталів забезпечує платоспромож-ність фінансової системи, максимальне узгодження загально-господарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою.

3 точки зору джерел залучення коштів ринок капіталів включає:

=> боргові ринки або ринки кредиту — за допомогою фі-нансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гро-ші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закла-дні та векселі, термін обігу яких перевищує 1 рік;

^•ринки ащіонерного капіталу — за допомогою акцій ін-вестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у пев-ний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладе-них коштів.

Виділяють також національний і міжнародний ринки капі-талів. На міжнародному ринку процеси купівлі-продажу то-варів фінансового ринку регламентуються законами і норма-тивними актами з міжнародної торгівлі. Відповідальність за дотримання цих правил несе держава, суб'єкти якої виходять на світовий ринок.

Ринок капіталів можна поділити на первинний і вторин-ний. Первинний ринок виникає при емісії та первинному роз-міщенні цінних паперів, на якому мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресурси перерозподіляють-ся після продажу їх на первинному ринку. У свою чергу вто-ринний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Бір

жовий ринок представлений фондовою біржею як особливим інституційно-організованим ринком. На ньому обертаються цінні папери найвищого ґатунку і виконуються операції про-фесійними учасниками. На позабіржовому ринку здійсню-ються операції з цінними паперами позабіржової торгівлі. У цьому разі об'єктом купівлі-продажу стають цінні папери, які з будь-яких причин не включені до котирувальних листів на біржі.

Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження на ри-нку простого товарного виробництва у формі обігу лихварсь-кого капіталу до широкого розвитку ринку позикових капіта-лів на загальному ринку, на якому об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал.

Сьогодні найбільш розвиненим ринком капіталів є ринок США. Йому притаманні наявність могутньої кредитної сис-теми і розвиненого ринку цінних паперів, високий рівень на-громадження грошового капіталу, широка інтернаціоналіза-ція, розгалуженість.

В Україні ринок капіталів знаходиться на стадії зароджен-ня. Сьогодні діє дворівнева банківська система, формується ринок цінних паперів, розвиваються спеціалізовані кредитно-фінансові установи, але всі ці елементи необхідно зміцнюва-ти та удосконалювати.

Ринок капіталів є сегментом фінансового ринку, особли-вою сферою фінансових відносин, що пов'язані з процесом забезпечення кругообігу позикового капіталу. Основними учасниками цього ринку є:

=> первинні інвестори, якими є власники вільних фінан-сових ресурсів, що мобілізовані банками і перетворені у по-

ШКТтщШЬовані посередники - кредитно-фінансові ор-ганізації, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуля-цію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на зворотній основі

3аПДа^УІаГнГ«С-юридичні і фізичні особи, a також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і го-тові заплатити спеціалізованому посереднику за право тим-часового користування ними.

 

Функціонування ринку капіталів дозволяє підприємствам вирішувати проблеми як формування інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестиційних проектів, так і ефекти-вного фінансового інвестування (здійснення довгострокових фінансових вкладень).

Фінансові активи, що обертаються на ринку капіталів, як правило, менш ліквідні, для них характерний найбільший рі-вень фінансового ризику і, відповідно, більш високий рівень дохідності.

Слід відмітити, що такий традиційний поділ фінансових ринків на ринок грошей і ринок капіталів у сучасних умовах їх функціонування носить дещо умовний характер. Ця умов-ність визначається тим, що сучасні ринкові фінансові техно-логії та умови імітування багатьох фінансових інструментів передбачають відносно простий і швидкий спосіб трансфор-мації окремих короткострокових фінансових активів у довго-строкові та навпаки.

Характеризуючи окремі види фінансових ринків за обома вищерозглянутими ознаками, слід відмітити, що ці види рин-ків тісно взаємопов'язані і функціонують в одному ринково-му просторі. Так, всі види ринків, які обслуговують обіг різ-них за спрямованістю фінансових активів (інструментів, послуг), є одночасно складовою частиною як ринку грошей, так і ринку капіталів.