Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

4. Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Ефективна діяльність валютного ринку багато в чому за-

ЛИ^^И^^^—Т™ЬНІСІІІЬ держави таупо-вноваженш нею органів, спрямована на регламентування

 

міжнародних розрахунків і порядок здійснення операцій з ва-лютними цінностями.

Основними завданнями валютного регулювання та конт-ролю є:

1)         організація системи курсоутворення, захист та забезпе-чення необхідного ступеня конвертованості національної грошової одиниці;

2)         регулювання платіжної функції іноземної валюти та ін-ших іноземних інструментів, регламентація поточних опера-цій платіжного балансу;

3)         організація внутрішнього валютного ринку;

4)         регламентація та регулювання банківської діяльності з валютними цінностями;

5)         регулювання процесів утворення та руху валютного ка-піталу, захист іноземних інвестицій;

6)         встановлення режиму та обмежень на вивезення і вве-зення через кордон валютних цінностей;

7)         забезпечення стабільних джерел надходження іноземної валюти на національний валютний ринок.

Світова практика функціонування ринків знає два методи валютного регулювання — ринковий і державний. Ці методи доповнюють один одного, однак співвідношення між ними постійно змінюється залежно від конкретної економічної си-туації.

Ринкове регулювання валютного ринку діє на основі зако-ну вартості і закону попиту та пропозиції і застосовується в умовах економічної стабільності. При ньому також існує і державне регулювання, оскільки валютні відносини відчут-но впливають на внутрішній економічний розвиток.

Головною виконавчою установою валютного регулювання є Національний банк України, який:

—        здійснює валютну політику, керуючись принципами за-гальної економічної політики України:

—        складає разом з Кабінетом Міністрів України платіж-ний баланс держави;

—        контролює дотримання затвердженого Верховною Ра-дою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

—        визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків-нерезидентів;

 

—        видає обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;

—        нагромаджує, зберігає і використовує резерви ва-лютних цінностей для здійснення державної валютної по-літики;

—        видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;

—        установлює способи визначення і використання валют-них (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або в розрахункових (клірингових) одиницях;

—        забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції уповноважених банків.

Конкретними виконавцями валютного регулювання є ко-мерційні банки. Вони проводять валютні операції відповідно до ліцензії, яку отримують від НБУ, здійснюють контроль за дотриманням клієнтами валютного законодавства і поданням звітності про укладення валютних угод.

Законодавчі та нормативні акти, пов'язані з валютним ре-гулюванням, передбачають, що всі розрахунки в іноземній валюті здійснюються через уповноважені банки, тобто банки, що мають ліцензії Центрального банку на проведення валют-них операцій.

Ліцензії, отримувані комерційними банками, поділяються

^ ^^Л^^^Ж^^ право на та-кі дії:

—        здійснення багатьох банківських операцій в іноземній

валюті як на

території країни, так і за кордоном;

—        формування частини свого статутного акціонерного фонду в іноземній валюті за рахунок вітчизняних, іноземних та міжнародних підприємств і організацій;

—        створення резервного, страхового та іншого фондів із прибутком в іноземній валюті;

—        участь у створенні банківських установ усередині краї-ни та за ії межами з використанням для цієї мети іноземної валюти;

—        відкриття своїх філій та представництв за кордоном.

 

Внутрішня ліцензія надає комерційному банку право на здійснення повного або обмеженого переліку банківських операцій в іноземній валюті лише на території країни. За ці-єю ліцензією банк може проводити такі операції:

—        відкриття і ведення рахунків в іноземних валютах юри-дичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), а також рахунків нерезидентів у національній валюті країни перебу-вання;

—        здійснення кореспондентських відносин із банками, що мають генеральну ліцензію;

—        організація через банки, які мають генеральну ліцензію, розрахунків, пов'язаних з експортно-імпортними операціями клієнтів банку в іноземних валютах у формі документарного акредитива, інкасо, банківського переказу, а також в інших формах, що застосовуються в банківській практиці;

—        валютне обслуговування юридичних і фізичних осіб, включаючи купівлю та продаж іноземних валют відповідно до чинного законодавства;

—        залучення і розміщення коштів в іноземній валюті юри-дичних осіб у формі кредитів, депозитів та в інших формах, а також видача гарантій на користь клієнтів банку в межах

право здійснювати на території країни ті ж операції, що й за внутрішньою ліцензією, а також відкривати обмежену кількість кореспондентських рахунків у конкретних іноземних банках.

3 метою запобігання ризикам і мінімізації впливу спекуля-тивних операцій на валютних ринках банкам встановлюються відповідні ліміти — так звана відкрита позиція продажу й ку-півлі валюти від власного імені і за власний рахунок. Ліміт відкритої валютної позиції визначається Центральним бан-ком у розрахунку на кінець робочого дня уповноваженого банку, її розмір визначається як різниця між сумою іноземної валюти, купленої банком за власний рахунок, та сумою іно-земної валюти проданої банком за той же час. Ліміт встанов-

TTTOfTTiC*£T ЧЯTT6*VFCТТО R1 7Т Т^ОЧЛ/TIT^V КТТЯСЧ-ГТ'Г^С TCOTTTT1R ОЯТ-ГТСЛ/

Особлтості валютного регулювання:

• зростання ролі національного валютного законодавства — використання валютних цінностей потребує певної регламен

тації та регулювання з боку уряду і центрального банку, у зв’язку з чим зростає роль валютного законодавства у ви-значенні порядку обігу іноземної валюти з урахуванням не-обхідності забезпечення пріоритету грошової одиниці країни, захисту ії купівельної спроможності та врегулювання інших факторів, які впливають на конвертованість національної гро-шової одиниці;

•          розробка програми валютного регулювання, яка повинна

враховувати:

—        досягнутий рівень розвитку валютного ринку конкрет-ної країни;

—        необхідність сприяння розвитку банківсько-фінансово-го сектора;

—        залежність економіки від автономного (критичного) імпорту (насамперед енергоносіїв), а звідси і необхідність стимулювання збільшення експортних надходжень і інозем-них інвестицій;

 

•          поступове (протягом 1-2 років) введення конвертовано-сті валюти на основі продуманої, поетапної лібералізації ва-лютних операцій;

•          регулювання режиму валютного курсу з урахуванням темпів внутрішньої інфляції й інтересів експортерів. Остан-нє більш важливо для країн, що не мають значних іноземних інвестицій і доступу до зовнішніх кредитів, у зв’язку 3 чим експортери є основним джерелом іноземної валюти. Таке ре-гулювання має здійснюватися лише ринковими методами;

•          забезпечення Центральним банком нагромадження до-статнього валютного резерву для того, щоб мати можли-вість стабілізувати курс (або гарантувати його плавне зни-ження відповідно до зростання внутрішніх цін) протягом досить тривалого часу;

•          створення для експортерів вигідних умов використання валютних ресурсів країни (як для придбання необхідної їм сировини і матеріалів, так і для довгострокових інвестицій);

•          продаж валюти в першу чергу не уряду, а Центральному банку, який у такій ситуації виступатиме монопольним про-давцем інвалюти на потреби імпортерів на внутрішньому ри-нку і прагнутиме до забезпечення рівного доступу ії для всіх імпортерів з урахуванням вимог до рівня конвертованості

 

й курсу національної валюти. Після стабілізації курсу комер-ційні банки будуть брати активну участь у цьому процесі. Стабілізація сальдо платіжного балансу на позитивному рівні й подолання інфляції дадуть змогу скасувати обов’язковий продаж валютних надходжень.

Система валютного регулювання в Україні формувалася у складних і суперечливих соціально-економічних умовах і п-ройшла три етапи:

1          етап => листопад 1992 — березень 1993 pp. Формуєть-

ся власна система валютного регулювання. Основним зако-

нодавчим актом у цій сфері став Декрет Кабінету Міністрів

України «Про систему валютного регулювання і валютного

контролю» від 19 лютого 1993 p., який:

•          регулював операції з валютними цінностями;

•          визначав статус валюти країни;

•          встановлював:

 

—        загальні принципи валютного регулювання;

—        функції кредитних установ під час здійснення валют-них операцій;

—        порядок використання надходжень в іноземній валюті;

—        відповідальність за порушення валютного законодав-ства резидентами. Згідно з цим Декретом було передбачено встановлення Національним банком України валютного (об-мінного) курсу національної грошової одиниці на підставі результатів торгів на міжбанківському валютному ринку України.

Національний банк міг встановлювати й інші способи ви-значення курсів валютних цінностей, виражених у розрахун-кових (клірингових) одиницях, а також у неконвертованих іноземних валютах. У першому випадку йшлося про торгове-льний оборот з іноземними державами, у другому — про не-торговельні платежі. Національний банк встановлює також граничні розміри маржі за операціями на міжбанківському валютному ринку України для уповноважених банків та ін-ших фінансово-кредитних установ.

Усім вищеназваним характеризувався періиий етап розви-тку системи валютного регулювання.

2          етап => жовтень 1994 — вересень 1996 pp. Основним

законодавчим актом цього періоду є Указ Президента Украї

ни від 22 серпня 1994 p., який визначав правові рамки функ-ціонування міжбанківського валютного ринку і передбачав у II півріччі 1994 р. забезпечити поступове зближення й уні-фікацію офіційного і ринкового валютних курсів.

Основним напрямом валютної політики, передбаченим програмою економічних реформ Президента України, було здійснення заходів щодо поступової лібералізації і децентра-лізації валютного ринку України, а саме:

•          створення умов для зближення курсу національної валю-ти до його реального значення (визначення курсу українсько-го карбованця на підставі торгів на УМВБ);

•          забезпечення пріоритету національної валюти, як платі-жного засобу, через поступове обмеження готівкового та без-готівкового обігу іноземної валюти в Україні;

•          здійснення децентралізації внутрішнього валютного ри-нку (створення незалежних валютних бірж у різних регіонах країни, зняття обмежень на здійснення операцій на міжбан-ківському валютному ринку з приводу купівлі-продажу іно-земної валюти щодо поточних операцій);

•          здійснення лібералізації внутрішнього валютного ринку (поступове скорочення обмежень щодо використання валюти і форм платежів).

Досягнення фінансової стабілізації у 1996 p., у тому числі завдяки відповідному валютному регулюванню, дало змогу у вересні цього ж року здійснити грошову реформу, яка стала початком третього етапу розвитку валютного регулювання в Україні. Вона мала неконфіскаційний, прозорий характер і передбачала заміну карбованця новою грошовою одини-цею — гривнею.

Використання іноземних валют у міжнародних розрахун-ках потребує вирішення питання про їх кількісне співвідно-шення, тобто про валютний курс, який впливає не тільки на стан міжнародної торгівлі, а значною мірою і на національ-ну економіку, особливо в кризових ситуаціях, тому голов-ною метою валютного регулювання Центрального банку будь-якої країни повинно бути проведення зваженої курсо-вої політики.

На рис. 6.6 представлені види режимів валютних курсів, які у світовій практиці застосовують Центральні банки.

 

ВИДИ РЕЖИМІВ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

система множинних валютних курсів

 

                        подвійний                

                                              

                       

            регульований плаваючий   

                       

 

Рис. 6.6. Види режимів валютних курсів

=> Фіксований валютний курс — це офіційно встановле-не Центральним банком фіксоване співвідношення між наці-ональною грошовою одинщею та валютою іншої країни.

Фіксований курс встановлюється на основі таких показни-ків, як: співвідношення цін у даній країні з цінами країн го-ловних торговельних партнерів; рівень валютних резервів; стан торговельного балансу тощо.

Фіксований валютний курс найбільш сприятливий за умо-ви внутрішніх кризових ситуацій у нестабільній економіці, так як забезпечує нижчі темпи інфляції і стабільні умови для зовнішньоекономічної діяльності і створює можливість про-гнозувати розвиток ситуації в країні.

Одним із головних питань, які стоять перед Центральним банком при встановленні фіксованого валютного курсу, є по-шук певного міжнародного стандарту, на який буде зорієнто-вана вартість національної грошової одиниці. Як правило, курси національних валют перебувають у жорсткій відповід-ності до долара США. Деякі країни прикріпили свої націона-льні валюти до євро, деякі — до валют сусідніх держав.

Режим фіксованих валютних курсів був уведений після Другої світової війни згідно з Бреттон-Вудськими угодами. Після краху в 1970-х роках Бреттон-Вудської системи біль-шість країн перейшла від режиму фіксованих валютних кур-сів до плаваючих валютних курсів.

 

=> Вільно плаваючий курс — це співвідношення між на-ціональною грошовою одинщею та валютами інших країн, яке складається залежно від попиту і пропозщії валют на валютному ринку країн.

Плаваючі курси частіше використовуються в країнах із ро-звиненою ринковою економікою та високим рівнем доходу. Для успішного застосування плаваючого курсу необхідні:

—        економічна і політична стабільність держави;

—        відсутність або незначні темпи інфляції, що досягається проведенням жорсткої монетарної та фіскальної політики.

Плаваючий валютний курс вирівнює попит і пропозицію на іноземну валюту (змінюється сам без зміни розміру валю-тних резервів), тому зовнішні фактори меншою мірою впли-вають на стан національної економіки. В даному разі Центра-льний банк може проводити власну грошово-кредитну політику, так як рух іноземної валюти не буде значно вплива-

И^С^1^Г!^бГ^с - режим, що характеризується відчутним впливом Центрального бан-ку, який у процесі встановлення валютного курсу на валют-ному ринку вирівнює різні короткострокові, а іноді і серед-ньострокові коливання курсу з метою його передбачення та стимулювання зовнішньої торгівлі.

У цьому разі необхідні значні резерви валюти і міцна ма-теріальна база для прогнозування курсу, а також зростає роль фіскальної та монетарної політики щодо підтримки низького рівня інфляції національної грошової одиниці. Режим «регу-льованого плаваючого» курсу був встановлений в Україні

льне відхилення офіційного курсу національної грошової оди-ниці щодо іноземних валют. В Україні встановлювався валю-тний коридор як максимальне та мінімальне відхилення гривні щодо долара США, яке визначалося урядом та Націо-нальним банком. Така система дає змогу уникати різких ко-ливань курсу національної грошової одиниці за умови, що економічна політика, яка здійснюється в країні, не протидіє зростанню інфляції. При цьому важливо, щоб уряд країни, яка застосовує валютний коридор, відкрито заявив про полі

тику регулювання обмінного курсу в межах цього коридора для збільшення довіри як національних, так і іноземних інве-

C*TOT^1R ттгл і^л/ТЮОТЧОІ ТТОТТІТТ'ТІСТ'Т ТЯ С*гГ1Т,Т1СОС*гГ1 ТТЯТТЮТТЯТТТіТТОІ R3TTTOTT^f

множинних валютних курсів — це валютні курси, які вводять країни, що розвиваються та роблять пер-ші кроки у напрямку ринкової системи курсоутворення і кон-вертованості національної грошової одинщі. Множинні ва-лютні курси можуть бути:

1)         контрольовані урядом і

2)         вільні ринкові курси, встановлені під впливом попиту і пропозиції.

Режими множинних курсів виникають тоді, коли для ку-півлі та продажу валюти існує більше як один курс або коли курси купівлі та продажу різняться більше як на 2 %.

Множинні валютні курси використовуються урядами кра-їн, що розвиваються, як засіб для отримання доходів (різниця в курсах купівлі та продажу валюти), для субсидіювання або оподаткування певних секторів економіки. Порівняно висо-кий курс продажу для імпортерів окремих товарів є своєрід-ним податком на ці товари. Низький курс купівлі для окре-мих експортерів діє як податок на експорт.

Тривале використання цієї системи може негативно впли-нути на ефективність процесу відтворення, оскільки поступо-во нагромаджуються негативні тенденції в розподілі ресурсів, а також змінюється структура цін. Крім того, створюються умо-ви для отримання прибутку не з виробничої діяльності, а з різ-ниці між неоднаковим рівнем валютних курсів внаслідок зави-

множинних валютних курсів, який використовують в умовах активної валютної спекуляції центральні банки промислово розвинених країн. Суть його полягає в подвійному котируван-ні курсу національної грошової одиниці: окремо за комерцій-ними і фінансовими операціями.

Під час вибору режиму валютного курсу, який часто нази-вають стратепєю, важливо враховувати фактори, які впли-

ВТ^Г^^-\имавищий темп інфляції в країні, тим нижчий курс її валюти. Залежність валютного курсу від

 

темпів інфляції особливо висока в країнах із великим обсягом міжнародного обміну (товарами, послугами, капіталом), адже найтісніший зв'язок між динамікою валютного курсу на базі

^•стт^тіжного балансу - активний платіжний ба-ланс сприяє підвищенню курсу національної грошової оди-ниці, так як зростають попит на неї іноземних боржників та надходження іноземної валюти на національний валютний ринок. Пасивний платіжний баланс веде до зниження курсу національної грошової одиниці, адже боржники обмінюють її на вільно конвертовану валюту для погашення своїх зовніш-ніх зобов'язань, й одночасно скорочуються надходження іно-

•          різниця у відсоткових ставках за кредит — збільшен-

ня відсоткових ставок в певній країні відносно ставок в інших

країнах сприяють зростанню надходження іноземних корот-

•сї^^^^^і^^Ічення мають пе-реважно для внутрішнього ринку, на якому регулюванням процесу валютного курсу вирівнюються різкі коливання кур-

•          прискорення або затримання міжнародних платежів —

це фактор впливу на курсове співвідношення валют: очікую-чи падіння курсу національної грошової одиниці, імпортери прагнуть прискорити платежі контрагентам в іноземній ва-люті, щоб уникнути можливих втрат від підвищення курсу іноземної валюти, а у разі зміцнення національної грошової одиниці імпортери прагнуть затримати платежі у вільно кон-вертованій валюті. Така тактика має певний вплив на платіж-ний баланс і на валютний курс національної грошової одиниці.

Що стосується центральних банків, то вони можуть впли-вати на валютний курс або за допомогою своєї монетарної політики, або за рахунок інтервенцій на валютному ринку.

Національний банк України у своїй курсовій політиці ви-користовує загальновизнані методи валютного регулювання, а саме:

=> валютні інтервенції;

=> дисконтну політику;

=> валютні обмеження.

 

=> Валютна інтервенція — це пряме втручання центрально-го банку в діяльність валютного ринку з метою впливу на курс національноїеалюти итяхом купівлі-продажу іноземноїеалюти.

Центральний банк продає іноземну валюту зі своїх резер-вів, якщо вважає за необхідне підтримати курс національної валюти на високому рівні, й, навпаки, скуповує ії, якщо вва-жає, що курс національної валюти на ринку надто завищений і не стимулює розвитку експорту.

Валютні інтервенції здійснюються в тому разі, коли на ринку спостерігаються короткострокові зміни в попиті й про-позиції. Центральний банк очікує швидкого відновлення по-передньої рівноваги. Якщо такі зміни мають довгостроковий характер, зумовлений глибинними макроекономічними про-цесами, валютні інтервенції не приведуть до позитивного ре-зультату. Вони можуть лише відтягнути відповідні зміни ва-лютного курсу на якийсь час, протягом якого уряд повинен вжити заходи щодо врівноважування платіжного балансу. В іншому випадку після вичерпання валютних резервів не-минуче ще більш катастрофічне потрясіння валютного ринку.

Офіційні резерви центральних банків складаються голов-ним чином із вільно конвертованих валют — близько 82 % усіх резервів (з них: у середньому 60 % — у доларах США, 15 % — у євро, 10 % — у японських єнах) і монетарного зо-лота (приблизно 5 %).

Нині для всіх резидентів і нерезидентів на території Укра-їни діє єдиний порядок встановлення і використання курсу національної грошової одиниці до іноземних валют, який ви-значається Національним банком України.

У нашій державі механізм валютного регулювання, зокрема встановлення курсу національної валюти до іноземних валют, у своєму розвитку пройшов кілька стадій, а саме: від застосу-вання вільно плаваючого курсу національної валюти до фіксо-ваного з подальшим переходом до регульованого плаваючого курсу, що сприятиме стабілізації валютного ринку країни.

За даного режиму регулювальний вплив забезпечує мож-ливість підтримання валютного курсу на рівні, максимально наближеному до ринкових вимог, уникаючи при цьому різ-ких коливань, що зумовлені недостатнім ступенем розвине-ності ринку. Конкретною метою регулювання курсу гривні на

 

сучасному етапі має бути заохочення експорту і стимулюван-ня припливу капіталу в Україну, підтримання ефективного рівня імпортних операцій.

Часто валютна інтервенція використовується для підтри-мання курсу валюти на заниженому рівні, для здійснення ва-лютного демпінгу — знецінювання національної валюти з ме-тою масового експорту товарів за цінами, нижчими за світові.

Валютний демпінг служить засобом боротьби за ринки збуту. Головною умовою тут є заниження курсу валюти у бі-льших розмірах, ніж подання ії купівельної спроможності на вну^шньому^ринку^ ^_^ ^^_^^^^^

вання валютного курсу, який зводиться до підвищення або зни-дисконтної ставки центрального емісійного банку з ме-тою впливу на рух зарубіжних короткострокових капіталів.

Підвищенням дисконтної ставки у періоди погіршення стану платіжного балансу Центрального банку сприяє прип-ливу капіталів із країн, де дисконтна ставка нижча, тобто по-ліпшує стан платіжного балансу. Наприклад, у першій поло-вині 80-х років адміністрація США проводила політику високих процентних ставок та курсу долара, що сприяло припливу в країну з 1980 до 1984 р. 417 млрд дол США. Це викликало ланцюгову реакцію у вигляді підвищення процен-тних ставок у Західній Європі, тому що в цих країнах змен-шилися капіталовкладення та зросло безробіття. Але цей спо-сіб може бути ефективним лише за умови, що рух капіталів між країнами зумовлений пошуками більш прибуткового їх розміщення. Підвищення дисконтної ставки не завжди є ефе-ктивним методом, так як часто веде до подорожчання креди-ту всередині країни. Облікова політика — це традиційний метод регулювання валютного курсу. Але в сучасних умовах, коли посилюється процес інтернаціоналізації господарських зв’язків, коли зростає негативний вплив подорожчання кре-диту на розвиток національної економіки, коли держава регу-лює рух капіталів та кредиту — в цих умовах ефективність облікової політики для валютного регулювання значно зни-жується. Тому основним інструментом впливу держави на валютний курс стає валютна інтервенція. Дисконтна політика і валютна інтервенція — це методи впливу на курс національ

ної валюти, притаманні економічно розвиненим країнам. Краї-ни, що розвиваються, як правило, для підтримки курсу своєї валюти вимушені використовувати різноманітні валютні об-меження, оскільки ці країни не мають значних запасів валют-них резервів, їхні платіжні баланси хронічно пасивні, а еконо-

Л/Г1ТСЯ ТТ6* JTWFC6* TTT^T^fR30TTT^fR3 7ТТТЯ TCOT^OTTCOP'mOTCORl^f^C ТСЯТТІТЯТТІК

=> Валютні обмеження — це система норматжних правт, які встановлюються в законодавчому та адміністративному порядку і спрямовані на обмеження операцій з іноземною та на-ціональною валютою, золотом та іншими валютними коштами на ринку і передбачають обов 'язкову їх здачу казначейству.

Валютні обмеження використовуються для врівноваження платіжного балансу, регулювання курсу національної валюти та стримування відпливу офіційних золотовалютних резервів. В умовах валютних обмежень широко практикується офіцій-не встановлення кількох валютних курсів. Це використову-ється як один із засобів стимулювання експорту та обмеження імпорту товарів, а також регулювання надходжень і викорис-тання інвалюти за іншими каналами.

Як відомо, занижений курс національної валюти робить експорт товарів вигіднішим — експортер, коли реалізує товар за світовими цінами, в обмін на інвалюту одержує більше на-ціональної валюти. Занижений курс національної валюти та-кож дає можливість використати валютний демпінг як засіб підвищення конкурентоспроможності експортера.

Завищений курс національної валюти позитивно впливає на імпорт товарів і негативно на їх експорт. Тому держави диференціюють валютні курси за групами товарів та цільо-вим використанням валюти. Вперше така форма валютних обмежень почала використовуватися після світової економіч-ної кризи 1929-1933 pp. Напередодні другої світової війни Німеччина застосувала близько 60 валютних курсів щодо американського долара.

У післявоєнні роки практично всі країни практикували ва-лютні обмеження, за винятком США, Швейцарії та деяких країн Латинської Америки. Лише з кінця 50-х років країни Західної Європи частково скасували валютні обмеження, але при погіршенні валютно-фінансового становища періодично запроваджуються окремі їх форми. Нині 60 % країн-членів

 

МВФ використовують ті чи інші форми валютних обмежень у поточних операціях платіжного балансу та понад 70 % — у русі капіталів і кредитів.

Відсутність будь-яких валютних обмежень означає вве-дення повної конвертованості валюти, тобто ступінь конвер-тованості обернено пропорційний розміру та жорсткості за-проваджених у країні валютних обмежень.

Валютний ринок в Україні — це переважно міжбан-ківський ринок, адже саме в ході міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-продажу інозем-них валют. Шляхом проведення міжбанківських операцій на валютному ринку забезпечується обслуговування міжнарод-ного обороту товарів, послуг і капіталів (міжнародних плате-жів). Важливим напрямом становлення і подальшого розвитку внутрішнього валютного ринку в Україні є його лібералізація та децентралізація. У сучасний період у розвинених країнах операції з іноземною валютою зосереджені переважно у ве-ликих банках. Лише в деяких країнах збереглися валютні біржі як самостійні структури (наприклад, у Німеччині, Франції).

Наприкінці 90-х років Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) організовувала торги та укладала угоди з ку-півлі-продажу іноземної валюти з членами УМВБ, організо-вувала та проводила розрахунки в іноземній валюті і в грив-нях за укладеними на УМВБ угодами, визначала поточний курс іноземних валют до гривні за угодами на УМВБ. Право участі в торгах УМВБ мають тільки засновники УМВБ, НБУ та установи, прийняті в члени УМВБ. В Україні з початку 2000 року УМВБ перестала здійснювати операції з валютою. Вся торгівля зосередилась у міжбанківському валютному рин-ку, на якому комерційні банки безпосередньо купують і про-дають валюту за свій рахунок чи за дорученням клієнтів, які є кінцевими покупцями та продавцями валюти.

Широкий асортимент валютних операцій, високе техноло-гічне й організаційне забезпечення їх виконання створюють усім суб'єктам валютного ринку сприятливі умови для забез-печення ліквідності і прибутковості. Тому прискорений роз-виток валютного ринку — одне з актуальних завдань країн з перехідними економіками, у тому числі й України. Проте

 

валютний ринок в Україні формується надто повільно, асор-тимент валютних операцій на ньому обмежений переважно касовими операціями. Головними особливостями сучасних валютних ринків є посилення їх інтернаціоналізації, безпере-рвність здійснення операцій протягом доби, зростання кіль-кості та обсягів спекулятивних та арбітражних операцій, а та-кож нестабільність курсів валют.

Таким чином, валютний ринок — один із найважливіших сегментів фінансового ринку, ступінь розвитку якого безпо-середньо впливає на стан та розвиток економіки держави.