Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Валютні операції : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

3. Валютні операції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Функції валютного ринку реалізуються через валютні операції, під якими розуміються будь-які платежі, що пов'я-зані з переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.

Валютні цінності є більш ширшим поняттям, що включає національну та іноземну валюти, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, а також банківські метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи у зливках і порош-ках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів).

Для характеристики прав і обов’язків суб’єктів валютного ринку важливе значення має поділ учасників ринку на дві групи. До першої входять резиденти, до другої — нерези-денти

До резидентів належать фізичні особи, які постійно проживають в Україні або тимчасово перебувають за її ме-жами, а також юридичні особи й організації, їх представ-ництва, що створені відповідно до законодавства України за кордоном.

До нерезидентів належать фізичні особи, які постійно проживають за кордоном або тимчасово перебувають в Укра-їні, а також юридичні та неюридичні особи, їхні представни-цтва і фірми, що створені відповідно до законів іноземної держави і функціонують на території України.

Відповідно до прав резидентів і нерезидентів на валютно-му ринку України всі операції, пов’язані з рухом іноземної валюти, поділяються на два види — поточні та пов’язані з ру-

Х°МДопо^чних операцій належать:

=> перекази в Україну або з України іноземної валюти для здійснення розрахунків без відстрочки платежу за експорт та імпорт товарів робіт, послуг, а також розрахунків, пов’язаних з кредитуванням експортно-імпортних операцій на термін, що не перевищує 180 днів;

=> отримання і надання фінансових кредитів на термін, що не перевищує 180 днів;

 

=> перекази в Україну та з України відсотків, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями, кредитами та ін-шими операціями, пов’язаними з рухом капіталу;

=> перекази неторговельного характеру в Україну та з Ук-раїни, включаючи перекази сум заробітної плати, пенсій, алі-

До валютних операцій, що пов'язані з рухом капіталу,

належать:

=> прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний капітал підприємства з метою отримання доходу і прав на участь в управлінні підприємством;

=> портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;

=> переведення в оплату споруд та іншого нерухомого майна;

=> надання і отримання відстрочки платежу за експор-том та імпортом на термін, що перевищує 180 днів, а та-кож надання і отримання фінансових кредитів на такий же термін.

Найбільш поширені операції валютного ринку представ-лені нарис. 6.5.

Операції валютного ринку

 

Конверсійні

 

■ касові; своп; арбітражні;

 

■ ф’ючерсні; форвардні; - опціонні

 

Депозитні

 

до запитання;

короткострокові;

строкові

 

<—

 

Кредитні

 

короткострокові;

середньострокові;

довгострокові

 

<          '

 

Рис. 6.5. Поширені операції валютного ринку

 

Також операції валютного ринку можна класифікувати за крит)ріями:

а) ^ГХМо^ї™^^осгавкою - купівля-продаж валюти здійснюється на умовах поставки ії не пізні-ше другого робочого дня з дня укладення угоди за курсом,

УЗГб)ТтрТк^-Туіі^о^жв^ютяих цінностей з від-строчкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні. Оформляються контрактами, які мають юридичну силу протягом певного часу (від підписання і до оплати) і самі стають об’єктом купівлі-продажу (форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони); дають можливість застрахуватися від валютних ризиків, а також одержати додатковий дохід завдя-ки с)екулятивним діям;

а)         з метою отримання вал;ти для здійснення платежів

б)         з мет);ю страхування від валютних ризиків (операції

в)         з метою отримання прибутку або спекулятивні опе-

рації;

3)         за формою здійснення:

а)         безготівкові;

б)         готівкові;

4)         за масштабами операцій;

а)         оптові — здійснюються між банками;

б)         роздрібні — здійснюються між банками та їх клієнтами

5)         за механізмом здійснення :

а) форвардні — різновид строкових операцій, що полягає

в купівлі-продажу валюти між двома суб’єктами з наступним переданням її в обумовлений строк і за курсом, визначеним у момент укладення контракту. Строки передання валюти ви-значаються в 1, 2, 3, 6 та 12 місяців. При підписанні контрактів аванси та задатки не допускаються. Найскладнішим моментом такого контракту є визначення курсу майбутнього платежу (форвардного курсу), який складається з курсу спот, тобто фа-ктично діючого на момент укладення контракту, і надбавок чи знижок, пов’язаних з різницею в банківських процентних ста

вок у країнах, валюта яких обмінюється. Операції широко ви-користовуються для страхування валютних ризиків і здійсню-ються на міжбанківському (позабіржовому) ринку;

б)         ф'ючерсні — різновид строкових операцій, в яких два

контрагенти зобов'язуються купити або продати певну суму

валюти в певний час за курсом, установленим у момент укла-

дення угоди. Здійснюються тільки на біржах і під їх контро-

лем; ціна валютного ф’ючерсу визначається за тією ж схе-

мою, що і ціна форвардного контракту;

в)         опціонні — різновид строкових операцій, за яких між

учасниками укладається особлива угода, що надає одному

з них право (але не обов'язок) купити чи продати другому

певну суму валюти в установлений строк і за узгодженим кур-

С°" ^ZrSr-^Йія двох _ій„„х one-рацій з валютами на умовах спот і форвард, які здійснюються

^д^У^Т^^^^о^^^^ та продаж двох чи кількох валют на різних ринках за різними курсами з метою одержання доходу. Прибуток виникає як різниця в курсах на валютних ринках. Арбітраж може працювати на основі котирування двох видів — прямого і непрямого. У но-рмальних умовах валютний арбітраж належить за своїми ма-кроекономічними наслідками до позитивних явищ, бо сприяє вирівнюванню ринкових курсів валют.

Валютний арбітраж розрізняють:

=> простий — здійснюється з двома валютами;

=> складний (непрямий) — передбачає роботу з великою кількістю валют на різних ринках;

=> просторовий — операція, при якій прибуток виникає через різницю в курсах на різних валютних ринках. На сього-дні це найбільш поширений валютний арбітраж в Україні. До цього виду валютного арбітражу стихійним шляхом прихо-дять починаючі дилери;

=> часовий — це операція, яка здійснюється з метою отри-мання прибутку від різниці валютних курсів у часі. Прибуток отримують за рахунок відкриття спекулятивних позицій за одним курсом з наступним закриттям після закінчення певно-го періоду (від декількох хвилин до декількох місяців) за ку

рсом, який змінився. Цей, найбільш поширений сьогодні вид валютного арбітражу, передбачає розрахунок дилера на пози-тивну зміну курсу і характеризується прийняттям ризику зби-тків при відкритті валютних позицій.

Арбітражні конверсійні операції (валютний арбітраж) по-в’язані з відкриттям валютним дилером спекулятивної валю-тної позиції за рахунок банку з метою отримання прибутку при зміні валютного курсу. Як правило, позиції відкривають-ся в круглих сумах базової валюти.

Купівля валюти (називається довга позиція) відкривається в очікуванні росту курсу валюти, продаж валюти (коротка позиція) — в очікуванні зниження курсу валюти.

За тривалістю валютні позиції, що створюються для про-ведення арбітражних операцій, поділяються на два види:

=> денна позиція — дилер відкриває і закриває позиції протягом робочого дня з розрахунками на одну дату валюту-вання. При цьому мінімальною кількістю угод може бути дві (одна — за купівлею валюти, друга — за продажем), макси-мальна кількість угод обмежується лише фізичною можливі-стю дилера їх укладати;

=> стратегічна позщія — відкривається у розрахунку на значну зміну курсу і тримається до закриття протягом певно-го періоду часу (від декількох днів до декількох місяців). Ри-зик збитків при несприятливій зміні валютного курсу тут значно вищий, тому розмір стратегічної позиції, як правило, набагато менший від звичайної денної.

Арбітражні операції завжди пов’язані з ризиком затримки моменту перепродажу і втрати очікуваного прибутку.

Розрахунки за міжнародними операціями між безпосеред-німи учасниками здійснюються через банки, які розглядають валютні операції як один із способів отримання доходу. Саме в ході міжбанківських операцій безпосередньо формується курс валюти. У зв'язку з цим при котируванні банки встанов-люють два курси:

курс покупця(ВісІ) — курс, за яким банк купує валюту;

курс продавця (Offer) — курс, за яким банк продає валюту.

Банки намагаються купити іноземну валюту якомога де-шевше, а продати ії якомога дорожче, тому курс продавця завжди вищий ніж курс покупця. Різниця між ними носить

 

назву маржа і є джерелом для покриття витрат банку та отримання ним прибутку. Хоча банки і зацікавлені в отри-манні максимального прибутку, та гостра конкуренція при-мушує їх скорочувати маржу до мінімуму і на практиці мар-жа складає приблизно 0,05 % від валютного курсу.

Засобом зв'язку між банками, а також між банками та клієн-тами є телексний зв'язок. Найбільшою популярністю користу-ється система SWIFT, яка вважається дуже надійною, конфіден-ційною, і яка передає інформацію протягом декількох хвилин. Користувачами системи є понад 6000 фінансових інститутів із 120 країн світу. Щоденна потужність SWIFT — 2,5 млн повідо-млень, загальна вартість яких сягає 350 трлн доларів.

При укладанні угод купівлі-продажу валюти на валютно-

UyTZ^r-7^^ZT^tL,nam, ЯКІ е no-хідними від їхніх курсів no відношенню до третьої валюти, як правило, долара США. Часто виникають ситуації, коли невигід-но або неможливо здійснювати пряму купівлю певної іноземної валюти. Тоді використовують крос-курс. Наприклад, крос-курс канадського долара до японської йєни може бути розрахований із урахуванням курсів японської йєни до долара США та канад-ського долара до долара США: якщо за 1 долар США дають 15,675 японських йєн або 1,3540 канадських доларів, то 1 ка-

їни, виражена в одинщях валюти іншої країни і встановлена на момент укладання угоди за умови обміну валютами бан-ками-кореспондентами на другий робочий день із моменту

Ут^ТоР17рдд'(теРміновий курс) - ціна, за якою дана ва-люта продається або купується заумови передачі їїна певну дату в майбутньому. Таким чином, при укладенні такого ро-ду угод сторони намагаються передбачити рівень обмінного курсу. Якщо на дату угоди курс відрізнятиметься від перед-баченого в договорі, то одна із сторін отримає додатковий прибуток від курсової різниці, а друга зазнає збитків. Фор-вардні угоди виникли як форма страхування при зовнішньо-торговельних операціях. Якщо товар продається в кредит, то експортер, прагнучи зберегти вартість своєї валютної вируч

ки, укладає термшову угоду на продаж валюти за сьогодніш-нім курсом. Імпортер, купуючи товар у кредит і страхуючи себе від підвищення курсу валюти країни походження товару, може виступити як покупець цієї валюти за фіксованим кур-сом на момент укладення термінової угоди. Форвардні угоди укладають кредитори, що прагнуть застрахувати себе від мо-жливого зниження курсу валюти, в якій надається позика.

=> Ф'ючерс — курс у майбутньому; ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду і яка визначається в момент укладання контракту. Ф 'ючерсні угоди виникли у вигляді то-ргових договорів із погодженою ціною товарів та їх постав-кою на певну дату.

Курси, що використовуються, залежать від угоди «своп», яка передбачає продаж валюти на умовах спот-курсу, але з одночасним укладенням оберненої форвардної угоди. Своп-угоди застосовуються для покриття валютного ризику і отри-мання прибутку в майбутньому, поширені у валютній сфері, атакож широко використовуються в кредитних операціях як страхування від підвищення або зниження відсоткових ставок.

Широкий асортимент валютних операцій, високе техноло-гічне й ’рганізаційне забезпечення їх виконання створюють усім субєктам валютного ринку сприятливі умови для забез-печення ліквідності та прибутковості. Тому прискорений роз-виток валютного ринку — одне з актуальних завдань країн з перехідними економіками, у тому числі й України. Проте ва-лютний ринок в Україні формується надто повільно, асорти-мент валютних операцій на ньому обмежений переважно касо-вими операціями. Після припинення в 2000 році діяльності Української міжбанківської валютної біржі розвиток більшості строкових валютних операцій втратив поки що перспективу.