Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

2. Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Без такої можливості економічні контраге-нти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини — не мали б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань, не змогли б перетворити одержану валюту в на-ціональні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов’язань.

В Україні валютний ринок досліджується не так давно. У вітчизняній економічній літературі існують різні його визна-чення, серед яких найбільш поширені представлені на рис. 6.2.

інституційний механізм (сукупність установ і організацій — банків, валютних бірж, інших фінансових інститутів), що забезпечують роз-виток валютних ринкових механізмів [38];

X

 

х

Валютний ринок — це

 

система економічних і правових відносин між споживачами, продавцями валюти та держа-вою з приводу купівлі-продажу іноземних ва-лют, банківських металів, платіжних докумен-тів і цінних паперів в іноземних валютах, а та-кож здійснення кредитно-депозитних та інших операцій з валютою [42];

X

 

^

 

мехашзм, за допомогою якого встановлюють-ся правові та економічні взаємовідносини між споживачами і продавцями валют [33];

 

X

сектор грошового ринку, на якому урівнова-жуються попит і пропозиція на такий специ-фічний товар, як валюта; сукупність спеціаль-них інститутів і механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно продавати та купувати валюту [45].

X

Рис. 6.2. Визначення валютного ринку

 

У 90-х роках XX ст. були визначені етапи розвитку наці-онального валютного ринку, які формували програму його розвитку:

1)         регулювання валютного курсу і концентрація валютної торгівлі на одній міжбанківській біржі;

2)         створення мережі регіональних бірж, які б здійснювали торгівлю валютою з метою забезпечення єдності курсу;

3)         перехід до торгівлі валютою на декількох незалежних біржах з метою досягнення стабілізації курсу. Такий перехід п’редбачалось здійснювати синхронно, зі зміною правил обо-вязкової сесії на користь комерційних банків;

4)         перехід до системи міжбанківської валютної торгівлі, що знаменує собою якісно новий стан валютного ринку та системи валютного регулювання і передбачало завершення програми розвитку валютного ринку.

До валютного ринку як системи входить дві основні під-системи:

=> валютний механізм — представлений правовими нор-мами й інститутами, що репрезентують ці норми на націона-льному та міжнародному ринках;

=> валютні відносини — щоденні зв’язки, в які вступають фізичні та юридичні особи з метою здійснення міжнародних розрахунків, кредитних та інших грошових операцій, що спрямовані на придбання або продаж іноземної валюти.

Значення валютного ринку для економіки в цілому визна-чається иого функціями, основними серед яких є:

—        реалізація валютної політики держави, спрямованої на забезпечення регулювання національної економіки та розши-рення зовнішньоекономічних зв 'язків;

—        створення суб 'єктам валютних відносин передумов для своєчасного здійснення міжнародних розрахунків і сприяння завдяки цьому розвитку зовнішньої торгівлі;

—        визначення і формування попиту та пропозицїї на ва-люту;

—        регулювання валютних курсів;

—        диверсифікація валютних резервів;

—        хеджування валютних ризиків;

—        отримання прибутку від операцій з валютою та валю-тними цінностями тощо.

 

У таблиці 6.1 представлена класифікація валютного ринку за основними критеріями.