Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Становлення національної та світової валютних систем : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

1. Становлення національної та світової валютних систем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Ефективність будь-якої національної економіки залежить не лише від результатів ії внутрішньої діяльності, а й від ії участі в світових економічних відносинах, ступеня ії інтегра-ції у світове господарство. Ре’ультати зовнішньоекономічної діяльності кожної країни повязані з поняттями валюти, ва-лютного ринку, валютних курсів, валютної системи тощо.

Міжнародні валютні відносини — одна з головних скла-дових міжнародних економічних відносин. Найважливішим елементом міжнародних валютних відносин виступає ва-лютна система. Розрізняють національну та світову валютні системи. Остання розвивається на регіональному та глобаль-но-світовому рівнях. У свою чергу регіональні, світові та на-ціональні валютні системи активно взаємодіють між собою, утворюючи єдину цілісну систему міжнародних валютних відносин.

Сьогодні існують такі регіональні ринки: Європейський — із центрами в Лондоні, Цюріху, Франкфурті; Азіатський — із центрами в Токіо,Гонконзі, Сингапурі; Американський — із центрами в Нью-Иорку, Чикаго, Лос-Анджелесі. На регіо-нальних валютних ринках здійснюється торгівля вільно кон

вертованими валютами та валютами місцевих нацюнальних ринків. Регіональні валютні ринки за характером операцій не відрізняються один від одного, національні — відрізняються:

•          ступенем конвертованості національної валюти;

•          обсягом зовнішньоторговельних та валютно-обмінних операцій;

•          ступенем інтегрованості у світове співтовариство;

•          рівнем стійкості й відкритості економіки;

•          рівнем розвитку комунікацій та ступенем регулювання

^НщШІ7Л1алю2ТТистема - це форма організації економічних відносин країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовують-ся валютні кошти держави. Основні елементи національної валютної системи визначаються національним законодавст-вом. Складовими національної валютної системи є:

—> національна валюта — грошова одиниця держави;

—> валютний паритет як основа валютного курсу;

—> режим курсу національної валюти;

—> організація валютного ринку;

—> національні органи, що регулюють валютні відносини країни;

—> умови обміну національної валюти на золото та інші валюти — конвертованість валюти.

Чим вищий ступінь конвертації національної валюти, тим більшою мірою національний валютний ринок інтегрується в міжнародний. Для країн з вільно конвертованою валютою визначальним є міжнародний валютний ринок, на якому ре-зиденти можуть здійснювати будь-які операції з валютою. Для нашої країни, як для країни з перехідним типом економіки та неповністю конвертованою валютою, характерним є жорст-ко регульований національний валютний ринок.

До складу національної валютної системи входять відпо-відні інфраструктурні ланки — банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного кон-

^TeimZ7а^2^сист^Г-ТЛ17ма організацїїміж-народних валютних (грошових) відносин, що історично скла-лася і закріплена міждержавною домовленістю. Це сукуп

ність способів, інструментів і міждержавних органів, за до-помогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунко-вий оборот у межах світового господарства.

Елементи світової валютної системи представлені на рис. 6.1.

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

 

міжнародні

валютно-фінансові

організації

СВІТОВИИ

грошовий товар

валютнии курс

 

Рис. 6.1. Елементи світової валютної системи

Світовий грошовий товар є носієм міжнародних валютно-грошових відносин. Історично першим міжнародним грошо-вим товаром було золото, пізніше в міжнародних розрахунках стали використовувати кредитні гроші (векселі, банкноти, че-ки та депозити, у 70-х роках XX ст. — спеціальні міжнародні та регіональні платіжні одиниці — СДР та ЕКЮ).

курс — це мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни.

Валютні ринки є третім елементом світовоі валютноі си-стеми. Першим таким ринком був ринок золота як грошового товару, де золото продавалось на основі офіційної ціни, що була закріплена міжнародним договором. Цей ринок проісну-вав до серпня 1971 року, коли офіційна ціна на золото була ліквідована. Нині ціна на золото складається під впливом по-питу і пропозиції, а ринок золота функціонує як звичайний товарний ринок. Розширення кредитних відносин привело до необхідності формування власне валютних ринків, які існу-ють на основі розгалуженої системи банківських взаємо-зв’язків провідних країн розвинутої ринкової економіки та міжнародних і регіональних валютно-фінансових установ. На основі поєднання спеціальних рахунків приватних банків провідних країн світу виник і розвивається євровалютний ри-нок — автономний і незалежний оптовий ринок, де оперують, як правило, великими сумами. Він майже не піддається регу

люванню, не шдлягає нацюнальному законодавству, маиже не оподатковується. Найбільшими міжнародними валютно-фінансовими центрами на європейському ринку виступають Лондон, Цюріх, Франкфурт-на-Майні, Париж; у Північній Америці — Нью-Иорк, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско; в Азії — Токіо, Сингапур, Гонконг.

Національні валютні ринки працюють, як правило, 8-9 го-дин. Зручне розташування України в середньому часовому п’я-сі дає змогу українським банкам у звичайні робочі години звя-зуватись майже з у’іма валютно-фінансовими центрами: з ранку до півдня можна звязатись з Токійським центром, Лондонський рин,к почина5.0 працювати приблизно з 10.00 за київським ча-

світової валютної системи, представлені Міжнародним ва-лютним фондом (МВФ); Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР), який разом зі своїми філіями — Міжнаро-дною фінансовою корпорацією (МФК), Міжнародною асоціа-цією розвитку (MAP), Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій (БАГІ) та Міжнародним центром із урегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС) — утворює групу Світо-вого банку; банком міжнародних розрахунків у Базелі; регіо-нальними банками розвитку та ін.

Головне завдання світової валютної системи — ефективн, опосередкування платежів за експорт й імпорт товарів, капіталу, послуг та інших видів міждержавної господарської діяльності створення сприятливих умов для розвитку виробництва та між-народного поділу праці, забезпечення безперебійного функціо-нування економічної системи вільного підприємництва. Через світову валютну систему здійснюється переливання економіч-них ресурсів з однієї країни в іншу, розширюється або звужу-ється ступінь національної самостійності країни, а також пере-міщуються економічні труднощі (інфляція, безробіття) 3 одних країн до інших. Отже, світова валютна система виступає однією з головних рушійних сил, які можуть або сприяти розширенню міжнародних економічних відносин, або навпаки, обмежувати їх інтенсивність. Тому розвиток міжнародних економічних від-носин значною мірою залежить від характеру світової валютної системи і дієвості функціонування її інститутів.