Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Небанківські фінансово-кредитні інститути : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

3. Небанківські фінансово-кредитні інститути


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

У країнах з розвиненими ринковими відносинами небан-ківські фінансово-кредитні інститути представлені лізинго-вими, факторинговими компаніями, кредитними спілками, касами взаємодопомоги. Як свідчить практика, сьогодні на фінансовому ринку їх роль зростає, що зумовлено зростан-ням доходів населення, активним розвитком ринку цінних па

перів і наданням небанківськими кредитними інститутами спеціальних послуг, яких не можуть надавати банки.

Основними формами діяльності небанківських кредитних інститутів на ринку є акумуляція заощаджень населення, надання кредитів через облігаційні позики корпораціям і дер-жаві, мобілізація капіталу через усі види акцій, надання іпо-течних і споживчих кредитів, а також кредитної взаємодо-

Лізингові компанії — фінансово-кредитні формування, що досить поширені в західних країнах і поступово набира-ють свого розвитку в Україні. Законом України «Про лізинг» визначено, що лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне корис-тування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається HUM у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповід-ного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Лізинг — порівняно нова специфічна форма організації кредитно-фінансових відносин, що поєднує в собі елементи кредитування в натуральній і грошовій формі; це форма ма-теріально-технічного забезпечення з одночасним кредиту-ванням та орендою.

У промислово-розвинених країнах лізингові операції отри-мали широкий розвиток в останні десятиріччя. На умовах лізингу в США купується близько 45 % обладнання, що реа-лізується на внутрішньому ринку, в Японії — 33 %, в Німеч-чині — 18 %, в Австралії — 25 %, Англії, Швеції, Франції — 13-17 %.

У сучасних умовах широкого поширення набула форма участі банків у лізингових операціях під назвою «вендор лі-зинг» тобто «лізинг продавця». Ця форма лізингу поширюєть-ся лише на великі промислові компанії, що виготовляють складне, велике і дороге обладнання, яким банки пропонують послуги при реалізації цього обладнання.

Широкого розвитку набула форма банківської участі в лі-зингових операціях, при якій лізингові компанії залучають великі банки до ведення переговорів про лізинг, до оформ

лення необхідної документації тощо. Банк затверджує оренду і виділяє грошові кошти, тоді як лізингова компанія продов-жує залишатись власником обладнання і виступає в ролі оре-ндодавця. Банку лише передається право на отримання пла-тежів і застави за обладнання.

У плані рахунків бухгалтерського обліку лізинг виступає під поняттям фінансової оренди. Розрізняють два види лізингу:

—        фінансовий;

—        операційний.

Операційний лізинг характеризується більш коротким, ніж життєвий цикл виробу, терміном контракту, що передбачає неповну амортизацію обладнання за час оренди, після чого воно повертається лізингодавцю і може бути знову здане в оренду (в Італії, наприклад, такий лізинг називають вироб-ничим).

Операційний лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отри-муєу платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який амортизується 90 % вар-тості об'єкталізингу, визначеної в день укладення договору.

Характеристика операційного лізингу:

=> майно, передане за договором оперативного лізингу, залишається на балансі лізингодавця із зазначенням, що це майно передане у лізинг та зараховується на позабалансовий рахунок лізингоодержувача із зазначенням, що це майно одер-жане у лізинг;

=> всі витрати на утримання об'єкта лізингу, крім витрат, пов’язаних з його експлуатацією та поновленням використа-них матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбаче-но договором лізингу;

=> після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає по-верненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лі-

ШШфінансовий лізинг — це найбільш типова і поширена фо-рма лізингу, що характеризується середньо-і довгостроко-вим характером контрактів, амортизацією повної або біль-шої частини вартості обладнання; переважно це форма

 

довгострокового кредитування купівлі, яка відрізняється від звичайної угоди купівлі-продажу моментом переходу права власності на об'єкт угоди до споживача. Фінансовий лізинг — це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингооде-ржувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший від стро-ку, за який амортизується 60 % вартості об'єкта лізингу, ви-значеної в день укладення договору.

Фінансовий лізинг також називають лізингом майна з пов-ною окупністю або повною виплатою, так як протягом термі-ну угоди (як правило, 3-7 років) лізингодавець повертає всю вартість майна і отримує прибуток від лізингової операції; при лізингу орендар виплачує у лізинговій формі не орендну плату, а повну вартість майна у кредит; у випадку виявлення дефектів лізингових основних фондів лізингова фірма повні-стю звільняється від претензії. Претензії за тристоронньою угодою стосуються постачальника.