Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Найбагатшим на посере-дників є ринок цінних паперів, на якому фінансових посеред-ників поділяють на три групи: : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Найбагатшим на посере-дників є ринок цінних паперів, на якому фінансових посеред-ників поділяють на три групи:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

1.         «Клієнти» («користувачі») фондового ринку — це емі-тенти та інвестори. їх професійні інтереси часто перебувають поза межами ринку цінних паперів, який для них є одним з елементів сфери фінансових послуг. Емітенти звертаються до фондового ринку тоді, коли їм необхідно залучати довго-строкові капітали для фінансування яких-небудь своїх про-грам, інвестори — для тимчасового вкладення наявних капі-талів з метою їх збереження та збільшення.

2.         Професійні торгівці, фондові посередники (брокери, ди-лери) — це організації, а в деяких країнах і громадяни, для яких торгівля цінними паперами є основною професійною ді-яльністю; головне їхнє завдання полягає в задоволенні потреб емітентів та інвесторів у виході на фондовий ринок. Профе-сійні торгівці пропонують клієнтам ринку широкий спектр фінансових послуг та фінансових інструментів.

3.         Організації, які спеціалізуються на наданні послуг усім учасникам фондового ринку. Всю сукупність цих організацій називають інфраструктурою фондового ринку. Це фондові біржі та інші організатори торгівлі, клірингові та розрахунко-ві організації, депозитарії та реєстратори тощо.

Посередники кожного сегмента фінансового ринку мають свої конкретні функції, виконання яких визначає значення посередництва на ринку.

По-перше, посередники консолідують ризики і багато з них приймають на себе, насамперед ризик неповернення виданих позичок та виплати процентів у строк (дефолт).

По-друге, забезпечують деномінацію заощаджень. Дрібні позички у посередника нагромаджуються поступово. Згодом на їх основі укладаються угоди з цінними паперами на більші суми. Чим на більшу суму укладено угоду, тим нижчими ви-являються адміністративні, консультаційні, юридичні та інші подібні витрати. Посередник має кращий доступ і можливості придбати інформацію з широкого кола питань, які стосують-ся обігу цінних паперів.

 

Крім основних функцій, фінансові посередники також за-ймаються:

=> наданням послуг, пов 'язаних з емісією фінансових ак-тивів та з їх обігом на вторинному ринку і одночасно забез-печують його стабільне фунщіонування;

=> інвестуванням коштів у різні галузі економіки при емі-сїї корпоративних цінних паперів та на кредитному ринку;

=> залученням коштів для забезпечення потреб державно-го бюджету при емісії державнш боргових зобов 'язань та наринку державного кредиту;

=> отриманням прибутку за рахунок економії, що обумов-лена зростанням масштабу операцій при аналізі кредито-спроможності потенційних кредиторів, розробці порядку надання позик і розрахунків за них;

=> допомогою приватним особам, що мають заощаджен-ня, диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємст-ва); система спеціалізованих фінансових посередників надає тим, хто має заощадження, більші вигоди, ніж просто оде-ржувати відсотки;

=> інвестуванням коштів юридичних і фізичних осіб у фінансові активи та вилучення їх з процесу інвестування на сегментованих ринках;

=> наданням допомоги інвесторам на високорозвинених ефективних ринках у прийнятті зважених та оперативних рішень щодо інвестування коштів у фінансові активи та за-безпечення реалізації цих рішень;

=> забезпеченням ліквідності ринку під час здійснення не тільки оперативного інвестування, але й оперативного вилу-чення коштів інвесторами, тобто саме фінансові посеред-ники дають інвесторам змогу в будь-який час вилучити ко-шти і в разі потреби знову інвестувати їх на більш вигідних умовах та інші.

Посередництвом між емітентами та інвесторами займаєть-ся значна кількість фінансових інститутів, багато з яких ма-ють власні функціональні обов'язки. Так, комерційні банки обслуговують клієнтуру, залучають грошові кошти на рахун-ки, надають позички на різні строки. Але крім цього, вони на замовлення клієнтів купують і продають цінні папери, випла-чують по них дивіденди і проценти. Або, наприклад, пенсійні

 

фонди, які за своїм призначенням мають нагромаджувати кошти членів фонду для наступних виплат пенсій (за укладе-ним договором між адміністрацією фонду та його членами). Нагромаджені грошові вклади учасників вкладаються в цінні папери, і фонд отримує певні доходи.

У зв’язку з посиленням державного регулювання націо-нальних ринків та зростаючими потребами учасників ринку в якісних і різноманітних послугах фінансове посередництво набуває універсальних форм.