Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Сутність фінансових посередників та їх функції : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

1. Сутність фінансових посередників та їх функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

У суспільстві з розвинутими ринковими відносинами важ-ливу роль на фінансовому ринку відіграють фінансові посе-редники, які є ключовою фігурою на всіх сегментах ринку.

В економічній літературі роль посередництва досліджу-ється на економічному рівні і у фінансових відносинах. Тема «фінансові посередники» є ключовою багатьох дисциплін економічного спрямування. He існує такого сегмента фінан-сового ринку, де б не діяли посередники.

Діяльність фінансових посередників на практиці пов’язана зі створенням нових фінансових інструментів. Фінансові ін-ститути, які виконують посередницькі функції, мають можли-вість одержати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз кредито-спроможності потенційних кредиторів, розробку порядку на-дання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики. їх діяльність таким чином направлена на допомогу приватним особам, що мають заощадження, перетворити їх на капітал і вкласти у різні підприємства, диверсифікуючи при цьому ризик. Система спеціалізованих фінансових посередни-ків має можливість надати власникам заощаджень більші ви-годи, ніж просто можливість одержувати відсотки на капітал.

 

У табл. 3.1 представлені посередники як професійні учас-ники фінансового ринку.

Таблиця 3.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

 

Ознаки класифікації  Вид посередників

За видами фінансових установ       =^> суб’єкти банківської системи

=> небанківські фінансові та кредитні інститути

=^> контрактні фінансові інститути

=> суб’єкти депозитарно-клірингової системи

Залежно від обслугову-вання учасників ринку     =^> спеціалізовані =^> універсальні

Залежно від укладан-ня та виконання угод з фінансовими інстру-ментами    =^> прямі (безпосередні учасники)

=^> побічні (формують інфраструктуру)

За сегментами фінан-сового ринку            => посередники фондового ринку => посередники ринку позичкових капіталів => посередники ринку фінансових послуг => посередники грошового ринку =^> посередники валютного ринку та інших сег-ментів

На фінансовому ринку посереднщтво в основному дослі-джується за видами фінансових установ — суб'єкти банківсь-кої системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути і суб'єкти депозитарно-кліринговоїсистеми (див. рис. 3.1).

Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кіль-кістю фінансових посередників і їх різноманітністю, а також асортиментом фінансових послуг, які вони надають. При обслу-говуванні учасників ринку одні фінансові посередники нада-ють лише окремий вид послуг, який і визначає в цілому їх роль на ринку, а інші — широкий спектр фінансових послуг.

^> Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових посередників поділяють на спеціалізованих і універсальних.

Спеціалізовані — фінансові посередники, що займаються на ринку одним видом діяльності (страхові компанії, ІСІ, брокерські фірми, пенсійні фонди тощо). До універсальних відносять фінансових посередників, що надають своїм клієн

там широкий спектр фінансових послуг і діють на розвине-них фінансових ринках. До цієї групи належать банки.

=> Залежно від укладання і виконання угод з фінансовими інструментами фінансових посередників поділяють на дві групи. Перша група — це безпосередні фінансові посередники: комерційні банки, торгівці цінними паперами, компанії з управління активами, інвестиційні фонди, довірчі товарист-ва; друга — фінансові посередники, які забезпечують форму-вання інфраструктури фінансового ринку, тобто його функціо-нування. Це депозитарії, фондові біржі, торгово-інформаційні системи, зберігачі, реєстратори та інші саморегулівні організа-ції. Обидві групи фінансових посередників стосуються профе-сійних учасників фінансового ринку, які здійснюють підприє-мницьку діяльність з перерозподілу фінансових активів та їх обслуговування щодо випуску та обігу, а також надання кон-сультацій організаційного, технічного та іншого плану.

Фінансові посередники за видами установ

 

Суб'єкти банківської системи

Небанківські

фінансово-кредитні

інститути

Контрактні фінансові інститути

 

V

 

-банки

-          ощадні і кредитні асоціації

-          банківські об’єднання

 

-          компанії: лізингові, факторингові

-          кредитні спілки

-          каси взаємодопомоги

/           \

-          інститути спільного інвестування

-          фонди: пенсійні, благодійні

-          компанії: страхові, фінансові

-          позичково-ощадні асоціації

Ч         J

 

Посередники

депозитарно-клірин

гової системи

V

 

депозитари

-          зберігачі

-          реєстратори

 

Рис. 3.1. Посередники за видами фінансових установ

 

=> За сегментами фінансового ринку розрізняють найбі-льшу кількість посередників, оскільки кожний сегмент ринку має свою посередницьку діяльність.