Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Внутрішнє регулювання фінансового ринку : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

3. Внутрішнє регулювання фінансового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

Загрузка...

Регулювання фінансового ринку — це впорядкування дія-льності всіх його учасників (емітентів, інвесторів, професій-них учасників ринк. ) та операцій між ними з боку уповнова-

ЖЄЯВнУтрТшнТ^гулювання - це підлеглість учасників ри-нку нормативним документам: статуту, правилам здійснення діяльності, стандартам діяльності тощо. Внутрішнє регулю-вання фінансового ринку, як було визначено в першому пи-танні теми, здійснюється саморегулівними організаціями (СРО) .а окремими напрямами та видами професійної дія-

ТТТіІ-ГОСТІ

Саморегуліена організація (СРО) - недержавний інсти-тут-регулятор фінансового ринку, що створюється як доб

ровільне неприбуткове об'єднання професійних учасників ри-нку, яке має на меті захист інтересів своїх членів.

Статус СРО на фінансовому ринку в Україні можуть оде-ржати громадські організації, що складаються із фізичних або юридичних осіб, які мають статус професійних учасників фі-нансового ринку, в першу чергу ринку цінних паперів, а та-кож фондові біржі. Професійні учасники ринку об'єднуються

в %mZl!ZZa7^cpoTl Д1ЯЛЬН0СТ1-

—        розробка та впровадження правил, стандартів і вимог щодо здійснення операцій на фінансовому ринку, які є обо-в'язковими для всіх ії членів;

—        контроль за діяльністю своїх членів та інших учасників ринку в межах своєї компетенції;

—        забезпечення представництва своїх учасників і захист їх професійних інтересів;

—        організація професійної підготовки і підвищення ква-ліфікації фахівців-учасників, здійснення їх сертифікації;

—        надання дозволів особам, які здійснюють професійну діяльність на фінансовому ринку;

—        збір, узагальнення та аналіз статистичної інформації сто-совно професійної діяльності учасників фінансового ринку;

—        надання інформації учасникам про зміни в законодав-стві щодо цінних паперів, фінансових послуг та інших фінан-сових активів;

—        вирішення суперечок, що виникають між учасниками тощо.

В Україні до СРО відносять: фондові біржі, асоціації диле-рів і брокерів, інвестиційні фонди, банківські установи та інші. Відповідно до Положення про Державну комісію з регулюван-ня ринків фінансових послуг України, статус СРО має право отримати одна із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок. Працюючими СРО на фондовому ринку України є: Донецька фондова біржа, Київська МФБ, Придніпровська фондова біржа, Українська фондова біржа, Південноукраїнська торговельно-інформаційна система, Асоціація учасників фондового ринку, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв, Українська асоціація інвестиційного бізнесу та інші. Найбільшою СРО в Україні є Перша фондова торговельна система (ПФТС).

 

ПФТС, яка розпочала свою діяльність в 1996 p., підпадає під поняття торгово-інформаційної системи, Положення про які було прийнято Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 1996 році. Як і будь-яка торгово-інфор-маційна система, ПФТС є юридичною особою, що здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє електронною торговельною мережею, яка дає учас-никам можливість обміну пропозиціями купівлі-продажу цінних паперів. Учасниками ПФТС є торгівці цінними папе-рами, які отримали відповідні ліцензії на діяльність з випуску та обігу цінних паперів, зареєстровані відповідно до встанов-лених правил і мають право на укладення угод з цінними па-перами.

До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери, випущені згідно з чинним законодавством України, які викликають за-цікавленість у учасників торгівлі. Корпоративні цінні папери мають бути випущені емітентом, статутний капітал якого становить не менше як 500 тис. грн.

До лістингу та котирування у ПФТС допускаються цінні папери, що відрізняються територіальними та кількісними масштабами торгівлі цінними паперами, а також числовими значеннями таких параметрів, як капіталізація, кількість ак-ціонерів тощо.

Для включення цінних паперів до Котирувального листа першого рівня потрібно, щоб емітент цінних паперів, крім виконання загальних вимог, був широковідомим і визнаним в Україні; розмір статутного капіталу його становив не менше як 10 млн грн, мав не менше як 1000 акціонерів, при-чому частка голосуючих акцій, що перебуває у володінні афілійованих осіб або у власності держави, не перевищувала 80 %; існує повний сформований реєстр, який ведеться реєстратором; пропозиції на купівлю-продаж даного цінно-го папера подаються не менше ніж трьома учасниками тор-гівлі.

Для включення цінного папера до Котирувального листа другого рівня додатково до загальних вимог необхідно, щоб емітент викликав зацікавленість в учасників торгівлі певних регіонів, статутний капітал його становив не менше 2 млн грн, емітент мав не менше 500 акціонерів та ін.

 

Торговельні правила ПФТС не передбачають проведення аукціонів. Учасники системи — торгівці цінними паперами, об’єднані комп’ютерною мережею, на терміналах якої вони знайомляться з попитом-пропозицією на окремі види цінних паперів, вибирають позиції, що задовольняють їх вимоги, і укладають відповідні угоди.

Співробітники ПФТС, крім роботи з організації торгів і за-безпечення безперебійного функціонування системи, пе-ріодично розраховують рейтинги цінних паперів, що перебу-вають у лістингу системи, і рейтинги торгівців цінними паперами, які мають технічну можливість працювати в сис-темі. Фахівцями ПФТС розраховується також один із фондо-вих індексів — ПФТС-індекс, який розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни по угодах. В «індексний кошик» входять найбільш ліквідні акції, за якими відбувається найбільше число угод.

У березні 2002 року ПФТС запровадила систему ДАТЕКС, в якій купівля-продаж цінних паперів на фондовому ринку здійснюється через систему Інтернет. Торги здійснюються за технологією «поставка проти платежу» (ППП) із попереднім 100 %-м депонуванням цінних паперів і грошових коштів на рахунках в уповноваженому банку та депозитарії. Угода в ДАТЕКС не може бути укладена, якщо покупець поперед-ньо не перерахував на спеціальний рахунок кошти в потріб-ному обсязі, а продавець на заблокував на спеціальному ра-хунку необхідної кількості цінних паперів. Нова торгова система ДАТЕКС розрахована не тільки на професійних уча-сників торгівлі, а й на їхніх клієнтів: фізичних і юридичних осіб. Уповноваженим банком системи ДАТЕКС є АБ «ВА-Банк». Роль депозитарія цінних паперів виконує AT «Міжре-гіональний фондовий союз». Основним чинником ефективної діяльності ДАТЕКС є наявність у ній ліквідних інструментів і їх поступове збільшення. Зараз у фізичних осіб в Україні накопичено значний грошовий капітал, який в основному за-лучається у банківську систему, проте якась частина цих кош-тів може бути вкладена у реальний фінансовий обіг, що по-в’язаний із цінними паперами. Завданням системи ДАТЕКС у цьому аспекті є розробка нових систем, що пов’язані з тех-нологічними підходами до роботи з фізичними особами, які

 

потребують високої надійності. Для реалізації таких завдань необхідно розробити нормативно-правове забезпечення фун-кціонування подібної системи, а також сформувати у фізич-них осіб довіру до цінних паперів та навики працювати з ни-ми у даній системі.