Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Внутрішнє регулювання фінансового ринку : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

3. Внутрішнє регулювання фінансового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Регулювання фінансового ринку — це впорядкування дія-льності всіх його учасників (емітентів, інвесторів, професій-них учасників ринк. ) та операцій між ними з боку уповнова-

ЖЄЯВнУтрТшнТ^гулювання - це підлеглість учасників ри-нку нормативним документам: статуту, правилам здійснення діяльності, стандартам діяльності тощо. Внутрішнє регулю-вання фінансового ринку, як було визначено в першому пи-танні теми, здійснюється саморегулівними організаціями (СРО) .а окремими напрямами та видами професійної дія-

ТТТіІ-ГОСТІ

Саморегуліена організація (СРО) - недержавний інсти-тут-регулятор фінансового ринку, що створюється як доб

ровільне неприбуткове об'єднання професійних учасників ри-нку, яке має на меті захист інтересів своїх членів.

Статус СРО на фінансовому ринку в Україні можуть оде-ржати громадські організації, що складаються із фізичних або юридичних осіб, які мають статус професійних учасників фі-нансового ринку, в першу чергу ринку цінних паперів, а та-кож фондові біржі. Професійні учасники ринку об'єднуються

в %mZl!ZZa7^cpoTl Д1ЯЛЬН0СТ1-

—        розробка та впровадження правил, стандартів і вимог щодо здійснення операцій на фінансовому ринку, які є обо-в'язковими для всіх ії членів;

—        контроль за діяльністю своїх членів та інших учасників ринку в межах своєї компетенції;

—        забезпечення представництва своїх учасників і захист їх професійних інтересів;

—        організація професійної підготовки і підвищення ква-ліфікації фахівців-учасників, здійснення їх сертифікації;

—        надання дозволів особам, які здійснюють професійну діяльність на фінансовому ринку;

—        збір, узагальнення та аналіз статистичної інформації сто-совно професійної діяльності учасників фінансового ринку;

—        надання інформації учасникам про зміни в законодав-стві щодо цінних паперів, фінансових послуг та інших фінан-сових активів;

—        вирішення суперечок, що виникають між учасниками тощо.

В Україні до СРО відносять: фондові біржі, асоціації диле-рів і брокерів, інвестиційні фонди, банківські установи та інші. Відповідно до Положення про Державну комісію з регулюван-ня ринків фінансових послуг України, статус СРО має право отримати одна із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок. Працюючими СРО на фондовому ринку України є: Донецька фондова біржа, Київська МФБ, Придніпровська фондова біржа, Українська фондова біржа, Південноукраїнська торговельно-інформаційна система, Асоціація учасників фондового ринку, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв, Українська асоціація інвестиційного бізнесу та інші. Найбільшою СРО в Україні є Перша фондова торговельна система (ПФТС).

 

ПФТС, яка розпочала свою діяльність в 1996 p., підпадає під поняття торгово-інформаційної системи, Положення про які було прийнято Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 1996 році. Як і будь-яка торгово-інфор-маційна система, ПФТС є юридичною особою, що здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє електронною торговельною мережею, яка дає учас-никам можливість обміну пропозиціями купівлі-продажу цінних паперів. Учасниками ПФТС є торгівці цінними папе-рами, які отримали відповідні ліцензії на діяльність з випуску та обігу цінних паперів, зареєстровані відповідно до встанов-лених правил і мають право на укладення угод з цінними па-перами.

До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери, випущені згідно з чинним законодавством України, які викликають за-цікавленість у учасників торгівлі. Корпоративні цінні папери мають бути випущені емітентом, статутний капітал якого становить не менше як 500 тис. грн.

До лістингу та котирування у ПФТС допускаються цінні папери, що відрізняються територіальними та кількісними масштабами торгівлі цінними паперами, а також числовими значеннями таких параметрів, як капіталізація, кількість ак-ціонерів тощо.

Для включення цінних паперів до Котирувального листа першого рівня потрібно, щоб емітент цінних паперів, крім виконання загальних вимог, був широковідомим і визнаним в Україні; розмір статутного капіталу його становив не менше як 10 млн грн, мав не менше як 1000 акціонерів, при-чому частка голосуючих акцій, що перебуває у володінні афілійованих осіб або у власності держави, не перевищувала 80 %; існує повний сформований реєстр, який ведеться реєстратором; пропозиції на купівлю-продаж даного цінно-го папера подаються не менше ніж трьома учасниками тор-гівлі.

Для включення цінного папера до Котирувального листа другого рівня додатково до загальних вимог необхідно, щоб емітент викликав зацікавленість в учасників торгівлі певних регіонів, статутний капітал його становив не менше 2 млн грн, емітент мав не менше 500 акціонерів та ін.

 

Торговельні правила ПФТС не передбачають проведення аукціонів. Учасники системи — торгівці цінними паперами, об’єднані комп’ютерною мережею, на терміналах якої вони знайомляться з попитом-пропозицією на окремі види цінних паперів, вибирають позиції, що задовольняють їх вимоги, і укладають відповідні угоди.

Співробітники ПФТС, крім роботи з організації торгів і за-безпечення безперебійного функціонування системи, пе-ріодично розраховують рейтинги цінних паперів, що перебу-вають у лістингу системи, і рейтинги торгівців цінними паперами, які мають технічну можливість працювати в сис-темі. Фахівцями ПФТС розраховується також один із фондо-вих індексів — ПФТС-індекс, який розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни по угодах. В «індексний кошик» входять найбільш ліквідні акції, за якими відбувається найбільше число угод.

У березні 2002 року ПФТС запровадила систему ДАТЕКС, в якій купівля-продаж цінних паперів на фондовому ринку здійснюється через систему Інтернет. Торги здійснюються за технологією «поставка проти платежу» (ППП) із попереднім 100 %-м депонуванням цінних паперів і грошових коштів на рахунках в уповноваженому банку та депозитарії. Угода в ДАТЕКС не може бути укладена, якщо покупець поперед-ньо не перерахував на спеціальний рахунок кошти в потріб-ному обсязі, а продавець на заблокував на спеціальному ра-хунку необхідної кількості цінних паперів. Нова торгова система ДАТЕКС розрахована не тільки на професійних уча-сників торгівлі, а й на їхніх клієнтів: фізичних і юридичних осіб. Уповноваженим банком системи ДАТЕКС є АБ «ВА-Банк». Роль депозитарія цінних паперів виконує AT «Міжре-гіональний фондовий союз». Основним чинником ефективної діяльності ДАТЕКС є наявність у ній ліквідних інструментів і їх поступове збільшення. Зараз у фізичних осіб в Україні накопичено значний грошовий капітал, який в основному за-лучається у банківську систему, проте якась частина цих кош-тів може бути вкладена у реальний фінансовий обіг, що по-в’язаний із цінними паперами. Завданням системи ДАТЕКС у цьому аспекті є розробка нових систем, що пов’язані з тех-нологічними підходами до роботи з фізичними особами, які

 

потребують високої надійності. Для реалізації таких завдань необхідно розробити нормативно-правове забезпечення фун-кціонування подібної системи, а також сформувати у фізич-них осіб довіру до цінних паперів та навики працювати з ни-ми у даній системі.