Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Фінансовий ринок поділяють на: : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Фінансовий ринок поділяють на:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

а)         первинний — ринок перших емісій, на якому здійсню-

ється початкове розміщення фінансових активів серед інвес-

торів і початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки.

Обов'язковими учасниками первинного ринку є емітенти цін-

них паперів і інвестори;

б)         вторинний — ринок, на якому укладаються угоди що-

до купівлі-продажу раніше випущених фінансових активів.

Важливі риси вторинного ринку — ліквідність, визначення

цін на фінансові інструменти для первинного ринку, можли-

вість поглинати значні обсяги фінансових активів у короткий

час при незначних витратах на проведення операцій. Основна

частина операцій на вторинному ринку пов'язана з перероз-

поділом сфер впливу на ринку та зі спекулятивними операці-

ями. Вторинний ринок для деяких типів фінансових активів

є досить обмеженим, для інших — практично відсутнім. Для

таких фінансових активів, як акції, ф'ючерси та опціони, ха-

рактерним є не тільки розвинений вторинний ринок, а й на-

явність спеціалізованих бірж для торгівлі цими активами.

Вторинного ринку кредитів в Україні практично немає. У краї-

нах з розвиненою ринковою економікою вторинний ринок

кредитів розвивається за рахунок впровадження фінансовими

посередниками інновацій на ринку інструментів позики, a са-

ме внаслідок процедури сек'юритизації активів.

 

IV. Залежно від місця, де відбувається торгівля фінан-

С0^Гбір^е^%1^^шпий) рипок - найрозвиненшіа форма регулярно функціонуючого ринку, який діє за визна-ченими правилами, встановленими спеціальними фінансови-ми установами: банками, ломбардами та фінансовими біржа-ми (валютною, фондовою, дорогоцінних металів і каменів тощо). Організований ринок — це упорядкований ринок, де ступінь упорядкованості залежить від безлічі факторів, що знаходить своє відображення в правилах торгівлі. Біржовий ринок пов’язують із поняттям біржі як особливим чином ор-ганізованого ринку, що сприяє збільшенню мобільності капі-талу та виявленню реальних ринкових цін активів. Біржовий ринок є переважно вторинним ринком, оскільки на ньому в більшості випадків відбувається торгівля емітованими ра-ніше фінансовими активами. На біржовому ринку проводить-ся перевірка фінансової спроможності емітентів, процедура торгів носить відкритий характер, гарантується виконання укладених угод. Але біржовий ринок має і слабкі сторони — більш суворо регулюється державою, що знижує його гнуч-кість, обмежене коло фінансових інструментів різних емітен-тів, повинні виконуватись всі нормативно-правові акти, що збільшує витрати на здійснення операцій купівлі-продажу, важко зберегти у таємниці інформацію щодо масштабних

УГ°б) "^^^^ (^^^^^^^LOK, на

якому діють так звані торгово-інформаційні системи. Учас-ники таких систем — фінансові посередники — мають змогу ознайомитись із попитом-пропозицією на фінансові активи та укласти угоди з тими посередниками, пропозиції яких їх за-цікавлять; правила торгівлі регулюють не всі сторони проце-су торгівлі, купівля-продаж цінних паперів відбувається поза біржою. На різних сегментах фінансового ринку біржовий та позабіржовий ринки відіграють різну роль. Так, на валютно-му ринку торгівля валютними ресурсами переважно зосере-джується на позабіржовому міжбанківському ринку. На рин-ку цінних паперів як біржовий, так і позабіржовий ринки мають велике значення. Організаторами торгівлі на біржово-му ринку цінних паперів виступають фондові та спеціалізо

вані біржі з торгівлі ф’ючерсними та опціонними контракта-ми. На позабіржовому ринку торгівля цінними паперами здійснюється через торговельно-інформаційні системи, які створюються торгівцями цінними паперами відповідно до за-конодавства конкретної країни. Торгівля акціями відбуваєть-ся переважно на біржовому ринку, а облігаціями — на поза-біржовому. Неорганізований ринок характеризується більш високим рівнем фінансового ризику, більш низьким рівнем юридичної захищеності покупців, меншим рівнем їх поточної інформованості, але разом з тим цей ринок задовольняє пот-ребу окремих інвесторів у фінансових інструментах з висо-ким рівнем ризику і, відповідно, приносить більш високий дохід, а також забезпечує обіг більш широкої номенклатури фінансових інструментів і послуг. На позабіржовому ринку здійснюється більша частина операцій з цінними паперами та

°СТТинокЯТз ШЙТНШ 12^н^2Гр^ЬафюШугод («ринок спот») — ринок, на якому угоди здійснюються за

ЖТпХГ^^^^аі^ Дугод \и°^й%тньому («ринок своп») — це ринок, предметом обігу, на якому є фо-ндові, валютні, товарні деривативи. (Деривативи — це дого-вори, вартість яких залежить від вартості цінних паперів: оп-

ЦТі. ^?кШпоз7ково]о капіталу - це ринок, ресурси якого передаються на умовах позики на визначений термін

кошти вкладаються на невизначений термін. При цьому ін-вестор отримує право на частину прибутку у вигляді диві-денду, право співвласності на активи підприємства і повніс-тю поділяє підприємницькі ризики з іншими акціонерами

ПІДуГЕ»3„яНйЛ фШнсоеииримк поділяюхь „а:

— місцевий фінансовий ринок, представлений операція-ми комерційних банків, страхових компаній, неорганізованих торгівців цінними паперами з їх контрагентами — місцевими господарюючими суб'єктами, недержавними пенсійними фо-ндами, населенням;

 

—регіональний місцевий ринок — функціонує в межах області (республіки) і поряд з місцевими неорганізованими ринками включає систему регіональних фондових і валютних бірж;

— національний фінансовий ринок — включає всю сис-тему фінансових ринків держави, їх видів і організаційних форм. Національні, у свою чергу, можуть бути поділені на ринки резидентів та нерезидентів. Ринокрезидентів є ринком фінансових активів, емітованих резидентами на національно-му ринку, а ринок нерезидентів — це ринок, на якому нере-зиденти емітують фінансові активи відповідно до законодав-ства певної країни (наприклад, ринок нерезидентів в Японії називають «самурайським», в Іспанії — «матадорським». Цінні папери, емітовані на ньому, називають іноземними цін-ними паперами). Ринки нерезидентів досить розвинені лише в окремих країнах, де державне регулювання сприяє розвитку

Та^св^ш1Тш2р^шй) 1фШ^шТрЬинок - це скла-дова частина світової фінансової системи, в якій інтегровані національні фінансові ринки держав з відкритою економікою. На міжнародному фінансовому ринку активи, емітовані поза юрисдикцією будь-якої однієї країни, пропонуються інвесто-рам багатьох країн. Учасниками міжнародного ринку висту-пають уряди, центральні банки, фінансові інститути, великі промислові корпорації, а також міжнародні фінансові інсти-тути та організації. Основними фінансовими інструментами, що мають обіг на міжнародному ринку, є єврокредити, євро-облігації, євроакції та похідні фінансові інструменти — ф'ю-черси, форварди, опціони, свопи.

Постійний розвиток міжнародних ринків та інтеграційні процеси на них сприяють розвитку світової економіки, оскіль-ки дають можливість кращого розподілу фінансових ресурсів у світовому масштабі. Водночас вони роблять більш взаємо-залежними економіки різних країн і зменшують можливості урядів країн у регулюванні процесів на національних фінан-сових ринках.

Слід зазначити, що наведена класифікація відображає по-діл фінансового ринку і фінансових інструментів за найбільш суттєвими ознаками, які не можна вважати вичерпними. Фі

нансовий ринок досягає найбільшої ефективності, коли задія-ні усі його складові: ринок грошей і валютний ринок, ринок кредитів, ринок цінних паперів, ринок фінансових послуг та ін. У цілому фінансовий ринок України досить відокремлений від інших фінансових ринків і сьогодні тільки розпочинається його інтеграція в систему міжнародних фінансових ринків.