Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 10 «ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ» : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Тема 10 «ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Тести для самоперевірки

 

1. Акції, інвесі иціііні сертифікати відносять до групи:

а)         похідних цінних паперів;

б)         цінних паперів, що засвідчують участь в емітенті;

в)         тих, що засвідчують наявність боргових взаємовідносин;

г усі відповіді правильні.

 

2.         Цінні папери, обіг яких дозволено на території України,

можуть випускатися в таких формах:

а)         тільки в документарній формі;

б)         тільки в бездокументарній формі;

в)         у документарній і бездокументарній формах.

3.         Відповідно до чинного законодавства України форму ви-

пуску цінних паперів визначає:

а)         Національний банк України;

б)         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

в)         емітент;

г)інвестор.

4.         Визначити функцію цінних паперів, яка реалізується ли-

ше на вторинному ринку:

а)         забезпечувальна;

б)         перерозподільна;

в)запозичувальна;

г)         розрахункова.

5.         Найпоширенішими видами цінних паперів у світі є:

а)         акції, облігації;

б)         векселі, депозитні сертифікати;

в)         інвестиційні сертифікати;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Частка привілейованих акцій у статутному капіталі AT не

може перевищувати:

а)         25 %;

б)         20 %;

в)         30 %;

г)         15 %.

7.         AT розміщують акції:

а)         іменні;

б)         привілейовані;

в)         прості;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх но-

мінальна вартість, називаються:

а)         відсотковими;

б)         цільовими;

в)         дисконтними;

г)         правильна відповідь б, в.

 

9.         Залежно від суб’єкта, який випускає облігації, їх поділя-

ють на три види. Допишіть вид, якого не вистачає:

1)         місцеві (муніципальні);

2)         підприємств (інституційні);

3)         ?

10.       Підберіть правильну відповідь:

 

            Ознаки цінних паперів                    їх характеристика

1          Облігацій пі-дприємств       A         розміщує емітент у документарній аб’ бездо-кументарній формі, іменні і на предявника; передбачається виплата відсотків, виконання зобов’язань послугами; погашення може здійс-нюватися грошима або майном

2          Ощадних (де-

позитних)

сертифікатів   Б          розміщуються тільки після повної сплати свого статутного капіталу; не допускається розміщен-ня для формування і поповнення статутного ка-піталу емітента, покриття збитків; можуть бути конвертованими

3          Векселів         В         розміщуються на певний строк під відсотки, можуть бути іменними і на пред’явника, дохід виплачується під час пред’явлення їх для оплати

4          Казначейських зобов’язань Г          можуть бути прості або переказні, існують ви-ключно у документарній формі, використову-ють для кредитування торгівлі, при оформленні позичок

5          Облігацій       Д         реєстрацію випуску здійснює ДКЦПФР; емітент розміщує іменні, прості та привілейовані; міні-мальна номінальна вартість не може бути мен-шою, ніж 1 копійка

6          Акцій  Е          розмішується на добровільних засадах серед фізи-чних осіб, не підлягає регулюванню ДКЦПФР, можуть бути іменними і на пред’явника, розмішу-ватися у документарній і бездокументарній формі

10. Виділити види акцій залежно від ризику та очікуваної дохідності:

а)         кумулятивні;

б)         з блакитними корінцями;

в)         конвертовані;

г ретрективні;

 

д)         дохідні;

е)         спекулятивні;

є) зростання;

ж)        з регульованими дивідендами.

Задачі для практичних занять

1.         Визначити коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій, коли відомо, що акціонерне товариство емітувало 22 570 привіле-йованих акцій, а його чисті активи склали 8920 грн.

2.         Визначити коефіцієнт платіжності акціонерного товариства, якщо дивідендна віддача акції 54, а коефіцієнт «ціна-дохід» скла-дає 0,52.

3.         На ринку привілейовані акції дисконтуються під 21 %. Скіль-ки треба заплатити за привілейовану акцію із щорічним дивідендом 0,21 грн?

4.         Визначити вартість звичайної акції компанії, якщо необхідна ставка доходу дорівнює 25 %, останні щорічні дивіденди становили 2,50 грн на акцію і доходи та дивіденди на звичайні акції компанії щорічно зростали на 5 % і ці темпи приросту будуть зберігатися.

5.         Знайти коефіцієнт ліквідності акцій, якщо підприємство емі-тувало 680 тис. акцій, загальний обсяг пропозицій акцій становить 725 тис. штук, ринкова вартість акції — 0,25 грн, а коефіцієнт обігу акцій — 4.

6.         Визначити коефіцієнт «пропозиції-попиту» корпорації, якщо відомо, що ціна пропозиції акцій становить 1,15 грн за акцію, а ціна попиту на акції — 0,65 грн за акцію.

7.         Визначити розмір страхового (резервного) фонду, якщо рин-кова вартість однієї акції дорівнює 0,05 грн, а балансова — 0,02 грн. Капіталізована вартість акцій дорівнює 62 000 грн, а ба-лансова вартість акціонерного капіталу — 40 000 грн.

8.         Визначити співвідношення ринкової і балансової вартості ак-цій підприємства, якщо балансова вартість акціонерного капіталу становить 157 000 грн, капіталізована вартість акцій — 688 000 грн, а резервний фонд становить 39 000 грн.

9.         Визначити прибуток на акцію, якщо компанія випустила 5 тис. акцій, віддача акціонерного капіталу дорівнює 5, а капіталізована вартість акцій — 18 000 грн.

10.       Знайти конверсійну премію при конвертації облігацій в ак-

ції, коли ринкова вартість акції на момент випуску конвертованої

облігації дорівнює 1 500 грн, номінальна вартість конвертованої

облігації — 1050 грн, коефіцієнт конверсії становить 0,58.

 

I