Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 6 «ВАЛЮТНИЙ РИНОК» : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Тема 6 «ВАЛЮТНИЙ РИНОК»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Тести для самоперевірки

1.         Валютний ринок виконує функції:

а)         своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

б)         проведення валютної інтервенції;

в)         страхування валютних ризиків;

г)         встановлення класифікатора іноземних валют.

2.         До зниження курсу національної грошової одиниці приз-

водить:

а)         активний платіжний баланс;

б)         високий темп інфляції;

в)         пасивний платіжний баланс;

г)         низький темп інфляції.

3.         Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійс-

нювати:

а)         комерційні банки;

б)         валютна біржа;

в)         Центральний банк;

г)         клірингові палати.

4.         Національна грошова одиниця України гривня нале-

жить до:

а)         клірингової валюти;

б)         вільно конвертованої валюти;

в)         частково конвертованої валюти;

г)         неконвертованої валюти.

5.         Ціна, за якою дана валюта продається або купується за

умови передачі її на певну дату в майбутньому, — це курс:

а)         ф’ючерс;

б)         спот-курс;

в)         крос-курс;

г)         форвард.

6.         Центральні банки впливають на валютний курс за допо-

могою:

а)         монетарної політики;

б)         валютної інтервенції;

в)         валютного арбітражу;

г)         темпів економічного зростання.

 

7.         Метою арбітражних операцій є:

а)         отримання прибутку за рахунок різниці у валютних курсах;

б)         страхування валютних ризиків;

в)         використання ф’ючерсних угод;

г усі відповіді правильні.

8.         Пряме втручання Центрального банку в діяльність валют-

ного ринку з метою впливу на курс національної валюти — це:

а)         облікова політика;

б)         валютна інтервенція;

в)         валютний арбітраж;

г валютні обмеження.

9.         Ціна грошової одиниці иевної країни, що виражена в гро-

шових одиницях іншої країни, — це:

а)         валютний курс;

б)         валютний коридор;

в)         котирування;

г конвертованість.

10.       Суб’єктами валютного ринку є:

а)         центральні та комерційні банки;

б)         валютні біржі;

11. Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії валютного ринку                       їх характеристика

1          Функції валютного ринку    A         безперервність здійснення операцій впро-довж доби, зростання кількості та обсягів спекулятивних і арбітражних операцій, нестабільність курсів валют, посилення інтернаціоналізації

2          Ознаки частково конвертованої ва-люти  Б          ступінь конвертованості національної валюти, обсяг зовнішньоторговельних та валютно-обмінних операцій, ступінь ін-тегрованості у світове співтовариство, рівень стійкості й відкритості економіки

3          Основні ознаки фік-сованого режиму валютних курсів  В         регулювання валютних курсів, своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, ди-версифікація валютних резервів, страху-вання валютних ризиків, отримання при-бутку на різниці валютних курсів

в)         валютні брокерські фірми;

г усі відповіді правильні.

 

Закінчення тесту 11

 

            Основні категорії валютного ринку                       їх характеристика

4          Основні ознаки на-ціонального валют-ного ринку         Г          встановлення центральним банком спів-відношення між національною грошовою одиницею та валютою іншої країни, ура-хування рівня валютних резервів, стану торговельного балансу, співвідношення цін у даній країні з цінами країн голов-них торговельних партнерів, є найсприя-тливішим за умови внутрішніх кризових ситуацій у нестабільній економіці, забез-печує невисокі темпи інфляції і стабільні умови для зовнішньоекономічної діяль-ності

5          Головні особливо-сті сучасних валю-тних ринків           Д         використання під час короткострокових змін в попиті й пропозиції на валюту з метою впливу на її курс, широке вико-ристання в сучасних умовах для пом’як-шення коливань курсу, притаманна еко-номічно розвинутим країнам, стимулює експорт, чим створює умови для конку-рентоспроможності товарів

6          Основні ознаки ва-лютної інтервенції як методу валют-ного регулювання     Е          введення урядом або центральним бан-ком обмежень щодо обміну валют для підтримки валютного курсу і вирівню-вання платіжного балансу, використан-ня валюти у міжнародних розрахунках з обмеженнями, регламентація операцій із валютою та валютними цінностями, обмін на обмежену кількість іноземних валют

12. До поточних валютних фінансових операцій відно-сяться:

а)         переказ з України або в Україну іноземної валюти для здійс-

нення розрахунків без відстрочки платежу;

б)         отримання і надання фінансових кредитів на термін, що не

перевищує 180-и днів;

в)         вкладення в статутний капітал підприємства з метою отри-

мання доходу і прав на участь в управлінні підприємством;

г)         переказ в Україну або з України сум заробітної плати, пенсій,

аліментів, спадщини;

 

д)         придбання цінних паперів для формування портфельних ін-

вестицій;

е)         отримання і надання фінансових кредитів на термін, що пере-

вищує 180 днів;

є) перекази іноземної валюти для здійснення розрахунків, пов’я-заних з кредитуванням експортно-імпортних операцій на те-рмін, що не перевищує 180-и днів;

ж)        переведення в оплату споруд та іншого нерухомого майна.

13. Заповніть вільні клітинки основними поняттями теми 6 «Валютний ринок»:

 

                                   к                                            

                                               л                                            

                                               I                                             

                                               р                                            

                                               и                                

                                               н                                            

                                                                       г                                             

1.         Банківська операція, за допомогою якої банк, за дорученням свого клієнта, отримує згідно з розрахунковими документами на-лежні йому грошові кошти від платника і зараховує їх на його ра-хунок у банку.

2.         Міжнародна грошова розрахункова одиниця, що є платіжним засобом і використовується для виміру величини вартості товару.

3.         Одночасна купівля та продаж іноземної валюти на різних ри-нках з метою отримання прибутку від різниці в курсах валюти.

4.         Вид курсу валюти, який передбачає встановлення ціни, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її в майбутньому.

5.         Сегмент валютного ринку, на якому операції з валютою здій-снюються за допомогою деривативів у валютних відділах товарних і фондових бірж.

6.         Терміновий (негайний) платіж, що використовується у між-народних валютних розрахунках.

7.         Валюта, яка існує лише як розрахункові гроші у вигляді бух-галтерських записів банківських операцій за взаємними поставками товарів.

 

Задачі для практичних занять

1.         Обмінний пункт надає такі котирування доларів США: USD/ UKR — 5,05/5,08. Один клієнт продав 1000 дол, а інший купив 1000 дол. Який прибуток отримав банк на цих двох угодах?

2.         Валютний дилер купив 1 млн євро за долари за курсом 1,34. Наприкінці дня він продав євро за курсом 1,36. Яким буде резуль-тат цих угод для дилера?

3.         Американський імпортер купує 2 млн євро для того, щоб ви-конати платіж за товар. Скільки йому потрібно доларів, якщо банк котирує USD/євро = 1,179/1,181?

4.         Розрахувати крос-курс фунта стерлінгів у євро до долара США, якщо фунт стерлінгів до долара США дорівнює 1,6241; до-лар/євро — 1,8506.

5.         Банк «Родовід» оголосив таку котировку валют: долар США/ гривня — 5,06-5,82; євро/гривня — 7,34-7,56. Визначити крос-курс долара США до євро.

6.         Курс долара США до гривні становить 5,07 гривні за долар. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 55 % за опера-ціями в гривнях і 14 % — за операціями в доларах США. Визначи-ти 90-денний і 180-денний форвардний курси долара США до гри-вні, якщо тривалість відсоткового року становить за гривнею — 365 днів, в за доларами — 360 днів.

7.         Фізична особа-резидент на своєму поточному валютному ра-хунку має 2 000 дол США. На цей рахунок він просить зарахувати 1500 євро. Скільки доларів США буде зараховано на рахунок рези-дента і який буде залишок на рахунку після такої операції?

8.         Інвестор купує на біржі 20 тис дол США за курсом спот 25,5 грн/дол і укладає форвардний контракт на продаж через 3 мі-сяці за форвард-курсом 28,6 грн/дол. Інвестор розміщує куплені долари на 3-місячний валютний депозит за ставкою 4,5 %. Розраху-вати суму прибутку від купівлі-продажу валюти і річну норму при-бутку за валютним арбітражем.

9.         Дилер купив опціон пут на євро по 0,15 дол за одиницю ва-люти. Ціна використання опціону — 0,54 дол. Курс-спот до часу виконання — 0,51 дол. Загальний обсяг опціону становить 82600 євро. Визначити чистий прибуток за опціоном пут.

10.       Дилер купив опціон кол на євро за ціною 0,09 дол за оди-

ницю валюти. Ціна використання опціону — 0,92 дол, а курс-

спот 1,2 євро до часу виконання складає 0,98 дол. Загальний об-

сяг опціону дорівнює 64500 євро. Визначити чистий прибуток

дилера.

 

I