Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 5. ГРОШОВИЙ РИНОК : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Тема 5. ГРОШОВИЙ РИНОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Тести для самоперевірки

1.         Норма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам за

їхніми вкладами, — це:

а)         облігаційний відсоток;

б)         депозитний відсоток;

в)         позиковий відсоток.

2.         Для забезпечення дохідності банку необхідно:

а)         щоб позиковий відсоток був вищим за депозитний;

б)         щоб депозитний відсоток був вищим за позиковий;

в)         обов'язкове використання ломбардного кредиту.

3.         Грошовий ринок — це:

а)         частина ринку позикових капіталів, де здійснюються корот-

кострокові депозитно-позикові операції;

б)         сфера операцій, що обслуговують рух оборотного капіталу

фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави;

в)         обидві відповіді правильні.

 

4.         Основними інструментами облікового ринку є:

а)         банківський, комерційний і казначейський векселі;

б)         казначейські зобов'язання і депозитні сертифікати;

в)         банківські акцепти.

5.         Кон’юнктура грошового ринку залежить від таких фак-

торів:

а)         темпи інфляції;

б)         циклічні зміни в економіці;

в)         особливості національної кредитно-грошової політики;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Норма доходу, яку НБУ стягує із комерційних банків за по-

зики, видані під заставу комерційних векселів, — це відсоток:

а)         обліковий;

б)         облігаційний;

в)         банківський;

г)         депозитний.

7.         Вид міжбанківського кредиту, який надається банкам на

термін не більше одного операційного дня і використовується

для завершення розрахунків поточного дня, — це:

а)         овернайт;

б)         овердрафт;

в)         за операціями РЕПО;

г)         державний.

8.         Згода банку на оплату платіжних документів — це:

а)         депозитний сертифікат;

б)         банківський акцепт;

в)         комерційний вексель;

г)         ордерний чек.

9.         Частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ре-

сурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками

між собою переважно у формі міжбанківських депозитів, — це:

а)         обліковий ринок;

б)         міжбанківський ринок;

в)         ринок деривативів.

10.       Основними різновидами міжбанківського кредиту є:

а)         овердрафт, овернайт, за операціями РЕПО;

б)         споживчий, комерційний, овернайт;

в)         вексельний, овернайт, овердрафт;

г)         державний, комерційний.

 

11. Підтвердження платником згоди на оплату за переказ-ним векселем — це:

а)         акцепт;

б)         аваль;

в)         доміціляція;

г)         інкасування.

12. Підберіть правильну відповідь:

            Основні поняття грошового ринку            їх характеристика

1          Основні функції комерційних бан-ків, як суб’єктів міжбанківського ринку       A         ви’ока ліквідність фінансових активів, обєктом купівлі-продажу є тимчасово ві-льні грошові кошти, здійснення коротко-строкових депозитно-позичкових опера-цій, обслуговування руху оборотних коштів підприємств, організацій, насе-лення, зв’язок з такими об’єктами інвес-тування, як депозитні внески термінові і до запитання

2          Основні операції міжбанківського

кредиту          Б          відсоткові ставки комерційних банків за кредитами та депозитами, обсяг грошової маси в обігу і швидкість обертання грошей, співвідношення строкових депозитів і кош-тів до запитання, валютний курс національ-ної одиниці, структура кредитної емісії

3          Роль міжбанківсь-кого ринку у роз-витку грошового ринку       В         покриття дефіциту бюджету, надання по-зик державним органам для вирішення невідкладних завдань, створення потужних грошових фондів на основі об’єднання дрібних заощаджень населення, держави, приватного бізнесу, закордонних інвес-торів, трансформація грошових коштів у позиковий капітал, що забезпечує зов-нішні джерела фінансування підприємств, на міжбанківський ринок для забезпечен-ня стійкої кредитної системи

4          Основні функції облікового, валют-ного та міжбан-ківського ринків    Г          самостійне встановлення рівня відсотко-вої ставки за міжбанківськими кредитами, виконання ролі фінансових посередників при перерозподілі коштів і здійсненні платежів, укладання кр’дитних угод із визначенням прав і обовязків сторін, ку-півля вільних кредитних ресурсів

 

Закінчення тесту 12

 

            Основні поняття грошового ринку            їх характеристика

5          Основні ознаки грошового ринку як сегмента фі-нансового ринку       Д         вплив на стан грошово-кредитної і валю-тної системи є об'єктом державного ре-гулювання, механ’змом впливу держав-них органів на діяльність комерційних банків через встановлення норм ліквідно-сті, участь у забезпеченні нормального розвитку економіки країни

6          Фактори, що впливають на фо-рмування розміру облікової ставки НБУ         Е          надання або отримання кредитів на тер-мін не більше одного операційного дня, завершення розрахунків поточного дня облік суми дебетових (кредитових) залиш-ків на кореспондентських рахунках банків на кінець оп’раційного дня, здійснення операцій, пов'язаних з купівлею цінних паперів з умовою їх зворотного викупу

 

13.       Операції, які на грошовому ринку виконують з векселя-

ми банки, — це:

а)         отримання грошей за різними документами від імені своїх

клієнтів;

б)         виконання доручення платника — здійснити платіж у вста-

новлений термін;

в)         об’єднання дрібних заощаджень населення;

г)         вилучення з обігу частини платіжних засобів;

д)         отримання готівки з рахунка;

е)         надання банками позик один одному;

є) видача позик до запитання;

ж)        сплата визначеної суми особі, яка дала гроші в кредит.

                        в                                                                               

                        Е                                                                                

                                               К                                                                               

                                               с                                                                                

                                   Е                                                                                                       

                                   Л                                                                                                      

                                   ь                                                                                                       

14.       Заповніть вільні клітинки основними поняттями теми 5

«Грошовий ринок»:

 

1.         Вид міжбанківського кредиту, що використовується для заве-ршення розрахунків поточного дня і видається на термін не більше одного операційного дня.

2.         Стан економіки, що характеризується процесами стримуван-ня збільшення грошової маси в обігу шляхом вилучення з обігу ча-стини платіжних засобів.

3.         Ринок, на якому короткострокові грошові ресурси перероз-поділяються між кредитними інститутами шляхом купівлі-про-дажу векселів і цінних паперів з терміном погашення до одного року.

4.         Передатний напис, за допомогою якого здійснюється переда-ча векселів.

5.         Письмове свідоцтво комерційного банку про депонування грошових ресурсів, яке свідчить про право вкладника на отримання депозиту.

6.         Відсоток, що визначає норму доходу, встановленого за цін-ними паперами.

7.         Гарантія платежу за векселем, що здійснюється у вигляді надпису.

Задачі для практичних занять

1.         Тратта видана на суму 12 тис. грн строком до 20 грудня. Век-селедержатель дисконтував її в банку 5 грудня по обліковій ставці 18 %. Знайти суму дисконту та вартість векселя, якщо кількість днів обліку — 15.

2.         Розрахувати вартість, за якою банк враховує вексель, якщо номінальна вартість векселя становить 10500 грн, кількість днів до погашення — 90, відсоткова ставка, за якою банк надає кредити, становить 100 %.

3.         На початку року батон коштував 1,20 грн, а наприкінці року — 1,40. Розрахувати рівень інфляції.

4.         Внесок у сумі 5,5 тис. грн прийнятий банком від фізичної особи 1 лютого під 14 % річних. Яку суму одержить вкладник 16 червня того ж року?

5.         Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 15 % річних, на 6 місяців — за ставкою 20 % річних і на рік — за ставкою 25 % річ-них. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 5000 грн в усіх трьох випадках.

6.         Нові казначейські векселі, що мають номінальну вартість 25 000 грн, продано за 24 500 грн. Розрахувати розмір дисконту.