Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 3. ФШАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Тема 3. ФШАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

 

Тести для самоперевірки

1.         До фінансових посередників відносять:

а)         суб'єктів банківської системи;

б)         небанківські фінансово-кредитні інститути;

в)         контрактні фінансові інститути;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Спеціальні кредитно-фінансові інститути, що утворю-

ються товаровиробниками на приватних засадах для задово-

лення взаємних потреб у кредитах та інших банківських пос-

лугах, це:

а)         кооперативні банки;

б)         ощадні і кредитні асоціації;

в)         спеціалізовані банки;

г)         банківська корпорація.

3.         Юридична особа, засновниками та акціонерами якої мо-

жуть бути виключно банки, створюється з метою концентрації

капіталів банків, — це:

а)         банківська холдингова група;

б)         банківська корпорація;

в)         фінансова холдингова група;

г)         ощадні і кредитні асоціації.

4.         Принципи, що покладені в основу розробки Державної

комплексної програми реформування та розвитку банківської

системи, — це:

а)         спрямованість макроекономічної політики на забезпечення ста-

більних умов для підприємницької діяльності;

б)         прозорість і забезпеченість життєздатності фінансових інсти-

тутів;

в)         створення умов для зменшення витрат на фінансове посеред-

ництво;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Кредитні спілки та факторингові компанії відносять до:

а)         небанківських фінансово-кредитних інститутів;

б)         контрактних фінансових інститутів;

в)         суб'єктів банківської системи;

г)         депозитарно-клірингової системи.

 

6.         Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвесту-

вання власних або залучених фінансових коштів і поєднує в собі

елем)нти кредитування в натуральній і грошовій формі, — це:

а)         факторинг;

б)         благодійність;

в)         лізинг;

гстрахування.

7.         Кредитні установи, що створюються для надання насе-

ленню послуг щодо схову предметів домашнього вжитку, а та-

кож видачі позичок під заставу цих предметів, — це:

а)         фінансові компанії;

б)         ломбарди;

в)         позичково-ощадні асоціації;

г страхові компанії.

8.         Фінансова установа, яка залучає грошові заощадження

своїх членів для ’заємного кредитування, наданні фінансових

посл)г шляхом обєднання грошових внесків, — це:

а)         кредитна спілка;

б)         каси взаємодопомоги;

в)         благодійна організація;

г ломбард.

9.         Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльнос-

ті, що включає збирання, обробку, зберігання та надання да-

них, які складають систему обліку власників іменних цінних

пап)рів, — це:

а)         реєстратор;

б)         зберігач;

в)         Розрахунковий банк;

г Національний депозитарій.

            Фінансові посередники                   їх характеристика

1          Фінансові компанії    A         посередники, що здійснюють торговельно-комісійні операції, пов’язані з кредитуванням оборотних коштів, що полягає в інкасуванні дебіторської заборгованості покупця

2          Позичково-

ощадні

асоціації          Б          банківське об’єднання, що складається з уста-нов, які надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк і ма-теринська компанія, є фінансовою установою

10.       Підберіть правильну відповідь:

 

Закінчення тесту 10

 

            Фінансові посередники                   їх характеристика

3          Інститути спільного інвестування  В         самостійна фінансово-банківська система, що не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, які відраховуються підприємствами і організаці-ями на заходи соціального страхування, стра-хових внесків громадян, а також коштів дер-жавного бюджету України

4          Пенсійні фонди         Г          кредитно-фінансові установи, ресурси яких формуються за рахунок строкових депозитів і які спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або наданні певних видів кредитів і проведенні фінансових операцій

5          Фінансова

холдингова

група   Д         кредитні товариства, створені для фінансуван-ня житлового будівництва, основою діяльності яких є надання іпотечних кредитів під житло-ве будівництво в містах і сільській місцевості, а також вклади в державні цінні папери

6          Факторингові компанії         Е          о’ганізаційно-правова форма діяльності, по-вязана з об’єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибут-ку від вкладення їх у цінні папери інших емі-тентів, корпоративні права та нерухомість

11. Виділити сфери діяльності Національної депозитарної системи:

а)         уніфікація документообігу щодо операцій з цінними паперами;

б)         передача й отримання інформації про угоду;

в стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними

стандартами; г) гарантійне забезпечення біржових угод; д відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у доку-

ментарній, так і в бездокументарній формах;

е)         акумулювання доходів за цінними паперами, взятими на об-

слуговування, та їх розподіл за рахунками;

є) розробка, впровадження, обслуговування і підтримка комп’ю-теризованих систем обслуговування обігу рахунків у цінних паперах;

ж)        управління діяльністю банків.

 

12. Заповніть вільні клітинки основними визначеннями теми 3.

 

                                               л                                                        

                        о                                                        

                        м                                                       

                        Б                                            

                                               A                                                       

                                               Р                                                        

                                               Д                                                       

 

1.Визначення взаємних вимог та зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо фінансових активів.

2.         Різновидність торговельно-комісійної операції, що полягає в інкасуванні дебіторської заборгованості покупця і є специфічною різновидністю короткострокового кредитування та посередницької діяльності.

3.         Юридична особа або орган виконавчої влади, що здійснює випуск цінних паперів і несе від свого імені зобов’язання перед їх власниками.

4.         Фінансово-кредитна установа, створена для залучення коштів і подальшого розміщення їх на умовах поверненості, платності і терміновості.

5.         Форма благодійництва, яка передбачає добровільну безкори-сливу пожертву фізичних та юридичних осіб.

6.         Комерційні банки або торгівці цінними паперами, які на підставі ліцензії зберігають цінні папери на рахунках, обслуговують їх обіг.

7.         Фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської, небанківської та депозитарно-клірингової системи.