Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ II. ТЕСТИ, ЗАВДАННЯ I ЗАДАЧІ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Розділ II. ТЕСТИ, ЗАВДАННЯ I ЗАДАЧІ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

Тема 1. ФШАНСОВИИ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМЩІ

Тести для самоперевірки

1.         Властивість фінансового активу, яка розраховується у ви-

гляді річної процентної ставки, називається:

а)         дохідністю;

б)         комплексністю;

в)         доходом за активом;

г)         конвертованістю.

2.         За періодом обертання фінансових активів фінансовий ри-

нок поділяється на:

а)         ринок грошей і ринок капіталів;

б)         валютний ринок і ринок фінансових послуг;

в)         біржовий ринок і позабіржовий ринок;

г)         ринок золота і страховий ринок.

3.         Створення гнучкої і ефективної системи розвитку фон-

дового сегменту фінансового ринку — це принцип, ЩО 03-

начає:

а)         контрольованість ринку;

б)         урегульованість;

в)         реальний захист і забезпечення інтересів та прав інвесторів;

г)         прозорість ринку.

4.         Виділіть процеси, які характеризують інтегрований фі-

нансовий ринок:

а)         розвиток новітніх технологій, які сприяють розвитку високо-

ефективної інфраструктури фінансового ринку;

б)         концентрація діяльності учасників ринку у світових фінансо-

вих центрах;

в)         лібералізація фінансових ринків;

г)         усі відповіді правильні.

 

5.         Комерційні банки, кредитні спілки, страхові та інвести-

ційні компанії — це фінансові інститути, які відносять до:

а)         інститутів інфраструктури;

б)         інститутів позафінансової сфери;

в)         професійних учасників ринку;

г усі відповіді правильні.

6.         До суб’єктів фінансового ринку відносять:

а)         емітентів, інвесторів;

б)         населення, іноземних учасників ринку;

в)         фінансових посередників, державу;

г усі відповіді правильні.

7.         Депозитними інститутами на фінансовому ринку є:

а)         комерційні та ощадні банки;

б)         страхові та інвестиційні компанії;

в)         пенсійні фонди;

г кредитні спілки.

8.         Безстрокові фінансові інструменти, що засвідчують пайо-

ву участь інвестора в статутному фонді емітента — це:

а)         інструменти власно;ті;

б)         інструменти позики;

в)         похідні інструменти;

9. Підберіть правильну відповідь:

            Основні категорії фінансового ринку                     їх визначення

1          Основні передумови створення     A         торгівля фінансовими активами від сво-го імені, за свій рахунок і від імені клі-єнта, допомога у створенні та розмі-щенні на ринку нових фінансових активів, консультації учасникам ринку, управління активами

2          Завдання державної політики розвитку віт-чизняного фінансово-го ринку     Б          господарська самостійність підпри-ємств, ліквідація державної монополії на заощадження населення, утворення інфраструктури ринку, удосконалення дворівневої банківської системи

г)         усі відповіді правильні.

 

Закінчення тесту 9

 

            Основні категорії фінансового ринку                     їх визначення

3          Конкретні функції розвитку фінансово-го ринку  в          державний контроль і регулювання сег-ментів ринку, доступність усіх учасників ринку до значних обсягів достовірної інформації, створення надійно діючого механізму обліку та контролю, створен-ня розвиненої правової інфраструктури

4          Основні види діяль-ності фінансових ін-ститутів            г          розвиток новітніх технологій, участь віт-чизняних фінансових інститутів у міжна-родних фінансових організаціях, постійне збільшення інституційних учасників рин-ку, лібералізація фінансових ринків

5          Процеси інтеграції, що забезпечують ви-хід вітчизняних ін-весторів на міжнаро-дні ринки Д            фінансове забезпечення процесів інвес-тування, вплив на грошовий обіг, що сприяє активізації економічних проце-сів, поширення серед іноземних інвес-торів акцій та інших цінних паперів, формування у населення нової ринкової психології

6          Основні принципи розвитку          Е          розробка єдиних функцій управління для багатьох органів, які регулюють фінансовий ринок, створення вітчизня-ного інвестора та системи його захисту, формування механізму недопущення надмірного розвитку державних цінних паперів, вжиття заходів щодо легаліза-ції тіньового капіталу

 

10. Із запропонованих ознак виділіть окремо принципи і функ-ції фінансового ринку:

а)         забезпечення взаємодії покупців і продавців фінансових активів;

б)         ліквідність фінансових інструментів;

в)         конкурентність та ефективність;

г)         формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;

д)         відповідність міжнародним стандартам;

е формування у населення довіри до фінансових інститутів

і послуг, що вони надають; є) цілісність і централізованість; ж) фінансове забезпечення процесів інвестування.

 

11. Заповніть вільні клітинки основними поняттями із теми 1:

 

                        д                                                                    

                                   Е                                                                   

 

                                               П                                                                   

 

                                               о                                                                    

                                               3                                                                    

                                               и                                                                   

                                               т                                                                    

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.         Основні суб’єкти більшості сегментів фінансового ринку, що представлені фінансовими інститутами, які акумулюють кошти ін-дивідуальних інвесторів і використовують їх для інвестування, кредитування, надання послуг.

2.         Суб’єкт фінансового ринку, який виступає позичальником, регулярно розміщ’ючи на зовнішньому та внутрішньому ринках свої боргові зобовязання, а також виконує функцію регулювання фінансового ринку.

3.         Властивість фінансового активу бути сукупністю кількох простих активів.

4.         Сегмент фінансового ринку, на якому здійснюється коротко-строкове інвестування коштів і перебувають в обігу фінансові ін-струменти, термін обігу яких не перевищує одного року.

5.         Процес інтеграції вітчизняного фінансового ринку, який пе-редбачає формування законодавства, яке забезпечує доступ наших інвесторів на міжнародні фінансові ринки.

6.         Група фінансових інструментів, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з купівлею-продажем певних фінансових чи мате-ріальних активів.

7.         Принцип розвитку фінансового ринку, який визначає забез-печення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників.

 

^>