Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

А

Авансовий платіж, 219, 385, 386

АВС-аналіз, 407, 420–422 Акредитивна форма розра-хунків, 387, 388, 401 Амортизація, 172, 176, 176, 183, 409, 438

Асоційоване підприємство, 311, 312

Б

Банківський кредит, 233, 234

Банківський переказ, 387

Бенчмаркінг, 425, 435, 443,

444

Бюрократична організаційна

модель, 28

В

Вексельна форма розрахун-ків, 387 Венчурні фонди, 91, 92

– вилучений, 131, 485 Високоефективна фінансова діяльність, 32

Витрати від участі в капіталі, 21 Власний капітал:

– додатково вкладений,

130, 131, 485

– інший додатковий, 131,

158, 159, 484

– неоплачений, 131, 486

– нерозподілений прибу-ток, 128, 130–132, 211–213, 485

– пайовий, 43, 105, 106,

128, 156

– резервний, 131, 157–159,

485

– статутний, 70, 71, 77, 78,

80, 81, 86, 94, 100 112, 128–

134, 146

Вступний внесок, 100, 103, 105, 106

Г

Гарантія, 238, 241, 245 Господарська діяльність, 11, 13, 66, 109, 158 Господарські товариства:

– акціонерне товариство, 71–73, 77, 94, 137–139, 142, 144–147, 197, 276, 282, 479

– командитне товариство, 83–86

– повне товариство, 81–83

– товариство з додатковою відповідальністю, 86–87

– товариство з обмеженою відповідальністю, 78–81, 289 Готівковий платіж, 385, 386, 388, 390

Графічні моделі, 318–323 Грошовий потік:

– вихідний, 180–194

– вхідний, 180–194

– до фінансування (Free), 183

– інвестиційний, 183

– корпоративний, 183

– методи управління, 184– 189

– нетто, 183

– операційний,183

– показники оцінки, 184

– фінансовий, 183

Д

Дезінвестиції, 17, 19 Державне підприємство:

– унітарне, 92, 94

– комерційне, 93, 94 Джерела фінансування, 33, 172, 174, 177, 230, 307, 308 Дивіденди:

– регулярні, 196

– додаткові, 196

– спеціальні, 196

– ліквідаційні, 196

– методи нарахування, 208–210 Дивідендна політика:

– види, 198–202

– теорії, 202–208

– чинники, 211–214

– показники оцінки, 215– 217

– оподаткування, 217, 218 Дивізійна структура, 29, 30, 33

Директ-костинг, 407–411 Дискримінантний аналіз, 425, 436

496

Договір валютного фіксингу, 246

Домогосподарство, 67, 178 Дочірнє підприємство, 311, 312, 477

Е

Ефект Ломана-Ружді, 175

Є

Єдиний митний тариф, 392

З

Забезпечення наступних ви-трат і платежів, 177, 178 Запас міцності, 413 Застава, 244–246 Звичайна діяльність, 15, 17 Знижки:

– функціональні, 419

– за кількість, 419

– тимчасові, 420

– за «вірність», 420

– сконто, 420

– спеціальні, 420 Зовнішньоекономічна діяль-ність, 39, 48, 50, 371

І

Інвестиційна діяльність, 16, 17, 181, 182

Інкасова форма розрахунків, 388, 390

Інноваційна модель підпри-ємництва, 12, 13 Інститути спільного інвесту-вання (ІСІ), 14, 90, 309

Інституційна одиниця, 55, 65, 480

К

Квазікорпорація, 66, 67 Класична модель підприєм-ництва, 12

Класична теорія фінансуван-ня, 34, 35 Контролінг, 404 Корпорація, 48, 66, 67, 196, 198, 204, 212, 217, 308, 314, 477

Країна походження товару, 395

Кредитне забезпечення, 30, 110, 174, 245

Кредитоспроможність, 174, 244

Критерії прийняття рішень, 68–70 Курс корпоративних прав:

– балансовий, 140

– за капіталізованою варті-стю, 142

– ринковий, 141

Л

Лізингове фінансуваня, 231 Лінійна структура, 29

М

Малий бізнес, 12, 109 Маржинальний дохід, 408, 409, 411–415

Матриця Бостонської конса-лтингової групи, 445, 446

497

Матриця «Дженерал– Електрик–Мак-Кінсі», 445, 449

Матриця «Стандарт», 445, 447

Матрична структура, 30 Метод Монте-Карло, 188 Методи збільшення статут-ного капіталу:

– акціонерних товариств, 145

– товариств з обмеженою відповідальністю, 152 Методи зменшення статут-ного капіталу:

– акціонерних товариств, 145

– товариств з обмеженою відповідальністю, 151 Методи оцінки вартості під-приємства:

– прямої капіталізації до-ходів, 351–354

– прямої капіталізації до-ходів, 351, 354, 355

– валового рентного муль-типлікатора, 351, 369

– прямого порівняльного аналізу продаж, 351, 356, 357

– відновної вартості, 351, 360

– розрахунку чистих акти-вів, 351, 360

– ліквідаційної вартості, 351, 360

Методи оцінки доцільності інвестицій:

 

– середня ставка прибут-ковості, 327

– чиста теперішня вартість, 327, 328

– індекс прибутковості, 327, 329

– внутрішня ставка прибу-тковості, 327, 329

– кінцева вартість, 327, 330

– модифікована внутрішня стака прибутковості, 327, 330, 331 Методи прогнозування:

– метод визначення серед-ніх величин, 452

– екстраполяція тренду, 453

– експоненціальне згла-джування, 454

– експертні методи, 451, 453

– сценарне прогнозування, 456–462

Митна вартість, 391, 393, 394 Мито, 251, 310, 392, 393 Міноритарії, 149, 150 Моделі визначення чистого результату:

– американська, 409

– французька, 409 Модель «організаційної ту-манності», 28, 29 Модель оцінювання доход-ності активів (CAPM), 36, 37 Моделі прогнозування бан-курства:

– двохфакторна модель, 436

– модель Альтмана, 437 – модель Р.Ліса, 438 – показники Бівера, 438 – метод рейтингової оцін-ки, 439

– R-модель, 439 – модель Таффлера, 440 – модель Фулмера, 440 – модель Спрингейта, 441 – узагальнена модель, 441 – PAS-коефіцієнт, 442 – методика Ковальова, 442 – метод Аргенті, 442 – методика компанії ERNST&WHINNEY, 442 – метод Скоуна, 442 Моделі реорганізації: – вартісна, 291, 293 – портфельна, 291, 293 – ділової досконалості, 291, 294 – прагматична, 291, 295

Н

Надзвичайна діяльність, 15 Накладні витрати, 70, 76, 81, 83, 86, 112

Негрошові операції, 21 Некомерційна організація (НКО), 66–68, 90 Неоінституційна теорія фі-нансування, 34, 37, 38 Неокласична теорія фінансу-вання, 34, 35, 37

О

Облігації:

– ознаки, 247

– види, 247, 248

– етапи розміщення, 249– 252

Овердрафт, 233–235 Операційна діяльність, 16, 17, 22

Оподаткування суб’єктів пі-дприємництва, 69, 75, 80, 82, 85, 109, 111–114 Оптимальний розмір партії, 418

Організаційно-правові фор-ми, 39–42, 64–70 Органічна організаційна мо-дель, 29 Основна діяльність, 16, 181

П

Пай, 99–102

Пайовий внесок, 101, 104

Переважне право,134, 135

Передавальний акт, 278

Підприємництво, 11

Підприємницька діяльність,

11

Підходи до оцінки вартості

підприємства: – доходний, 350–354 – майновий, 350, 358–360 – ринковий, 350, 354–358

Поведінкова організаційна

модель, 29

Позичковий капітал, 177,

227–229

499

Портфельний аналіз, 424, 444

Поручительство, 255 Принципи оцінки, 342, 343 Прогноз, 449

Промислово-фінансова група (ПФГ), 36

Р

PEST-аналіз, 425 Регулятивний капітал, 102 Режими регулювання креди-тних спілок, 102, 103 Резерв сумнівних боргів, 156, 158 Резерви: – капітальні, 156 – обов’язкові, 156 – необов’язкові, 156,157 – відкриті, 156 – приховані, 156 Реорганізація: – злиття, 274, 181 – приєднання, 274, 283 – поглинання, 274, 284 – поділ, 274, 285 – виділення, 274, 286 – перетворення, 274, 288 Реструктуризація, 266 Ризики:

– зовнішні щодо контрак-ту, 374

– політичні, 374 – маркетингові, 375 – транспортні, 375–377 – пов’язані з умовами кон-тракту, 377

Рієлтерська діяльність, 89 Розподільний баланс, 278

С

Самофінансування:

– відкрите (тезаврація при-бутку), 173

– приховане, 173 Середньозважена вартість капіталу (WACC), 346–348 Синегізм, 280 Система раннього попере-дження та реагування (СРПР), 433, 434 Сіткова структура, 31 Скорінг, 246 Стейкхолдери, 149 Стратегічний баланс, 425 Суб’єкти господарювання, 63

Суттєвий вплив, 21, 310 SPACE-аналіз, 427 SWOT-аналіз, 430

Т

Теорема іррелевантності, 35 Теорія агентських відносин, 38

Теорія арбітражного ціноут-ворення (АРТ), 36 Теорія вибору портфеля ін-вестицій, 36 Теорія інвестування, 34 Теорія фінансового посеред-ництва, 38 Теорія фінансування, 35

Типи організаційних моде-лей, 28, 29

Точка беззбитковості, 410– 414 Тренд, 319

У

Управління:

– дебіторською заборгова-ністю, 188

– кредиторською заборго-ваністю, 188

– грошовими потоками, 183–188

Ф

Факторинг, 231, 237–242 Фінансова діяльність, 16, 19 Фінансова робота, 23 Фінансовий контроль:

– оперативний, 404,405

– стратегічний, 404 Фінансовий план, 98 Фінансові витрати, 21, 22 Фінансові інвестиції:

– види, 304–308

– облік, 308, 311

– способи придбання, 309

– технічний аналіз, 315– 323

– фундаментальний аналіз, 312–315

Фінансування, 19 Форми власності, 39 Форми короткострокового фінансування, 231

Форфейтинг, 390 Функції власного капіталу, 128, 129

Функціональна структура, 30 Функціонально-вартісний аналіз (ФВА), 406, 422–424

Х

ХYZ-аналіз, 406, 421

Ц

Ціна власного капіталу, 131

Ч

Чекова форма розрахунків, 389