Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Нормативно-правові акти

1.         Баланс: П(С)БО 2, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

2.         Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. // Відо-мості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

3.         Деякі питання розпорядження об’єктами державної власності: Ро-зпорядження КМУ від 24 грудня 2007 р. № 1231-р. – Чинний з 28.12.2007 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 груд., № 245.

4.         Загальні вимоги до фінансової звітності: П(С)БО 1, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чин-ний від 1999-03-31].

5.         Загальні засади оцінки майна і майнових прав: національний ста-ндарт №1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 15 жовт., № 193.

6.         Звіт про власний капітал підприємства: П(С)БО 5, затверджена наказом Міністерством фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

7.         Звіт про рух грошових коштів: П(С)БО 4, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

8.         Звіт про фінансові результати: П(С)БО 3, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

9.         Зобов’язання: П(С)БО 11, затверджено наказом Міністерства фі-нансів України від 31.01.2000 р. № 20. – [Чинний від 2000-01-31].

 

10.       ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних тер-мінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року): Правила вiд 01.01.2000 р. – Чинні з 01.01.00 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 10 квіт., № 68.

11.       Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національ-ній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377/8976. – Чинна з 09.04.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 16 квіт., № 13.

12.       Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття раху-нків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Пра-вління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492. – Чинна з 01.01.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 02 січ., № 51, Т. 1.

13.       Інструкція про порядок регулювання діяльності банку в Україні (Розділ VI. Глава 1): постанова Правління НБУ від 28.08.2001 р.

№ 368. – Чинна з 26.09.01 // Офіційний вісник України. – 2001. – 19 жовт., № 40.

14.       Класифікація інституційних секторів економіки України: Наказ Державного комітету статистики України від 18.04.2005 р. № 96 із змі-нами і доповненнями, внесеними 1.09.2005 р. № 249.

15.       Методика визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, за-тверджена наказом Міністерства аграрної політики від 21.06.2005 р. № 274. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т. 2.

16.       Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 07.06.2005 р. № 252. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т. 2.

17.       Митний кодекс України: за станом на 01.08.09 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 14 серп., № 148.

18.       Об’єднання підприємств: П(С)БО 19, затверджено наказом Мі-ністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. – [Чинний від 1999-07-07].

19.       Оцінка нерухомого майна: національний стандарт № 2, затвер-джений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. – [Чинний від 2004-10-28] // Урядовий кур’єр. – 2004. – 10 лис-топ., № 214.

20.       Положення з оцінки вартості майна в умовах вимушеного про-дажу (проект) // Вісник оцінки. – 2002. – № 3. – C. 15–25.

21.       Положення про порядок виконання банками документів на пе-реказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та бан-ківських металів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 216 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 р. за № 910/15601). – Чинне з 12.10.08 // Офіційний вісник України. – 2008. – 17 жовт., № 76.

22.       Положення про порядок здійснення банками операцій за гаран-тіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою правління національного банку України від 15.12.2004 р. № 639 та заре-єстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 41/10321. – Чинне з 24.01.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 04 лют., № 3.

23.       Положення про порядок здійснення операцій з чеками в інозе-мній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12. 2000 р. № 520 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.02. 2001 р. за № 152/5343. – Чинне з 22.04.06 // Офіційний вісник України. – 2006. – 26 квіт., № 15.

24.       Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовніш-ньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління На-ціонального банку України від 03.12.2003 р. № 514 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12/2003 р. за № 1213/8534. – Чинне з 04.01.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 09 січ., № 52, Т. 1.

25.       Положення про порядок формування та використання резерву для компенсації можливих втрат за кредитними операціями банків: по-станова Правління НБУ від 6.06.2000 р. № 279. – Чинне з 03.08.00 // Офіційний вісник України. – 2000. – 25 серп., № 32.

26.       Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії яко-сті системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спі-лок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України від 16.01.2004 р. № 7. – Чинний з 14.02.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 20 лют., № 5.

27.       Порядок експертної оцінки нематеріальних активів, затвердже-ний наказом Фонду державного майна України та Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.1995 р. № 969/97. – Чинний з 10.08.95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi.

28.       Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбарда-ми: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2003 р. № 1 800. – Чинна з 01.01.04 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 10 груд., № 233.

29.       Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ді-лянок, затверджений Наказом Держкомзему України від 09.01.2003 р. № 2. – Чинний з 23.05.03 // Офіційний вісник України. – 2003. – 13 черв., № 22.

30.       Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Постанова правління НБУ від 26.03.98 р. № 119. – Чинні з 29.06.07 // Офіційний вісник України. – 2007. – 02 лип., № 46.

31.       Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. – Чинний з 29.04.09 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 жовт., № 202.

32.       Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. – Чинний з 17.01.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січн., № 8.

33.       Про благодійництво та благодійні організації: Закон України вiд 16.09.1997 р. № 531/97-ВР. – Чинний з 15.10.97 // Голос України. – 1997. – 15 жовт.

34.       Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 р. № 2343-XII у редакції

від 30.06.1999 р. – Чинний з 01.07.92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi.

35.       Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. – Чинний з 01.10 1991 // Голос України. – 1991. – 11 жовт.

36.       Про державну підтримку малого підприємництва: Закон Украї-ни від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ. – Чинний з 22.11.00 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листоп.

37.       Про довірчі товариства: Декрет КМ України вiд 17.03.1993 р. № 23-93. – Чинний з 01.04.93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 01 квіт.

38.       Про затвердження переліків господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають першочерговому продажу, дер-жавних підприємств і відкритих акціонерних товариств, що підлягають першочерговій підготовці до продажу в 2008 році: Розпорядження Ка-бінету Міністрів України від 16.01.2008 р. № 81-р. – Чинний з 22.02.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

39.       Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. – Чинний з 01.07.91 // Голос України. – 1991. – 12 черв.

40.       Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України вiд 15.03.2001 р. № 2 299-III. – Чинний з 24.04.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25квіт., № 74.

41.       Про кредитні спілки: Закон України вiд 20.12.2001 р. № 2 908-III. – Чинний з 22.01.02 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 23 січ., № 14.

42.       Про митний тариф України: Закон України від 5.04.2001 р. № 2371-III. – Чинний з 01.07.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 трав., № 84.

43.       Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. – Чинний з 22.06.99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 01 лип.

44.       Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України вiд 09.07.2003 р. № 1 057-IV. – Чинний з 01.01.04 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 11верес., № 169.

45.       Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. № 2374-ІІІ. – Чинний з 04.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 04 трав., № 78.

46.       Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України вiд 28.12.1994 р. № 334/94-ВР. – Чинний з 01.01.1995 // Голос України. – 1995. – 14 лют.

47.       Про оцінку земель: Закон України вiд 11.12.2003 р. № 1378– IV. – Чинний з 13.06.04 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 15.

48.       Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну дія-льність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. N 2658-III. – Чинний з 07.09.01 // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 47.

49.       Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон Укра-їни із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5.06.2003 р. № 906-IV, від 6.10.2004 р. № 2 056-IV. – Чинний з 16.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 трав., № 84.

50.       Про податок на додану вартість: Закон України вiд 03.04.1997 р. № 168/97-ВР. – Чинний з 01.07.97 // Голос України. – 1997. – 15 трав.

51.       Про політичні партії в Україні: Закон України вiд 05.04.2001 р. № 2 365-III. – Чинний з 28.04.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 квіт., № 77.

52.       Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР. – Чинний з 05.10.94 // Голос України. – 1994. – 05 жовт.

53.       Про промислово-фінансові групи: Закон України вiд 21.11.1995 р. № 437/95-ВР. – Чинний з 21.05. 96 // Голос України. – 1996. – 21 трав.

54.       Про складання фінансових планів підприємств: Розпоряджен-ням Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. № 95-р. – Чинне з 13.04. 05 // Урядовий кур’єр. –2005. – 27 квіт., № 78.

55.       Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р. № 72 798 у редакції Указу Президента від 28.06.99 р. № 746/99 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 07 лип.

56.       Про страхування: Закон України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. – Чинний з 11.04.96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 18 квіт.

57.       Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоеконо-мічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в інозем-ній валюті: Постанова КМУ та НБУ від 21.06.1995 р. № 444. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

58.       Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V. – Чинний з 18.10.06 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 жовт., № 195.

59.       Про фінансовий лізинг: Закон України вiд 16.12.1997 р. № 723/97-ВР. – Чинний з 10.01.98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 10 січ.

60.       Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-сових послуг: Закон України вiд 12.07.2001 р. № 2 664-III. – Чинний з 22.08.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 29 серп., № 154.

61.       Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3 480-IV. – Чинний з 19.05.06 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 19 квіт., № 75.

62.       Фінансові інвестиції: П(С)БО 12, затверджено наказом Міністер-ства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. – [Чинний від 2000-04-26].

63. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за ста-ном на 05 серп. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44.

Основна література

64.       Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалёва. – СПб.: Экономическая школа. – 2005. – Т. 1. – 2005. – 497 с.

65.       Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалёва. – СПб.: Экономическая школа. – 2005. – Т. 2. – 2005. – 668 с.

66.       Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович; пер. с англ. – [12-е изд.]. – М.: Виль-ямс. – 2006. – 1 232 с.

67.       Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

68.       Євтух О. О. Оцінка нерухомості при іпотеці: монографія / О. О. Євтух. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 272 с.

69.       Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван-ня: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

70.       Терещенко О. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

71.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

72.       Фінанси підприємств / [за наук. ред. А. М. Поддєрьо-гіна]. – [4-те вид.]. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 60–78.

73.       Фінансова діяльність підприємств: навч. посіб. / [В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

74.       Фінансова діяльність підприємства: підручник / [О. М. Бан-дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

75.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

76.       Фольмут Х. Инструменты контроллинга / Х. Фольмут. – М: Финансы и статистика, 2001. – 288 с.

77.       Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підруч. / З. Є. Шер-шньова. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Додаткова література

78.       Акімова І. Структура власності, корпоративне управління та показники роботи підприємств: результати емпіричного дослідження роботи підприємств / І. Акімова, Г. Швьодіауер. – Інститут Економіч-них Досліджень та Політичних Консультацій, липень 2003. – С. 4.

79.       Ангелин Д. Мал золотник… / Д. Ангелин // Бизнес. – № 1–2. – 17 січ. – 2005. – С. 66–69.

80.       Антикризисное управление: учебник / [под ред. Э. М. Корот-кова.]. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 432 с.

81.       Афонін А. С. Технологія реструктуризації підприємства / А. С. Афонін, В. П. Нестерчук. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, ін-формаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 72 с.

82.       Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навч. посіб. / Л. О. Бакаєв. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.

83.       Балашов В. Г. Технологии повышения финансового результата предприятий и корпораций: Практика и методы / В. Г. Балашов,

B.        А. Ириков. – М.: ПРИОР, 2002. – 512 с.

84.       Белялов Т. Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською

заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації /

Т. Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9 (51). –

C.        30–36.

85.       Бесараб О. Роль банку у формуванні інвестиційних ресурсів ФПГ / О. Бесараб // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 116–120.

86.       Биконя С. Інститут факторингу в умовах переходу до економіч-ного зростання / С. Биконя // Персонал. – 2006. – № 2. – С. 10–14.

87.       Блинов А. Малое предпринимательство / А. Блинов. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 32.

88.       Бурцев В. В. Внутренний контроль: основные понятия и орга-низация проведения / В. В. Бурцев // Журнал Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 4. – С. 10–15.

89.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. [під ред. С. Ф. Голова ]. – Дніпропетровськ: ТОВ «Ба-ланс – Клуб», 2001. – С. 273.

90.       Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн; пер. с англ. / гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М.: Финансы и ста-тистика, 1999. – 788 с.

91.       Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 368 с.

92.       Висіцька І. Пайовий фонд майна членів КСП: правовы аспекти / І. Висіцька // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 41–45.

93.       Висіцька І. Правовий стату КСП: передумови створення та ос-новні засади діяльності / І. Висіцька // Справочник экономиста. – 2007. – № 8, август. – С. 49–53.

94.       Герасимчук З. В. Управління фінансовими ресурсами регіону: Монографія / Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 176 с.

95.       Герасимчук З. В. Фінансова політика сталого розвитку регіону: монографія / Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М.. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 220 с.

96.       Герасимчук З. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович – 2-ге вид., перероб. і доп. – Луцьк: Над-стир’я, 2007. – 412 с.

97.       Голов С. Ф. Управлінський облік / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2004. – 1 250 с.

98.       Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле. – М: Финансы и статистика, 2001. – 365 с.

99.       Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийн-яття рішень / Дес. Дерлоу; пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 242 с.

100.     Друкер П. Ф. Управление, нацеленное на результаты / П. Ф. Друкер; пер. с англ. – М.: Технолог. школа бизнеса, 1993. – 192 с.

101.     Економічна історія України і світу: Підручник / [за ред. Б. Д. Лановика]. – К.: Вікар, 1999. – 737 с.

102.     Законодавство України про банкрутство та судова практика / [упорядн. Б.М. Поляков]. – К.: Концерн «Видавничий дім «ІнЮре», 2003. – 664 с.

103.     Законодавство України про банкрутство. Бюлетень законодавст-ва і юридичної практики України. – 2002. – № 4. – 336 с.

104.     Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підруч. / [за ред.

1.         В. Багрової]. – К.:Центр навч. л-ри, 2004. – 580 с.

105.     Іванов Ю. Підприємства та підприємці: взаємодія у рамках по-середницьких схем / Ю. Іванов // Збірник систематизо-ваного законо-давства. – Вип. 7., лип. – 2005. – С. 177–183.

106.     Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей / Р. С. Ка-план, Д. П. Нортон. – М: Олимп–Бизнес, 2005. – 320 с.

107.     Карминский А. М. Контроллинг в бизнесе / А. М. Карминский [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 270 с.

108.     Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємст-вах / В.П. Кодацький // Статистика України. – 2006. – № 2. – С. 95–97.

109.     Колісник М. Дев’ять видів дивідендної політики [Електронний ресурс] / М. Колісник // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2002. – №

2.         – Режим доступу: http://www.kmbs.kiev.ua/ journal.php?lang=eng.

110.     Комаха О. Оцінка для фінансиста / О. Комаха // Бізнес-

консультант. – 2004. – № 7(15) лип. – С. 21–23.

111.     Контроллинг в бизнесе: методологические и практические ос-новы построения контроллинга в организациях / [Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с.

112.     Контроллинг как инструмент управления предприятием / [под ред. Н. Г. Данилочкиной]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 210 с.

113.     Король Г. А. Финансовый контроль: учет, проверка, анализ / Король Г. А., Сокольская Р. Б., Зеликман В. Д. – Д.: Наука и образова-ние, 2004. – 192 с.

114.     Коропецький І.-С. Українські економісти ХІХ століття та захід-на наука / І.-С. Коропецький. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

115.     Кулич Е. Игры в которые играют акционеры / Е. Кулич // Біз-нес. – 2003. – № 47. – 4 нояб. – С. 66.

116.     Куліш А.П. Формування організаційної структури ФПГ / А. П. Куліш // Фінанси України. –2000. – № 9. – С. 35–39.

117.     Ли Ч. Ф. Финансы корпораций: Теория, методы и практика: учеб. для вузов / Ч. Ф. Ли, Д.И. Финнерти; пер. с англ. – М.: ИНФРА – М., 2000. – 686 с.

118.     Литвин Ю. Вихід із товариства з обмеженою відповідальністю / Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 36– 40.

119.     Литвин Ю. Зміна розміру статутного капіталу господарського товариства / Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 8, ав-густ. – С. 40–43.

120.     Лігоненко Л. О. Дивідендна політика підприємства: Навч. по-сіб. / Л. О. Лігоненко. – К., Київський державний торговельно-економічний університет, 2000. – 67 с.

121.     Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э. Майер. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 452 с.

122.     Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Э. Майер; пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 892 с.

123.     Мачеринскене И.М. Формирование малого и среднего бизнеса в Литве / И. М. Мачеринскене, Ж. И. Симанавичене // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 6. – 2006. – № 1. – С. 51–65.

124.     Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Аль-берт, Ф. Хедоури; пер. с англ. О. И. Медведь. – [3-е изд.]. – М.: Виль-ямс, 2006. – 672 с.: ил. – Парал. тит. анг.

125.     Основные виды рисков во внешнеэкономической деятельности / К. В. Захаров [и др.] // Митна справа. – 2000. – № 2. – С. 41–50.

126.     Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями / Ж. Перар; пер. с фр. – М.: Финансы и статистика. – 1999. – 360 с.

127.     Петленко Ю. В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві / Ю. В. Петленко // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 94–98.

128.     Петренко С. Н. Контроллинг: Учеб. пособ / С. Н. Петренко. – Киев: Кика–Центр, Эльга, 2003. – 140 с.

129.     Портфельне інвестування: Навч. посіб. / [А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева]. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

130.     Приходько Е. Оценка финансовой политики организации / Е. Приходько // Банковский менеджмент. – 2006. – № 11. – С. 33–38.

131.     Пулковський Л. Дослідження специфіки сімейного бізнесу в Польщі / Л. Пулковський // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С. 199–215.

132.     Пушкар М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічно-го менеджменту: монографія / М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.

133.     Пушкар М. С. Контролінг: Монографія / М. С. Пушкар. – Тер-нопіль, 1997. – 146 с.

134.     Разумнова И. Мелкое предпринимательство в промышленности США / И. Разумнова // Проблемы теории и практики управления. – № 3. – 1990. – С. 7–10.

135.     Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предп-риятия / Ж. Ришар; пер. с франц. под ред. Л. П. Белых. – М.: Аудит, 1997. – 562 с.

136.     Росс С. Основы корпоративных финансов / С. Росс, Р. Вестер-филд, Б. Джордан; пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний. – 2001. – 720 с.

137.     Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці / А. Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57–64.

138.     Смачило В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Смачило, Є. Дубравська // Персонал. – 2007. – № 4. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/ article.php?ida=485.

139.     Смирнов С. А. Контроллинг: Учеб.-практ. пособ. / С. А. Смир-нов. – М., 2001. – 310 с.

140.     Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / [под общ. ред. А. П. Градова и Б. И. Кузина]. – Санкт-Петербург: Специаль-ная литература, 1996. – 510 с.

141.     Трансформація інституціонального механізму природокористу-вання в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні супере-чності: монографія / [Герасимчук З. В., Вахович І. М., Голян В. А., Оле-ксюк А. О.]. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 228 с.

142.     Туган-Барановський М. І. «Основи політичної економії». [наук. редактор, автор передмови і вступної статті С. М. Злупко]. – Львів: Ви-дав. Центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2003. – 628 с.

143.     Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [за ред. В. М. Добровського]. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.

144.     Уткин Э. А. Контроллинг – российская практика / Э. А Уткин, И. В. Мартынюк. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 432 с.

145.     ФАКТОРингПро: Факторингові компанії [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.factoringpro.ru/index.php/

factoringcompanymenu.

146.     Фалько С. Г. Контроллинг на предприятии / С. Г. Фалько, В. М. Носов. – М.: Знание России, 1995. – 80 с.

147.     Фрайберг Ф. Финансовый контроллинг: концепция финансовой стабильности фирмы / Ф. Фрайберг // Финансовая газета. – 1999. – № 13–18, 22, 23, 26–29, 32, 34, 35, 38, 48. – 2000. – № 1, 47.

148.     Фридман П. Аудит: контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман; пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

149.     Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д.Хан; пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

150.     Цигилик І. І. Контролінг: навч. посіб. у схемах і таблицях / І. І. Цигилик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 74 с.

151.     Юрловский Д. Как правильно платить дивиденды / Д. Юрловский, М. Лагус. – Х: Консультант, 2003. – 76 с.

152.     Goldratt Eliyahu M., Cox, Jeff. The Goal:A Process of Ongoing Improvement North River Press; 3rd Revised Edition / 20 th Anniversary Edition, 2004. – 384 p.