Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Додаток A Лауреати Нобелівської премії з економіки44

 

Кк       Лауреат          Лауреат          Зміст дослідження

1          2          3          4

1969 р.            Ян Тінберген (США), Рангар Фріш (Норвегія)      Jan Tinbergen, Ragnar Frisch   За створення та застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів

1970 р.            Пол Самуельсон (США)      Paul A. Samuelson       За наукову роботу, що розвинула статистичну та динамічну еко-номічну теорію та внесла вклад у підвищення загального рівня (у галузі) науки

1971р. Саймон Кузнецьк (США)    Simon Kuznets За емпіричне обґрунтування тлумачення економічного зростан-ня, що призвело до нового, більш глибокого розуміння як еконо-мічної, так і соціальної структури, а також процесу розвитку

1972 р.            Джон Р. Хікс (Велика Британія), Кеннет Дж. Ерроу (США)       John R. Hicks, Kenneth J. Arrow            За новаторський внесок у загальну теорію рівноваги та теорію добробуту

1973 р.            Василь Леонтьєв (США)     Wassily Leontief          За розвиток методу «витрати-випуск» та за його застосування до важливих економічних проблем

1974 р.            Карл Г. Мюрдаль (Шве-ція), Фрідріх А. фон Хайек (Велика Британія) Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek       За фундаментальні праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ

Нобелівські лауреати отримують винагороду, яка складається з золотої медалі із зображенням Нобеля, диплома Шведської Королів-ської академії і чека на 10 млн шведських крон (2001-2008 pp.).

1          2          3          4

1975 р.            Леонід Канторович (СРСР), Т'ялінг Ч. Купманс (США) Leonid Vitaliyevich Kantorovich, TjallingC. Koopmans       За внесок в теорію оптимального розподілу ресурсів

1976 р.            Мільтон Фрідман (США)     Milton Friedman          За досягнення у сфері аналізу споживання, історії грошового обігу та розробки монетарної теорії, а також за практичну демон-страцію складності політики економічної стабілізації

1977 р.            Бертіль Г. Олін (Шве-ція), Джеймс Е. Мід (Велика Британія)     Bertil Ohlin, James E. Meade   За первісний внесок у теорію міжнародної торгівлі та міжнарод-ного руху капіталу

1978 р.            Герберт А. Саймон (США)  Herbert A. Simon        За новаторські дослідження процесу прийняття рішень у межах економічних організацій

1979 р.            Вільям А. Льюїс (Вест-Індія), Теодор У. Шульц (США)  Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis            За новаторські дослідження економічного розвитку країн, що розвиваються, і внесок у теорію людського капіталу

1980 р.            Лоуренс Р. Клейн (США)    Lawrence R. Klein       За створення економічних моделей та їхнє застосування до аналі-зу коливань економіки та економічної політики

1981р. Джеймс Тобін (США)          James Tobin     За аналіз стану фінансових ринків та їхній вплив на політику прийняття рішень у сфері витрат, на становище з безробіттям, виробництвом та цінами

1982 р.            Джордж Стіглер (США)       George J. Stigler          За новаторські дослідження промислових структур, функціону-вання ринків, причин та наслідків державного регулювання

1983 р.            Жерар Дебре (Франція)       Gerard Debreu За внесок у розуміння теорії загальної рівноваги та умов, за яких існує загальна рівновага

1984 р.            Джон P. Н. Стоун (Вели-ка Британія)        Richard Stone  За новаторську працю у сфері створення систем національних рахунків

1          2          3          4

1985 р.            Франко Модільяні (США)    Franco Modigliani        За внесок y розробку теорії фінансування корпорацій і вартісно-го значення компаній на ринку

1986 р.            Джеймс Б'юкенен (США)    James М. Buchanan Jr.            За аналіз договірних та конституційних основ теорії прийняття економічних та політичних рішень

1987 р.            Роберт М. Солоу (США)      Robert M. Solow         За фундаментальні дослідження у сфері теорії економічного зростання

1988 р.            Моріс Алле (Франція)          Maurice Allais  За внесок у теорію ринків та ефективного використання ресурсів

1989 р.            Трюгве Ховельмо (Нор-вегія)         Trygve Haavelmo         За вияснення теорії вірогідності, що заклала основи економет-рики та дослідження рівночасних економічних струюур

1990 р.            Гаррі М. Марковіц (США), Мертон Міллер (США), Вільям Ф. Шарп (США)  Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe    За видатний внесок у теорію фінансів

1991р. Рональд Коуз (США)           Ronald H. Coase         За відкриття та вияснення суті трансакційних витрат і майнових прав для інституціональної структури та її функціонування

1992 р.            ГаріС.Беккер(США)  Gary S. Becker            За розширення сфери застосування мікроекономічного аналізу на широкий спекгр людської поведінки і відносин між індивіда-ми

1993 р.            Роберт В. Фогел (США), ДугласС.Норт(США)    Robert W. Fogel, Douglass C. North   За внесок в оновлення досліджень економічної історії через застосування економічної теорії та кількісних методів з метою пояснення економічних та інституціональних змін

1994 р.            Джон С. Харшані (США), Джон Ф. Неш (США), Рейнгард Зель-тен (Німеччина)      John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten     За первісний внесок у розробку теорії ігор та її застосування в економіці

1          2          3          4

1995 p.            Роберт Лукас (США)            Robert Е. Lucas Jr.      За розробку i застосування гіпотези раціональних очікувань, a кож за внесок у трансформування макроекономічного аналізу поглиблення розуміння економічної політики

1996 p.            Джеймс А. Міррліс (Ве-лика Британія), Вільям Вікрей (США)   James A. Mirrlees, William Vickrey            За фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів за умов асиметричної інформації

1997 p.            Роберт С. Мертон (США), Майрон С. Шоулз (США)     Robert C. Merton, Myron S. Scholes  За новітній метод визначення корисності похідних

1998 p.            Амартія Сен (Індія)   Amartya Sen    За внесок в економіку добробуту

1999 p.            Роберт А. Манделл (США)  Robert A. Mundell       За дослідження монетарної та фіскальної політики за умов від-мінних валютних курсів та за аналіз оптимальних валютних коридорів

2000 p.            Джеймс Хекман (США), Даніель Макфадден (США)      James J. Heckman, Daniel L. McFadden            За розвиток теорії і методів для аналізу селекгивних вибірок. За розвиток теорії і методів для аналізу дискретних вибірок

2001 p.            Джордж А. Акерлоф (США), А.МайклСпенс(США), Джозеф Сгігліц (США)  George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz       За аналіз ринків з асиметрією інформації

2002 p.            Даніель Канеман (США) Вернон Л. Сміт (США) Daniel Kahneman, Vernon L. Smith     За розуміння комплексного підходу у психологічних і економіч-них дослідженнях, особливо відносно суджень та процесу при-йняття рішень в умовах невизначеності.

За створення лабораторних експериментів в якості інструменту емпіричного економічного аналізу, особливо при вивченні рин-кових механізмів

1          2          3                                                                             4

2003 p.            Роберта Ф. Енгл III

(США)

Клайв Гранжер (США)        Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger           Qn методи аналізу економічних часових рядів з циклічними тен-

ціями. оа методи аналізу економічних часових рядів з загальними тен-денціями

2004 p.            Фінн Е. Кудланд (США), Едвард Прескотг (США)          Finn E. Kydland, Edward C. Prescott  За вклад у динаміку макроекономіки: періодизація економічної політики і бізнес-циклів

2005 p.            Роберт Ауманн (Ізраїль), Томас Шеллинг С. (США)       Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling            За укріплення нашого розуміння конфлікту і співпрацю посере-дництвом теорії гри-аналіз

2006 p.            Едмунд С. Фелпс (США)     Edmund S. Phelps        За аналіз інтертемпоральних компромісів у макроекономічній політиці

2007 p.            Леонід Гурвич (Канада), Ерік Маскін (Канада), Роджер Майєрсон (Ка-нада) Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson За створення теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів. Це дає змогу розмежувати ситуації позитивного і негативного функціонування ринків

2008 p.            Пол Кругман (США)            Paul Krugman  За аналіз торгівельних моделей і місць розташування економіч-ної акгивності

Додаток Б Класифікація інституційних одиниць за організаційно-правовою формою господарювання, формою власності та видами економічної діяльності

 

Інституційна одиниця         Класифікації   Примітка

 

            організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)         форм власності (КФВ)         видів економічної діяльності (КВЕД)      

 

Економіка в цілому                                     

Нефінансові корпорації                                           

Державні нефінансові корпорації    державне підприємство; казенне підприємст-во; комунальне підприємство; дочірнє підпри-ємство; акціонерне товариство; державна ак-ціонерна компанія (товариство); корпорація; консорціум; концерн; холдингова компанія          державна корпо-ративна; держав-на комунальна; комунальна кор-поративна          всі види діяльності, за винятком тих, що класи-фікуються у секції J (фі-нансова діяльність)           

Приватні нефінансові корпорації    фермерське господарство; приватне підприємс-тво; колекдивне підприємство; дочірнє підпри-ємство; підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки); підприємс-тво споживчої кооперації; орендне підприємст-во; індивідуальне підприємство; сімейне підп-риємство; спільне підприємство; господарські товариства; кооперативи; асоціація; корпорація; консорціум; концерн; холдингова компанія       приватна        як у державних нефінан-сових корпораціях          створені без участі іно-земних за-сновників

Нефінансові корпорації під іноземним контролем            іноземні          приватна        як у державних нефінан-сових корпораціях   

 

            як у приватних нефінансових корпорацій приватна        як у державних нефінан-сових корпораціях            створені за участю іно-

                                               земних за-сновників

Фінансові корпорації                                              

Національний банк Украї-ни                      державна       діяльність центрального банку       

Інші депозитні корпорації                                      

Інші державні депозитні корпорації           дочірнє підприємство; акціонерне товариство; асоціація; корпорація; консорціум; концерн; холдингова компанія          державна   корпо-ративна;   держав-на комунальна       інше грошове посеред-ництво    

Інші приватні депозитні корпорації            приватне підприємство; колективне підприємство; дочірнє підприємство; іноземне підприємство; підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки); спільне підприємство; господарські товариства; асоціація; корпорація; консорціум; концерн; ходдингова компанія         приватна        інше грошове посеред-ництво        створені без участі іно-земних за-сновників

Інші депозитні корпора-ції під іноземним конт-ролем    як у інших приватних депозитних корпорацій            приватна        інше грошове посеред-ництво        створені за участю іно-земних за-сновників

Інші фінансові посе-редники, крім страхових корпорацій та недер-жавних пенсійних фондів                                            

Інші державні фінансові посередники, крім стра-хових корпорацій та не-державних пенсійних фондів            холдингова компанія; концерн; консорціум; корпорація; асоціація; акціонерне товариство  державна корпо-ративна; держав-на комунальна; комунальна кор-поративна    фінансовий лізинг; на-дання кредитів; інше фінансове посередництво      

Інші приватні фінансові посередники, крім стра-хових корпорацій та не-державних пенсійних фондів     як у інших приватних депозитних корпорацій приватна        фінансовий лізинг; на-дання кредитів; інше фінансове посередництво         створені без участі іно-земних за-сновників

Інші фінансові посе-редники під іноземним контролем, крім страхо-вих корпорацій та недер-жавних пенсійних фондів      як у інших приватних депозитних корпорацій     приватна        фінансовий лізинг; на-дання кредитів; інше фінансове посередництво   створені за участю іно-земних за-сновників

Допоміжні фінансові організації                                        

Державні допоміжні фі-нансові організації            холдингова компанія; концерн; консорціум; корпорація; асоціація; акціонерне товариство; дочірнє підприємство           державна корпо-ративна; держав-на комунальна; комунальна кор-поративна   управління фінансовими ринками; біржові опера-ції з фондовими ціннос-тями; інша допоміжна діяльність у сфері фінан-сового посередництва           

Приватні допоміжні фі-нансові організації            приватне підприємство; дочірнє підприємство; спільне підприємство; господарські товарист-ва; асоціація; корпорація; консорціум; кон-церн; холдингова компанія; колекгивне підп-риємство. приватна        як у державних допоміж-них фінансових організа-ціях   створені без участі іно-земних за-сновників

Допоміжні фінансові організації під іноземним контролем         як у інших приватних депозитних корпорацій            приватна        як у державних допоміж-них фінансових організа-ціях   створені за участю іно-земних за-сновників

Страхові корпорації та недержавні пенсійні фон-ди                                          

Державні страхові кор-порації та недержавні пенсійні фонди    холдингова компанія; концерн; консорціум; кор-порація; асоціація; дочірнє підприємство; акціонерне товариство державна корпо-ративна; держав-на комунальна; комунальна кор-поративна   страхування життя та накопичення; недержавне пенсійне забезпечення; інші послуги у сфері страхування; допоміжна діяльність у сфері стра-хування та пенсійного забезпечення

Приватні страхові корпо-рації та недержавні пен-сійні фонди   як у інших приватних депозитних корпорацій            приватна        як у державних страхо-вих корпораціях та не-державних пенсійних фондах  створені без участі іно-земних за-сновників

Страхові корпорації та недержавні пенсійні фо-нди під іноземним конт-ролем          як у інших приватних депозитних корпорацій       приватна        як у державних страхо-вих корпораціях та не-державних пенсійних фондах            створені за участю іно-земних за-сновників

Домашні господарства                    

Роботодавці   до домашніх господарств належать фізичні особи (населення) або невелика група осіб, що проживають разом (ідентично поняттю «сім'я»). Домашнє господарство включає належне йому некорпоративне підприємство, що є ринковим виробником і визначається як самос-тійна інституційна одиниця (фізична особа - підприємець)   

 

Самостійно зайняті пра-цівники   

           

 

Наймані працівники

           

 

Безкоштовно працюючі члени сім'ї                                              

 

Одержувачі доходу від власності та трансфертів                                    

Одержувачі доходу від власності               

 

Одержувачі пенсій   

           

 

Одержувачі інших тран-сфертів     

           

 

Некомерційні організації, що обслуговують дома-шні господарства      асоціація; кооператив; обслуговуючий коопера-тив   приватна        адвокатська діяль-ність; нотаріальна та інша юридична дія-льність; освіта; охо-рона здоров'я та на-дання соціальної допомоги; діяльність громадських органі-зацій          

 

Додаток В

Перелік господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають першочерговому продажу в 2008

році45

Таблиця В.1

Код згідно з ЄДР-ПОУ        Найменування підприємства          Державна частка статутного фонду, запропонована до про-дажу           Номінальна вартість

державної частки

статутного фонду, тис.

грн

131564            ВАТ «Прикарпаттяобленерго»        25,02   6 482,63

131587            ВАТ «Львівобленерго»         26,98   13 085,47

131713            ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаоблене-рго»  25,01   13 034,3

131819            ВАТ «Полтаваобленерго»    25 плюс одна акція   13 810

206539            ВАТ «Одеський припортовий завод»        99,57   795 083,9

214853            ВАТ «Київський завод реле та автоматики»         58,94   184,83

231314            ВАТ «Київський мотоциклетний завод»   100 (за винятком частки, що підлягає пільговому продажу)        7 449,98

306650            BAТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»      25 плюс одна акція   12 177,38

306710            ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»           25 плюс одна акція   8 999,22

5758948          ВАТ «Науково-виробнича фірма «Луганські акумулятори»         50 плюс одна акція   18 774,5

5762269          ВАТ «Турбоатом»     75,22   79 454,78

14307423        ВАТ «Завод «Маяк»  100 (за винятком частки, що підлягає пільговому продажу)       20 192

14309008        ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Мо-ре»       100 (за винятком частки, що підлягає пільговому продажу)            112 779,4

14309356        ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського»            93,07   24 121,04

14309824        ВАТ «Науково-дослідний інститут електромехані-чних приладів»       44,44   2 835,4

21560766        ВАТ «Укртелеком»   67,79   3 173 630,88

22815333        ВАТ «Енергопостачальна компанія «Чернігівобле-нерго»          25 плюс одна акція   7 457,38

23293513        ВАТ «Сумиобленерго»         25 плюс одна акція   11 070,34

            Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (незавершене будівництво)                       4 320 623,43

45 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків госпо-дарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають першочерговому продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, що підлягають першочерговій підготовці до продажу в 2008 році» від 16.01.2008 р. № 81-р.

 

Додаток Д

Розшифрування окремих статей власного капіталу підприємства у звіті про власний капітал

Назва статті   Пояснення статті

1                      2         

1. Додатковий капітал          це сума приросту майна підприємства, яка виникла у ре-зультаті переоцінки (індексації), безоплатно одержаних необоротних активів та від емісійного доходу

1.1. Додатковий вкла-дений капітал          характеризує суму емісійного доходу (різниця між прода-жною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій), отриманого в результаті реалізації акціонерними товарист-вами власних корпоративних прав

1.2. Інший додатковий капітал      

1.2.1. Інший вкладений капітал

належить інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує ста-тутний капітал, раніше внесений такими засновниками без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу. На нашу думку, до додаткового капіталу слід відносити також капітальний дохід у вигляді різниці між номіналь-ною вартістю викуплених та анульованих корпоративних прав та ціною викупу. Природа цього доходу є такою са-мою, як і емісійного доходу. Окрім цього, до додаткового капіталу доцільно зараховувати суму перевищення курсу емісії конвертованих облігацій над їх номінальною вартіс-

тю

1.2.2. Дооцінка (уцінка) необоротних активів

відноситься сума дооцінки (уцінки) активів, яка прово-диться у випадках, передбачених законодавством. Зазна-чимо, що дооцінку оборотних активів не можна розглядати як додатковий капітал підприємства, вона відображається за відповідними позиціями Звіт

про фінансові результати

1.2.3. Вартість безкош-товно отриманих не-оборотних активів

включається вартість необоротних активів, безкоштовно одержаних підприємством від інших осіб. Вона вважається додатковим капіталом i зменшується на суму нарахованої амортизації, величина якої визнається доходом одночасно з її нарахуванням. Зауважимо, що безкоштовно отримані оборотні активи розглядаються як дохід підприємства i не можуть бути додатковим капіталом

1.3. Скоригований за-лишок на початок року

Якщо на підприємстві мали місце зміни в обліковій полі-тиці, виправлення помилок, допущених при складанні зві-тів у попередніх періодах чи інші зміни, то на відповідну величину здійснюється, як правило, коригування сальдо не-розподіленого прибутку на початок звітного року

1          I           2

1.4. Переоцінка активів        Сума дооцінки активів збільшує інший додатковий капітал, якщо така дооцінка є першою переоцінкою необоротних активів, тобто до дооцінки не провадилася уцінка необоро-тних активів, суму якої було списано на інші витрати. Су-ма уцінки необоротних активів зменшує інший додатковий капітал у разі, якщо до уцінки вже було проведено дооцін-ку таких необоротних активів (сума якої збільшила додат-ковий капітал). Суми переоцінок необоротних активів, що проводяться протягом звітного року, відображаються у Звіті про власний капітал розгорнуто. Якщо стосовно од-ного з видів необоротних активів протягом року провади-лися дооцінка та уцінка, суми яких вплинули на величину додаткового капіталу, у Звіті така переоцінка відобража-ється розгорнуто: окремо дооцінка та окремо уцінка по відповідному рядку

1.5. Чистий прибуток (збиток) за звітний період Ця інформація відображається в графі перетину позицій «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» та «Нероз-поділений прибуток» звіту про власний капітал. Якщо за даними звіту про фінансові результати підприємство має збиток, то його величину має бути відображено у тій же графі у дужках

1.6. Використання при-бутку          У разі прийняття рішення щодо використання чистого прибутку звітного року, нерозподіленого прибутку чи час-тини резервного капіталу на виплату дивідендів величина дивідендів відображається за відповідними позиціями вла-сного капіталу у дужках і зменшує власний капітал підпри-ємства. Якщо ж нерозподілений прибуток спрямовано на збільшення статутного і резервного капіталу, то відбувається внутрішній перерозподіл сум власного капіталу підприєм-ства: відповідну суму прибутку у звіті про власний капітал відображають двічі – за статтею «Нерозподілений прибу-ток» у дужках (як величина, що зменшує прибуток) і за статтями «Статутний капітал» і «Резервний капітал» (як величина, що збільшує власний капітал)

1.7. Внески учасників           Внески можуть спрямовуватись на:

•          поповнення статутного чи пайового капіталу;

•          збільшення додатково вкладеного чи іншого капіталу;

•          погашення заборгованості учасників щодо внесків до

статутного, пайового, додатково вкладеного та іншого ка-

піталу.

Суми внесків відображаються за відповідними позиціями власного капіталу. Наприклад, за статею «Статутний капі-тал» – в обсязі номінальної вартості внесків, а «Додатко-вий вкладений капітал» – у розмірі емісійного доходу

1.8. Вилучення капіта-лу    

1          I           2

1.8.1. Вилучення част-ки в капіталі            При виході учасника з товариства йому повертається його частка (внесок). Якщо в результаті повернення учаснику його частки на величину такої частки зменшився статутний капітал, то таку операцію буде відображено в графі пере-тину рядка «Вилучення частки в капіталі» та стовпця «Ста-тутний капітал» у сумі, що дорівнює зменшенню статутно-го капіталу

1.8.2. Викуп акцій (час-ток) Як уже зазначалося, підприємство може викупити корпо-ративні права власної емісії з метою їх анулювання чи пе-репродажу. Операція викупу акцій (часток) не змінює ста-тутного капіталу підприємства, однак сума власного капіталу зменшується на фактичну величину викуплених корпоративних прав. Факт зменшення активів підприєм-ства в результаті здійснення вказаної операції призводить до зменшення пасивів за позицією «Вилучений капітал»

1.8.3. Анулювання ви-куплених акцій       Якщо протягом звітного року здійснювались операції з анулювання викуплених акцій (часток), то за статтею «Статутний капітал» відображається номінальна вартість анульованих корпоративних прав, а за позиціями додатко-вого, резервного капіталу чи нерозподіленого прибутку – перевищення ціни викупу корпоративних прав над їх номі-налом

1.8.4. Перепродаж ви-куплених акцій       Якщо протягом звітного року викуплені акції (частки) пе-репродавалися, то за відповідними позиціями відобража-ється зменшення вилученого капіталу, статутного капіталу чи капітальних резервів (залежно від ціни продажу корпо-ративних прав)

1.8.5. Зменшення номі-нальної вартості акції       Відображається величина зниження номінальної вартості акцій

1.9. Інші зміни у капі-талі     Відображаються зміни:

-          зменшення статутного, пайового, додаткового капіталу,

нерозподіленого прибутку у зв’язку зі списанням невід-

шкодованих збитків;

-          збільшення додаткового капіталу внаслідок безоплатного

отримання необоротних активів (відображається з ураху-

ванням зменшення додаткового капіталу на суму аморти-

зації таких активів)

1.10. Разом зміни у капіталі Визначається підсумовуванням і відніманням річних обо-ротів за всіма позиціями власного капіталу

1.11. Залишок на кінець року          Визначається таким чином: залишок капіталу на початок року: (+) збільшення капіталу протягом звітного періоду; (–) зменшення капіталу протягом звітного періоду; (=) залишок капіталу на кінець року. Правильність заповнення звіту можна перевірити, скорис-тавшись закономірностями шахової таблиці. Загальний результуючий підсумок показників по вертикалі повинен дорівнювати загальному результуючому підсумку показ-ників по горизонталі

Додаток Е Теперішня вартість одного долара ануїтету за період, що складається з и-ї кількості років, місяців таін. (ш А^ ^£ l/(1 + r). = tl _ l/(1 + гГ ]г = !_       і

^          ''" t-l     г          г(1 +  г)"

 

Кількість періодів      1%       2%       3%       4%       5%       6%       7%       8%       9%       10%     11 %    12%     13%            14%     15%

1          ,990     ,980     ,971     ,962     ,952     ,943     ,935     ,926     ,917     ,909     ,901     ,893     ,885     ,877     ,870

2          1,970   1,942   1,913   1,886   1,859   1,833   1,808   1,783   1,759   1,736   1,713   1,690   1,668   1,647   1,626

3          2,941   2,884   2,829   2,775   2,723   2,673   2,624   2,577   2,531   2,487   2,444   2,402   2,361   2,322   2,283

4          3,902   3,808   3,717   3,630   3,546   3,465   3,387   3,312   3,240   3,170   3,102   3,037   2,974   2,914   2,855

5          4,853   4,713   4,580   4,452   4,329   4,212   4,100   3,993   3,890   3,791   3,696   3,605   3,517   3,433   3,352

6          5,795   5,601   5,417   5,242   5,076   4,917   4,767   4,623   4,486   4,355   4,231   4,111   3,998   3,889   3,784

7          6,728   6,472   6,230   6,002   5,786   5,582   5,389   5,206   5,033   4,868   4,712   4,564   4,423   4,288   4,160

8          7,652   7,325   7,020   6,733   6,463   6,210   5,971   5,747   5,535   5,335   5,146   4,968   4,799   4,639   4,487

9          8,566   8,162   7,786   7,435   7,108   6,802   6,515   6,247   5,995   5,759   5,537   5,328   5,132   4,946   4,772

10        9,471   8,983   8,530   8,111   7,722   7,360   7,024   6,710   6,418   6,145   5,889   5,650   5,426   5,216   5,019

11        10,37   9,787   9,253   8,760   8,306   7,887   7,499   7,139   6,805   6,495   6,207   5,938   5,687   5,453   5,234

12        11,26   10,58   9,954   9,385   8,863   8,384   7,943   7,536   7,161   6,814   6,492   6,194   5,918   5,660   5,421

13        12,13   11,35   10,63   9,986   9,394   8,853   8,358   7,904   7,487   7,103   6,750   6,424   6,122   5,842   5,583

14        13,00   12,11   11,30   10,56   9,899   9,295   8,745   8,244   7,786   7,367   6,982   6,628   6,302   6,002   5,724

15        13,87   12,85   11,94   11,12   10,38   9,712   9,108   8,559   8,061   7,606   7,191   6,811   6,462   6,142   5,847

16        14,72   13,58   12,56   11,65   10,84   10,11   9,447   8,851   8,313   7,824   7,379   6,974   6,604   6,265   5,954

17        15,56   14,29   13,17   12,17   11,27   10,48   9,763   9,122   8,544   8,022   7,549   7,120   6,729   6,373   6,047

18        16,40   14,99   13,75   12,66   11,69   10,83   10,06   9,372   8,756   8,201   7,702   7,250   6,840   6,467   6,128

19        17,23   15,68   14,32   13,13   12,09   11,16   10,34   9,604   8,950   8,365   7,839   7,366   6,938   6,550   6,198

20        18,05   16,35   14,88   13,59   12,46   11,47   10,59   9,818   9,129   8,514   7,963   7,469   7,025   6,623   6,259

25        22,02   19,52   17,41   15,62   14,09   12,78   11,65   10,67   9,823   9,077   8,422   7,843   7,330   6,873   6,464

30        25,81   22,40   19,60   17,29   15,37   13,76   12,41   11,26   10,27   9,427   8,694   8,055   7,496   7,003   6,566

40        32,84   27,36   23,12   19,79   17,16   15,05   13,33   11,93   10,76   9,779   8,951   8,244   7,634   7,105   6,642

50        39,20   31,42   25,73   21,48   18,26   15,76   13,80   12,23   10,96   9,915   9,042   8,304   7,675   7,133   6,661

Кількість періодів      16%     17%     18%     19%     20%     21 %    2                      %        24%     25%     26%     27%            28%     29%     30%

1          ,862     ,855     ,847     ,840     ,833     ,826     ,820     ,813     ,806     ,800     ,794     ,787     ,781     ,775     ,769

2          1,605   1,585   1,566   1,547   1,528   1,509   1,492   1,474   1,457   1,440   1,424   1,407   1,392   1,376   1,361

3          2,246   2,210   2,174   2,140   2,106   2,074   2,042   2,011   1,981   1,952   1,923   1,896   1,868   1,842   1,816

4          2,798   2,743   2,690   2,639   2,589   2,540   2,494   2,448   2,404   2,362   2,320   2,280   2,241   2,203   2,166

5          3,274   3,199   3,127   3,058   2,991   2,926   2,864   2,803   2,745   2,689   2,635   2,583   2,532   2,483   2,436

6          3,685   3,589   3,498   3,410   3,326   3,245   3,167   3,092   3,020   2,951   2,885   2,821   2,759   2,700   2,643

7          4,039   3,922   3,812   3,706   3,605   3,508   3,416   3,327   3,242   3,161   3,083   3,009   2,937   2,868   2,802

8          4,344   4,207   4,078   3,954   3,837   3,726   3,619   3,518   3,421   3,329   3,241   3,156   3,076   2,999   2,925

9          4,607   4,451   4,303   4,163   4,031   3,905   3,786   3,673   3,566   3,463   3,366   3,273   3,184   3,100   3,019

10        4,833   4,659   4,494   4,339   4,192   4,054   3,923   3,799   3,682   3,571   3,465   3,364   3,269   3,178   3,092

11        5,029   4,836   4,656   4,486   4,327   4,177   4,035   3,902   3,776   3,656   3,543   3,437   3,335   3,239   3,147

12        5,197   4,988   4,793   4,611   4,439   4,278   4,127   3,985   3,851   3,725   3,606   3,493   3,387   3,286   3,190

13        5,342   5,118   4,910   4,715   4,533   4,362   4,203   4,053   3,912   3,780   3,656   3,538   3,427   3,322   3,223

14        5,468   5,229   5,008   4,802   4,611   4,432   4,265   4,108   3,962   3,824   3,695   3,573   3,459   3,351   3,249

15        5,575   5,324   5,092   4,876   4,675   4,489   4,315   4,153   4,001   3,859   3,726   3,601   3,483   3,373   3,268

16        5,668   5,405   5,162   4,938   4,730   4,536   4,357   4,189   4,033   3,887   3,751   3,623   3,503   3,390   3,283

17        5,749   5,475   5,222   4,990   4,775   4,576   4,391   4,219   4,059   3,910   3,771   3,640   3,518   3,403   3,295

18        5,818   5,534   5,273   5,033   4,812   4,608   4,419   4,243   4,080   3,928   3,786   3,654   3,529   3,413   3,304

19        5,877   5,584   5,316   5,070   4,843   4,635   4,442   4,263   4,097   3,942   3,799   3,664   3,539   3,421   3,311

20        5,929   5,628   5,353   5,101   4,870   4,657   4,460   4,279   4,110   3,954   3,808   3,673   3,546   3,427   3,316

25        6,097   5,766   5,467   5,195   4,948   4,721   4,514   4,323   4,147   3,985   3,834   3,694   3,564   3,442   3,329

30        6,177   5,829   5,517   5,235   4,979   4,746   4,534   4,339   4,160   3,995   3,842   3,701   3,569   3,447   3,332

40        6,233   5,871   5,548   5,258   4,997   4,759   4,544   4,347   4,166   3,999   3,846   3,703   3,571   3,448   3,333

50        6,246   5,880   5,554   5,262   4,999   4,762   4,545   4,348   4,167   4,000   3,846   3,704   3,571   3,448   3,333