Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання та завдання для самоперевірки та контролю Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання та завдання для самоперевірки та контролю Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

4.         Охарактеризуйте види фінансового контролінгу.

5.         Що таке система директ-кос о ди г ре

 

9.         Як визначається запас міцності?

10.       Що таке маржинальний дохід та коефіцієнт маржинально-го доходу?

11.       Як визначають оптимальний розмір партії продукції?

12.       Охарактеризуйте знижки, які можуть надавати підприєм-ства

13.       Визначіть особливості АВС-аналізу.

14.       Охарактеризуйте ХYZ-аналіз.

15.       Назвіть    цілі    використаня    та    види    функціонально-вартісного аналізу.

16.       У чому суть PEST- методологію    проведення     SPACE-

 

18.       Що таке SWOT-аналіз?

19.       У чому суть системи раннього попередження та реагуван-ня?

20.       Охарактеризуйте основні моделі дискримінантного аналізу.

21.       Як Ви розмієте поняття «бенчмаркінг»?

22.       Які основні моделі портфельного аналізу використовуються у

23.       Назвіть основні підходи до прогнозування.

24. Охарактер bS„Lrо прrнозув„оляції„eи™„x методів.

 

 

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1 Припустимо, що поточний обсяг реалізації підприємства «Мрія» дорівнює 900 одиниць продукції. Ціна продажу одиниці продукції підприємства «Мрія» становить 1000 грн, змінні на одиницю – 600 грн. Загальні постійні витрати дорівнюють 200 000 грн. Визначимо точку беззбитковості підприємства, запас міцності, величину маржинального доходу і коефіцієнт маржина-льного доходу.

Розв’язання Застосовуючи формули для розрахунку точки беззбитковості

Точка беззбитковості       Постійні витрати       Постійні витрати

==       ,

у натуральному         Змінні        Маржинальний

Ціна

вимірі  - витрати      дохіднаодиницю

реалізації

на одиницю

спочатку визначимо критичний обсяг діяльності у натуральних одиницях. Він дорівнює 500 одиниць [200 000 / (1000 – 600)]. У свою чергу точка беззбитковості у грошовому вимірі становить 500 000 грн [500 х 1 000].

Запас міцності для вказаного обсягу діяльності дорівнює: За-пас міцності = Фактичний обсяг продажу – Точка беззбитковості = 900 – 500 = 400 одиницям, або 400 000 грн [400 х 1 000].

Визначимо коефіцієнт маржинального доходу за формулою:

Маржинальний     Ціна     Змінні витрати

Коефіцієнт     -

дохід       реалізації    на одиницю

маржинального=      =          .

доходу            Ціна    Ціна реалізації

реалізації

Величина маржинального доходу підприємства «Мрія» на оди-ницю продукції становить 400 грн (1000 – 600), а коефіцієнт ма-ржинального доходу – 40 % (400 / 1 000).

Задача 2 Підприємство «Фенікс» виготовляє і реалізує два види проду-кції (табл. 1).

Таблиця 1 Показники діяльності підприємства «Фенікс», грн

Показник        Продукція А   Продукція Б

Ціна продажу 12 000 20 000

Змінні витрати на одиницю            11 000 17 000

Маржинальний дохід на одиницю 1000    3000

Постійні витрати      36 000

Визначити: 1) варіанти продажу продукції А і Б, за якої дося-галась точка беззбитковості. Тобто для досягнення точки беззби-тковості підприємству необхідно отримати маржинальнй дохід, який би покривав постійні витрати. Припустимо, що підприємст-во з метою досягнення точки беззбитковості може продати або 36 одиниць продукції А, або 12 одиниць продукції Б; 2) середньоз-важений маржинальний дохід, якщо продукція підприємства реа-лізується у такому співвідношенні: 6 одиниць продукції А і 4 одиниці продукції Б та точки беззбитковості кожного виду про-дукції (загальну точку беззбитковості підприємства коригують на комбінацію його продажу).

Розв’язання Для досягнення точки беззбитковості підприємству необхідно отримати маржинальнй дохід, який би покривав постійні витра-ти, тобто його величина має дорівнювати 36 000 грн. Отже, кри-тичний рівень діяльності в грошовому вимірі становить 36 000 грн. Отримати такий маржинальний дохід можна кількома способами. Як бачимо із табл. 2, з метою досягнення точки без-збитковості підприємство може продати або 36 одиниць продук-ції А, або 12 одиниць продукції Б, або обрати інший альтернати-вний варіант.

Таблиця 2

Обсяги продажу продукції для досягнення точки беззбитковості

Продукція А   Продукція Б   Маржиналь-ний дохід під-приємства, грн

Кількість, од.  Маржиналь-ний дохід, грн  Кількість, од.  Маржиналь-ний дохід, грн 

 

36        36 000 0          0          36 000

33        33 000 1          3 000   36 000

30        30 000 2          6 000   36 000

…        …        …        …        …

6          6 000   10        30 000 36 000

3          3 000   11        33 000 36 000

0          0          12        36 000 36 000

З умови продукція підприємства реалізується у такому спів-відношенні: 6 одиниць продукції А і 4 одиниці продукції Б. От-же, середньозважений маржинальний дохід становить 1 800 грн [(0,6 х 1 000) + (0,4 х 3 000)], а загальна кількість продукції, яку слід продати, становитиме 20 одиниць [36 000 / 1 800]. Для ви-значення точки беззбитковості кожного виду продукції загальну точку беззбитковості підприємства коригують на комбінацію йо-го продажу. Звідси точка беззбитковості для продукції А стано-витиме 12 одиниць [0,6 х 20], а для продукції Б – 8 одиниць [0,4 х 20].

Отже, у разі зміни комбінації продажу значення точки беззби-тковості також змінюються.

Задача 3 Підприємство планує продати в наступному році 200 000 ви-робів А. Постійні серійні витрати рівні 3000 грн. Складські ви-трати складають 10 грн на виріб у рік. Визначити оптимальний розмір партії.

Розв’язання Оптимальний розмір партії розрахуємо за формулою:

2xMxKf       /2x200 000x3 000

moP,=

                 -I    =109 500 шт.

K,        v          io

Таким чином, при виробництві 109 500 шт. за одну серію ви-трати будуть мінімальними.

Задача 4

На підприємстві було випущено 1 000 виробів. Підприємство

надало знижку в розмірі 5,95 % від початкової відпускної ціни.

Початкові змінні витрати у відсотках від нетто-виручки 53,61%.

Визначити необхідне збільшення кількості у відсотках обсягу

виробництва яке б дозволило отримати туж сумупокриття'що і

Розв’язання Необхідне збільшення кількості у відсотках обсягу виробниц-

ня підприємством знижк™ро и туж суму а покОКрм™юО і до надан"

AQ =   ХІ00; АО =     ^          х100 = 14,71%.

100-V-S          100-53,61-5,95

Отже, при наданні підприємством знижки у розмірі 5,95 % во-но повинно було б реалізувати на 14,71 % виробів більше, тобто 100х14,71=1 147,1 шт., щоб отримати таку ж суму покриття, як і раніше.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Визначте, використовуючи метод експоненційного згладжування та метод ковзаючої середньої, очікуваний (плановий) обсяг виру-чки від реалізації продукції ТОВ «Омега» на третій і четвертий квартал поточного року. Планові та фактичні показники надхо-дження виручки від реалізації продукції підприємства наведені нижче. Фактор згладжування визначений на рівні 0,2.

Фактична

вируч-

Період

ка, тис. грн

Січень

Планова виручка, тис. грн

1 198,5 1 235^

Лютий

325,0 290Q

Т24ІЖ

Березень

Квітень

395Ж 435Ж

Травень

4ббЖ

Червень

525^0

Липень

Визначити

Серпень

Визначити

Вересень

Визначити

Жовтень

Визначити

Листопад

Визначити

Грудень

Визначити

Задача 2 Визначте: 1) маржинальний прибуток (суму покриття); 2) по-казник покриття; 3) виручку в точці беззбитковості; 4) прибутко-ву зону для МП «ГЛОБУС» на підставі таких даних. Оптова ціна підприємства становить 12,0 грн за одиницю продукції, а умовно-змінні витрати на одиницю продукції – 5,75 грн. При цьому у зві-тному періоді при обсязі реалізації у 254 000 одиниць продукції підприємство отримує прибуток у розмірі 453,3 тис. грн. У пла-новому періоді структура витрат підприємства не зміниться.

Tecmu

1.         Фінансовий контролінг ал financial controlling) - це:

нансових рішень з метою досягнення поточних пера откостроко

нан трум ого менеджм прям у підприємства і включ ну п шф ри орм мку йне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній

в онс спеціальна саморегулівна система методів та інструмен-тів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення планування координацію, контроль і внутрішній консалтинг

2.         На поданій нижче схемі фінансовий результат визначається за

моделлю:

1.         Обсяг реалізації         1   І етап

2.         (-) Змінна виробнича собівартість проданих виробів  J

3.         Виробнича маржа     І   ІІ

4.         (-) Змінні витрати на реалізацію     J

5.         Торговельна маржа  -|

6.         (-) Постійні витрати У ІІІ етап

7.         Результат-нетто        J

а)         американська модель визначення чистого результату;

б)         французька модель визначення чистого результату.

3.         Запас міцності визначають за формулою:

Постійні витрати        _    Постійні витрати

а)             —                j

Змінні Маржинальний

-    витрати    дохід на одиницю

на одиницю

Змінні витрати          Кількість         Постійні

б)         х          +          ;

на одиницю            продажу           витрати

в)         фактичний обсяг продажу - точка беззбитковості.

4.         Чотири групи системних критеріїв оцінювання організації:

економічний потенціал (або «фінансова сила»), конкурентні пе-

реваги, привабливість виду економічної діяльності (бізнес-напряму),

стабільність середовища (зовнішні умови бізнесу) виокремлюють

у:

а)         SPACE-аналізі;

б)         PEST-аналізу;

в)         SWOT-аналізу.

5.         Під дискримінантним аналізом здебільшого розуміють:

а)         перманентний, безперервний процес порівняння товарів

(робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших пара-

метрів досліджуваного підприємства (структурного підрозді-

лу) з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структур-

них підрозділів;

б)         особливу інформаційну систему, яка сигналізує керівниц-

тву про потенційні ризики та шанси, які можуть насуватися на

підприємство як з боку зовнішнього, так і внутрішнього середо-

вища;

в)         комплекс методів математичної статистики, за допомогою

якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (під-

приємств) залежно від значень обраної сукупності показників

відповідно до побудованої метричної шкали.