Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2.6. Функціонально-вартісний аналіз : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.2.6. Функціонально-вартісний аналіз


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Функціонально-вартісної аналіз (ФВА) проходить за певними правилами. Спочатку він застосовувався, як правило, для зни-ження витрат на товари. ФВА підходить також для виявлення можливостей раціоналізації і вдосконалення виробничої діяльно-сті підприємства. На відміну від інших методів зниження витрат, ФВА базується на вивченні функцій об’єкта дослідження.

Зниження витрат повинно коливатись у межах між 10 % і 20 %. Успіх ФВА залежить від рівня сприйняття його керівницт-вом підприємства. Якщо воно вірить у результативність цього методу, то може також зацікавити співробітників в його викорис-товуванні. Хоча це передбачає готовність до групової роботи над вирішенням проблем.

Кожне підприємство повинно прагнути запропонувати на ри-нку нові продукти, які можна виробити з якнайменшими витра-тами. Втілення вимог ринку здійснюється перш за все в констру-кторському і дослідницькому відділах. Таким чином, на виробничі витрати впливають рішення, які приймаються на етапі розробок.

Витрати, пов’язані із зміною продукту, прогресивно зроста-ють, якщо пройдені етапи генерації ідей і створення концепцій, конструювання, закупівлі матеріалів, випробування дослідних зразків, підготовки виробництва, виготовлення і ринкової адаптації. На етапах конструювання і закупівлі матеріалів використання ФВА дає найбільший ефект.

ФВА може також застосовуватися, коли продукт вже впрова-джений на ринок. Оскільки продукти конкурують, співвідношен-ня між витратами і прибутком стає очевидним. Якщо ФВА засто-совується для вже створених продуктів, то говорять про поліпшення їх вартісних характеристик.

Процес оформлення замовлень аналізують за допомогою ФВА. При цьому уважно розглядають інформаційні потоки, роз-поділ прав і обов’язків, а також окремі етапи робіт.

До цілей використовування ФВА відносять: зниження витрат, підвищення продуктивності, збільшення ефективності, поліпшення якості, проведення реорганізацій, ефективне використовування робочої сили.

ФВА може використовуватись у різних областях. До них від-носяться: конструювання нових продуктів; удосконалення про-дуктів, що випускаються; проектування нових робочих місць; розробка нових допоміжних засобів виробництва; вдосконален-ня технологічних процесів; реінжиніринг нематеріальних об’єктів.

Існують різні види ФВА. Класифікувати його можна за такими ознаками:

1.         За предметом дослідження.

1.1.      ФВА продуктів.

1.2.      ФВА процесів.

2.         За моментом проведення дослідження на етапі життєвого

циклу спостережуваного об’єкта.

2.1.      Формування вартісних характеристик об’єкта. Об’єкти знаходяться на етапі розробки.

2.2.      Поліпшення вартісних характеристик об’єкта. Продукти або процеси вже створені або введені в дію.

3.         За ступенем свободи у проведенні аналізу.

3.1.      ФВА з метою зниження витрат. Мінімізація витрат за за-даних функціях.

3.2.      Вартісний аналіз з метою підвищення вартості (цінності). Зміна витрат і функцій.

421

ФВА проводять силами робочих груп. Якщо підприємство ще не має досвіду використання ФВА, то варто доручити керівництво

роботою групі консультантів із сторони. Надалі проводити аналіз зможе спеціально навчений співробітник.

Виробництво продукції з меншими витратами вимагає узго-дження інформаційних потоків між підрозділами. Групова робота сприяє такому інформаційному обміну і допомагає подолати бю-рократію мислення. Крім того, робота в групі спонукає до розви-тку творчої думки. До групи повинні входити фахівці з підрозді-лів, які є місцями виникнення витрат, і відділів, що їх обслуговують: дослідницького, конструкторського, виробничого, матеріально-технічного забезпечення, збуту, бухгалтерії, контро-лінга. Разом з цим у групі повинен бути хоча б один співробіт-ник, який добре знає економіку всього підприємства. Разом з професійною придатністю необхідно враховувати особисті якості учасників, оскільки робота у групі повинна бути гармонійною. Керівник групи повинен бути визнаний всіма учасниками, воло-діти високим авторитетом і добре знати підприємство. Головне завдання групи – розробка альтернатив, причому всі творчі рі-шення повинні бути відповідним чином оформлені. У групі до-зволений вільний виклад ідей, формування яких спирається на використання таких методів, як «мозковий штурм». У ній повин-но бути від шести до восьми чоловік, інакше ефективність роботи буде знижена.