Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d91476583b775a6ed4a08cd500caccac, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2.2. Аналіз беззбитковості виробництва : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.2.2. Аналіз беззбитковості виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

За певних умов метою суб’єкта підприємництва є досягнення точки беззбитковості, яку також часто називають критичним об-сягом діяльності, або порогом рентабельності. Точка беззбитко-вості являє собою такий обсяг діяльності підприємства, коли доходи дорівнюють витратам. Відповідно фінансовий результат дорівнює нулю. Тобто це обсяг реалізації, по досягненні якого підприємство починає отримувати прибуток.

Точка  _   Зміннівитрати      Кількість         Постійні

беззбитковості   "      наодиницю    продажу    +    витрати  ,п ^

Точку беззбитковості можна розглядати як беззбитковий обсяг

ність – це обсяг виробництва продукції, якого підприємство може досягти в даний період часу, маючи реальну кількість виробничих ресурсів. Таким чином, визначити критичний обсяг діяльності мож-на за допомогою формул, отриманих шляхом трансформування формули (11.1):

Постійні витрати Змінні

Постійні витрати

Маржинальний

дохід на одиницю

;(п.2)

Ціна реалізації

витрати на одиницю

Точка беззбитковості у натуральному

вимірі

 

/   Ціна продажу

Точка беззбитковості у грошовому вимірі

або Точка беззбитковості угрошовому вимірі

 

 

 

Постійні витрати

Ціна -

Змінні витрати на одиницю

Постійні витрати

Коефіцієнт маржинального доходу

 

;   (п.з)

(11.4)

 

 

 

Точка беззбитковості увідсотках (беззбиткова виробнича потужність)

або

Точка

беззбитковості

у відсотках

 

Постійні витрати

Загальні

 змінні

витрати,

Дохід від

реалізації

; (11.5) Відсоток поточного

завантаження виробничих потужностей

X

(11.6)

Постійні витрати

/      Дохід від реалізації

100І

(           Коефіцієнт

X

маржинальногодоходу

Як бачимо з наведених вище формул, досягнення точки без-збитковості залежить від двох ключових чинників:

1) обсягу постійних витрат, тобто величини витрат, які не за-лежать від обсягів діяльності, але мають бути покриті результа-тами поточної діяльності;

2) коефіцієнта маржинального доходу, тобто відносної ефек-тивності поточної діяльності, що виявляється у швидкості зрос-тання маржинального доходу і відповідно прибутку підприємс-тва.

За умови досягнення підприємством беззбиткового стану дія-льності маржинальний дохід дорівнює постійним витратам підп-риємства. Отже, у разі перевищення критичного обсягу реалізації маржинальний дохід від кожної проданої одини учи продук м ї фор-

тиме   величшгду прибутку   підприємства   за   заданого   обсягу

Визначення так званої зони безпеки підприємства пов’язано з розрахунком запасу міцності. Запас міцності являє собою мак-симально припустиме зменшення обсягу діяльності підприємства без ризику отримати збиток. Тобто запас міцності - це рівень по-

Запас міцності = фактичний обсяг продажу -

(11.7) -точкубеззбитковості.

Відповідно коефіцієнт запасу міцності - це відносне падіння

*нення р точки беззбит може„^Гволити собі підприємство до до-

Коефіцієнт      =         Запас міцності

запасу міцності       Фактичний обсяг продажу'      ^и ^

Запас міцності буде змінюватися відповідно до коливань обся-гу продажу, величини постійних витрат і значення коефіцієнта мар-жинального доходу, оскільки критичний обсяг діяльності визна-чається рівнем постійних витрат і коефіцієнтом маржинального доходу. Звідси збільшення запасу міцності за незмінних обсягів діяльності та коефіцієнта маржинального доходу можна досягти лише шляхом зменшення рівня постійних витрат^

Отже, основне призначення аналізу «витрати ^ обсяг -> при-буток» полягає у можливості визначити значення кожної зі скла-дових цього аналізу за умови внесення змін у діяльність підпри-

ємс Другим шляхом для відображення взаємозв’язку між витрата-ми, обсягом діяльності та прибутком є побудова графіків.

них

Графік беззбитковості демонструє рівень постійних та змін-х витрат і величину доходу від продажу за різних обсягів дія-льності підприємства (рис. 11.3).

 

Зона прибутку

Доходи*

500 000

200 000

0

500

Обсяг діяльності, од.

Рис. 11.3. Графік беззбитковості

 

Значення цього методу аналізу полягає в тому, що він дає змо-гу виявити і наочно відобразити залежності між доходами та ви-тратами підприємства і відповідно динаміку зміни величини при-бутку. У ході його побудови лінія повних витрат формується шляхом додавання до величини постійних витрат змінної складо-вої. Лінія доходу від реалізації будується з точки з нульового значення. Обидві лінії (доходу та повних витрат) перетинаються в точці беззбитковості.

Інший спосіб графічного аналізу беззбитковості – побудова графіку маржинального доходу (рис. 11.4). Цей графік дає мо-жливість виявити динаміку приросту прибутку підприємства, який тотожний приросту маржинального доходу. Для його побу-дови спочатку відображають лінію змінних витрат, а потім пос-тійних. Як бачимо, загальний маржинальний дохід збільшується прямо пропорційно обсягу продажу. На обох графіках величина прибутку характеризується відстанню між лінією доходу від про-дажу та лінією повних витрат.

Графік прибутку описує залежність прибутку від зростання обсягу діяльності. Як видно з рис. 11.5, різниця між обсягом про-дажу і змінними витратами (тобто маржинальний дохід) зрівню-ється з постійними витратами в точці беззбитковості.

»х оди ,                                  Лінія доходу       , від реалізації   A 

 

                                               Зона прибутку

500 000 ■                   Лінія              

                        повних витрат   >     у              дохід    ий  

            Зона .  збитків                       ^ХЛінія '      змінних витрат

            1          1                     

200 000 ■                  

           

            н          *■

0          500       Обсяг

діяльності, од.

Рис. 11.4. Графік маржинального доходу

 

Лінія прибутку

™ходг *

Прибуток

Обсяг діяльності, од.

Збиток 200 000

Рис. 11.5. Графік прибутку

Праворуч від точки беззбитковості маржинальний дохід пере-вищує постійні витрати і формує прибуток. Коефіцієнт маржи-нального доходу являє собою кут лінії прибутку. Чим більше цей коефіцієнт, тим ближче до початку координат розташована точка беззбитковості. Коефіцієнт маржинального доходу означає, яку величину маржинального доходу приносить кожна гривня дохо-ду від реалізації для покриття постійних витрат та отримання прибутку. Він характеризує величину, на яку змінюється прибу-ток за зміни обсягу реалізації:

Маржинальний      Ціна      Змінні витрати

Коефіцієнт     -

дохід   реалізації     наодиницю

маржинального=      =          . (11.9)

Ціна    Ціна реалізації

доходу

реалізації

Використовуючи цей графік, можна визначити ступінь впливу зміни обсягу випуску на величину прибутку, якщо всі інші чин-ники залишаються незмінними.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d91476583b775a6ed4a08cd500caccac, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0