Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 11.1. Суть фінансового контролінгу : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 11.1. Суть фінансового контролінгу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Контролінг – це спеціальна саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку мене-джменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, плану-вання, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Фінансо-вий контролінг (financial controlling) являє собою функціо-нальний блок фінансового менеджменту, організований у формі спеціальної саморегулівної системи методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку фінансового менеджме-нту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Каталог функ-ціонально-організаційних завдань фінансового контролінгу на підприємстві наведено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Функції та завдання фінансового контролінгу на підприємстві

Функції           Завдання

1

2

Регулювання інформаційних потоків. Координація Координація діяльності окремих підрозділів. Координація процесу планування

Фінансова стратегія

Активна участь у розробленні фінансової стратегії під-приємства.

«Продаж» цілей і планів.

Вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури підприємства до обраної стратегії розвитку

Планування та бюджетування

Розроблення та постійне вдосконалення внутрішньої ме-тодики прогнозування та бюджетування. Забезпечення процесу бюджетування. Участь у розробленні первинного, основних та додатко-вих бюджетів

Бюджетний контроль

Організація внутрішнього (управлінського) обліку. Участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів. Аналіз відхилень фактичних показників від запланованих. Забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розроблення заходів щодо їх нейтралізації. Виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві

Продовження табл. 11.1

 

2

Своєчасне реагування на появу нових можливостей (ви-явлення та розвиток сильних сторін). Підготовка звіту про виконання бюджетів. Розроблення пропозицій щодо коригування планів і дія-льності

Розроблення методичного забезпечення діяльності окре-Внутрішній   мих структурних підрозділів. консалтинг та Надання консультацій і рекомендацій керівництву підп-методологічне риємства та структурним підрозділам у процесі розроб-забезпечення лення фінансової стратегії, планування, розроблення і

впровадження нових продуктів, процесів, систем

У структурі фінансового контролінгу виділяють, виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг.

Стратегічний фінансовий контролінг на підприємстві забезпе-чує виконання таких завдань:

1)         розроблення фінансової стратегії;

2)         ідентифікація та формування стратегічних факторів успіху та забезпечення конкурентоспроможності у довгостроковому пе-ріоді;

3)         визначення горизонтів фінансового планування, формулю-вання цільової методології стратегічного та оперативного плану-вання на підприємстві відповідно до встановлених горизонтів;

4)         упровадження дієвої системи раннього попередження та реагування;

5)         довгострокове управління вартістю підприємства для за-безпечення зростання добробуту акціонерів (creating shareholder value);

6)         забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей та оперативних завдань, які ставляться перед окремими праців-никами та структурними підрозділами.

Дієвість стратегічного фінансового контролінгу на підприємс-тві проявляється через ефективне стратегічне фінансове плану-вання і визначається такими чинниками:

•          чіткістю і реалістичністю поставлених стратегічних цілей;

•          цілеспрямованістю та обґрунтованістю планування;

•          координацією служб підприємств на етапах постановки ці-лей, їх трансформації у планові цільові показники, виконання планів і контролю за виконанням таких планів.

У спрощеному вигляді функціонально-організаційні зв’язки у рамках фінансового контролінгу на підприємстві наведено на рис. 11.1.

 

Керівництво підприємством                                  Відділ             

 

            < ,        контролінгу   

           

h                     

                                                          

 

                                               <                                

Бажана мета (чого ми хочемо досягти?)                Можливості (чого можна досягти?)          

           

                                                          

           

           

                       

                                   Корекція планів та/або діяльності

            Узгодження

стратегічних цілей

(побудова «дерева цілей»)              

 

           

                                               t          

            I                     

                        Звіт про

виконання

бюджету        

            Розроблення довгострокових планів                    

           

           

           

            1                     

                        t          

            Оперативне планування (бюджетування)           

           

                       

           

           

           

            Аналіз J відхилень   

            1         

                       

           

 

           

           

           

                       

            Факт (що досягнуто?)          

           

           

Рис. 11.1. Система фінансового контролінгу на підприємстві

Оперативний фінансовий контролінг передбачає формування та реалізацію системи обґрунтування, прийняття, виконання та контролю за виконанням оперативних фінансових рішень з метою досягнення поточних (короткострокових) фінансових цілей (монета-рних і немонетарних). Процедура організації планування в межах оперативного фінансового контролінгу, виходячи з короткостро-кового характеру цільових завдань, які стоять перед таким конт-ролінгом, дещо змінюється порівняно зі стратегічним контролін-гом.