Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література до теми : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємст-ва: Навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

2.         Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підруч. / [за ред. І. В. Багрової]. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 580 с.

3.         ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термі-нів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року): Правила вiд 01.01.2000 р. – Чинні з 01.01.00 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 10 квіт., № 68.

4.         Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національ-ній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377/8976. – Чинна з 09.04.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 16 квіт., № 13.

5.         Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахун-ків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Прав-ління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492. – Чинна з 01.01.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 02 січ., № 51, Т. 1.

6.         Митний кодекс України: за станом на 01.08.09 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 14 серп., № 148.

7.         Основные виды рисков во внешнеэкономической деятельности / К. В. Захаров [и др.] // Митна справа. – 2000. – № 2. – С. 41–50.

8.         Положення про порядок виконання банками документів на пе-реказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та бан-ківських металів, затверджене постановою Правління Національного

банку України від 28.07.2008 р. № 216 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 р. за № 910/15601). – Чинне з 12.10.08 // Офіційний вісник України. – 2008. – 17 жовт., № 76.

9.         Положення про порядок здійснення банками операцій за гаран-тіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою правління національного банку України від 15.12.2004 р. № 639 та заре-єстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 41/10321. – Чинне з 24.01.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 04 лют., № 3.

10.       Положення про порядок здійснення операцій з чеками в інозем-ній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12. 2000 р. № 520 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.02. 2001 р. за № 152/5343. – Чинне з

22.04.06          // Офіційний вісник України. – 2006. – 26 квіт., № 15.

11.       Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовніш-ньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління На-ціонального банку України від 03.12.2003 р. № 514 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12/2003 р. за № 1213/8534. – Чинне з 04.01.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 09 січ., № 52, Т. 1.

12.       Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Постанова правління НБУ від 26.03.98 р. № 119. – Чинні з

29.06.07          // Офіційний вісник України. – 2007. – 02 лип., № 46.

13.       Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. – Чинний з 01.07.91 // Голос України. – 1991. – 12 черв.

14.       Про митний тариф України: Закон України від 5.04.2001 р. № 2371-III. – Чинний з 01.07.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 трав., № 84.

15.       Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. № 2374-ІІІ. – Чинний з 04.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 04 трав., № 78.

16.       Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями: постанова правління НБУ від 30.12.2003 р. № 597. – Чинна з 16.02.04 //Офіційний вісник України. – 2004. – 27 лют., № 6.

17.       Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР. – Чинний з 05.10.94 // Голос України. – 1994. – 05 жовт.

18.       Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів

(контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоеконо-

мічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в інозем-ній валюті: Постанова КМУ та НБУ від 21.06.1995 р. № 444. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

19.       Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван-

ня: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

33.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

34.       Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

35.       Фінансова діяльність підприємства: Підручник / [О. М. Бан-дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

20.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.

посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький,

А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. –

312 с.