Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

1.         Що Ви розумієте під поняттям «зовнішньоекономічна дія-льність»?

2.         Охарактеризуйте принципи, якими керуються суб’єкти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

3.         Назвіть основні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

4.         Які види зовнішньоекономічної діяльності в Україні здій-снюють суб’єкти підприємництва?

5.         Назвіть основні завдання фінансиста у процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій.

6.         Що таке «ризик»?

7.         Які ризики, зовнішні щодо контракту Ви знаєте? Як їх можна уникнути?

8.         Охарактеризуйте транспортні ризики.

9.         Які ризики, пов’язані з умовами контракту Ви знаєте? На-звіть методи управління ними.

10.       Назвіть порядок розрахунків в іноземній валюті за госпо-дарськими операціями резидентів.

11.       Що вважається днем виникнення заборгованості?

12.       Які особливості переказування коштів у іноземній валюті щодо оплати робіт і послуг нерезидентів?

13.       Охарактеризуйте використання готівки іноземної валюти в Україні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

14.       Назвіть основні способи платежу, які використовуються у міжнародній практиці.

15.       Охарактеризуйте акредитивну форму розрахунків при зо-внішньоекономічних операціях.

16.       Назвіть особливості інкової форми розрахунків при зов-нішньоекономічних операціях.

17.       Дайте характеристику чековій формі розрахунків при зов-нішньоекономічних операціях.

18.       Що таке форфейтинг?

19.       Які принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ви знаєте?

20.       Що таке Єдиний митний тариф України?

21.       Назвіть види мита.

22.       Охарактеризуйте митну вартість товарів.

23.       Що розуміють під країною походження товару при зовні-шньоекономічних операціях?

 

 

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1 Підприємство-експортер для здійснення зовнішньоекономічної діяльності повинне було отримати від НБУ індивідуальну ліцен-зію. Проте воно не звернулось до цієї установи, а здійснило зов-нішньоекономічні операції без ліцензії 1.01.2007 року на суму 500 тис. дол. Курс долара до гривні станом на 1.01.2007 року був 5,05 грн / дол. При перевірці працівниками державних податко-вих органів 15.12.2008 року було виявлене таке порушення. Курс долара до гривні на 15.12.2008 рік становив 7,65 грн / дол. Чи до-пустило підприємство-експортер порушення чинного законодав-ства України, якщо допустило, то слід розрахувати розмір штра-фних санкцій за порушення законодавства.

Розв’язання

Підприємство порушило чинне законодавство, а саме ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Відпові-дно до неї, здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-ності зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою накладення штрафу у сумі 10 % вартості проведе-ної операції, перерахованої у валюту України за офіційним кур-сом гривні до іноземних валют, установленим Національним ба-нком України на день здійснення такої операції.

Отже, розмір штрафу буде визначитись:

0,1 х 500 000 х 5,05 = 252 500 грн.

Штраф стягується органами державної податкової служби на підставі відповідних рішень центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у порядку, визначеному За-коном України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 ТОВ «Сигма» експортує товар вартістю 400 тис. дол. до Япо-нії. Умовами контракту передбачено, що валюта платежу – дола-ри США. Надалі вносяться зміни до контракту, згідно з якими замінюється валюта платежу: 60 % контракту оплачується в євро, а 40 % – у гривнях через партнера японській фірми в Україні за курсом НБУ на день здійснення платежу (6,5 грн за дол.). Чи бу-ли порушення чинного законодавства України з боку партнерів за договором, якщо вони не зверталися до відповідних органів щодо одержання будь-яких ліцензій на здійснення розрахунків? Якщо такі порушення були, то розрахувати суму санкцій, яку слід спла-тити в бюджет за порушення чинного законодавства.

Задача 2

Вітчизняне підприємство-імпортер 1 лютого звітного року здійснило авансовий платіж закордонному партнеру згідно з кон-трактом на поставку імпортних товарів на загальну суму 300 тис. дол. США. Термін поставки за контрактом – 10 квітня поточного року. У зв’язку з об’єктивними обставинами іноземний партнер затримав відвантаження товарів на 60 днів, про що сторони укла-ли додатковий договір.

10 травня підприємство-імпортер звернулося до НБУ із зая-вою щодо отримання індивідуальної ліцензії. Складаючи декла-рацію про валютні цінності, підприємство-імпортер не внесло в неї прострочену дебіторську заборгованість за імпортним конт-рактом. Чи допустило підприємство-імпортер порушення чинно-го законодавства України, якщо допустило, то слід розрахувати розмір штрафних санкцій за порушення законодавства.

Тести

1. Реекспорт (реекспорт товарів) означає:

а)         вивезення за межі України (ввезення в межі України ) ка-

піталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг,

робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових

прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших

форм господарської діяльності;

б)         продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та

вивезення за межі України товарів, що були раніше імпорто-

вані на територію України;

в) купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезен-ням або без ввезення цих товарів на територію України, вклю-чаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її ме-жами.

2.         Ризик невиконання партнером зобов’язань за контрактом мож-

на уникнути за рахунок:

а)         укладення договору про наміри, де оговорюється строк,

протягом якого сторони можуть внести зміни; відображення в

договорі намірів щодо матеріальної відповідальності за відмо-

ву від підписання контракту; відображення умови про розгляд

можливих суперечок через господарський суд; відображення в

контракті умови про штрафні санкції за невиконання будь-

якого зобов’язання за контрактом; відображення в контракті

умови про виникнення можливих форс-мажорних обставин;

б)         передбачення умови про чинність контракту після надхо-

дження коштів на розрахунковий рахунок виконавця; переда-

ча права власності замовнику після повної сплати вартості то-

вару (послуги); використання послуг банку щодо

акредитивної форми розрахунків; укладення угоди з банком

на факторингове обслуговування можливої дебіторської забо-

ргованості;

в)         врахування діяльності підприємства в своїй сфері, а також

суміжних видах економічної діяльності за певний період часу;

сталості функціонування виду економічної діяльності порів-

няно з економічним станом у країні в цілому; результатами ді-

яльності різних підприємств у межах одного виду діяльності.

3.         Яка група транспортних ризиків за «Інкотермс-2000» включає

ситуації, коли експортер (продавець) укладає із покупцем договір

на транспортування, але не бере на себе ніякого ризику:

а)         група D;

б)         група С;

в)         група E(EXW);

г)         група F.

4.         Транспортних ризиків за «Інкотермс-2000» FCA означає:

а)         відповідальність і ризик за товар переходять від постача-

льника до покупця у визначеному договором порту;

397

б)         продавець знімає з себе відповідальність після перемі-

щення товару через борт судна;

в) ризики і відповідальність продавця переходять на покупця (посередника) у момент передачі товару у визначеному місці, при передачі товару перевізнику, визначеному покупцем. 5. Основними формами розрахунків при здійсненні зовнішньое-кономічних операцій є:

а)         акредитивна;

б)         інкасова;

в)         банківський переказ;

г)         розрахунки чеками;

д)         вексельна;

е)         за відкритим рахунком;

ж)        всі відповіді правильні;

з)         а), б), в), е);

и) б), в), г), д).