Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.4. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.4. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

в Україні. Митна вартість товару і розрахунок

митних платежів

Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов’язане з установленням ми-та та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики становлять митну справу. Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та

уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці норма-ми та стандартами.

Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів за участю України. Митне регулювання здійснюється на основі принципів: виключної юрисдикції України на її митній території; виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; законності; єдиного порядку перемі-щення товарів і транспортних засобів через митний кордон Укра-їни; системності; ефективності; додержання прав та інтересів фі-зичних та юридичних осіб, що охороняються законом; гласності та прозорості.

Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за 45 днів до дати введення їх у дію. У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності. Як-що такі правила будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності вважатиметься сорок шостий день з моменту офіційної публікації. Товари та інші предмети, що ввозяться на митну тери-торію України і вивозяться за межі цієї території, підлягають об-кладенню митом. Мито нараховується митним органом України відповідно до положень Закону України «Про Єдиний митний тариф» і ставок Єдиного митного тарифу України. Мито йде до державного бюджету України.

Єдиний митний тариф України – це систематизований перелік ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, вивозяться за межі цієї території або переміщуються транзитом по цій території. Ставки Єдиного митного тарифу України єдині для всіх суб’єктів зовні-шньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, орга-нізації господарської діяльності і територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та міжнаро-дними договорами за її участю.

Мито, що стягується митницею, – це податок на товари та ін-ші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Залежно від способу стягнення в Україні застосовуються такі ви-ди мита:

– адвалорне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

– специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

– комбіноване, що поєднує обидва ці види мита.

Залежно від об’єкта обкладення мито буває: ввізне, вивізне і транзитне. Ввізне мито нараховується на товари та інші предме-ти при їх ввезенні на митну територію України. Це мито є дифе-ренційованим:

– до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спе-ціального преференційного митного режиму, згідно з міжнарод-ними договорами за участю України, застосовуються преферен-ційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

– до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбі-льшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти підприє-мництва цих країн або союзів мають пільги щодо мита, за винят-ком випадків, коли зазначені мито та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального преференційного митно-го режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, перед-бачені Єдиним митним тарифом України;

– до решти товарів та інших предметів застосовуються пов-ні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України. Вивізне мито нара-ховується за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України. На окремі товари та інші предмети може встановлюва-тися сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення. З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, перед-бачених законами України, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України. Митна вартість то-варів – це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон Украї-ни, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України. Методи визначення митної вартості товарів, які

переміщуються через митний кордон України, та умови їх засто-сування встановлюються Митним кодексом.

Відомості про митну вартість товарів, заявлені декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України й отримані митним органом, використовуються для нарахування податків і зборів, ведення митної статистики, а також у відповід-них випадках для розрахунків у разі застосування штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених законами України.

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування таких ме-тодів:

– за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;

– за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

– за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів;

– на основі віднімання вартості;

– на основі додавання вартості;

– резервного.

Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору купівлі-продажу або міни, визнача-ється на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підля-гає сплаті за ці товари на момент перетину митного кордону України. До митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються), також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені:

– на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України;

– комісійні та брокерські винагороди;

– ліцензійні та інші платежі за використання об’єктів права інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи опосе-редковано здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.

Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору, відмінного від договорів купівлі-продажу чи міни, визначається на основі ціни, підтвердженої ко-мерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання митного кордону України.

Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці від-повідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом. При цьо-му під країною походження товару можуть мати на увазі групу країн, митні союзи країн, регіон чи частину країни, якщо є необ-хідність їх виділення з метою визначення походження товару.

Товарами, повністю виробленими у країні, вважаються:

– корисні копалини, видобуті на її території або в її територі-альних водах, або на її континентальному шельфі і в морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих надр;

– рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;

– живі тварини, що народилися і вирощені в цій країні;

– продукція, одержана від тварин, вирощених у цій країні;

– продукція мисливського, рибальського та морського промислів;

– продукція морського промислу, видобута та (або) виробле-на у Світовому океані суднами цієї країни, а також суднами, оре-ндованими (зафрахтованими) нею;

– вторинна сировина та відходи, які є результатом виробни-чих та інших операцій, здійснених у країні;

– продукція високих технологій, одержана у відкритому кос-мосі на космічних кораблях, що належать цій країні чи оренду-ються нею;

– товари, вироблені у цій країні виключно з продукції, зазна-ченої вище.

Якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше кра-їн, походження товару визначається згідно з критерієм достатньої переробки. Критерій достатньої переробки визначається:

– правилом, яке потребує в результаті переробки товару зміни класифікаційного коду товару за Гармонізованою системою опи-су та кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

– правилом адвалорної частки, яке полягає в зміні вартості товару в результаті його переробки, якщо при цьому додана вар-тість становить не менш як 50 % від вартості товару, одержаного в результаті переробки, або частка використаних матеріалів з ін-шої країни чи невідомого походження становить менш як 50 % від вартості товару, одержаного в результаті переробки;

– переліком виробничих та технологічних операцій, які хоч і не ведуть у результаті переробки товару до зміни його коду чи його вартості відповідно до правила адвалорної частки, але з до-триманням певних умов визнаються достатніми.

Не визнаються такими, що відповідають критерію достат-ньої переробки:

– операції, пов’язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;

– операції щодо підготовки товарів до продажу та транспор-тування (роздрібнення партії, формування відправлень, сорту-вання, перепакування);

– прості складальні операції;

– змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;

– комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище опе-рацій;

– забій тварин.

Для підтвердження походження товару митний орган у перед-бачених законом випадках має право вимагати подання сертифі-ката про походження такого товару.

Для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньое-кономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, здійснення митного оформлення товарів використовується Українсь-ка класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка є товарною номенклатурою Митного тарифу. УКТЗЕД скла-дається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, затвердженої Міжнародною конвенцією від 14 червня 1983 p., і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарни-ми позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодуван-ня товарів.

 

т

гТІПитання та завдання для самоперевірки та контролю

засвоєння знань