Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності, принципи та види : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності, принципи та види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів госпо-дарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

До основних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльно-сті відносять: експорт, реекспорт, імпорт. Експорт (експорт това-рів) – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоеконо-мічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт това-рів) означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльно-сті та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпор-товані на територію України. Експорт (імпорт) капіталу – вивезення за межі України (ввезення в межі України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарсь-кої діяльності. Імпорт (імпорт товарів) – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовніш-ньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розта-шованими за її межами.

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

1)         суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (виключному праві народу України самостійно та не-залежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на терито-рії України);

2)         свободи зовнішньоекономічного підприємництва (праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки, здійснювати її в будь-яких формах);

від форм власності);

4)         верховенства закону (регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України);

5)         захисту інтересів субєктів зовнішньоеко уб омічної діяль-

ньоек забезпечу діяльн ни о™Гист інтересів всіх ^™зовніш"

6)         еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при

ввезенні та вивезенні товарів.

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів підприємництва;

3)         об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здій-снювати господарську діяльність;

4)         структурні одиниці ін оземних суб'єктів підприємництва, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на те-риторії України;

5)         спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних субГєктів господарської діяльно-сті, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезна-ходження на території України;

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти підприємництва, належать:

KSSSупра приємн   в то числі

послуг іноземними суб ’ єктами підприємництва суб’єктам зовні-

ьо наукова, науково-технічна ра науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами підприє-мництва; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній ос-нові;

>          міжнародні фінансові операції та операції з цінними папе-

рами;

ництва; створення суб’єктами зовнішньоекономічної ді Ук ьності

нов на території дприємницька діяльність між суб ’ єктами зовніш-ньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами підприєм-ництва, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

>          підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів підприємництва; аналогічна діяльність суб’єктів зовні-шньоекономічної діяльності за межами України;

>          організація та здійснення діяльності в сфері проведення ви-

^^'===™ Spьності ; ор„P™а території України за іноземну валюту;

Р> товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побу-дована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньое-кономічної діяльності та іноземними суб’єктами підприємництва;

>          орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зо-

внішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами підп-

риємництва;

них аукціонах , валютних бір ро жГ?а ™обміну валюти на валют-ному ринку;

>          роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іно-

земними суб’єктами господарської діяльності як на території

України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на

контрактній оплатній основі з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень.

В Україні забороняється:

1)         експорт з території України предметів, які становлять на-ціональне, історичне, археологічне або культурне надбання укра-їнського народу;

2)         імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди суспільній моралі, здо-ров’ю чи становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам або призвести до заподіяння шкоди навколишньому при-родному середовищу, якщо стосовно транзитних товарів не вжи-то необхідних заходів для запобігання такої шкоди;

3)         імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду тощо, які су-перечать відповідним нормам Конституції України;

4)         експорт природних ресурсів, які вичерпуються, якщо об-меження також застосовуються до внутрішнього споживання або виробництва;

5)         експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушен-ням прав інтелектуальної власності;

6)         експорт з території України товарів у межах виконання рішень Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй про застосування обмежень або ембарго на поставки товарів у відповідну державу.

До основних завдань фінансиста в процесі здійснення підп-риємством зовнішньоекономічних операцій належать такі:

– вибір найбільш прийнятної форми розрахунків та їх орга-нізація;

– здійснення операцій з придбання та продажу валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському ва-лютному ринку;

– оптимізація фінансових відносин із посередниками (бро-керами, агентами, консигнаторами тощо), страховиками та тран-спортно-експедиційними організаціями при здійсненні зовніш-ньоекономічних операцій;

– фінансове забезпечення імпортних та експортних операцій;

– визначення умов здійснення товарообмінних операцій, іншої діяльності, пов’язаної із зустрічною торгівлею між підпри-ємством та іноземними суб’єктами підприємництва;

– податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

– оптимізація фінансових відносин із державними органа-ми, відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоеко-номічних операцій;

– управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин.