Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Література до теми : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

1.         Євтух О. О. Оцінка нерухомості при іпотеці: монографія / О. О. Євтух. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 272 с.

2.         Загальні засади оцінки майна і майнових прав: національний стандарт №1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 15 жовт., № 193.

3.         Оцінка нерухомого майна: національний стандарт № 2, затвер-джений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. – [Чинний від 2004-10-28] // Урядовий кур’єр. – 2004. – 10 лис-топ., № 214.

4.         Положення з оцінки вартості майна в умовах вимушеного про-дажу (проект) // Вісник оцінки. – 2002. – № 3. – C. 15–25.

5.         Порядок експертної оцінки нематеріальних активів, затвердже-ний наказом Фонду державного майна України та Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.1995 р. № 969/97. – Чинний з 10.08.95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi.

6.         Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ді-лянок, затверджений Наказом Держкомзему України від 09.01.2003 р. № 2. – Чинний з 23.05.03 // Офіційний вісник України. – 2003. – 13 черв., № 22.

7.         Про оцінку земель: Закон України вiд 11.12.2003 р. № 1378– IV. – Чинний з 13.06.04 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 15.

8.         Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну дія-льність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. N 2658-III. – Чинний з 07.09.01 // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 47.

9.         Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван-ня: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

10.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

11.       Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

12.       Фінансова діяльність підприємства: Підручник / [О. М. Бан-дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

13.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.