Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Що розуміють під поняттям «оцінка» у повсякденному житті та у науковій діяльності?

2.         Які принципи оціки вартості підприємства Ви знаєте?

3.         У яких випадках обов’язкове проведення оцінки вартості

П1Д4. приє Ох ств рактеризуйте основні складові елементи, що форму-ють поняття ринкової вартості підприємства в Україні та країнах ЄС.

5.         Як визначається середньозважена вартість капіталу?

6.         Які основні підходи до оцінки вартості підприємства Ви

7.         Назвіть критерії вибору методів оцінки вартості підпри-

8.         Охарактеризуйте доходний підхід в оцінці вартості підп-

9.         Дайте характеристику майновому підходу в оцінці вартос-ті підприємства.

10.       У чому суть ринкового підходу до оцінки вартості підпри-

Типові приклади розв'язування задач

Задача 1

Дивіденди великого підприємства сфери послуг у минулому році склали 4 %. Його цінні папери продаються за ціною^О грн за акцію. Прогнозують, що в майбутньому дивіденди будуть ста-більно зростати на 6 % щорічно. Визначити вартість активів під-

Розв’язання Визначимо   прибуток   на   наступний   рік   за   формулою: D =D0x(l+ g) = 4x(1 + 0,06) = 4,24   грн.   Відповідно   вартість активів складе: Re = D11P0 + g = 4,24 / 60 + 0,06 = 13,07 %.

Задача 2 Акціонерний капітал компанії Alpha Air Freight має бета-коеф оце ієнт, рівний 1,2 %. Ринкова надбавка за ризик складає 8 %,

го капіталу підприємства?

Розв’язання Визначимо прибуток, який отримають із звичайних акцій на основі методу розрахунку, який використовують на ринку цінних паперів:

Re =Rf +]3x(Rm -Rf)= 6 + \,2х& = 15,6%.

Використаємо метод розрахунку приросту дивідендів. Очікува-на величина дивіденда рівна

D1 = D0x(l + g)=2x(l + 0,08) = 2,16 дол. Тоді очікуваний прибуток компанії складе

R =Dl /P0 +g = 2,16/30+0,08=15,2%.

Отримані результати є близькі. Знайдемо середньоарифметич-ну величину вартості активів

(15,6 + 15,2) / 2 = 15,4 %.

Задача 3 27 грудня 2008 року підприємство здійснило дві емісії привіле-йованих акцій, які продавались з індексом NYSE. Акції першого випуску приносили щорічний дохід у 7,72 дол. за одиницю і прода-вались за ціною 102 дол. Акції другого випуску приносили щоріч-ний дохід у 2,13 дол. за одиницю і продавались за ціною 27,375 дол. Яка вартість привілейованих акцій цього підприємства?

Розв’язання

Вартість привілейованих акцій першого випуску підприємства визначимо за формулою: Re=D/P0= 7,72/102 = 7,57%.

Вартість привілейованих акцій другого випуску підприємства визначимо за формулою: Re =D/P0 =2,13/27,375 = 7,78%.

Отже, вартість привілейованих акцій підприємства складає

7,6-7,8 %.

Задача 4 Компанія В. В. Lean Co. випустила 1,4 млн акцій. Акції про-даються за ціною 20 дол. шт. Державна позика фірми складає 93 % від номінальної вартості і оцінений у 5 млн дол., його до-хідність складає 11 %. Процентна ставка за відсутності ризику рівна 8 %, а ринкова надбавка за ризик - 7 %, бета-коефіцієнт фі-

рми оцінений на рівні ЇЇЬВизначити сеедньозважену вартість ка

Розв’язання

Визначимо вартість активів і позики. Вартість активів рівна 8+0,74х7=13,18 %. Загальна вартість активів складатиме 1,4 х 20 = 28 млн дол. Вартість позики до сплати податків рівна дохідності на момент погашення облігації при невиплченому бо-рзі, тобто 11 %. Позика складає 93 % від номінальної вартості, відповідно, її поточна ринкова вартість складе 0,93 х 5 = 4,65 млн дол. Загальна ринкова вартість активів і позики рівні 28 + 4,65 = 32,65 млн дол.

Визначимо середньозважену вартість капіталу з урахуванням податкового чинника за формулою:

WACC, =КВК—+ (1-,5)КПК —= 13,18 х^   +(1-0,25) х

К         К         32,65

х^^х11 = 12,47%.

32,65

Отже, середньозважена вартість капіталу компанії В. В. Lean Co. складе 12,34 %.

Задача 5

зростати щорічно на 5 % Співвідношення між позикою і актива-

бізнесом фірми і, відповідно, належить до тієї ж групи ризику. Оцініть, чи варто здійснювати цей проект?

Розв’язання Визначимо середньозважену вартість капіталу з урахуванням податкового чинника за формулою:

 

WACC  =КШ — + (\-S)КmК — = 29,2x- + (l-0,25)x-xl0 = 21,97%.

вК    К            ш     К 3          3

P

де

PV

Визначимо приведену вартість проекту за формулою: прибуток від проекту; r – щорічний темп

WACC-r

5

29,46 млн дол. Чиста при-

зростання прибутку. PV

 

0,2197 -0,05

ведена вартість буде позитивною в тому випадку, коли вартість проекту буде меншою за 29,46 млн дол.

Задача 6 Знайти оцінку об’єкта Х, використовуючи методику попарно-го порівняння з об’єктами аналогами, маючи на увазі характерис-тики.

Об’єкти Харакретирстики   Об’єкт оцінки            Аналог №1     Аналог

№2      Аналог №3

Місцезнаходження   задовільне      добре  задовільне      добре

Зона генплана (наяв-ність обмежень <, без обмежень +)           змішана <       виробнича +  виробнича +            змішана <

Права власника на об’єкт    власність        власність        оренда            оренда

Інфраструктура          добра  добра  задовільна      задо-вільна

Питома вага угоди дол./м2  x=?      200      140      100

При розрахунку прийняти якість місцезнаходження 40 %; права власності на об’єкт 30 %;

розподіл впливу характеристик: обмеження в використанні 10 %; інфраструктура 20 %.

Розв’язання Визначимо діапазон коригування 200 – 100 = 100 дол./м2. Здійснимо коригування об’єктів аналогів. У аналога 1 підлягають коригуванню такі показники:

а)         різниця в обмеженні використанні – 10 % від величини діа-

пазону;

б)         різниця місцезнаходження – 40 % від величини діапазону.

200 – 0,4 х 100 – 0,1 х 100 = 150 дол./м2. У аналога 2 підлягають коригуванню такі показники: а) різниця в обмеженні використанні – 10 % від величини діа-пазону;

б)         різниця права власності – 30 % від величини діапазону;

в)         різниця інфраструктури – 20 % від величини діапазону.

140 – 0,1 х 100 + 0,3 х 100 + 0,2 х 100 = 180 дол./м2.

У аналога 3 підлягають коригуванню такі показники:

а)         різниця права власності – 30 % від величини діапазону;

б)         різниця місцезнаходження – 40 % від величини діапазону;

в)         різниця інфраструктури – 20 % від величини діапазону.

100 – 0,4 х 100 + 0,3 х 100 + 0,2 х 100 = 110 дол./м2.

Узагальнимо результати за трьома аналогами:

а)         методом середньоарифметичного

(150 + 180 + 110) / 3 = 146,7 дол./м2;

б)         методом середньозваженого

(150 х 2 + 180 + 110) / 4 = 147,5 дол./м2.

Отже, об’єкт оцінки Х може бути проданий на ринку за ціною 146,7–147,5 дол./м2.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Корпорація Boone має бета-коефіцієнт, рівний 0,9. Ринкова надбавка за ризик складає 7 %, а ставка при відсутності ризику – 8 %. За останній рік корпорація виплатила дивіденд у розмірі 1,8 дол. на акцію, і їх ріст передбачається – 7 %. На ринку ціна акцій складає 25 дол. Визначити вартість акціонерного капіталу.

Задача 2 На основі даних попередньої задача визначимо середньозва-жену вартість капіталу з урахуванням податкового чинника. Співвідношення позики і активів корпорації Boone складає 50 %. Вартість позики до сплати податків – 8 %.

Задача 3 Визначити залишкову відновну вартість офісної будівлі, що має такі характеристики: площа 1 800 м2, побудована 20 років назад, час життя 40 років. Питомі витрати на будівництво такої ж споруди складають 300 дол./ м2.

Задача 4 Визначити залишкову вартість заміщення для споруд лікарні, які побудовані 20 років назад, використовуючи наступну інфор-мацію:

1.    Проектні витрати на спорудження сучасної аналогічної (за

бів оптоволоконного зв’язку кошторисною вартістю 300 000 дол. (не має функц рта нального призначення для лікарні).

діяльність життєвого циклу оцінюваної лікарні - 80 років.

Задача 5 Необхідно оцінити приміщення будівлі об’ємом 2 880 м3 після капітального ремонту. Для співставлення використані дві одна-кові за будівельними конструкціями об’єкти. Вартість першого об’ємом 3 240 м3 після капітального ремонту - 194 400 грн, дру-гого об’ємом 2 734 м3 без капітального ремонту - 109 440 грн. Визначити вартість оцінки приміщення.

Тести

1.         Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою:

а)         WACC   =КВК—+ (1-£)КПК—;

К         К

б)         \¥АСС = КВКхВК + КПКхПК;

в)         WACC = КВК—+ КПК—;

К         К

г)         WACC, = КВКВК + (1 - £)КПКП К ;

д)         а), в);

е)         б), г);

ж)        всі відповіді правильні.

2.         Оцінювання вартості власного капіталу може бути здійснене за

такими ва мо™и оцінювання капітальних активів на основі р.

коефіцієнта для даного суб’єкта підприємництва; суб’єктивна оцінка - проценти за довгостроковими облігаціями або депо-зитними вкладами плюс надбавка за специфічні ризики, харак-терні для даного суб’єкта підприємництва; використання показ-ника, оберненого до відношення ринкового курсу до чистого

приросту дивідендів;

б)         визначається на основі аналізу фінансових аспектів цивіль-

но-правових угод (господарських договорів) з кредиторами, в

рамках яких мало місце залучення капіталу, і включає всі ви-

трати, пов’язані з цим залученням, зокрема: 1) процентні пла-

тежі на основну суму боргу; 2) дисконт, наданий при розмі-

щенні   боргових   зобов’язань;   3)   різного   роду   комісійні

3.         Доходний підхід до оцінки ринкової вартості підприємства

включає такі методи оцінки:

а)    метод прямого порівняльного аналізу продаж (метод порі-

ної вартості;

в)         метод прямої капіталізації доходів, метод дисконтованих

грошових потоків (метод непрямої капіталізації).

4.         Розрахунку ринкової вартості за формулою В = Ці ±J^Кіm ,

и=1

де Ці - ціна продажу і -го порівняного об’єкта нерухомості; Кіп -сума п-ї коректувальної поправки до ціни продажу і-го порівня-ного об’єкта здійснений на основі методу:

б м рям д дис порівняльно грошових потоків!

в)         метод розрахунку чистих активів;

г)         метод валового рентного мультиплікатора.

5.         Вартість підприємства за методом дисконтованих грошових по-

токів визначається за формулою:

а)         М = (1± ∆)хV, де ∆ - коефіцієнт зміни вартості за типовий

період інвестування; V - поточна вартість об’єкта.

б)         V =      , де NOI - репрезентативна величина очікувано-

R

го чистого операційного доходу; R - коефіцієнт (ставка) капі-талізації.

нові фактору фонду відшкодування (sffi, який враховує ставку

доходності (0 та строк („) відрахувань у фонд відшкодування

 ■     N01,             М

г)     V = Y      +          , де DR - ставка дисконтування;

tt(\ + DR)'     (\ + DR) n

М - прогнозована ціна перепродажу об’єкта в кінці періоду володіння ним (вартість реверсії); п - прогнозований період володіння; / - номер періоду грошового потоку; NOh - про-гнозований чистий операційний дохід від об’єкта (в /-період).