Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.5. Майновий підхід в оцінці вартості підприємства : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.5. Майновий підхід в оцінці вартості підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Відповідно до майнового підходу до визначення вартості підп-риємства остання розраховується як сума вартостей усіх активів (основних засобів, запасів, вимог, нематеріальних активів тощо), що становлять цілісний майновий комплекс, зменшена на величи-ну зобов’язань. Основним джерелом інформації для оцінювання вартості підприємства за майновим підходом є його баланс. При цьому оцінювання вартості підприємства на базі активів основане на так званому принципі субституції, згідно з яким вартість активу не повинна перевищувати ціни заміщення всіх його складових. У рамках цього підходу розрізняють такі основні методи:

– оцінювання за відновною вартістю активів (витратний підхід);

– метод розрахунку чистих активів;

– розрахунок ліквідаційної вартості.

В основу витратного підходу до оцінювання вартості підприємс-тва покладено принципи корисності і заміщення. Він ґрунтується на тезі, що потенційний покупець не заплатить за об’єкт більшу ціну, ніж його можливі сукупні витрати на відновлення об’єкта в поточ-ному стані та в діючих цінах, що забезпечуватиме його власникові подібну корисність. У рамках цього підходу основним методом оці-нки вважається метод відтворення (оцінка за відновною вартістю активів). Відновна вартість розраховується з використанням інфор-мації про вартість відтворення майна в існуючому вигляді в ринко-вих цінах на момент оцінювання. Метод базується на показниках первісної вартості активів, величини їх зносу та індексації.

Первісна вартість активів – це вартість окремих об’єктів акти-вів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства. Перві-сна вартість активу включає такі елементи, як суму витрат, пов’язаних з його виготовленням (придбанням), доставкою, спо-рудженням, установленням, страхуванням під час транспорту-вання, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням активів. У свою чергу відновна вартість активу відповідає вартості відтворення об’єкта на дату проведен-ня оцінювання його вартості. Вона визначається множенням пер-вісної вартості активів на коефіцієнт індексації. Враховуючи те, що активи поступово втрачають споживну вартість, на їх оцінку суттєво впливає рівень фізичного та морального зносу. У разі ін-дексації первісної вартості активів відбувається також індексація величини зносу. Реальна вартість матеріальних і нематеріальних активів характеризується їх залишковою вартістю, що визнача-ється як різниця між їх відновною (первісною) вартістю та проін-дексованою сумою зносу. Отже, вартість підприємства, що аналізу-ється, визначатиметься як різниця між реальною вартістю його активів та ринковою ціною зобов’язань такого підприємства.

Метод оцінювання за відновною вартістю досить часто ви-користовується для оцінювання майна у разі приватизації держа-вних підприємств. Зауважимо, що використання цього методу є виправданим, якщо балансова та ринкова вартість активів підп-риємства істотно не різняться. Однак відомо, що на практиці ба-лансова вартість активів підприємства зазвичай не відповідає їх реальній (ринковій) вартості. Тому для підвищення достовірності оцінки отриману величину вартості необхідно скоригувати на вартість прихованих прибутків (збитків) підприємства, що аналі-

мендується ілу астос ро овувати комбінацію ар.етодів, основаних на р оці-нці активів шдприємства та капітшшації його доходів (так званий швейцарський метод середньої оцінки), за таким алгоритмом:

ВП= 2ХВПа+ВП

3

де ВП - вартість підприємства;

ВПа - вартість підприємства, визначена на основі методу оці-

%парт-о в ст арт активтдприємства, визначена на основі методу DCF. Слід зауважити, що, на думку багатьох фахівців, використання методу середньої оцінки для оцінки вартості підприємства його по-купцями є недоцільним. Особливо це стосується випадків, коли вар-тість підприємства, розрахована методом капіталізації доходів, сут-тєво відрізняється від показника вартості, розрахованого на основі майнового підходу. Досить часто саме в розбіжностях між оцінними значеннями вартості підприємства за цими методами криються причини ризиковості вкладень в об’єкт оцінки.

 

т

гТІПитання та завдання для самоперевірки та контролю

засвоєння знань