Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Доходний підхід в оцінці вартості підприємства : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.3. Доходний підхід в оцінці вартості підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Доходний підхід до оцінки ринкової вартості підприємства включає два методи оцінки:

– метод прямої капіталізації доходів;

– метод дисконтованих грошових потоків (метод непрямої капіталізації).

Оскільки метод прямої капіталізації оперує з постійним рів-нем доходу і ставки доходності інвестицій, його вважають більш прийнятним, якщо прогнозуються постійні грошові потоки та незмінна альтернативна ставка доходності. У випадку, якщо про-гнозуються нерегулярні або змінні грошові потоки або їх отри-мання обмежується в часі, більш доцільним є використання ме-тоду дисконтованих грошових потоків.

У рамках методу прямої капіталізації вартість підприємства розраховується шляхом переведення очікуваного річного (серед-ньорічного) чистого операційного доходу у теперішню вартість, модель розрахунку має вигляд:

NOI

V=     , (9.3)

R де NOI – репрезентативна величина очікуваного чистого опера-ційного доходу; R – коефіцієнт (ставка) капіталізації. Методику розрахунку чистого операційного доходу сформо-вано у науковій думці і висвітлено багатьма вченими. Загалом вона може бути формалізована у вигляді моделі:

NOI = PGI – V&L + MI – FE – VE – EF,      (9.4) де PGI – потенційний валовий дохід; V&L – втрати від недовикористання площ та неплатежів; MI – інші доходи; FE – умовно-постійні витрати; VE – умовно-змінні витрати; EF – витрати на формування фонду заміщення. Розрахунки в рамках даної моделі містять ряд проміжних ета-пів (табл. 9.3).

Таблиця 9.3

Етапи розрахунку чистого операційного доходу

Етап    Сутність розрахунків

І           Визначення потенційного валового доходу (доходу, який потенційно може приносити оцінюваний об’єкт за стовідсоткового завантаження площ, призначених для здачі в оренду, без врахування всіх витрат)

ІІ         Визначення дійсного валового доходу (потенційного валового дохо-ду за вирахуванням втрат від недовикористання орендних площ та втрат при зборі орендної плати, а також з включенням інших доходів від використання об’єкта)

ІІІ        Розрахунок операційних витрат (періодичних витрат по утриманню об’єкта нерухомості, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходу від нього)

ІV        Визначення чистого операційного доходу від об’єкта як різниці між дійсним валовим доходом і операційними витратами

Ставка капіталізації, використовувана у формулі (9.3), склада-ється з двох частин, одна з яких є ставкою доходності інвестицій (що являє собою компенсацію, яка має бути виплачена інвестору за використання грошових коштів), інша враховує зміну вартості активу за прогнозований період володіння та фігурує під назвою

ходності інвестицій і норми повернення капіталу. В загальному вигляді модель розрахунку ставки капіталізації виглядає таким чином:

R = DR - ∆ х sffCi.ro,  (9.5)

де DR - ставка доходності на суму інвестованого капіталу;

∆ - коефіцієнт зміни вартості об’єкту протягом терміну воло-діння ним;

(sff), який враховує ставку доходності (і) та строк (п) відрахувань у фонд відшкодуванняЛ

Норма повернення капіталу враховує зміну вартості оцінюва-ного об’єкта шляхом заміни зміни вартості еквівалентним періодич-ним доходом. При цьому виходять з припущення, що частина грошових потоків, які надходять від об’ зниж пер і в дичного відрахо-

капітал буде в адекватному розмірі повернутий при перепродажі

відно способів відшкодування інвестованого капіталу поділяють на: повернення капіталу за фондом відшкодування і ставкою до-

нення капіталу (метод Рінга).

Другий метод оцінки доходного підходу - метод дисконтованих грошових потоків - оцінює вартість підприємства як поточну ва-ртість окремих прогнозованих грошових потоків від експлуатації об’єкту протягом періоду володіння ним та від наступного його перепродажу. Він дозволяє моделювати зміни грошових потоків, відпов нозува у випадку їх нестабільності та можливо а в обґрунтованого

тіі         м         (9 6)

 

f-i(\ + DR)'     (\ + DR)n де DR - ставка дисконтування;

M - прогнозована ціна перепродажу об’єкта в кінці періоду

Динаміка майбутніх доходів визначається на основі даних щодо поточних доходів та ретроспективної інформації про дохо-ди та аналізу факторів, що впливають на них при типовому для ринку рівні управління. Оскільки точне визначення ціни переп-родажу рідко є можливим, її часто оцінюють на основі прогноз-ної зміни величини вартості, тобто ціна перепродажу визначаєть-ся за формулою:

де A - коефіцієнт зміни вартості за'типовий період інвестування;

Найбільш поширеними у західних країнах методами її визна-чення є метод кумулятивної побудови, метод ринкового аналізу (інша назва - метод виділення), метод інвестиційної групи. В Україні оцінювачі використовують в абсолютній більшості випадків метод кумулятивної побудови. Всі три методи визначення ставки ди-сконтування при оцінці ринкової вартості використовують дані рин-ку. Найб но ьш точним з них є метод ринкового анаізу. Метод ку-

економікою традиційно використовує L^=^H ринковою паперів.