Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

1.         Що Ви розумієте під поняттям «фінансова інвестиція»?

2.         За якими ознаками класифікують фінансові інвестиції?

3.         У чому відмінність між прямими і портфельними інвести-

4.         ? Охарактеризуйте пайові та боргові фінансові інвестиції.

П(С 5 )БоЯкі способи прид „tr„,фінансових інвестицій виділені у

6.    Охарактеризуйте фінансові інвестиції в асоційовані й до-

•"T^SX^^ову і якісний аналіз за фундамен-

"ТЇЇхарГ ^Т^^Г^™ за фунда-ментального підходу до оцінки фінансових інвестицій ?

11. У яких випадках використовують технічний аналіз фінан-

12  Охарактеризуйте графічний технічний аналіз фінансових

інвести^^Т^со методу е плинни середніх значень

14.       Назвіть основні підходи до оцінки інвестицій.

15.       Охарактеризуйте методи оцінки доцільності інвестицій з фіксованою ставкою дохідності.

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1 Вивчаючи доцільність придбання інвестором акцій фірми «Хмаринка» з виготовлення парасольок, фахівець-аналітик обмі-рковує такі дані стосовно емітента. У звітному році обсяг прода-жу у вартісному вигляді (виручка) сягнув 8000 у. о., ціна однієї парасольки становила 2 у. о. Постійні та змінні витрати станови-ли відповідно 4000 і 3000 у. о. З огляду на зміни ринкової

кон’юнктури наступного року керівництво фірми планує змен-шити ціну однієї парасольки до 1,5 у. о., збільшивши обсяг реалі-зації за незмінного рівня постійних витрат і прибутку, тобто зни-ження ціни не впливатиме на дохід власників акцій. Чи можливо це? Аналітику важливо визначити мінімальний обсяг продажу парасольок, за якого фірма не зазнає збитків, а також обсяг про-

вець-аналітик інвесторові щодо купівлі акцій фірми «Хмаринка»?

Розв’язання Критичний обсяг продажу визначимо за формулою:

ВЕР =  ^′    ,    (8.10)

Р-Каг

E′var - змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції.

Якщо відомі обсяг виручки й ціна однієї парасольки, можна підрахувати, скільки випущено парасольок: 8 000 / 2 = 4 000 па-расольок. Змінні витрати на одиницю продукції становили E′ var =

3 000 / 4 000 = 0,75 у. о.

Прибуток звітного року дорівнював 8 000 - (3 000 + 4 000) =

З урахуванням обчислень критичний обсяг продажу у звітно-му році ВЕРі становив:

ВЕР, =    400°    = 3 200 (парасольок).

(2-0,75)

Критичний обсяг продажу у наступному році ВЕР2 дорівнюва-

ВЩ =     400°     = 5 333 (парасольки). (1,5-0,75)

Якщо запланований обсяг продажу парасольок, який за умови зниження ціни забезпечуватиме одержання прибутку на рівні ми-нулого року, умовно прийняти за х, можна скласти вихідне рів-няння:

1,5 х = 4 000 + 0,75 х + 1 000 (виручка дорівнює сумі витрат і прибутку), звідки х = 5 000 / 0,75 = 6 667 (парасольок).

Тобто продаж 6 667 парасольок забезпечить прибуток у насту-пному році на рівні минулого. Висновок аналітика, найімовірніше, буде таким: запевнення керівництва фірми щодо отримання при-бутку і сплати дивідендів на рівні минулого року дуже сумнівні, оскільки навряд чи можливо збільшити продаж парасольок на 66 % (особливо без відповідних змін постійних витрат).

Задача 2 Корпорація планує асигнувати кошти на придбання нового обладнання. Проектовані грошові прибутки і первісні інвестиції показані в таблиці. Визначити період окупності проекту.

Період Очікувані грошові потоки, дол.

0          - 10 000

1          - 4 000

2-6      + 2 000

7-15    + 5 000

15        + 2 000

Розв’язання Оскільки грошові потоки мінливі упродовж терміну реалізації проекту, період окупності може бути знайдений таким чином:

Період Очікуваний гро-шовий потік, дол. Чистий грошовий потік, дол.

0          - 10 000          - 10 000

1          - 4 000            - 14 000

2          2 000   - 12 000

3          2 000   - 10 000

4          2 000   - 8 000

5          2 000   - 6 000

6          2 000   - 4 000

7          5 000   1 000

Первісні інвестиції відновлюються протягом сьомого року. Позаяк 4 000 дол. залишаються зайвими на початку сьомого року, а 5 000 дол. очікується отримати упродовж сьомого, то первісні інвестиції будуть покриті за термін (4 000 / 5 000) × 12 = 10 міся-ців сьомого року. Тож період окупності проекту дорівнюватиме 6 рокам 10 місяцям.

Задача 3 Припустимо, що в наступні 5 років фірма сподівається отри-мати відповідно такі чисті прибутки: 15 000 дол., 25 000 дол.,

30 000 дол., 22 000 дол., 18 000 дол. Визначте середню ставку проце-нта (ССП), якщо початкові інвестиції становлять 120 000 дол.

Розв’язання Використовуємо формулу для визначення ССП:

1       ^о

П         t=l

A

2

x(15 000 + 25 000+30 000 + 22 000 + 18 000)

ARR

xl00%

1         

120 000

2

xl00%=36,7%.

y.100%

22 000 60 000

Задача 4 Визначити чисту теперішню вартість (ЧТВ) інвестиційного проекту з грошовими потоками, що наведені у таблиці. Ставка дисконту – 15 %.

Період Грошовий потік, дол.

0          - 10 000

1          - 70 000

2          - 3 500 000

3          - 350 000

4          + 750 000

5-20    + 900 000

20        + 400 000 = Чиста залиш-

            кова вартість

 

750 000      <Д 900 000

—— +2_,—rf +

(1,15 ) t=5   (1,15 J

88 456 дол.

 

+

 

 

A

S

Розв’язання Використовуємо формулу для визначення ЧТВ:

I

NPV = ^

t=o

(1 + k)      t=o (1 + k)

400 000

 

10 000     70 000    3 500 000     400 000

 

(1Д5)20        (1Д5)°      (1Д5)1        (1Д5)2  (1Д5)3

 

Оскільки ЧТВ проекту позитивна, то він може стати кандида-том для вибору.

Задача 5 Новий проект має первинні інвестиції 10 000 дол., які дадуть гро-шові надходження після оподаткування 7 000 дол. у 1-й рік, 5 000 дол. - у 2-й рік. Визначте внутрішню ставку прибутковості (ВСП).

Розв’язання Використовуємо формулу для визначення ВСП:

t=o (І + '")       t=o (І + '")

7 000      5 000

-.         +         = 10000;

(! + /■)    ( 1 + г) 2

10 (1+г)2 - 7 (1 +г) - 5 = 0.

Якщо позначити (1 + r) = X, то 10X2 - IX - 5 = 0. Це квадратне

рівняння    має    єдиний    позитивний    корінь   -    1,14.    Звідси

г = 0,14, або 14 %. Таким чином, ВСП проекту дорівнює 14 %.

Задача 6 Новий проект має первинні інвестиції 10 000 дол., які дадуть грошові надходження після оподаткування 3 000 дол. у 1-й рік, 5 000 дол. - у 2-й рік, 6 000 дол. - у 3-й рік. Визначте внутрішню ставку прибутковості (ВСП).

Розв’язання 1. Знаходимо середню величину грошових надходжень від ін-вестицій проекту за періоди 1-3:

(3 000 + 5 000 +6 000) / 3 = 4 666 дол.

Нехай FVIFA3 г - процентний фактор теперішньої вартості ануї-тета. Тоді:

4 666 (FVIFA 3 r) = 10 000;

од та ок лиць J^'що для пер!іоду    найбільш бл« зьке знН.

19 %.

3. Розраховуємо чисту теперішню вартість даного проекту при ставці дисконту 19 %. ЧТВ в цьому разі буде негативною і дорів-нюватиме 388 дол. Це означає, що ставка дисконту дуже велика і її потрібно зменшити.

4.         Розраховуємо чисту теперішню вартість даного проекту при ставці дисконту 17 %. ЧТВ в цьому разі буде знову негативною і дорівнюватиме – 38 дол. Це означає, що ставку дисконту слід знову зменшити.

5.         Розраховуємо чисту теперішню вартість даного проекту при ставці дисконту 16 %. ЧТВ в цьому разі буде вже позитивною і дорівнюватиме 146 дол. Це означає, що величина ВСП знахо-диться в інтервалі 16–17 %.

6.         Застосовуємо метод лінійної інтерполяції для знаходження більш точного значення ВСП. Для цього необхідно визначити загальну суму відхилень значень ЧТВ від нульового значення при ставках дисконту 16 % і 17 %, тобто 146 + 38 = 184 дол., і визначити відношення суми відхилення значення ЧТВ, скажімо, при 17 % (38 дол.), до загальної суми відхилень, тобто до 184 дол. Таким чином, 38 / 184 = 0,2, або значення ВСП буде на 0,2 % меншим від 17 %. Тому ВСП проекту дорівнюватиме 16,8 %.

Задача 7 Необхідна ставка прибутковості інвестицій встановлена фір-мою на рівні 14 %. Пропонуються два проекти:

 

Рік

 

Грошові потоки проектів, дол.

В

А

10 000

10 000

0

3 862,89 3 862^9

0

3 8609

+ 20 736

3 862Ж

 

Фірма обчислила ЧТВ і ВСП для кожного проекту:

 

Проект            А         В

ЧТВ (14 %), дол.       1 255   2 277

ВСП    20 %    20 %

Показати, що ЧТВ проекту дорівнює теперішній вартості його кінцевої вартості мінус сума теперішньої вартості інвестицій.

Розв’язання 1. Розраховуємо TV проекту A при i = 20 %, n = 4:

 

A

t=0

TVA =£s,(l+ /)""' = 3 862,89 ( 1,20 ) 3 +3 862,89 (l,20 ) 2 +3 862,89 ( 1,20 )' +

3 862,89 1,20   ° = 20 736 дол.

Проекти^ і B еквівалентні лише в тому разі, якщо їхні кінцеві

^^РаВце трапляється тількиза умови'що ставка реін

2. Розраховуємо TV проекту А при і = 14 %, и = 4:

ГК, = £S,(l+ *)""' =3 862,89 (і,14 ) 3 +3 862,89 (і,14 ) 2 +3 862,89 ( 1,14 )' +

+ 3862,89(1,14) 0 =19 010дол.

TVB = 20 736 дол., бо у проекті В не існує проміжних грошо-вих надходжень.

3. Обчислюємо ЧТВ кожного проекту, дисконтуючи суму TV за необхідною ставкою прибутковості фірми і далі віднімаючи витрати проектів, тобто:

TV

NPV =      n - A0 , (1+ k)

де A0 – грошовий потік інвестицій; k – необхідна ставка прибутковості фірми.

19        010

NPVA =      4 -10 000 =1255дол. ; (1,14)

20        736

NPVB =      4 -10 000 = 2 277 дол. (1,14)

Два останніх розрахунки показують, що модель ЧТВ передба-чає ставку реінвестування, що дорівнює необхідній ставці прибу-тковості фірми (вартості капіталу).

Задача 8 Проект К коштує 52 125 дол., і його очікувані грошові надхо-дження дорівнюють 12 000 дол. щорічно протягом 5 років. Вар-тість капіталу становить 12 %. Розрахуйте модифіковану внутрі-шню ставка прибутковості (МВСП) проекту.

Розв’язання Використовуємо для розрахунку МВСП формулу:

MIRR

 

J^S/l + k)-'

(=0

A, '(l + k/

( = 0

 

-1

 

 

 

 

 

л I'

/12 000(l,12)4 + 12 000(l,12)3 +12 000(l,12)2 +12 000(l,12)+12 000

52125

 

-1 =

 

76234

 5

-1 = 1,0790 -1 = 0,0790 = 7,90 %.

\ 52125 МВСП проекту дорівнює 7,9 %.

Задача 9 Корпорація АВС оцінює 3 проекти. Грошові потоки кожного проекту наведені в таблиці. Якщо вартість капіталу корпорації дорівнює 12 %, знайдіть найліпший проект за критерієм індекс

 

Час

 

Проект А, дол. – 10 000

2 800

3 000

4 000

4 000

 

Проект В, дол. – 30 000

6 000

10 000

12 000

16 000

 

Проект С, дол. – 18 000

6 500

6 500

6 500

6 500

 

Розрахуємо так

Розв’язання таблицю.

Показник        Проект А, дол.           Проект В, дол.           Проект С, дол.

Теперішня вартість інвестицій        - 10 000          - 30 000          - 18 000

Теперішня вартість потоків  10 281 32 040 19 743

PIA = 10 281 / 10 000 = 1,0281;

PIB = 32 040 / 30 000 = 1,068;

PIC = 19 743 / 18 000 = 1,0968.

Проекти за критерієм ІП ранжуються в такому порядку: С, В, А. Проект В має максимальну з усіх проектів ЧТВ = 32 040 дол., але проект С є найрентабельнішим на 1 дол. інвестицій. Усі про-екти відповідають необхідній ставці прибутковості 12 %, оскіль-ки всі ІП > 1.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Корпорації потрібно підтримувати необхідну ставку прибут-ковості інвестицій на рівні 12 %. Визначте період, потрібний для відновлення як інвестицій, так і вартості фондів підтримки цих витрат.

Задача 2 Проект з життєвим циклом 4 роки має первинні інвестиції 20000 дол. і такі річні грошові надходження: 1 рік – 1 000 дол., 2 рік – 3 000 дол., 3 рік – 4 000 дол., 4 рік – 3 000 дол. Визначити середню ставку прибутковості інвестицій цього проекту. Є такий інвестиційний проект:

Період Грошовий потік, дол.

0          - 50

1          150

2          - 100

Cтавка дисконту – 5 %.

1.         Чому дорівнюватиме ВСП проекту?

2.         Чи доцільно реалізувати такий проект?

Задача 3 Обчислити ЧТВ і ВСП таких незалежних інвестиційних прое-ктів:

Період Проект А, дол.           Проект В, дол.           Проект С, дол.

0          - 1 000            - 1 000            - 1 000

1          0          650      1 300

2          1400    650      0

Необхідна ставка прибутковості – 15 %. Який проект кращий?

Задача 4 Первинна вартість проекту – 75 дол., грошові потоки в 1–2 ро-ки – 2 дол., 3–4 роки – 20 дол., 5–10 роках – 25 дол. Визначте ВСП проекту.

Задача 4 Корпорації було запропоновано три інвестиційні проекти з та-кими грошовими потоками:

Час      Проект А, дол.           Проект В, дол.           Проект С, дол.

0          - 10 000          - 30 000          - 18 000

1          3 000   7 000   - 6 000

2          4 000   10 000 8 500

3          5 000   13 000 8 500

4          5 500   15 000 9 000

Визначте індекс прибутковості проектів і виберіть найкращий з цих проектів за умови, що необхідна ставка прибутковості кор-порації становитиме 12 %.

Тести

1.         За характером участі в інвестуванні фінансові інвестиції поді-

ляються на:

а)         пайові фінансові інвестиції; боргові фінансові інвестиції;

б)         державні фінансові інвестиції; приватні фінансові інвес-

тиції; іноземні фінансові інвестиції; спільні фінансові інвести-

ції;

в)         прямі інвестиції; портфельні інвестиції.

2.         Підприємство є дочірнім, якщо інвестор володіє:

а)         понад 50 % його акцій і контролює діяльність об’єкта ін-

вестування;

б)         блокувальним (понад 25 %) пакетом акцій (голосів) і яке

не є спільним підприємством інвестора.

3.         Ефективна ставка відсотка згідно П(С)БО 12 визначається за

формулою:

РСВ+(-) PСД(РСП)

а)         ЕСВ=  ,

(РВО+ НВО):2

де ЕСВ – ефективна ставка відсотка; РСВ – річна сума відсот-ка (номінал, помножений на відсоткову ставку); РСД, РСП – річна сума дисконту, річна сума премії; РВО – ринкова вартість облігацій; НВО – номінальна вартість облігацій;

РСВ+(-) PСД(РСП)

б)         ЕСВ = .

(РВО+ НВО)

4.         Показник, який показує, скільки згодні платити інвестори в

даний момент за одиницю прибутку на акцію, називається:

а)         коефіцієнт «ціна – балансова вартість»;

б)         коефіцієнт дивідендних виплат, або дивідендний вихід;

337

в)         коефіцієнт дивідендної віддачі;

г чистий прибуток - д одну просту акцію;

•     A

2       '

5. Чиста теперішня вартість визначається за формулою: а)       ()

(l + k) де Si - грошові надходження проекту в кінці періоду t; і - ста-вка реінвестування;/? - тривалість проекту; А0 - теперішня ва-ртість первинних інвестицій; к - необхідна ставка прибутко-вості інвестицій;

»     S,       JL    А,

б) Y,——-Ц—— =0;

t=0 (1 + 7")     t=0 (І + '")

в)  ±st ( + i )';

(=0

г)    ±    S'     -А0 »=° (1 + к)