Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4.Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.4.Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

При прийнятті інвестиційних рішень інвестори порівнюють очікувані доходи від вкладання коштів у даний об’єкт капіталов-кладень з доходами від інших, альтернативних можливостей ін-вестування. При цьому розрізняють два основні підходи до оцін-ки інвестицій:

•          статичний аналіз: усі показники, які характеризують об’єкт інвестування, розглядаються в короткостроковому періоді; при розрахунках використовуються величини, зафіксовані в пев-ний проміжок часу (факт зміни вартості грошей у часі не врахо-вується);

•          динамічний аналіз: показники аналізуються в динаміці, з урахуванням зміни вартості грошей у часі за ряд періодів

Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою став-кою дохідності Терещенко О. О. рекомендує проводити за таки-ми методами: метод дисконтування Cash-flow (розрахунку внут-рішньої (потенційної) вартості інвестиції); метод ефективної ставки процента; метод визначення внутрішньої норми прибут-ковості (IRR); ризик зміни процентних ставок і дюрація (рис. 1). На рисунку подані такі позначення: Со – вартість інвестиції; CF – чистий грошовий потік (Сash-flow) від здійснення інвестиції; Ео – собівартість інвестиції; r – коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування (r = p / 100 %); p – ставка дисконтування (ставка дохідності за найкращою (або середньою) з альтернативних мож-ливостей вкладення коштів на ринку), складається з двох компоне-нтів: фіксованої ставки за безризиковими вкладеннями та середньо-ринкової премії за ризик; n – період, протягом якого кошти вкладаються у фінансові інвестиції (кількість інтервалів, за які нараховуються доходи); d – дисконт, виражений у процентах (Kн – Kе); i – фіксована процентна ставка; Kе – курс емісії (собі-вартість інвестицій), %; Kн – курс погашення інвестицій, %; g – премія, з якою придбані інвестиції (Kе – Kн); Со1; Со2 – внутріш-ня вартість інвестиції за різних варіантів ставки дисконтування; re1; re2 – пробні варіанти ставок дисконтування, які підбираються таким чином, що в інтервалі між re1 та re2 вартість інвестиції змі-нює своє значення з «+» на «–», і навпаки; D – показник дюрації (кількість періодів); t – порядковий номер періоду здійснення платежу (t => n); CFt – чистий грошовий потік від інвестиції в періоді t; r — коефіцієнт, який характеризує ринкову ставку дис-конту за аналогічними фінансовими вкладеннями (для дюрації).

Охарактеризуємо методи оцінки доцільності інвестування, а саме: середня ставка прибутковості проекту (ССП, ARR), чиста теперішня вартість (ЧТВ, NPV), індекс прибутковості інвестиційного проекту (ІП, PI), внутрішня ставка (норма) прибутковості (ВСП, IRR), кінцева вартість проекту (TV), модифікована внутрішня ставка (норма) прибутковості (МВСП, MIRR).

/      Метод      \

/ дисконтування \ [ Cash-flow (методом \ Хрозрахунку внутріш-] \ньої (потенційної)/ вартості інвестиції)

I

 

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ

 

 

 

С0=—L+      2

\+г    (1+г) CF

..+

1+г"

 

R

R

 

і +

к

g

К

 

d

п

п

 

х 100 %

х 100 %

 

г =г   -С„ х

г   —г

е2        еі

 

С02   -С1»!

 

D

 

Е^(і

t=\

2^(1

t=l

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗГІДНО ОБРАНОГО МЕТОДУ      .

 

 

НЕДОЛІКИ МЕТОДИК

Рішення щодо інве-стиційних вкладень може бути прийня-те, якщо вартість інвестицій є не менше нуля (Сo > 0)

 

Перевага віддається

тим інвестиціям,

які характеризу-

ються вищою рен-

табельністю

 

Перевага повинна віддаватися

тому об’єкту інвестицій,

внутрішня норма прибутко-

вості за яким є більшою, ніж

середня ставка дохідності за

альтернативними вкладеннями

на ринку капіталів. За наявності

кількох альтернативних об’єктів

інвестування перевага відда-

ється тому, внутрішня ставка

процента за яким є вищою.

re > г, то інвестиції в

аналізований об’єкт вигідні

 

Чим ближче

показник дю-

раціїї до пла-

нового періоду,

тим меншим є

ризик зміни

процентних

ставок

 

 

 

За наявності інфля-

ційних очікувань ре-

зультати розра-хунку

необхідно коригувати

на прогнозований

рівень інфляції

 

Не враховує

чинник зміни

вартості грошо-

вих потоків у

часі

 

Імовірнісний під-хід до підбору ста-вок дисконтування

 

Не враховує на-

кладні витрати,

пов’язані з інвес-

тиційними вкла-

деннями

 

Рис. 8.6. Методи оцінки доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності

Найпоширенішим методом оцінки норми прибутковості інвес-тиційних проектів є метод визначення середньої ставки прибу-тковості (average rate of return) проекту. Цей метод оцінки доці-льності інвестування, напевне, найстаріший. Середня ставка прибутковості проекту (позначимо її як ССП, ARR) дорівнює від-ношенню середньої величини річних майбутніх чистих прибутків від інвестицій (St) до половини суми первинних інвестицій (А0), тобто:

ARR = —        100%.  (8.4)

2 До недоліків цього методу слід віднести такі:

1)         не враховується вартість грошей у часі;

2)         ігноруються амортизаційні відрахування як джерело грошо-

п роrJU шріз стицій у кожен період р часу і теп рт рішньою вартіс-тю самих інвестицій. Якщо ЧТВ проекту визначимо як NPV, то отримаємо:

NPV = Z—^у-^0'       (8'5)

t=o (1 + k)

k - необхідна ставка прибутковості інвестицій;

пер ив од часу'інвестиційного проекту. Якщо є намір вкладати інвестиції в проект не всі відразу в пе-ріод 0, а й в інші періоди, то формула (8.5) перетворюється в та-

NPV = J]     S'  t -^     А'  t ,   (8.6)

t=o у- + к)      t=o у- + к) деАЯк - грошові інвестиційні потоки в період t.

дисконту). Якщо ЧТВ = 0, то норма прибутковості проекту точно дорівнює необхідній ставці, якщо ж ЧТВ < 0, то прибутковість проекту очікується меншою за необхідну ставку. Тож за критерієм ЧТВ можуть бути вибрані лише ті проекти, що мають ЧТВ > 0. Крім того, при позитивному значенні суми ЧТВ проект збільшує на цю суму ринкову вартість інвестуючої фірми.

Необхідно зазначити, що грошові потоки проекту (St), які дис-контуються за методом ЧТВ за рівнянням (8.5), виникають з двох джерел: 1) використання активів проекту протягом терміну їх функціонування; 2) списання активів у кінці їхнього терміну служби. Чиста лквідаційна вартість, що визначається внаслідок ліквідації активу, є останнім грошовим потоком, що генерується активом і повинна включатися в розрахунок ЧТВ цього активу.

Індекс прибутковості інвестиційного проекту (profitability index) - це відношення теперішньої вартості грошових надхо-джень від проекту після оподаткування до теперішньої вартості інвестицій. Якщо ІП проекту позначити якР/, тоді отримаємо:

РІ= 1=0(1 + к>   .       (8.7)

t=o (1 + ^кт

Індекс може бути використаний для ранжирування проектів з

Співвідношення між ЧТВ, ІП і ССП є такими:

Таблиця 8.1

Співвідношення між ЧТВ, ІП, ССП

ЧТВ     ІП        ССП

< 0       < 1       Менше необхідної ставки

= 0       =1        Рівна необхідній ставці

> 0       >1        Більше необхідної ставки

За визначенням ВСП (internal rate of return IRR) - це ставка, що досягається в разі, коли теперішня вартість майбутніх грошо-вих потоків від інвестицій після оподаткування дорівнює тепері-шній вартості власне інвестицій. Це можна передати таким рів-нянням (8.8):

t=o (l + r)      t=o (1 + г) де IRR = г - внутрішня ставка прибутковості. При к = г ЧТВ = 0.

ВСП враховує вартість грошей у часі і встановлює норму при-бутковості інвестицій. Для того, щоб ухвалити рішення про від-бір проекту, слід порівняти ВСП з необхідною ставкою прибут ковості.    Якщо    остання   є   меншою    від   ВСП,   то   проект

тах має місце зміна знаків грошових потоків під час існування проектів, тобто потік інвестицій надходить не тільки на початку з подальшими безперервними грошовими надходженнями від інвес-тицій, то може існувати більше ніж одна ВСП. Можуть існувати й такі проекти, що зовсім не мають ВСП.

При оцінці єдиного незалежного проекту всі три методи дис-контованих грошових потоків - ЧТВ, ІП і ВСП - узгодяться між собою при визначенні його привабливості. Але при цьому мають дотримуватися дві умови:

1)         повинен оцінюватися тільки один проект, чиї грошові потоки не пов’язані з іншими проектами;

2)         проект повинен мати потоки інвестицій у перші роки його існування, а потім - безперервний потік грошових надхо-джень до кінця терміну існування проекту.

Якщо проект має позитивне значення ЧТВ, то він може бути схвалений за необхідною ставкою прибутковості к. ВСП цього проекту повинна бути більшою або дорівнювати к для того, щоб

потоків існує дві основні відмінності: 1) абсолютне і відносне

нтовані інвестиції. Метод ІП обчислює співвідношення названих величин, а метод ВСП визначає процентну ставку. У моделях ЧТВ і ІП передбачається, що грошові надходження проекту реін-

вестуюються за необхідною ставкою прибутковості фірми, а в моделі ВСП - за внутрішньою ставкою прибутковості.

Для ілюстрації припущення про реінвестування вводиться по-няття кінцевої вартості проекту (terminal value). Кінцева вар-тість проекту (далі будемо означати її TV) - це вартість, яка аку-мулюватиметься до кінця періоду функціонування проекту, якщо його грошові надходження були реінвестовані для отримання пе-вної ставки прибутковості в період між надходженням грошових потоків від інвестицій і кінцевим терміном існування проекту. Кінцева вартість проекту - TV - обчислюється за формулою:

TV = ^St(\ + i)n-t,       (8.8)

t=o де St - грошові надходження проекту в кінці періоду t; i - ставка реінвестування;

Модифікована про вн – кту рішня ставка прибутковості (modified internal rate of return MIRR) - це дисконтна ставка, при якій те-перішня вартість витрат проекту дорівнює його кінцевій вартості, де остання добувається як сума майбутніх вартостей грошових надходжень, дисконтованих під вартість капіталу фірми. Визна-чається МВСП (позначимо її як MIRR) за такою формулою:

 

MIRR = n

 

Y^St (l + k)n

t=0

 

-1,       (8.9)

 

t=o (}- + k)

k - вартість капіталу фірми (необхідна ставка прибутковості

"МВСП має значні переваги над звичайною ВСП По-пе апі ш а ,

ніж реінвестування грошових ра„адходжень за ВСП. По роекту' МВСП розв'язує також проблему мультиплікації ВСП.

Питання та завдання для самоперевірки та контролю