Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_889d7a18d70afd7886cc6026f277bc0c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Технічний аналіз фінансових інвестицій : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.3. Технічний аналіз фінансових інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Технічний аналіз ґрунтується на впевненості, що в ринкових цінах фінансових інструментів акумульовані всі ті дані, які в по-дальшому публікуються в звітах фірми й із запізненням стають об’єктом фундаментального аналізу. Прихильники технічного аналізу прогнозують на короткий термін. Вони здебільшого приді-ляють увагу зростанню капіталу – коливанням ринкової ціни. В їхніх розрахунках враховано переважно сукупність чинників мін-ливості ринкових цін, що разом діють на ринку цінних паперів, без їхньої конкретизації.

За технічного аналізу головним об’єктом спостереження (дос-лідження) стає зміна руху ринку цінних паперів, попиту та про-позиції на певні фінансові активи без урахування ролі фундамен-тальних чинників (економічного, політичного й технологічного характеру). Для цього будують спеціальні моделі руху ринкових цін і виявляють загальні тенденції ринку. На підставі результатів таких досліджень приймають конкретні тактичні інвестиційні рішення щодо купівлі та продажу цінних паперів.

Конкретні методи технічного аналізу базуються на твердженні, що динаміка цін на ліквідних ринках чітко підпорядкована зага-льним закономірностям. Ліквідні ринки – це ринки з великою кі-лькістю учасників, на яких операції здійснюються безперервно у значних обсягах. Технічний аналітик виходить з уявлення, що всі фундаментальні причини опосередковано відображаються в ці-нах ринку цінних паперів. Основними об’єктами технічного ана-лізу є попит і пропозиція цінних паперів, динаміка обсягів опера-цій з їхньої купівлі-продажу, і особливо – динаміка ринкових цін. Прихильники технічного аналізу схильні до заперечення прямого впливу змін дохідності компанії й ризику інвестування на вар-тість акцій.

Утім між технічним і фундаментальним аналізом на практиці немає суперечностей. Розрахункову дохідність цінного папера, визначену фундаментальними аналітиками, необхідно оцінити через механізм ринку цінних паперів. Тільки під впливом попиту і пропозиції встановлюється ціна фінансового активу, в якій у кожній конкретній ситуації відображається оцінка – на підставі фундаментального аналізу. Ціна на ринку швидко реагує на чут-ки, раціональні й ірраціональні уявлення покупців і продавців. Але вони спираються як на технічну, так і на фундаментальну оцінку фінансового активу, оскільки ринкова ціна відображає потребу покупця-інвестора в цінному папері певної якості.

Фахівці ринку цінних паперів у практиці найчастіше викорис-товують інструментарій комплексного, тобто технічного й фун-даментального характеру. Однак технічний аналіз є поширені-шим завдяки таким перевагам, як простота, легкість і швидкість здійснення, придатність для дослідження більшої кількості фі-нансових активів різних емітентів, ніж у разі застосування фун-даментального аналізу. Проте фахівці, котрі спираються на тех-нічний аналіз, не завжди досить точно передбачають ціни ринку цінних паперів на далеку перспективу. Довготермінове прогнозу-вання зазвичай зумовлює необхідність додаткового залучення елементів фундаментального аналізу.

Поява спеціальних комп’ютерних програм істотно полегшила процес технічного аналізу ринку. Серед них The AI Trilogy та І Тhіnк. The AI Trilogy (фірма World System Group) – унікальний «конструктор», який дає змогу створювати аналітичні комплекси будь-якого рівня складності. До програми входять 16 типів ней-ронних сіток у пакеті NеuroShеll, розширена бібліотека NeuroWindows та витончена реалізація генетичних алгоритмів – програм GeneНаnter. Цей пакет встановлено в 150-ти найбільших банках США. І Тhіnк (фірма Нigh Perfomanse System) – засіб по-будови моделей найскладніших ситуацій і процесів – політичних, економічних, фінансових тощо. З його допомогою моделюють президентські вибори та надзвичайні ситуації у регіонах, інвести-ційні потоки й реакцію ринку на нові податки, розв’язують безліч інших завдань. Ця програма незамінна в процесі планування структурних змін у банках і великих фірмах як візуальний ін-струмент реінжинірингу.

Усі методи технічного аналізу є спробами швидкого й віднос-но легкого прогнозування цін на підставі ринкової статистики минулих періодів. Технічні підходи можна класифікувати в різні способи. Загальноприйнятим є розподіл усіх методів технічного аналізу на дві групи: методи, призначені для аналізу ринків із чітко визначеною тенденцією, та методи, придатні для аналізу неактивного (млявого) ринку. Аналітикові слід визначити, з яким ринком йому доведеться працювати. Для цього він має реалізува-ти спеціально розроблені підходи.

Розглянемо такі практичні підходи технічного аналізу, як тра-диційний графічний аналіз («фігури на графіках цін») і прикладні статистичні методи технічного аналізу.

Основний графічний інструментарій технічного аналізу – ці-нові графіки. Графічний технічний аналіз – це насамперед побу-дова і тлумачення різноманітних ринкових графічних моделей, які характеризуються певними закономірностями руху цін, з ме-тою прогнозу ймовірності продовження чи зміни виявленого тре-нду.

Графічні картини вирізняються різноманітністю форм. Розріз-няють два види графічних моделей: моделі перелому тенденції, тобто структури, які формуються на цінових графіках і в разі ви-конання деяких умов можуть свідчити про зміну наявного на ри-нку тренду (до них належать моделі «голова – плечі», «подвійний пік», «подвійне підґрунтя», «потрійний пік», «потрійне підґрун-тя»), і моделі продовження тенденції, які утворюються на графі-ках і в разі виконання деяких умов дають підстави стверджувати

про ймовірність продовження наявної тенденції (до цієї групи належать моделі «трикутники», «смарагди», «прапори», «вимпе-ли» тощо).

Отже, базою графічного напряму технічного аналізу є побудо-ва цінових графіків як підґрунтя для формування аналітиками висновків щодо купівлі, продажу чи утримання певних цінних паперів.

До провідних видів графіків можна віднести стовпчикову діа-граму, лінійний графік ціни закриття, точкову діаграму та «япон-ський свічник». Розглянемо принципи побудови лінійного графі-ка (простої лінійної діаграми) і гістограми (стовпчикової діаграми). Спільним для всіх цінових графіків є те, що цінові зміни відображаються за вертикаллю, а часові – за горизонталлю. Обсяги торгів указують у нижній частині графіка вертикальними рисками під відповідними ціновими показниками. Вибір інтервалів для побудови діаграми вільний.

При побудові лінійного графіка ціни закриття (рис. 8.1) фахі-вець-аналітик оперує двома видами інформації – ціною останньої угоди (ціна закриття) й обсягами торгів. Деякі технічні аналітики вважають, що хоча ціна закриття не завжди точно відтворює рин-кову ситуацію, але цей графік є доволі придатним для ринків, що розвиваються, ринкова ціна цінних паперів на яких у межах тор-гової сесії змінюється мало. Прості лінійні діаграми можна побу-дувати і на підставі цін «за курсом дня» (ЗКД). Такі поняття гра-фічного аналізу, як лінія підтримки та лінія опору, проілюстровано на рис. 8.2. Лінія опору визначає межу, за яку ціна акції не має піднятися. Як показано на рис. 8.2, ціна акції за певний час кілька разів піднімалася до рівня опору і опускалася вниз. У графічному аналізі прийнято вважати: якщо ринкова ціна акції перетинає лінію опору, це слугує сигналом для її купівлі. У такому разі очікується подальше зростання курсової вартості цінного папера, адже вона перетнула певний психологічний бар’єр інвесторів.

Лінія підтримки характеризує межу, нижче за яку ціна акції не має опуститися. Якщо ринкова ціна папера падає нижче цього рівня, вважається, що вона падатиме й далі, бо подолано психо-логічний бар’єр оцінювання ситуації інвесторами. Це сигнал до продажу акцій.

 "

 

 

 

 

4—*-

Дати торгів

Рис. 8.1. Лінійний графік ціни закриття

Ринкова ціна A

Лінія опору

J

 

Рівень опору

J

"V

J^

Рівень підтримки

Лінія підтримки

^ Час

Рис. 8.2. Лінії підтримки та опору цінового графіка

Аналіз тенденційних графіків уможливлює побудову ліній тренду ринку. Тренди – це графічно виявлені тенденції, які відо-бражують переважне спрямування ринкових цін. Відповідно до можливих «маршрутів» тренди можуть бути зростаючими, зни-жувальними або бічними. Зростаючий тренд характеризує пос-тупове підвищення цін, відповідно знижувальний – зниження цін. Бічний, або горизонтальний, тренд описує горизонтальний рух цін. Тренд визначають шляхом побудови лінії тренду, яка з’єднує дві або декілька верхніх або нижніх точок графіка. Зростаючий тренд з’єднує нижні точки графіка таким чином, що графік опи-няється над лінією тренду. Водночас знижувальний тренд з’єднує точки графіка таким чином, що сам графік опиняється під лінією тренду (рис. 8.3).

Ринкова ціна

 

Ринкова ціна

 

 

 

 

 

Час

Рис. 8.3. Побудова лінії тренду

 

Час

 

Зростаючий тренд, на думку фахівців, є свідченням переваги на ринку попиту над пропозицією, знижувальний – пропозиції над попитом. Проблема полягає у правильній ідентифікації тен-денції зміни ринкових цін. Аналітики вважають, що наближення графіка до лінії тренду сигналізує про настання сприятливого моменту для продажу (за знижувального тренду) або купівлі фі-нансового активу (за зростаючого тренду).

За зміни трендів часто виникають повторювані ситуації. Зде-більшого вони трапляються за зміни тренду на тренд зі зворот-ним напрямом. Моделі, які описують стандартні зміни у тренді, є графічними зворотними моделями. Структуру називають інвер-сійною, якщо вона демонструє зміну цін у зворотному напрямі. Інверсійною структурою є, наприклад, «подвійний пік» (рис. 8.4) або «подвійне підґрунтя» (рис. 8.5). Утім на практиці визначити перспективу ринку на підставі багатьох інверсійних форм доволі важко.

Лінія опору

Другий пік

Ринкова|     Перший пік ціна

>. Час Провал Рис. 8.4. Інверсійна структура «подвійний пік»

 

Ринкова I ціна

Прорив

Час Лінія підтримки

Рис. 8.5. Інверсійна структура «подвійне підґрунтя»

Стан ринку, що характеризується браком угод, має назву роз-ривів. Вони можуть траплятися і за зростаючого, і за знижуваль-ного трендів. Під час побудови стовпчикових діаграм (гістограм) на горизонтальній осі графіка відкладають відрізки часу, а на ве-ртикальній – ціну. Ціна визначається вертикальною лінією, яка на графіку відповідає певному періоду часу (день, тиждень, мі-сяць тощо). Довжина лінії показує амплітуду коливань ціни (від найвищої до найнижчої) за певний період.

Нерідко на графіку роблять позначки «тіків» (разових коли-вань ціни), що вказують ціни відкриття й закриття ринку. На та-ких графіках вказують також додаткову інформацію, наприклад, обсяг торгів за різні періоди. Практикам відомо багато варіантів побудови стовпчикових діаграм. Наприклад, замість амплітуди цін позначають ціни відкриття і закриття. Якщо досліднику зро-зумілі загальні принципи побудови цінових графіків, переваги гра-фічного підходу для проведення кваліфікованого аналізу дуже пере-конливі, оскільки тлумачення багатьох графіків не потребує особливих знань. Аналітик, маючи достатній обсяг статистичної інформації й досвід, зосереджується на специфіці «фігур», самос-тійно визначаючи рівень їхньої значимості.

Завдяки простоті графічний метод є одним з найпоширеніших і найефективніших прийомів технічного аналізу. Проте у кожної цінової моделі є специфічний механізм розроблення та своєрідний графічний вираз. Суттєвий недолік графічного методу – суб’єктивізм. Кожен технічний фахівець по-своєму тлумачить графіки. Щоб уникнути помилок, він має бути дуже кваліфікованим.

Серед обчислювальних методів технічного аналізу цінової ди-наміки, найпоширеніших на світових ринках цінних паперів, мо-жна вирізнити: метод плинних середніх значень. Найпростіший спо-

сіб дослідити будь-який ціновий графік – це накласти на емпіри-чний графік цін плинне середнє значення або навіть два таких значення різних періодів. Значення плинної середньої обчислю-ють на підставі визначення середніх значень ціни закриття або «за курсом дня» за певний відрізок часу. Плинна середня подібно до будь-якої середньої – це частка від ділення деякої суми на кі-лькість додатків. Наприклад, середнє плинне значення цін за-криття за 5 днів становить суму цін закриття за останні 5 днів, ді-лену на 5 (кількість додатків). Під час обчислення плинної середньої періодично (наприклад щоденно або щотижня) до динамічного ряду додають новий додаток (нове значення ціни) і одночасно вилучають із цього ряду найстаріший додаток (щоб сума додатків дорівнювала 5). Плинну середню можна обчислити за будь-який пе-ріод часу. Зазвичай технічні фахівці віддають перевагу визначен-ню плинної середньої за 3, 5, 7 або 10 днів. Зіставлення графіка плинної середньої з вихідним емпіричним графіком фактичних щоденних цін закриття (за курсом дня) або з графіком плинної се-редньої за менший проміжок часу демонструє, що в плинній середній за триваліший період часу більше згладжуються випадкові коливан-ня («артефакти»), ніж за коротший період, і вона краще відобра-жає ринкові тенденції руху цін. Позитивним аспектом цього ме-тоду є й те, що на його підґрунті створено чимало методик технічного аналізу, котрі допомагають швидко й правильно ви-являти поточні ринкові тенденції. Метод плинної середньої дуже поширений у технічному аналізі, хоча й має низку суттєвих недо-ліків. По-перше, за його допомогою не можливо науково обґрун-тувати вибір необхідної кількості членів динамічного ряду для роз-рахунків та обчислюваного розрахункового часового інтервалу m (днів, місяців тощо). По-друге, кінці розрахункового ряду дина-міки не мають визначення плинних середніх величин, тож отри-муваний теоретичний ряд коротший за вихідний емпіричний.

Спеціальний розділ графічного аналізу становить побудова графіків імпульсних коливань, найпоширеніших під час прове-дення торгових операцій, за методом «моментів» («момент» – це різниця двох цін). Засадова формула для обчислення «моменту» виглядає так:

Мх = Рх – Рх – n ,      (8.3)

де Мх – «момент» на день х;

Рх – ринкова ціна фінансового активу на день х;

Рх – n – ринкова ціна фінансового активу n днів тому.

320

Значення «моментів» (додатні й від’ємні) за кілька днів утво-рюють динамічний ряд, який наносять на графік. Сигнали купівлі

реєструються, якщо значення ряду – імпульс перетинається з лінією часу вище нульової позначки, сигнали продажу – нижче нульової позначки.

Продовження виявленої тенденції за межі ряду динаміки на-зивають екстраполяцією тренду. Це один із методів прогнозу-вання ринкових цін, передумовою використання якого є підтвер-дження незмінності причинного комплексу, що формує тенденцію. Метод екстраполяції дає короткостроковий точковий прогноз. На практиці зазвичай визначають довірчі межі прогноз-ного рівня.

Узагальнимо умови, за яких, на думку аналітиків, варто розг-лядати доцільність придбання цінних паперів (акцій):

– інвестор має підстави вважати, що акції фірми продаються за значно заниженими цінами. Тобто, на думку інвестора, фірма-емітент коштує значно більше, ніж показує ринкова ціна її акцій;

– інвестор вважає, що фірма має сприятливі перспективи й можна очікувати значного стрибка ціни її акцій угору;

– якщо ціна акцій стабільно зростає й інвестор має підстави вважати, що ця тенденція ще довго зберігатиметься;

– інвестор вважає, що попри стабільну ринкову ціну акцій на них будуть виплачені високі дивіденди.

Можливість продажу акцій варто розглядати, коли:

– інвестор вважає, що акції переоцінено й можна очікувати падіння ринкових цін на них;

– інвестор вважає, що в фірми-емітента найближчим часом виникнуть серйозні фінансові проблеми;

– якщо спостерігається стала тенденція до падіння ринкової ціни акцій і інвестор не має підстав сподіватися, що найближчим часом ціна стабілізується, а потім почне зростати;

– інвестор припускає, що на акції певної компанії будуть виплачені невисокі дивіденди й тому вважає, що, продавши ці акції, він зможе придбати інші цінні папери з вищою дохідністю.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_889d7a18d70afd7886cc6026f277bc0c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0