Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Оцінювання інвестиційної привабливості фірм-емітентів і конкретних цінних паперів здійснюють по-різному. Один підхід, з точки зору їхньої ринкової кон’юнктури, ґрунтується на ви-вченні динаміки ринкових цін. Другий підхід, що надає якісну характеристику цінному паперу, спирається на дослідження фі-нансово-економічного стану фірми-емітента.

Відтак сформувалися два протилежні напрями стосовно аналі-зу інструментів ринку цінних паперів. Прихильники першого напря-

му (техноаналітики) заснували школу технічного аналізу, корис-тувачі другого – школу фундаментального аналізу.

Для фундаментальних аналітиків першочерговим є оцінювання доходів емітента, його стану на ринку насамперед на підставі по-казників обсягів продажу, активів і пасивів, дохідності та іншої інформації, яка характеризує ефективність діяльності емітента. Базою аналізу є баланси, звіти про фінансові результати, інші ін-формативні матеріали, які публікує товариство. Вивчають також досвід управління компанією, склад керівних органів. Ці досить трудомісткі дослідження дають підстави для висновку: завищено чи занижено фактичну вартість (ринкову ціну) цінного папера порівняно зі справжньою вартістю активів, майбутніми прибут-ками корпорації тощо. За допомогою фундаментального аналізу здійснюють прогнозування доходу, який визначається майбут-ньою вартістю акції і тому в подальшому може впливати на рин-кову ціну. Дані прогнозу є підґрунтям для рекомендацій стосовно купівлі та продажу ринкових інструментів.

Фундаментальні аналітики переважно аналізують розмір сукупного доходу на цінні папери впродовж тривалого часового періоду, зосереджуючись на рівні дивідендів і можливостях зростання ри-нкової ціни акції (капіталу). Вони зазвичай зважають на довгот-ривалу перспективу, намагаючись визначити вартість акцій. Ана-лізуючи чинники, що впливають на результати роботи фірм-емітентів, аналітики водночас глибоко вивчають різноманітні причи-ни руху ринку цінних паперів загалом, зокрема й вплив позарин-кових чинників.

Фундаменталістський підхід виходить із можливості отримати в будь-який час відомості щодо фінансових активів, які ще не на-дійшли на ринок і не вплинули на ціни. Фундаменталісти-фахівці впевнені, що такі відомості принципово існують, тому з огляду на них можна отримати відчутні додаткові доходи на вкладений капітал.

Фундаменталістській підхід до аналізу фірм-емітентів буває кількісним та якісним. Кількісний аналіз спрямований на ви-вчення даних фінансової звітності, яка публікується, іншої інфо-рмації стосовно показників діяльності; якісний – на вивчення так званих нематеріальних чинників (goodwill (ділову репутацію фі-рми), товарні знаки, торгові марки). Переважна більшість фунда-ментальних аналітиків вважає, що найістотнішим для інвестора є з’ясування рівня доходу на акції фірми-емітента й дивідендів. Проведення кількісного аналізу передбачає дослідження динаміки доходів. Кількісний аналіз змін цього показника слід поєднувати

з оцінюванням впливу багатьох якісних чинників, які прямо чи опосередковано впливають на нього. Серед впливових чинників варто вирізнити зростання цін на продукцію та обсягів виробниц-тва, введення в дію нових потужностей, вартість проданої продук-ції, витрати реалізації та управління, проникнення на нові ринки, рекламу" зміну циклів ділової активності

З метою оцінювання вартості акцій та облігацій застосовують метод капіталізації доходів, який стосовно акцій ще називають методом дисконтованих дивідендів. Сутність цього методу поля-гає у тому, що вартість цінного папера розглядають як теперіш-ню вартість його майбутніх доходів (для акцій - дивідендів). От-же, для визначення поточної ціни фінансових активів слід дисконтувати майбутні грошові потоки до теперішньої вартості за ставкою, яка враховуватиме всі аспекти ризику або невизначено-сті майбутніх доходів.

До інструментарію фундаментального аналізу належить ме-тод фінансових коефіцієнтів, який широко застосовують під час оцінювання становища емітента на ринку цінних паперів. Утім недоліком методу фінансових коефіцієнтів є те, що він враховує лише кількісні дані. Тому використання фінансових коефіцієнтів без якісного аспекту фундаментального аналізу не завжди вможлив-лює правильні ви уют овки. Розглянемо фінансові коефіці тик ти, які най-

(EPS)) як відношення чистого прибутку, зме_ ngs величину дивідендів за прив чн ейованими акціями до загальної к у ькості

Головний його н™Ю ^ZZ^^=l^SZ кову ринкову вартість акцій різних компаній-емітентів.

Коефіцієнт «ціна - дохід» (Price/Earnings Ratio (P/E)) є інди-катором попиту на акції компанії. Він показує, скільки згодні платити інвестори в даний момент за одиницю прибутку на ак-цію. Відносно високе зростання цього показника в динаміці за-свідчує, що інвестори очікують прискореного зростання прибут-

зростання, притаманні високі значення показника «ціна - дохід». Коефіцієнт дивідендної віддачі (Dividend Yield) у компаніях, що розширюють свою діяльність шляхом капіталізації більшої частини прибутку, відносно невеликий. Він характеризує відсо-ток повернення коштів на капітал, вкладений в акції фірми (пря-

мий ефект), і визначається як відношення дивіденду за акцією до ринкової ціни акції. Спостерігається також побічний ефект, що виявляється в зміні ринкової ціни акцій фірми-емітента.

Коефіцієнт дивідендних виплат, або дивідендний вихід

(Dividend Payout) вказує на можливі зміни в попиті на акції за умов «ведмежого» ринку. Курс акцій з вищим рівнем цього кое-фіцієнта падає у відсотковому відношенні менше, ніж курс акцій з нижчим рівнем цього показника. Коефіцієнт дивідендних ви-плат – це частка чистого прибутку, сплачена власниками акцій у вигляді дивідендів. Визначається як відношення прибутку для сплати дивідендів до чистого прибутку. Значення коефіцієнта залежить від інвестиційної політики фірми. Із цим показником тісно пов’язаний коефіцієнт реінвестування прибутку, який хара-ктеризує його частку, реінвестовану у розвиток виробничої дія-льності. Сума значень показника дивідендного виходу й коефіці-єнта реінвестування прибутку дорівнює одиниці.

Коефіцієнт «ціна – балансова вартість» (Priсe-Book/Value (Р/В)) характеризує відношення ринкової ціни акції до її балансо-вої ціни – частки власного капіталу фірми, що припадає на одну акцію. Балансова ціна (вартість) акції складається з її номінальної вартості (тобто вартості, за якою акція врахована в акціонерному капіталі), частини емісійного прибутку (накопичуваної різниці між ринковою ціною акцій у момент їх продажу та їхньою номіналь-ною вартістю) і частини прибутку, накопичуваного та вкладеного в розвиток фірми. Значення коефіцієнта Р/В більше одиниці озна-чає, що інвестори, купуючи акцію, здатні дати за неї ціну, що пе-ревищує облікову оцінку реального капіталу, який припадає на акцію (переоцінені акції). Значення Р/В менше одиниці розгляда-ється як свідчення недооціненості акції.