Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Література до теми : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

1.         Антикризисное управление: Учебник / [под ред. Э. М. Корот-кова.]. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 432 с.

2.         Афонін А. С. Технологія реструктуризації підприємства /

A.        С. Афонін, В. П. Нестерчук. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фі-

нансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 72 с.

3.         Балашов В. Г. Технологии повышения финансового результа-

та предприятий и корпораций: Практика и методы / В. Г. Балашов,

B.        А. Ириков. – М.: ПРИОР, 2002. – 512 с.

4.         Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн; пер. с англ. / гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М.: Финансы и ста-тистика, 1999. – 788 с.

5.         Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 368 с.

6.         Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

7.         Законодавство України про банкрутство та судова практика / [упорядн. Б.М. Поляков]. – К.: Концерн «Видавничий дім «ІнЮре», 2003. – 664 с.

8.         Законодавство України про банкрутство. Бюлетень законо-давства і юридичної практики України. – 2002. – № 4. – 336 с.

9.         Ли Ч. Ф. Финансы корпораций: Теория, методы и практика: учеб. для вузов / Ч. Ф. Ли, Д.И. Финнерти; пер. с англ. – М.: ИНФРА. – М., 2000. – 686 с.

10.       Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 р. № 2343-XII у редакції від 30.06.1999 р. – Чинний з 01.07.92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi.

11.       Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / [под общ. ред. А. П. Градова и Б. И. Кузина]. – Санкт-Петербург: Спе-циальная литература, 1996. – 510 с.

12.       Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарю-

вання: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

27.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

28.       Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

29.       Фінансова діяльність підприємства: Підручник / [О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

13.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.

Посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький,

А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. –

312 с.