Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5aef677fb274a3607df51bb44c81391c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Що Ви розумієте під поняттям «реструктуризація» та «ре-

2.         Назвіть основні цілі, мотиви та завдання реструктуризації

3.         Які етапи реструктуризації підприємств Ви знаєте?

4.         Охарактеризуйте ієрархію завдань реструктуризації підп-

5.         Назвіть основні класифікаційні ознаки реструктуризації

6.         Охарактеризуйте складові реструктуризації підприємств.

7.         Назвіть види реорганізації підприємств.

 

10.       Що таке передавальний акт та розподільний баланс?

11.       Назвіть особливості подрібнення підприємств.

12.       Які особливості перетворення підприємств Ви знаєте?

13.       Охарактеризуйте вартісну  модель реорганізації підпри-

14.' Назвіть особливості портфельної і прагматичної моделей 15. Охарактеризуйте модель ділової досконалості.

 

 

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1 Фірма А і В є конкурентами на ринку. У них приблизно одна-кові величини активів і рівень ділового ризику. Ці підприємства є акціонерними товариствами з грошовим потоком після оподатку-вання – 10 дол. у рік і рівнем доходу на капітал 10 %. Фірма А хоче купити фірму В. Грошовий потік нової компанії після спла-ти податків складе 21 дол. у рік. Визначити, чи виникає ефект синергізму в результаті поглинання та вартість фірм А і В до по-глинання.

Розв’язання Нехай VAB - вартість нової фірми. Поглинання доцільне, коли VAB > VA + VB, де VA і VB - вартість фірм А і В до поглинання. Різниця між новою вартістю і сумою вартостей двох фірм до пог-линання називається чистим приростом від поглинання: AV = VAB-(VA+VB). Коли AV має позитивне значення, то го-ворять, що у результаті поглинання відбулась синергія. Якщо фі-рма А купує фірму В, то вона отримує вартість фірми В і чистий приріст VB =AV + VB.

У нашому прикладі синергія відбувається, оскільки грошовий потік нової фірми більший, ніж суми грошових потоків двох окремих фірм: ACF = 21-(lO + 10) = l дол. Оскільки ризики од-

накові, то вартість нової фірми складе 21 / 0,10 = 210 дол.

Вартість фірм А і фірма В до поглинання буде рівна по 10 / 0,10 = 100 дол. кожна, що у сумі складе 100 + 100 = 200 дол. Тоді AF = 210-200 = 10 дол., а вартість фірми В для А рівна: AVB =100 + 10 = 110 дол.

Задача 2 На ринку дві фірми А і В до поглинання характеризуються та-кими параметрами

Показник        I   Фірма А  I   Фірма В

Ціна акції, дол.           20        10       

Кількість акцій, шт.   25        10       

Ринкова капіталізація, дол.      | 500            | 100               

Прогнозується приріст грошових коштів у результаті поглинання на рівні АГ = 100 дол. Рада директорів АТ «В» погодилась про-дати фірму, якщо ціна буде 150 дол. в акціях чи готівкою. Ця ва-ртість склалась з двох частин. АТ «В» вартує 100 дол., і це міні-мальна вартість, за якою вона може бути оцінена. Друга частина 50 дол. є премією поглинання і являє собою надлишок над міні-мальною вартістю. Фінансовому менеджеру необхідно визначи-ти, чи варто АТ «А» купувати АТ «В» та форму розрахунків (го-товкою чи корпоративними правами).

Розв’язання Визначимо вартість  фірми В  для фірми А за формулою: V* =AV + VB =100 + 100 = 200,  AVB =100 + 100 = 200  дол. Та-ким чином, вартість, отримана фірмою А при купівлі фірми В, складає 200 дол.

Варіант 1: купівля за готівку. Ціна поглинання при оплаті го-тівкою рівна сумі готівки. Якщо АТ «А» платить 150 дол. за всі акції фірми В, вартість поглинання буде рівна 150 дол.

Тоді чиста поточна вартість поглинання рівна NPV = V* - витрати фірми А на поглинання = 200 -150 = 50 дол.

Отже, поглинання є прибутковим. Після злиття компанія АВ буде мати 25 акцій в обігу. Вартість АТ «А» після поглинання рівна

VAB = VA + (VB -витратифірмиАнапоглинання) = = 500+ (200-150) = 550 дол.

Таким чином, вартість просто рівна вартості фірми до погли-нання плюс 50 дол. чистої поточної вартості. Ціна на одну акцію після поглинання складе 550 / 25 = 22 дол. за акцію, тобто на 2 дол. більше.

Варіант 2: купівля за акції. При купівлі фірми В за акції не ви-никає руху коштів. Замість цього акціонери компанії В стають акціонерами нової об’єднаної фірми. Вартість нового підприємс-тва в цьому випадку буде рівна сумі вартостей АТ «А» і АТ «В» до поглинання плюм приріст грошей в результаті поглинання AV: VAB =VA+VB+AV = 500 + 100 + 100 = 700 дол. Щоб випла-тити акціонерам фірми В акції на суму 150 дол., фірмі необхідно відмовитись від 150 / 20 = 7,5 акцій. Після поглинання отримаємо 25 + 7,5 = 32,5 акції. Вартість акції буде рівна 700 / 32,5 = 21,54 дол. У цьому випадку ціна акції після злиття нижча, ніж у пер-шому варіанті. Причина полягає в тому, що акціонери компанії В будуть мати частку власності в новій фірмі. Виходить, що фірма А платить за фірму В 150 дол. Проте фактично вона платить зна-чно більше цієї суми. Коли угода завершена, то акціонери АТ

«В» володіють 7,5 акціями в новій фірмі. Після злиття кожна з цих акцій вартує 21,54 дол. Вартість акцій, отриманих акціонера-ми колишньої фірми В, складе 7,5 х 21,54 = 161,55 дол. Це реаль-на вартість злиття. Чиста поточна вартість тоді рівна

NPV = 200-161,55 = 38,45 дол.

Отже, купівля за готівку (перший варіант) є більш вигідною, оскільки фірма А отримає всю чисту поточну вартість. Якщо ж вона оплачує покупку фірми В акціями, акціонери АТ «В» отримають частину чистої поточної вартості і стануть акціонерами фірми А.

Задача 3 Компанія Global Resources Ltd. купує Regional Enterprises. Фі-нансовий стан обох підприємств до поглинання відображений у табл. 1.

Таблиця 1

Фінансовий стан Global Resources Ltd. і Regional Enterprises

Regional Enterprises до погли-нання

Global Resources Ltd. до по-глинання

Показник

EPS (прибуток дол.

на

1

1

одну акцію),

25

10

іна акції, дол.

25

10

P/E

100

100

Кількість акцій, шт.

дол.

100

100

Загальний дохід,

Загальна вартість, дол.         2500       1000

Припустимо, що поглинання не створює ніякої доданої варто-сті і об’єднана фірма після поглинання має вартість, рівну сумі вартостей двох підприємств до поглинання. Визначити показни-ки EPS (прибуток на одну акцію), ціну акції, P/E, кількість акцій, загальний дохід, загальну вартість для компанії Global Resources Ltd. після злиття з Regional Enterprises за виконання двох умов: 1) ціна акцій Global Resources Ltd. після поглинання не зміниться; 2) ціна акцій Global Resources Ltd. після поглинання зросте.

Розв’язання

До поглинання в обох компаніях було випущено по 100 акцій.

Однак акції Global Resources Ltd. продавались по ціні 25 дол, а

акції Regional Enterprises – по 10 дол. При поглинанні Global

Resources Ltd. обміняє одну свою акцію на 2,5 акції Regional

Enterprises. Оскільки всього у Regional Enterprises було 100 акцій, то буде обмінено 100 / 2,5 = 40 акцій.

Після поглинання у компанії Global Resources Ltd. буде всього 100 + 40 = 140 акцій і відбудуться такі зміни:

1.         Ринкова вартість нової фірми складає 2 500 + 1 000 = = 3 500 дол.

2.         Доход на акцію об’єднаної компанії складе 200 / 140 = = 1,43 дол. Поглинання дозволить Global Resources Ltd. збільши-ти дохід своїх акцій з 1 дол. до 1,43 дол. – тобто на 43 %.

3.         Оскільки ціна акцій Global Resources Ltd. після поглинання не зміниться, то коефіцієнт P/E знизиться. Проте після поглинання деякі учасники ринку можуть прийняти 43 % ріст EPS за реальний ріст вартості. Тоді співвідношення P/E компанії Global Resources Ltd. може і не знизитися. Якщо коефіцієнт P/E Global Resources Ltd. залишиться рівним 25, а прибуток нової фірми 200 дол., то загальна вартість зросте до 25 х 200 = 5 000 дол. Оціночна вартість акції Global Resources Ltd. підвищиться до 5 000 / 140 = 35,71 дол.

Результати згрупуємо у табл. 2.

Таблиця 2

Показник

Перша умова

Друга умова

EPS (прибуток на одну акцію), дол.

1,43

1,43

Ціна акції, дол.

25

35JY

^5~

Р/Е

17,5

MO

MO

Кількість акцій, шт. Загальний дохід, дол.

200

200

Загальна вартість,

дол.

3 500

5 000

Фінансовий стан Global Resources Ltd. після злиття

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Прийнято рішення про реорганізацію АТ «Кубок», приєднавши його до АТ «Колос». Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права у разі приєднання, становить 2:5. Як доплату до корпоративних прав АТ «Колос» виплачує на користь акціо-нерів АТ «Кубок» компенсацію в розмірі 2,5 грн. За кожну акцію номінальною вартістю 40 грн. Обчислити, на скільки збільшиться статутний капітал, і скласти баланс АТ «Колос» після приєднання до нього АТ «Кубок», якщо баланси обох підприємств до реоргані-зації мали такий вигляд.

Баланс АТ «Кубок», тис. грн до реорганізації

Актив Пасив

Необоротні активи   600      Статутний капітал    520

Виробничі запаси     150      Додатково вкладений капітал         60

Дебіторська забор-гованість            200      Резервний капітал    40

Грошові кошти          20        Зобов’язання 350

Баланс            940      Баланс            970

Баланс АТ «Колос», тис. грн до реорганізації

Актив Пасив

Необоротні активи   1500    Статутний капітал    1300

Виробничі запаси     300      Додатково вкладений капітал         300

Дебіторська забор-гованість            250      Резервний капітал    250

Грошові кошти          150      Зобов’язання 350

Баланс            2 200   Баланс            2 200

 

Розглянемо та

ірми А і В:

Задача 2 інформацію про дві

Показник        Фірма А          Фірма В

Кількість акцій в обігу, шт.   100      50

Ціна акції, дол.           50        30

Фірма А оцінила вигоду від злиття компаній (ефект синергізму) за умови придбання фірми В у 200 дол. Фірма В згідна а продаж акцій за готівку по 35 дол за акцію. Визначіть, чи повинна пого-джувати фірма А на злиття з фірмою В.

 

Розглянемо так

ірми А і В:

Задача 3 інформацію про дві

Фірма А

Фірма В

Показник

1 000

400

Загальний прибуток, дол.

80

25

100

80

Ціна акції, дол. Кількість акцій в обігу, шт.

Фірма А купує фірму В, обмінюючи 25 своїх акцій на всі акції фірми В. Яка вартість злиття компаній, якщо фірма В вартує 11 000 дол.? Що відбудеться з EPS (прибуток на одну акцію) фі-рми А та коефіцієнтом P/E?

Тести

1.         Реорганізація полягає у:

а)         повній або частковій зміні власника статутного фонду

юридичної особи, а також у зміні організаційно-правової фор-

ми здійснення бізнесу;

б)         здійсненні організаційно-господарських, фінансово-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на

реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управлін-

ня, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому

оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску кон-

курентоспроможної продукції, підвищенню ефективності ви-

робництва та задоволенню вимог кредиторів;

в)         зміні форми власності, яка забезпечує імпульси для необ-

хідної структурної перебудови підприємств, створює

об’єктивні передумови для проведення реструктуризації та

визначає особливості цього процесу.

2.         До видів реорганізації належать:

а)         техніко-технологічна; організаційна; фінансова; правова

реорганізація;

б)         злиття, приєднання, поглинання, поділ, виділення, перет-

ворення;

в)         оперативна, стратегічна реорганізація.

3.         У разі злиття, приєднання та перетворення за поданням нагля-

дової ради загальні збори затверджують:

а)         передавальний акт;

б)         розподільний баланс;

в)         передавальний баланс;

г)         розподільний акт.

4.         У визначенні «об’єднання підприємств (шляхом створення но-

вої юридичної особи або приєднання підприємств до головного

підприємства), у результаті якого власники (акціонери) підпри-

ємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чис-

тими активами об’єднаних підприємств з метою досягнення по-

дальшого спільного розподілу ризиків і вигід від об’єднання» мова

йде про:

а)         приєднання;

б)         злиття;

в)         поділ;

г)         виділення;

д)         поглинання

299

5.         Акціонерне товариство може ділитися на:

а)         акціонерне товариство і товариство з обмеженою відпові-

дальністю;

б)         товариства з обмеженою відповідальністю;

в)         повні товариства;

г)         акціонерне товариство та командитне товариство;

д)         акціонерні товариства.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5aef677fb274a3607df51bb44c81391c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0