Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Без зміни розмірів підприємства (перетворення) : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.5. Без зміни розмірів підприємства (перетворення)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Перетворення – це спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. Коли одне підприємство перетворюється на інше, до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов’язки колишнього підприємства. Найпоширенішими прикладами пере-творення підприємств є:

•          товариство з обмеженою відповідальністю реорганізується в акціонерне товариство;

•          приватне підприємство реорганізується в товариство з об-меженою відповідальністю;

•          закрите акціонерне товариство перетворюється у відкрите.

Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна

його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов’язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом. Акціонерне то-вариство може перетворитися лише на інше господарське товари-ство або виробничий кооператив. Наглядова рада акціонерного това-риства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів акціонерного товариства питання про перетворення това-риства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького това-риства-правонаступника. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення това-риства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товари-ства-правонаступника. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спі-льному засіданні рішення про затвердження установчих докуме-нтів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками акціонерів у стату-тному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуп-лені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припи-нення товариства шляхом перетворення не продані та/або не по-гашені. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР.

Загальну схему реорганізації підприємства перетворенням на-ведено на рис. 7.4.

І

Прийняття рішення про реорганізацію підпри-ємства перетворенням

 

ІІ

 

Обмін корпоративних прав підприємства, що реорганізується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав підприємства, що створюється

 

 

 

ІІІ

 

Скликання установчих зборів та прийняття рі-шення про створення підприємства і затвердження змін до засновницьких документів

 

 

 

IV

 

Перереєстрація підприємства в органах держа-вної реєстрації

 

V

Обмін письмових зобов’язань на корпоративні права підприємства, створеного в результаті пе-ретворення

Рис. 7.4. Порядок реорганізації підприємств перетворенням