Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1.1. Предмет та значення курсу фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1.1. Предмет та значення курсу фінансова діяльність суб’єктів підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Метою навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язування у цьому навчальному посібнику комплексу зав-дань:

•          дати студентам загальні обґрунтовані навички наукового аналізу фінансової діяльності підприємств, викликати у них інте-рес до наукових досліджень у цій сфері;

•          сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні ре-альності, раціональні знання про процеси, явища й тенденції у фінансовій діяльності суб’єктів підприємництва в нашій країні: підприємництво, фінансова діяльність, власний капітал, позичко-вий капітал, дивідендна політика, фінансове інвестування, реор-ганізація підприємств;

•          навчити студентів використовувати здобуті знання у конк-ретних процесах управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва;

•          сформувати на цій основі доцільне ставлення студентів до способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги, методів формування власного та позичко-вого капіталу підприємства, особливостей діяльності суб’єктів підп-риємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та організа-ції фінансових взаємовідносин підприємств з державою, оволодіння практичними навичками використання можливих форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінан-сового контролінгу.

Предметом вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є система фінансово-економічних ві-дносин з приводу формування коштів для операційної та інвестицій-ної діяльності підприємства.

Об’єктом вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є сукупність теоретичних і практичних проблем формування фінансового потенціалу підприємства, за-безпечення ефективного його використання у процесі діяльності суб’єкта підприємництва з метою досягнення стабільних показників його роботи, високої ефективності економічної діяльності та економічного зростання країни.

Характеризуючи методологію вивчення дисципліни «Фінансо-ва діяльність суб’єктів підприємництва» слід зауважити, що термін «методологія» має два значення: 1) вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу і 2) сукупність методів досліджен-ня, що застосовуються певною наукою відповідно до специфіки об’єкта її пізнання.

Стосовно першого значення сутність методології фінансової діяльності полягає у дослідженні найважливіших наукових по-ложень, обумовлених об’єктивними законами розвитку економі-ки, виборі для цього наукового методу пізнання, врахуванні цих положень при прийнятті рішень у сфері фінансових відносин суб’єктів підприємництва. У зв’язку з цим доцільно виділити три важливих положення:

1.         Загальною методологічною основою наукового дослідження процесів фінансової діяльності підприємств є діалектичний ме-тод, що включає такі базові положення: необхідність розглядати фінансову діяльність у взаємозв’язку та взаємообумовленості з іншими видами підприємницької діяльності, в динаміці, онов-ленні і розвитку; врахування закону перетворення простих кіль-кісних змін у комплексні якісні.

2.         При вивченні сутності й трансформації фінансової діяльно-сті необхідно враховувати історичний аспект розвитку нашої кра-їни, а також світовий досвід гармонізації й регулювання фінансо-вої діяльності підприємств.

3.         Теоретичною основою вивчення фінансової діяльності, опрацювання основних положень регулювання та управління нею має бути економічна теорія, яка вивчає економічні відноси-ни, досліджує й формулює економічні закони, форми вияву їх у фінансовій сфері. Пізнання й використання цих законів, аналіз об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на механізм їх дії, є важливою умовою цілеспрямованої трансформації фінансової діяльності підприємств відповідно до потреб соціальної ринкової економіки.

У своєму другому значенні методологія стає сполучною ланкою між теорією та практикою, за допомогою якої закони

суспільно-економічного розвитку реалізуються у політиці управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва. У цьому значенні методологія фінансової діяльності підпри-ємств – це сукупність загальних прийомів і методів дослі-дження фінансових відносин та процесів і опрацювання рі-шень щодо їх вдосконалення з метою забезпечення ефективної діяльності суб’єктів підприємництва. У навчаль-ному посібнику використано історико-логічний метод (при дослідженні розвитку фінансової діяльності); класифікаційно-аналітичний метод (при дослідженні компонентів власного і позичкового капіталу); економіко-математичні методи (для виявлення взаємозв’язку між компонентами капіталу підпри-ємства); методи статистичного аналізу (для оцінки стану і ди-наміки змін різних показників фінансової діяльності підпри-ємств); графічно-аналітичний метод (для наочної ілюстрації досліджуваних процесів і явищ фінансової діяльності рисун-ками та діаграмами).